lørdag den 23. marts 2013

Apostel-mødet i Jerusalem Jesu Genkomst bind 5


APOSTELMØDET I JERUSALEM :
Tryg 3. (4.)
Jesu Genkomst” bind 5 side 490-.


Paulus fik bl.a. den opgave af Jesus at han skulle forkynde de LOVFRIE EVANGELIUM til både jøder og hedninger, men mange jøder ville ikke acceptere at der var kommet en NY TID og et NYT EVANGELIUM, for det stemte ikke overens med rigets evangelium eller med judaismen, som blev forkyndt i de jødiske synagoger.
Efter at der var indløbet mange klager til de ældste i den jødiske forsamling i Jerusalem på Pauluses nye budskab til hedningerne, blev der indkaldt til et apostel-møde (det er galt at bruge ordet "kirkemøde") i Jerusalem i året 49-50. Det var LÆREN OM DEN FRIE NÅDE som skulle debatteres.
Til stede var der følgende 4 grupperinger. De havde delvis hver deres vurderinger af den frie nåde og det evangelium som Paulus forkyndte:
1. Det var FARISÆERNES PARTI. De havde modtaget troen på Jesus, og de mente at også hedningerne skulle OMSKÆRES og HOLDE MOSELOVEN, for at blive frelst. Ap. Gr.15,5.
2. Peter mente at hedningerne ikke skulle omskæres og ikke holde Moseloven, for den havde ikke engang jøderne magtet at holde.
Han mente videre at JØDER og HEDNINGER BLEV FRELST PÅ SAMME MÅDE. Det var TROEN PÅ JESUS som gav frelsen. "Og Gud som kender hjerterne, gav dem (hedningerne) vidnesbyrdet, idet han gav dem ligesom os Den Hellige Ånd, og han gjorde INGEN FORSKEL mellem os og dem, idet han VED TROEN RENSEDE DERES HJERTER. Hvorfor frister i (judaisterne) Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vore fædre eller i var i stand til at bære ? Men ved den Herre Jesu nåde tror vi at VI (JØDERNE) BLIVER FRELST PÅ SAMME MÅDE SOM DEM". Ap. Gr.15,8-11.
Peter kendte til budskabet om den frie nåde for hedningerne allerede 14 år før dette møde, og han havde godkendt det på et tidligere tidspunkt. Efter Paulus treårige ophold i Arabien, opsøgte han Peter og Jakob i Jerusalem og fremlagde for dem det nye budskab, som han forkyndte for hedningerne. "Siden, 3 år efter drog jeg op til Jerusalem for at blive kendt med Kefas (Peter) og jeg blev 15 dage hos ham, men nogen andre af apostlene så jeg ikke, uden Jakob, Herrens bror." Gal.1,18-19.
Peter godtog dette budskab for hedningerne, og benyttede sig dermed af nøgle-magten, som han havde fået af Jesus til at være med på at løse hedningerne fra Moseloven. Denne nøglemagt havde både han og de andre apostle fået. "Og jeg vil give dig nøglerne til himlenes rige, og det du binder (forbyder) på jorden (i Israel), skal være bundet i himmelen, og det du løser (tillader) på jorden (i Israel), skal være løst i himmelen." Mat.16,19.
"Sandelig siger jeg jer: hvad i binder (forbyder) på jorden (i Israel), det skal være bundet i himmelen, og hvad du løser (tillader) på jorden (i Israel), det skal være løst i himmelen. Mat.18,18.
3. Paulus og Barnabas fortalte om hvor store tegn og undergerninger Gud havde gjort blandt hedningerne ved deres virksomhed. Ap. Gr.15,12.
Jakob udtalte sig om det tidsmæssige aspekt for den kristne menigheds tid og jødernes genoprettelse og frelse i endens tid. "Simon har fortalt hvorledes Gud fra først af (først) drog omsorg for at få et folk af hedningerne for sit navn. Og dermed stemmer profeternes ord overens, således som det er skrevet: Derefter vil jeg (Jesus) vende tilbage og igen opbygge Davids faldne ( hytte), og det nedbrudte af den vil jeg igen opbygge, og jeg vil igen oprejse den, for at de tiloversblevne (resten) af menneskerne (jøderne) skal søge Herren, ja alle hedningefolkene, som mit navn er blevet nævnt over, siger herren, som gør dette, som er kendt af ham fra tidsalderen af" Ap. Gr.15,14-18.
På samme måde som Peter benyttede sig af løse-magten på apostel-mødet, benyttede Jakob sig også af binde-magten i forhold til de hedninge troende måtte afholde sig fra 4 ting i vandringen som kristne, og det var:
a. AFGUDERNES URENHED. Det er urent offer kød.
b. HOR, Det kan i dette tilfælde være sakral prostitution.
c. DET SOM ER KVALT, for blodet var i dette kød.
d. BLOD, for livet (sjælen) er i blodet. Ap. Gr.15,19-20.
Disse 4 påbud har ikke noget med selve frelses grundlaget at gøre, men det skulle være et TEGN både overfor jøderne og hedningerne at de som fulgt disse krav, tilhørte Herren og var medlemmer af den Nytestamentlige forsamling.
På samme måde som jøderne fik omskærelsens tegn, fik de hedninge troende DISSE 4 TEGN som bevis på at de tilhørte den kristne forsamling,
Vi gør opmærksom på at disse 4 påbud er en del af de 7 Noa kisstiske bud, som er givet til hedningerne. De hedninge troende er fortsat bundet til disse 7 bud, medens jøderne er bundet til 613 bud (hebr. mizvot) i Moseloven. Det er forsat forskelligheden på jøder og hedninger.
Det blev krævet at de hedninge troende skulle efterleve disse 4 påbud. "Efter som de nu drog fra by til by, PÅLAGDE de brødrene at holde de bud som var vedtaget af apostle og de ældste i Jerusalem." Ap. Gr.16,4.
Jakob accepterede den frie nåde for de hedninge troende som det eneste grundlag for frelsen.
Han mente videre at de jøde troende skulle holde dele af Moseloven i vandringen som troende. Han henviste jøderne til de jødiske synagoger i de forskellige byer, hvor Moseloven blev læst i forbindelse med synagoge-læsningen. "For Moses har fra gammel tid af i hver by som forkynder ham, idet han hver sabbat oplæses i synagogerne." Ap. Gr.15,21.
Apostel-mødet var EN FULDSTÆNDIG SEJER FOR DEN FRIE NÅDE og det budskab som Paulus og Barnabas forkyndte for hedningerne.
Det var TOTALT NEDERLAG for farisæernes parti, som mente at hedningerne måtte omskæres og holde Moseloven.
Endvidere blev det bestem at Paulus og Barnabas skulle gå til hedningerne med evangeliet om den frie nåde og Jakob, Peter og Johannes skulle gå til jøderne i Israel med det samme budskab. og de fik vide om den nåde som var mig givet, da gav Jakob og Kefas og Johannes, de som gjaldt for at være støtterne (i den messianske synagoge i Jerusalem), mig og Barnabas samfunds-hånd (højrehånd), at vi skulle gå til hedningerne, men de til de omskårne." Gal.2,9.
I tillæg til dette blev Paulus og Barnabas bedt om at indsamle penge fra hedninge troende forsamlinger til menigheden i Jerusalem. "bare at vi skulle komme de fattige i hu, og det har jeg netop lagt vind på at gøre." Gal.2,10.
Det forhold at jøderne fortsat skulle holde dele af Moseloven som forpligtigelse i vandringen som troende, blev også bekræftet på et senere tidspunkt af de ældste i Jerusalem. " Da de (de ældste) hørte det priste de Gud, og så sagde de til ham (Paulus): Du ser, bror, hvor mange titusinder der er blandt jøderne som har modtaget troen, og ALLE ER DE NIDKÆRE FOR LOVEN. " Ap. Gr.21,20.
"... så vil alle skønne at der ikke er noget i det som de har hørt sige om dig, men at du (Paulus) også vandrer således at DU HOLDER LOVEN." Ap. Gr..21,24.
Moseloven er ikke givet til hedninge troende, og den skal heller ikke holdes af dem. "Men om de hedninger som har modtaget troen, har vi sendt brev og vedtaget at de IKKE SKAL HOLDE NOGET SÅDDANT (MOSELOVEN), men bare vogte sig fro afgudsoffer og blod og det som er kvalt og hor." Ap. Gr.21,25.
"for dem (de hedninge troende) som er UDEN LOV( MOSELOVEN), er jeg blevet som en som er uden lov om jeg end ikke er lovløs for Gud, men lovbundet overfor Kristus for at vinde dem som er uden lov." 1.Kor.9,21.


Spørgsmål og opgaver.

1. Hvornår var apostel-mødet i Jerusalem ?
2. Hvad blev der diskuteret på dette møde ?
3.
4. Hvad mente farisæernes parti om den frie nåde ?
5. Hvad mente Peter ?

Forkynder: Oskar Edin Indergaard, KRISTEN BOKPRODUKSJON ,Tingvoll 1997,:
fra hans bog: "Jesu Genkomst". Bind 5. Side 499-.
PÅ GENSYN !