lørdag den 23. marts 2013

Rigets evang er ikke det samme som: O.E. Inderg


RIKETS EVANGELIUM ER IKKE DET SAMME SOM DET PAULINSKE EVANGELIE

Det er mange forkynnere som tror og lærer, at disse to evangeliene er det samme evangeliet. Dette er galt. Rikets evangelium baserer seg på det profetiske ordet i Tanach mens Paulus sitt evangelium baserer seg på nye åpenbaringer og hemmeligheter, som ikke hadde vært åpenbart før.
Det første evangeliet er knyttet til den jødiske Torah og Jesu utvidelse av den i Bergprekenen og andre steder i de 4 evangeliene. Apostlenes undervisning hører også med til Rikets evangelium.
Paulus sitt evangelium er BARE NÅDE. Rettferdiggjørelsen er av nåde, helliggjørelsen er av nåde, og herliggjørelsen er av nåde. (1.Kor.1,30.)

DEN RETTE OVERSETTELSEN AV GALATERBREVET 2,7-8

At det er to evangelier, som er beskrevet i N.T, kommer tydelig fram overalt i N.T., men dersom vi blander disse to evangeliene, så ser vi ikke dette og blir værende i forvirringen. Dette kommer også tydelig fram i Galaterne 2,7-8 når disse Skriftstedene blir rett oversatt til norsk fra gresk. Der står det: ”tvert imot: da de så at det var meg betrodd å forkynne UOMSKJÆRELSENS EVANGELIUM, likesom Peter DE OMSKÅRNES (EVANGELIUM), for han som gav Peter kraft til OMSKJÆRELSENS APOSTEL-TJENESTE, han gav og meg kraft til det BLANT HEDNINGENE.”
Av alle de Biblene, som jeg har, er det bare King James oversettelsen som har oversatt dette på en rett måte. Teologene sier stort sett at dette er en gal oversettelse, men det er det som står i teksten.
Grunnen til at teologene oversetter Gal.2,7-8 galt, er at det passer ikke inn i deres teologiske systemer. De har altså oversatt dette i samsvar med sin teologiske forståelse, og det skal vi ikke gjøre. Vi skal oversette ordene og setningene slik som de står.
Når Paulus krev i Galaterne 1,6-9 at det IKKE ER NOE ANNET EVANGELIUM, så betyr det AT DET IKKE ER NOE ANNET EVANGELIUM, SOM SKAL FORKYNNES FOR DEN KRISTNE MENIGHETEN, ENN DET EVANGELIET SOM HAN FORKYNTE.

DET SOM KJENNETEGNER PAULUS SIN UNDERVSINING
Det som spesielt kjennetegner Paulus sin forkynnelse, er følgende forhold

a) Kristus og forsoningen er i sentrum. ”Jeg vil ikke vite noe annet blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.” (1.Kor.2,2.)
b) nNåden er i sentrum. ”For AV NÅDE ER DERE FRELST, VED TRO, og det er ikke av dere selv. Det er Guds gave, IKKE AV GJERNINGER, for at ingen skal rose seg.” (Ef. 2,8-9.)
c) Den jødisk Torah er tatt bort som frelsesgrunnlag. ”For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under Torahen, men UNDER NÅDEN.” (Rom.6,14.)
Så er da Torahen blitt vår tuktemester inntil Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro, men etter at troen (Paulus sin undervisning) er kommet, ER VI (JØDENE) IKKE LENGER UNDER TUKTEMESTEREN.” (Gal.3,24-25.)

d) Den som er kommet til tro på Jesus, ER FRELST. (Ef.2,8.)
e) Den som er kommet til tro på Jesus, er allerede her og nå innsatt i himmelen sammen med Jesus Krists og alle de hellige. ”og oppvakt oss med ham og SATT OSS MED HAM I HIMMELEN, i Kristus Jesus.” (Ef.2,6.)
f) Vi kan tape alt foran Jesu domstol i himmelen, men ikke frelsen, for den er i gave. ”om ens verk brenner opp, da skal han tape lønnen, men selv SKAL EN BLI FRELST, dog således som gjennom ild.” (1.Kor.3,15.)
g) Kristus er hodet for menigheten, og vi er lemmene på dette legemet. ”Og han er hodet for legemet, som er menigheten, han som er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alle deler skulle være den ypperste.” (Kol.1,18.)
h) Vårt rike er i himlene og ikke på jorden slik som Riket for Israel er det. ”For vårt rike er i himlene og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser.” (Fil.3,20.)

JØDENES OG DEN KRISTNE MENIGHETS FORHOLD TIL KRISTUS

I forhold til jødene og Riket for Israel er Jesus både Messias, jødenes konge og jødenes frelser.
I forhold til den kristne menigheten er Jesus ”hodet for menigheten” og menighetens frelser.
Når det står i Kolossenserne 2,2 at ”KRISTUS ER GUDS HEMMELIGHET”, så betyr det at i forhold til menigheten og den paulinske forkynnelsen, så er KRISTUS EN HEMMELIGHET, for det paulinske budskapet er NY ÅPENBARING og NY FORKYNNELSE.
I forhold til jødene og Riket for Israel er ikke Kristus Messias noen hemmelighet. Det er ham nesten alt dreier seg om iTanach og i de jødiske Skriftene.

Paulus sitt nye evangelium er utelukkende knyttet til Jesus, hans død og oppstandelse fra de døde. Det var også kjent i Tanach at Messias skulle dø for jødenes synder, men det som var nytt, var Paulus sin forståelse og undervisning om dette. Dette evangeliet kalte Paulus for ”MITT EVANGELIUM”. ”På en dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter MITT EVANGELIUM ved Jesus Kristus.” (Rom.3,16.)
Forstå det jeg sier, for Herren skal gi dere forstand på alt. Kom Jesus Kristus i hu, som ER OPPSTANDEN FRA DE DØDE, av Davids ætt (Det var kjent fra før), ETTER MITT EVANGELIUM. ”(2.Tim.2,7-8.)

Det, som Paulus kalte for ”SITT” eller ”MITT EVANGELIUM”, er ikke det samme som EVANGELIET OM Riket. ”Og dette evangeliet om RIKET skal forkynnes som et vitnesbyrd over hele jorderike til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.” (Mat.24,14.)
Paulus kalte også sitt evangelium for ”Guds nådes evangelium” og ”evangeliet om Kristi herlighet.” ”Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus, å vitne om Guds nådes evangelium.” (Ap.gk.20,24.)
i hvem denne tidsalderens gud har forblindet de vatroes sinn, for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem. (2.Kor.4,4.) )

Når jødene på pinsefestens dag spurte apostlene, hva de skulle gjøre for å bli frelst, svarte han følgende: ”Peter sa da til dem: Omvend dere (til Torahen), og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.” (Ap.gj.3,28.)
Dette var jødenes evangelium, og det var todelt:

a) De måtte omvende seg til Mose Torah og Jesu utvidede Torah.
b) De måtte la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Når de hadde gjort det, skulle de få Den Hellige Ånd.

Dette står i sterk kontrast til det som Paulus lærte. Han lærte: ”tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.” (Ap.gj.16,31.)

PAULUS FORMIDLET EN NY TIDSHUSHOLDNING

Det er mange som er imot at vi deler Bibelens innhold inn i tidsperioder eller inn i tidshusholdninger. Det burde de ikke være, for når man gjør det, så ser man bedre Guds planer og forandring av planer i tiden.
Rabbinerne delte frelseshistorien inn i følgende tidsperioder:

a) I de to første tusenårene var det kaos i verden på det åndelige området.
B De to neste årtusenene var Torahens tid.
c) De to neste tusenårene er MESSIAS SINE DAGER. Det er tiden som vi lever i inneværende tidshusholdning. Denne tiden ble ikke slik som rabbinerne tenkte, at den skulle bli. De så ikke den kristne menighets tidsperiode på 2000 år.
d) Det siste årtusenet er MESSIAS STYRE. Det er bare han som er opphøyet på den dagen. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter. s.153-157.) Vi kan naturligvis diskutere hvor mange tidsperioder vi skal regne med, men vi må i alle fall regne med følgende tidsperioder:

a) Fra begynnelsen og inntil Abraham.
b) Fra Abraham og inntil Moses.
c) Fra Moses til Kristus (forsoningen.)
d) Fra Kristus til Paulus. Han kom med en ny tidshusholdning som ikke hadde vært åpenbart før. (Ef.3,2.)
e) Fra Paulus til den kristne menighets bortrykkelse.
f) Fra den kristne menighets bortrykkelse til endetiden og Jesu gjenkomst for Israel og jødene.
g) 1000 års-rikets tid. Det er tiden for Jesu styre.
h) De kommende tidsperioder.
Den tidshusholdningen som ble introdusert ved Paulus fikk forskjellige benevnelser. Den ble blant annet kalt for ”HUSHOLDNINGEN MED DEN GUDS NÅDE”. ”om dere ellers har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere.” (Ef.3,2.)

Vi har i begynnelsen av denne artikkelen beskrevet det som spesielt kjennetegner inneværende tidshusholdning, og i tillegg til det som jeg skrev der, vil jeg presisere følgende forhold:

a) I inneværende tidshusholdning er det en FULLKOMMEN LIKHET mellom jøder og hedninger. Hedningene er kommet nær til Guds løfter til jødene ved Jesu død og oppstandelse. (Ef.2, 11-20.)
b) Kristus er Guds hovedarving, og vi hedningene hører med til ætten og til løftene i Jesus Kristus. (Gal.3,16 og 29.)
c) Vi lever ikke i inneværende tidsperiode i Den nye pakten i Jesu blod, for den er opprettet med jødene, og den skal opprettes på nytt med jødene på slutten av den store trengsel. ”og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. (Rom.11,27.) Vi lever i dag i den store parantesen på 2000 år. Den angår ikke jødene og Israel som sådanne, men den angår både jøder og hedninger i det kristne legemet.

PAULUS SITT BUDSKAP VAR EN HEMMELIGHET

En hemmelighet betyr at noe er helt nytt- noe som ikke hadde vært åpenbart før. ”Men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse (til Paulus), etter åpenbaringen AV DEN HEMMELIGHET som har vært fortidd i tidsalderlige tider, men NÅ er kommet for lyset ved profetiske Skrifter etter den tidsalderlige Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet.” (Rom.16,25-26.)
viss tjener jeg er blitt etter den Guds husholdning som er meg gitt iblant dere, det vil si å fullføre Guds ord, den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters opphav, men NÅ er blitt åpenbart for hans hellige.” (Kol.1,25-26.)

Denne hemmeligheten var ikke åpenbart i Tanach, men den ble først åpenbart for og ved Paulus. Det var ikke noe nytt at Messias skulle lide, dø og oppstå for all verdens synd, men det nye var at Jesus la ET NYTT FRELSESGRUNNLAG for frelsen i den kristne menigheten. Han la ikke noe nytt grunnlag for rettferdiggjørelsen, for den oppnåes kun ved tro på Gud eller Messias Jesus, men han tok bort den jødiskeTorah i vandringen for de troende og utarbeidet en ny Torah for den kristne menigheten.
Vi må huske på at ordet ”Torah” betyr ”undervisning ”og ”instruksjon”, og at Torahen består både av bud og regler, men også av Guds nåde.

Paulus, som var jøde, holdt den jødiske Torah, men når han var sammen med hedningene, la han bort den jødiske Torah og levde mer som hedningene levde, og når han var sammen med jødene, levde han som jødene levde. (1.Kor. Kor.9,19-22.)
I tillegg til det overlot han i stor grad til den enkeltes samvittighet å bestemme hva som var rett og ikke rett. Dette gjaldt spesielt reglene for mat og jødiske høytidsdager. (Kol.2,16-17.)
Vi er ikke under den jødiske Torah, men vi er under den frie nåden i inneværende tidshusholdning. (Rom.6,14.) Paulus introduserte en ny tidsperiode. Det som blant annet kjennetegner denne tidsperioden, er DEN STORE FRIHETEN som vi har i Jesus Kristus. Dette er ikke en frihet til å synde, men det er en frihet til å følge Guds bud og tjene hverandre i kjærlighet.

I inneværende tidsperiode er den jødiske Torah tatt bort som frelsesgrunnlag. I Rikets tid skal den komme tilbake igjen. Vi som er kommet til tro på Jesus, er død overfor den jødiske Torah. ”Derfor, mine brødre, døde også dere fra Torahen ved Kristi legeme, for at dere skulle høre en annen til, ham som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud.” (Rom.7,4.)
Det er ikke bare vi som er død overfor Torahen, men Torahen er også død overfor oss. Det betyr ikke atTorahen er avskaffet for alltid. Den lever fortsatt og skal komme tilbake i Rikets tid i fornyet form. Da blir Jesu undervisning puttet inn i Den nye pakten i Jesu blod. Ofringene i templet skal også komme tilbake igjen som minne- og underkastelsesoffer for Guds ordninger og for Kongen som er Jesus Messias.

Tingvoll den 26-4. 2012.

Oskar Edin Indergaard www.denpaulinskegruppe.blogspot.com