tirsdag den 12. marts 2013

Bibel-åbenbaring (3) Jøde-Kristen-Jesus-Paulus

Bibel-åbenbaring fra ”Kristen Bokproduksjon” Tingvoll, Norge (3.)
Gengivelser fra bogen: Jødedom & Kristendom, Jesus & Paulus af Oskar Edin Indergaard

s.169 I vor tid har Den Hellige Ånd, som er Guds kraft, en meget friere stilling i forhold til den kristne menighed end det Han havde i forhold til den messianske menighed. Grunden til dette er at forholdet mellem Gud og den kristne menighed er baseret på nåde og ikke på krav og betingelser.
Det er ikke vor tro som helbreder os, men Guds nåde.

I udgangspunktet er det ikke noget galt når vi rammes af sygdom, ulykker eller prøvelser, men vi ved også at Herren vender det onde til det gode. Det som ikke havde nogen mening, fil pludselige en anden og ny mening. Rom.11,33-34.

s.170 Paulus lærte at synden og dommen var taget bort for hele verden (2.Kor.5,19.) og at den som kom til tro på Jesus, skulle blive retfærdiggjort.

Udsagnet i Joh.16,8 angår ikke den paulinske nådelære, men det angår endetiden og Guds dom over jøderne og verden.. De som ikke ville omvende sig og komme til tro på Jesus, de blev dømt når Jesus kom tilbage for at oprette ”Riget for Israel”
Når Den Hellige Ånd kom, skulle han lære apostlene alle ting. Han skulle lære dem de ”tilkommende ting”. Han skulle ikke tale af sig selv, men det som han hørte, kulle han forkynde. Han skulle herliggøre Jesus og videreføre Jesu lære: Joh.16.12-14.

Jesus havde meget som han gerne underviste sine apostle om, men de kunne ikke forstå det på daværende tidspunkt. De skulle forstå det når Den Hellige Ånd kom:
De forstod ikke forsoningen. De forstod ikke at Riget kom til at blive udsat med ca. 2000 år.
De forstod ikke de paulinske hemmeligheder. De forstod ikke at den nye pagt i Jesu blod skulle erstatte Mose-loven og Jesu fortolkning af den i den frie nådes tidsperiode. De fortod ikke de fremtidige begivenheder som er beskrevet i Johannes Åbenbaring.

s.171 Det var han og den opstandne og herliggjorte Jesus som lærte Paulus de nytestamentlige hemmeligheder. Han skal også lære den kristne menighed dette, men i og med at store dele af den paulinske teologi har været misforstået i snart 2000 år, så er store dele af den kristne menighed ikke klar over at der er forskel på den messianske jødedom og den paulinske kristendom. De sammenblander disse to systemer.

Det er ikke rart at vi fremdeles ”ser og taler profetisk stykkevis”: 1.Kor.13,9-13, og det til trods for at den fuldkomne lære blev udarbejdet af Paulus for snart 2000 år siden. ”hvis tjener jeg er blevet efter den husholdning som er givet mig iblandt jer, Det vi sige at fuldføre Guds Ord: Kolos.1,25.

s.172 Joh.16,21-23, er et billede på jødernes omvendelse mod slutningen af trængselstiden: Kvinden er her et symbol på ”jøderne”. De messianske jøder skal da glemme al deres sorg og trængsel. De skal bare glæde sig over at Messias er kommet, og at de er frelst som rest og levning.

Den kristne menighed skal ikke ind i trængselstiden på 7 år. Jesus vil ikke tillade at hans legeme skal blive ødelagt af Satan og Antikrist: 1.Tess.1,10.
Den kristne menighed skal derimod tages ud af verden før trængselstiden ”håbet” er et af de 6 kendetegn som den kristne menighed har: Ef.4,4-6.

s.173 Templet i Jerusalem skal genopbygges, og Jesus skal modtage gaver og offer af hedningenationerne. De som ikke vil deltage i Løvsalenes Fest, skal ikke få regn i deres land: Sakarias 14,17.

Det er fri fantasi når den romersk katolske kirke hævder, at den har fået denne fuldmagt gennem Peter, som den hævder var den første bikop i Rom – det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Peter arbejdede ikke blandt hedningerne i Rom. Han arbejdede blandt de messianske menigheder i Israel og ude i diasporaen.

Jeg tænker her på det som skete på apostel-mødet i år 50, da de satte Jesu missionsbefaling tilside og satte et skille mellem den kristne menighed og den messianske menighed. Mat.28,18-20.

Den kristne menighed har ikke fået denne ”nøglemagt” af Herren. Vi kan ikke tilgive synd på vegne af Herren. Vi må henvise menneskene til Jesu forsoning. Vi kan blot tilgive den synd som er begået mod os selv.
Der er heller ikke behov for at mennesker tilgiver synd på vegne af Gud i vor tidsperiode, for loven er ophævet og synden er sonet, tilgivet og glemt.
Vi kan heller ikke forandre den paulinske lære. Den står fast indtil Herren henter den kristne menighed.
Efter den kristne menigheds bort-atomar bliver den messianske lære genindført. Først i Israel og derefter i hele verden. Da først kommer misions-befalingen i Mat.28,18-20 til sin fulde ret.

s.174 I vor tid skal vi ikke udtage folkeslagene for Guds rige. Vi skal være med til at udtage den kristne menighed. Det er det missionen både indre og ydre mission går ud på. Vi skal være med til at udtage et folk af hedninger for Jesu navn: Apostlenes gr.15,14.

I 1000 års-Riget skal jødiske missionærer formå at indlemme alle folkeslag i Guds Rige, som er ”Riget for Israel”. Den kristne menighed har ikke fået denne opgave. Den har fået opgaven at udtage den kristne menighed, som er Jesu legeme.

s.179 Medens alle tidsperioder har tro og gerninger om frelsesgrundlag, har Paulus et helt andet frelsesgrundlag, og det er det forhold at vi er frelst af nåde ved tro uden gerninger. Den nåde som Paulus beskrev, både kalder, frelser og bevarer menneskene.

Medens alle andre tidsperioder opererer med betinget nåde, så opererede Paulus med den frie nåde. Nogen Bibel-forskere har kaldt dette for ”nåde plus ingen ting”og det er en god beskrivelse af indeværende tidsperiode.
Medens det var troen og gerningerne som frelste menneskene i alle andre tidsperioder, så opererede Paulus med et helt andet frelsesbegreb, og det var ”nåde ved tro uden gerninger”. (Vi må huske på at ”frelsen” ikke blot er genfødelsen, men også det forhold at de troende bliver bevaret gennem et helt liv.
s.180 Den lutherske og den katolske kirke tror og lærer at genfødelsen finder sted i forbindelsen med vanddåben. Mange karismatiske menigheder tror og lærer at vi har krav på at blive helbredt, og at en troende ikke behøver at være syg. Jeg er uenig i denne vurdering.

Hvad som gælder ”Guds Rige”, så betyder det i de jødiske Skrifter ”Riget for Israel”. I de paulinske Skrifter betyder det ”Guds menighed”

Når vi læser N.T., må vi være opmærksomme på det forhold at vi har to læreformer der. Det er vigtigt at vi er opmærksomme på dette. Men de aller fleste Bibel-tolkere og menigheder sammenblander disse to .

s.185 Ordet ”hebræer” betyder ”de som bor på den anden side”. Det vil sige”de som bor på den anden side af Eufrat floden”
Abraham fik flg. Løfter af Gud: Han skulle blive til et stort folk. Han skulle få store velsignelser. Hans navn skulle blive stort. Gud ville velsigne dem som velsigner Abraham. Gud ville forbande dem som, forbander Abraham. Alle jordens slægter skulle blive velsignet i Abraham. Abrahams æt skulle få Israel land. 1.Mos.12,1-7.

Først da Abraham var 99 år, indgik Gud en pagt med ham. Han fik da udvidet sit landområde til ikke blot at gælde Kanas land, men til at gælde hele området fra Ægyptens elv Nilen og til Eufrat: 1.Mos.15,18. Og 17,1-14. (Gaza hører med til det område som Abraham fik løfte om, så det var ikke Guds vilje at jøderne i 1005 gav dette land til ”palæstinenserne” Jøderne vil få det tilbage ved en senere anledning.)

Se min bog: Jesu Genkomst, bind 5. om frelseshistorien som er nedskrevet i Zodiaken, som er de 12 stjernebilleder som vi har i vort solsystem.

s.186 Der er kun en ubetinget frelsesperiode mellem Gud og mennesker i frelseshistorien, og det er den periode vi lever i i dag. På Golgata borttog Gud den jødiske lov for den kristne menighed – både som frelsesgrundlag og i vandringen som troende. Dette er en del af den store hemmelighed som Paulus skrev om i sine breve.

s.187 Der kunne heller ikke være en ubetinget nådepagt før Jesu forsoning. For på Golgata sonede Jesus al verdens synd.
Til og med David, som levede under lovens tidsperiode, var klar over at det virkelige frelsesprincip var Guds nåde: Rom.4,6.

Vi som lever i den frie nådes tidsperiode, er både frelst ved nåde og bliver bevaret af Guds nåde i vandringen som troende. Der kræves ingen ting af os. Alt er af bare nåde. Vi kan hverken lægge noget til eller trække noget fra vor frelse: Fil.1,6.

Mange vil protestere mod dette og hævde at dette er gal lære, for de magter ikke at give afkald på deres gerninger i deres liv. De mener at gerningerne eller budene er nødvendige for at frelsen skal blive opretholdt i en kristens liv, men således er det ikke i den paulinske lære.

I den paulinske lære har gerningerne ingen ting med frelsen at gøre, men de skal vise hvem vi er:Ef.5,5.
Der er ikke mange i den kristne menighed som har forstået Paulus nådelære fuldt ud, for de fleste blander jødiske elementer ind i den.

s.188 ”Riget for Israel” er ikke den perfekte tidsperiode. Det er en periode som bliver styret af Jesus og troende jøder og hedninger. Der skal være et retfærdigt styre i denne tid, men til trods for det, så ender denne periode i oprør mod Gud og med dom.

s.191 (Før 7/12-1964 søgte jeg ikke retfærdigheden, men da jeg kom til tro på Jesus, fik jeg del i Jesu retfærdighed. En må søge på rette sted, for at få del i Guds retfærdighed. Den kan ikke findes i jødernes lov, men hos en person, og denne person er Jesus. Så enkelt er dette.)
Vi må ikke være forundret over det som sker i dag. Jødernes isolation og hedninger(s) had mod dem: Sak.14,9-10.

s.193 Når vi taler om loven, må vi huske på at den var en pagt som udelukkende gjaldt jøderne.
Vi må ikke indblande de troende hedninger eller den kristne menighed i den. Vi har helt andre love eller regler som vi må forholde os til. Paulus kaldt dem for ”Kristus- lov” Gal.6,2.

Paulus beskrev mere end 400 bud og regler for den kristne menighed. Se f.eks. Rom.12.
Jøderne kendte ikke Jesus som hoved for menigheden. Dette hører med til hemmeligheden. Det var kun Paulus som skrev Jesus som hovedet for menigheden.

s.195 Gud oprejste en ny mand, Paulus, med et delvis nyt budskab. Det var budskabet om den frie nåde Hvilket betyder at der ikke længere blev stillet nogen krav til menneskene angående frelsen.

Det er Guds nåde som både frelser menneskene og holder dem oppe i vandringen som troende.. De gode gerninger skal være en følge efter at det nye liv er kommet i stand.

Fra året 37 og frem til Jerusalems ødelæggelse i år 70 blev der undervist i både Rigets lære og den kristne menigheds lære. Paulus lære voksede i betydning og omfang, medens apostlenes lære aftog i betydning og omfang: Hebræer.8,13. Brevet kan være skrevet medens Paulus sad som fange i Cæsarea I årene 58-60 eller under fængsels opholdet i Rom år 60-62.

Efter den kristne menigheds bort-atomar vil den messianske jødedom komme ind i forkyndelsen
igen.
I 1000 års-riget vil vi få en kombination af Den nye pagt i Jesu blod og opfyldelse af Mose-loven og Jesu fortolkning af denne: Es.2,3.

s.196 Den kristne menighed er ikke baseret på løfter og pagter fra Tanach, men vi har gennem Jesus -Kristus og Jesu forsoning fået del i en del af jødernes løfter. Dette gælder løftet om Den Hellige Ånd, den nye pagt i Jesu blod og et liv i himmelen.

Gal.3,7 v. 29 Løftet der her er tale om er løftet om Jesu – Kristus. Ef.2,13.
I og med at den kristne menighed udgør en åndelig enhed med Jesus, så hører vi med til Abrahams åndelig æt, for Jesus er den mest betydningsfulde jøde som har levet. Han er den centrale jøde.

Gennem Jesu forsoning er den kristne menighed koblet ind i Den nye pagt i Jesu blod og ind i en del af jødernes løfter. Der er den hemmelige side ved løfterne og pagterne.

s.198 Da jødernes syndemål var fuldt, afbrød Gud selv forbindelse med sit folk. Den skal blive genoprettet igen ved jødernes antagelse af Jesus: Rom.11,15 v.17.

De paulinske hemmeligheder er ikke beskrevet i Tanach, Men Paulus brugte ofte Tanach, for at vise at det som stod der, kunne være en illustration på en del åndelige forhold på menigheden.

s.199 Der er forskel på at være lig med og at være en illustration.

Rom.9,24-25. Paulus citerer her Hos.2,23.Dette Skrift gå på jødernes omvendelse i endens tid. Paulus bruger det på den kristne menighed. Han udvidede forståelsen af det og lagde et andet indhold i det end det som profeten Hoseas gjorde. Dette kalder vi for ”pacificering” af Guds ord
og det har vi mange eksempler på i de jødiske Skrifter og ligeledes i Paulus hans Skrifter i N.T.

Den kristne menighed har ikke fået del i jødernes løfter og pagten om et jordiske verdensrige, men vi har fået løfter om en evig tilværelse i det himmelske Jerusalem.
At vi er knyttet til jødernes himmelske løfter, ser vi også af Hebræer brevet 11,39-40.

De messianske jøder havde både løfter om ”Riget for Israel” og det himmelske Jerusalem. Den kristne menighed har fået del i det himmelske Jerusalem, således at vi kan være sammen med de troende jøder, når de når fuldendelsen, som er det samme som et liv i himmelen.

Det er jøderne som har fået pagterne og løfterne fra Herren, men vi er kommet ind i en del af disse løfter.
”Erstatningsteologien” hævder at jødernes løfter og pagter er gået over til den kristne forsamling. Dette er galt: Rom.9,24 og 2.Kor.3,15-16. Ef.2,12-13 v.19.

s.200 Det kristne legeme er ikke baseret på løfter og pagter, men det er baseret på den store hemmelighed, som Paulus fik åbenbaret.

Efeserbrevet 2,11-20 viser at der her er tale om den nye skabning, som består både af jøder og hedninger.
Hvilket betyder at vi er kommet nær til frelsen, og at vi er koblet ind i den kristne menighed ved Krist- blod. Ikke i stedet for, men sammen med dem.

s.201 Når der står at ”Guds Rige” var nær”, så betyder det ikke blot at ”det var nær”, men det betyder ”at det var kommet”. Det græske verbet for dette er ”engiken”. Som tilsvarende på hebraisk er ”karva”, som betyder ”at være til stede”
.
s.202 Kirken har bortfortolket den territoriale del af Guds Rige. Den mener at når Jesus kom, da skete der en nytolkning af Guds løfter til Israel. På grund af at jøderne ikke ville anerkende Jesus som Messias, så gik løfterne over til den kristne menighed. Dette er en forkert vurdering af Guds ord. Denne forkyndelse hører vi til daglig i vore kirker.

s.203 Det er ikke den kristne menighed som er Herrens konger og præster. Det er jøderne. Det som Gud har lovet jøderne, det vil han også holde.

Det er den såkaldte ”erstatningsteologi”, som lærer at det er den kristne menighed der er Guds præster og konger, men det er galt. Se artiklerne: Det er jøderne som er Guds konger og præster og Det almindelige præstedømme. Del-2.

s.204 Peter skrev i sit første brev at de messianske jøder er Herrens præster og konger. Han skrev ikke sine breve til den kristne menighed, men til de troende jøder: 1.Pet.2,9-10.

s.205 Det var ikke nogen ny tidsperiode som begyndte med Jesu forsoning. Jesu død på korset var et løfte som var givet til jøderne om, at Messias skulle sone deres synder og helbrede deres sygdomme: Es.53,8

s 205 Es.53,3-4 v.10 bliver i Septuagentia oversat med ”sygdom” men det er forkert.
En således oversættelse af dette ord vil føre til at Jesus bliver fremstillet som en som var syg i sit jordeliv. Vi har ikke noget vidnesbyrd om at Jesus var syg. Han var derimod frisk hele tiden. Se min bog: Matæus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.

I mange karismatiske forsamlinger hævder man at en kristen har krav på helbredelse i samme grad som han har krav på syndernes forladelse.

s.207 Es.53,5 bør oversættes på flg. Måde: ”og forenet med ham er vi blevet hele” Se Ragner Fastings to artikler om dette i bladet Dagen den 16/12 2004 og 14/9. 2005. Se min artikel: Jesu forsoning.

s.208 Det er helt ufattelig at teologer og forkyndere ikke ser at dette ”Riget for Israel” ikke er kirkens tid. Alle profeterne i Tanach har på en eller anden måde profeteret om David-kongen som skulle komme og oprette ”Riget for Israel”.
Se artiklen: En sammenligning mellem den messianske lære og den paulinske kristendom ud fra Johannes Evangeliet.

s.209 Jesus stillede en række krav til jøderne for at de kunne gå ind i Riget, som allerede var etableret.
Se min bøger: Jesu Genkomst, bind 5.s. 300-311 og Mattæus Evangeliet. Jesu liv og lære.

Det var ikke en slavisk efterfølgelse af disse bud som gav frelsen, men efterlevelsen af dem
var et udtryk for at troen var kommet istand.
At en slavisk efterlevelse af budene, ikke gav frelsen, ser vi af Jesu forhold til farisæerne. De holdt loven, og troede at der var frelse i den. De sagde: ”Men denne hob (folket), som ikke kender loven, er forbandet.” Joh.7,49. 5,39-40.

Se min bog: Jødernes Konge, bind 2 s.177-178 hvad Axel Torm siger om Jesu undervisning og nådes begrebet i Jesu undervisning.
Se også Torleif Bomans bog:Jødernes Messias. Grækernes Kristus side 55-56, hvor han skriver om Jesu retfærdigheds-begreb.


s.210 Det er ikke korrekt at lovens tid var slut ved Golgata. Den var opfyldt som frelsesgrundlag, men ikke i vandringen for de troende jøder. Dette er to forskellige forhold som ikke må blandes.

s.211 Da Peter forkyndte evangeliet i Kornelius hus i år 40, så forkyndte han både loven og nåden. Han sagde til dem følgende som var samlet: Apostlenes gr.10,34-35.
Da de (den messianske forsamling) hørte det, priste de Gud og sagde til ham (Paulus). Du ser, bror, hvor mangfoldige tusinder der blandt jøderne har modtaget troen, og alle er de nidkære for loven. Apostlens Gr.21,20. Jakob.1,4, kap.2. Hebræer.3,14. 1.Joh.1,8-9. 2,3 v.6.29. 1.Pet.4,18.
Åbenbaring 2,4 v.25. 3,2.

s.212 Det må være helt indlysende at den lære og disse Bibel-citater, som er nævnt ovenfor, ikke har noget som helst med den kristne menighed at gøre. De angår den messianske menighed.
Den kristne menighed har ingen ting med den jødiske lov at gøre. Vi er frelst af nåde ved tro uden gr.=Ef.2,8-9.

s.212 Medlemmerne af den jødiske menighed var frelst på grundlag tro og gerninger. Dersom de ikke formåede at holde Guds bud, så måtte de gå til Gud med dette og bede om tilgivelse: 1.Joh.1,3

I tillæg til at de messianske jøder måtte gå til Jesus med deres synder, så måtte de også bekende deres synder overfor hverandre: Jakob 5,16
Desuden deltog de også i ofringerne i templet. Både Mose-loven og Jesus krævede at jøderne skulle ofre i Templet: Mat.5,23-24.

s.213 I den messianske jødedom var vanddåben nødvendig for at få del i både frelsen og for at få Den Hellige Ånd.
Således er det ikke i vor tidsperiode. Paulus løsrev frelsen fra dåben, for han mente at den hørte med til den messianske jødedom og ikke gjaldt den kristne menighed.