mandag den 25. marts 2013

De 144000 beseglede jøder. Jesu Genkomst bind 3


Jesu Genkomst, bind 3, s, 69-.Forfatter og Bibelforkynder: Oskar Edin Indergaard, Tingvoll 1992, Norge.
DE 144000 BESEGLEDE JØDER - DEN FØRSTE RETROSPEKTIVE BESKRIVELSEN.
Åbenbaringsbogens sjette kapitel afsluttes med spørgsmålet: "... ,og HVEM KAN HOLDE STAND" ? Åb. 6,17. På dette spørgsmål gives 2 svar:
 1. Det er de 144000 beseglede af Israels 12 stammer. Åb. 7,1-8.
 2. Det er den store skare fra alle folkeslag, som kommer LEVENDE ud af den store trængsel. Vi må huske at dette syn angår SLUTFASEN af den store trængsel. Å. 7,9-10 og 13-17.
Hvad som gælder dette spørgsmål som på græsk hedder: "kai tis dynatai stathenai" ?, så har jeg set flg. oversættelser af dette:
 1. og hvem kan blive stående ?
 2. og hvem kan møde den oprejst ?
 3. og hvem kan da bestå ?
 4. og hvem kan holde stand ?
 5. og hvem kan undslippe ?
 6. og hvem kan møde den oprejst ?
 7. og hvem kan da stå fast ?
Svaret på dette spørgsmål er der bare to grupper af troende som kan magte dette – at komme levende ud af trængselstiden, og det er de som Herren har bestemt til det. Både de mange millioner martyrer fra trængselstiden og de fleste verdslige må dø. De førstnævnte skal få del i "de retfærdiges opstandelse" på den sidste dag, medens de sidstnævnte skal dømmes foran Guds domstol i himmelrummet, efter at tusindårsrigets periode er slut: Åb. 20,11-15.
"Derefter så jeg 4 engle som stod på jordens fire hjørner og holdt jordens 4 vinde (som er symbol på de plager og straffedomme som Gud vil lade kommer over verden), for at der ikke skal blæse nogen vind (ødelæggelse) over jorden (det lov ordnede samfund, i modsætning til havet) eller over havet (folkehavet) eller på noget træ (nation eller de mægtige i samfundet). Og jeg så en anden (gr. allon) engel, som steg op fra solens opgang og havde den levende Guds segl, og han råbte med høj røst til de 4 engle som det var givet at skade jorden og havet og sagde: Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har sat indsegl på vor Guds tjenere i deres pander. Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet: 144000 beseglede af alle Israels børn 12 stammer: Åb. 7,1-8.
Før trængselstiden kan begynde, vil Gud sætte et indsegl i panden på de 144000 jøder, som skal bevares gennem hele trængselstiden på 7 år. Herren kender sine, og ingen kan gøre dem noget ondt, når Herren har bestemt det modsatte. Dette skal få os til at forstå at heller ingen ting af ondt kan hænde os som tror på Jesus, dersom han har bestemt det modsatte. Vi må være frimodige, for Jesus har overvundet verden fra det onde. Vi hører Herren til.
De 4 engle er sat til at holde igen for de 4 vinde, således at de ikke kan skade hverken jorden , havet eller træerne, før de 144000 er beseglet. Jordens 4 vinde står her for ødelæggende kræfter, som Gud straffer verden med. "Jordens 4 vinder" er det samme som "himmelens 4 vinder" og vi møder både de 4 engle og de fire vinder igen flere steder i Bibelen. Vi skal gengive en del af de steder her. "Så siger Herren, hærskarernes Gud. Se, jeg knækker Elams (Irans) bue, deres bedste våben. Og jeg vil lade 4 vinder fra himmelens 4 hjørner komme over Elam og sprede dem for alle vinder, og der skal ikke være noget folk som de bortdrevne fra Elam ikke kommer til." Jer. 49,35-36.
Dette er Guds dom over Iran ifm. at Jesus skal dømme folkeslagene i Josafats dal. Joel 3.
"Således lød Daniels fortælling: jeg havde et syn om natten, og i det syn så jeg hvorledes himmelens 4 vinder brød frem over det store hav (folkehavet)." Dan.7,2.
Dette er Guds straffedom over folkene fra det ny Babylonske rige og til oprettelsen af riget for Israel.
"Jeg havde et syn om natten: jeg så en mand (engel) som red på en rød hest, og han holdt stille blandt myrte træerne i dalbunden (myrte træerne står for Israel i landflygtigheden, og dalen står for diasporaen eller hedningenes tider), og bag ham var der røde blakke og hvide heste. Da sagde jeg: Hvem er dette, min Herre ? Og englen som talte til mig sagde: Dette er de som Herren har udsendt for at fare omkring på jorden. Og de (englene) svarede Herrens engel, som holdt stille blandt myrte træerne og sagde: Vi har faret omkring på jorden og set at hele jorden er rolig og stille. Da tog Herrens engel til orde og sagde: Herren hærskarernes Gud ! Hvor længe skal det være før du forbarmer dig over Jerusalem og Judas byer, som du har været vred på nu i 70 år. Og Herrens engel svarede englen som talte med mig, gode og tørstefulde ord. Og englen som talte med mig. Sagde til mig: Udråb disse ord: Så siger Herren hærskarernes Gud. Jeg er såre nidkær for Jerusalem og Sion, og jeg er såre vred på de trygge hedningefolk, for jeg var bare lidt vred, men de hjalp til med ulykken. Derfor så siger Herren: Jeg vender mig atter til Jerusalem med miskundhed, mit hus (templet) skal bygges der, siger Herren hærskarernes Gud: Endnu engang skal mine byer flyde over af det som godt er, og Herren skal endnu en gang trøste Sion og endnu engang udvælge Jerusalem." Sak. 1,8-17.
Dette er først en beskrivelse om Juda rigets fangenskab i Babylon i 70 år. Herren skulle føre jøderne tilbage efter de 70 år. Profetien strækker sig dermed ind i endens tid, og den fortæller os om at Herrens engel skal straffe de trygge hedningefolk som har adspredt jøderne og lagt under segl Israel og Jerusalem. I 1000 års-riget skal Jerusalem være centrum på jorden og Israels byer skal flyde over af velsignelse.
"Så løftede jeg atter mine øjne op og fik at se 4 vogne som kom mellem 2 fjelde (riger), og fjeldene var kobberfjelde (kobber står for Guds dom). For den første vogn var der røde heste, og for den anden vogn var der sorte heste, og for den tredie vogn var der hvide heste, og for den fjerde vogn var der spraglede, stærke heste. Og jeg tog til orde og sagde til engelen, som talte med mig: Hvad er dette Herre? Engelen svarede: dette er himmelens 4 vinde (straffedommer), som nu farer ud efter at de har fremstillet sig for al jordens Herre (Gud), (således at han kan sende dem ud). Vognene med de sorte heste for drog ud mod Nordens land (Syrien), og de hvide drog efter dem, og de brogede drog ud mod Sydens land (Ægypten). Og de stærkeste (de røde) drog ud, og da de ønskede at drage omkring på jorden, sagde han: Gå drag omkring på jorden! Og de drog omkring på jorden. Så råbte han højt på mig og sagde til mig: Se, de som drager ud mod Nordens land, DE STILLER MIN VREDE PÅ NORDENS LAND." Sak. 6,1-8.
Dette er Guds dom over verden ifm. Jesu genkomst.
Det er ikke ualmindelig i Bibelen at man kalder "englene" for "vinder" eller "ånder", som er det samme ord på græsk, nemlig "pneuma". "er de ikke alle tjenende ånder (gr. pneumata), som sendes ud til deres tjeneste for deres skyld som skal arve frelse".? Hebr. 1,14.
"Vinden (gr.to pneuma) (det kan også oversættes med "ånden") blæser hvorhen den vil, og du hører den suser, men du ved ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen, således er det med hver den som er født af Ånden." Joh.3,8.
Det er heller ikke ualmindelig i Bibelen at man sammenligner naturkræfterne med englene. "Og en anden engel kom ud fra alteret, og han havde magt over ilden (ildens engel), og råbte med høj røst til ham som havde den skarpe segl: Udsend din skarpe segl og høst druerne af vintræet på jorden ! for dets druer er modne." Åb. 15,18.
"og jeg hørte englen over vandene sige; Retfærdig er du som er og som var, du hellige, at du har dømt således." Å. 16,15.
I Åb. 7,1 er det 4 engle som holder igen for jordens 4 vinder" eller "himmelens 4 vinde", således at de ikke skal gøre nogen skade før Herren vil at dette skal udføres. 4 tallet er verdens, jordens og verdensmenneskernes tal. Det betyder at disse straffedomme skal ramme HELE JORDEN. De skal blive verdensomspændende.
At de 4 engle holder disse 4 straffedomme tilbage, betyder at Herren holder tilbage og kontrollerer det som er ondt, således at det ikke kan bryde ud, før tiden er kommet til at det skal ske. Der bliver altså en tid med STILHED og FRED (gr. eirene), hebr. Shalom) før selve begivenhederne i endens tid sættes i gang. Det er denne tid vi går ind i, efterhånden. Der er ingen varig fredstid, men det er en FALSK FRED.
Det var en anden (gr. allon) engel, som kom med dette budskab til de 4 engle at de ikke skulle gøre nogen skade, før de 144 000 var blevet beseglet. Det græske adjektiv "allos" betyder "en anden af samme slags eller kvalitet." Dette betyder at den engel som kom med dette budskab, var af samme kategori engle som de 4 engle.
Denne engel er ikke Jesus, som en del Bibel-tolkere har ment. Han kommer fra "solen opgang" dvs. han kommer fra øst. Dette betyder også at en NY DAG BEGYNDER FOR ISRAEL. Herren tager sig af disse 144000 jøder på en speciel måde og bevarer dem gennem hele trængselstiden..
Englen kom "med den levende Guds indsegl (eller signetring)". Som han skulle fuldføre beseglingen med. Det ord som her er brugt om at besegle (gr. sfragizein) betyder: "at sætte sit mærke på noget eller nogen",
Romerske soldater plejer at blive mærket i hånden. Slaverne blev mærket i panden, og af og til blev mennesker mærket med navnet til den gud som de dyrkede.
Gud mærker disse 144000 beseglede med sit eget mærke. Jeg regner med at de får et dobbelt mærke. For det første får de Den hellige ånd i deres hjerter, som et indre mærke og pant, og derforuden får de et ydre mærke på deres pander. Dette kan godt være korsmærket, som for øvrigt er ligt med det gamle hebraiske bogstav "taw", men det er mere sandsynligt at det er det hebraiske tetegrammet for Gud selv, nemlig JHVH, for i Åb. 14,1, står det at de 144000 beseglede havde JESU og GUDS NAVN skrevet på deres pander.
At de er beseglet af Herren, betyder at herren skal BEVARE DEM i trængselstiden. De kommer ind under Guds beskyttelse. De rammes ikke af de straffedomme som overgår verden, "og det blev sagt til dem (græshopperne), som er et billede på onde åndemagter) at de ikke skulle skade græsset (almindelige mennesker) på jorden heller ikke noget grønt, heller ikke noget træ (almindelige mennesker), men bare de mennesker som ikke havde Guds segl på deres pander: Åb. 9,4.
Beseglingen af de troende kender vi også fra Esekiel 9,1-11, seks engle fik besked om at slå Jerusalems indbyggere ihjel med undtagelse af de gudfrygtige, som havde fået Guds indsegl på deres pander.
(I parentes gør vi opmærksom på det forhold at det hebraiske ord for mærke er "taw," Det samme ord er også navnet på det sidste bogstav i det hebraiske alfabet. I det alfabet som blev brugt på Esekiels tid, havde dette bogstav for som et KORS. Disse mennesker fik dermed korsmærket indskrevet på deres pander. Det skulle bjerge dem fra Guds vrede. Således er det også i dag. Det som bjerger os er korset og Jesu forsoning.
Jeg vil i den forbindelse citere fra en artikel som Jan Ranterud har skrevet i bladet: Missionsbladet for Israel, nr. 5. 1990, hvor der står flg. om korsets tegn: "... , de første kristne så også typer på korsets tegn i måden blodet fra påskelammet blev smurt på dørstolperne i Ægypten, da Guds folk blev sparet fra dødsstraffen som kom over Ægypterne. 2.Mos. 12,7 og 13, i måden Moses strakte sine hænder ud på i kampen mod Amalek, hvor Gud gav Israel sejer og frelse, 2.Mos. 17,10-13, og i kobberslangen som blev oprejst i ørkenen 4.Mos. 21,8-9, sammenlign Joh. 3,14.Tegnet i panden så de forbilledligt i hvordan bønnekapslerne med Guds Ord skulle fæstes. 5.Mos. 6,8 og 11,18.
Denne stærke bevidsthed om at korsets tegn var noget som var forudsagt og forestillets i Guds Ord allerede før det blev åbenbaret og virkeliggjort i Jesu sonings død, er noget som vi finder helt fra den nytestamentlige ur menighed af og hos kirkefædre og største lærere: Barnabas, Justin Martyr, Ireneus, Cyprianus og Tertulian. Og det er altid blevet brugt i dåbs liturgien.
Men for den vantro del af jødedommen var ordet om korset en anstød: 1.Kor. 1,23., og har været det til denne dag. Det gamle alfabet som Guds Ord blev skrevet på, og som indeholdt korsets tegn, blev opgivet og erstattet med et nyt, som blev lånt fra Arameisk. Dette er det alfabet som teologistuderende i dag lærer som "hebraisk".
Ligeledes blev det påbudt at bære bønnekapslerne på en anden måde end den som er foreskrevet i 5,Mos.6.
Alt blev gjort, og gøres fortsat for at skabe den størst mulige afstand mellem ham som døde på korset og det folk som frelses ordet om korset først og fremmest er rettet imod.
Derfor er det et mægtigt og underfuldt løfte i Johannes` vision i Åb.7. Et fuldt tal af jøder, fra alle 12 Israels stammer, skal vides til Gud ved korsets tegn i deres pander. Det sikreste ende tidstegn vi har i dag , er når jøder, Guds folk, vender tilbage til troen på Messias. Deres antagelse er liv af død, fordi korsets tegn viser vort liv af Jesu død.
Ifm. jødernes udrejse fra Ægypten i gammel tid blev heller ikke de førstefødte af jøderne dræbt, som boede i de huse, som var mærket med blodmærket på karme og overliggeren på døren. 2.Mos. 12.7,12-13 og 22-23.
De 144000 beseglede er Guds specielle vidner eller tjenere i trængselstiden. De skal forkynde evangeliet om riget for Israel, både for jøder og hedninger i trængselstiden. Det er bl.a. deres forkyndelse som bevirker at vi får den store skare af frelste mennesker, som kommer ud af den store trængsel, og som er beskrevet i Åb. 7,9-17. (Vi henviser til det som vi har skrevet foran om de 4 evangelier, som vi har i N.T.)
Vi møder igen de 144000 beseglede i Åb. 14,1-5. Der står i vers 4 at de er "en førstegrøde for Gud og Lammet" "Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinder (skøgen og hendes døtre), for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er købt af menneskerne (fra jøderne) som en førstegrøde (gr. arparkje) for Gud og Lammet." Åb. 14,4
De 144000 beseglede er også omtalt i Esajas 66,19.
De 144000 beseglede skal også forkynde evangeliet om riget i Israel. De skal ikke magte at komme til ende med Israels byer, før Jesus kommer tilbage. Dette betyder at der skal blive en stærk modstand mod evangeliet i Israel. Både vantro jøder, Satan og Antikrist vil modsætte sig at de forkynder i Israel, men i og med at Herren har bestemt dette, må de bare fortsætte. "Men når de forfølger jer (de 144000 beseglede) i den ene by, da fly til den anden ! for sandelig siger jeg jer: I skal ikke komme til ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer." Mat.10,23 og Mat. 24,14.
Det er ikke den kristne menighed som skal fuldføre missionsopgaven i nuværende tidsperiode, nej, det skal jøderne gøre. De som fik missionsbefalingerne, de skal også fuldføre dem i endens tid.
Af den grund går det heller ikke an at sige: At Jesus ikke kan komme tilbage for at hente den kristne menighed, før evangeliet er blevet forkyndt for alle folkeslag, for dette udsagn gælder ikke den kristne menighed eller det frie nådens evangelium. Det gæler evangeliet om oprettelsen af riget for Israel. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 1,s. 404-407 om de forskellige missionsbefalinger i Bibelen.)
Disse jøder bliver beseglet og udrustet med Den Hellige Ånd med en meget stor Ånds fylde. De bliver udrustet med mange nådegaver og fyldt med Den Hellige Ånd på en speciel måde. På samme måde som de første troende jøder var fyldt af Den Hellige Ånd og kraft, skal de 144000 være det. Disse skal være en FØRSTEGRØDE AF JØDER for Gud. Ap.Gr. 2,1-4.
Den Ånds udgydelse som apostlene og disciplene fik på pinsefestens dag, var en BEGYNDELSE på Ånds udgydelsen som er beskrevet hos profeten Joel. "Og derefter (efter at læren til retfærdighed (Messias) er kommet tilbage og godtgjort for jøderne alt det som var gået tabt for dem i 2000 år) vil jeg udgyde min Ånd over alt kød (alle mennesker), og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, deres oldinge skal have drømme, deres unge mennesker skal se syner." Joel 3,1.
Det er denne Ånds udgydelse som bliver de 144000 beseglede til del. Af den grund kan man også sige at de er en førstegrøde for Herren. De er en førstegrøde af de jøder som bliver frelst i trængselstiden.
Vi kan derfor sige at ISRAELS FRELSE BEGYNDER FØR SELVE TRÆNGSELSTIDEN, og dette stemmer også med det profetiske ord. Efter at den kristne menighed er udtaget, skal Herren tage sig af jøderne igen. "Simon har fortalt hvorledes Gud fra først af drog omsorg for at få et navn af hedninger for sit navns skyld (udtagelsen af den kristne menighed). Og dermed stemmer profeternes ord overens, således som der er skrevet: derefter vil jeg vende tilbage og igen opbygge Davids faldne (hytte), og det nedbrudte af den vil jeg atter opbygge, og jeg vil igen oprejse den." Ap. Gr. 15,14-16. Rom. 11,25-26.
Jødernes frelse i endens tid er et af HOVEDTEMAERNE I G.T. Vi skal ikke her gøre fyldestgørende rede for det. Se Esekiel 37,1-28, her bliver der redegjort for 3 faser i jødernes frelse.:
 1. I Esekiel 37,1-7 bliver jøderne i diasporaen skildret. De bliver beskrevet som "de døde ben i dalen". Dalen står for landflygtigheden eller hedningerne tider.
 2. I Esekiel 37,8-9 bliver jødernes samling i Israel beskrevet.
 3. I Esekiel 37,10 bliver jødernes frelse i endens tid beskrevet.
Den første fase af dette blev opfyldt ved fremkomsten af den moderne Sionisme fra begyndelsen af dette århundrede. Den startede med Theodor Herzl, som i 1896 udgav bogen: Der Judenstaat.
Den anden fase fik vi den 14 maj 1948, da staten Israel blev oprettet af F.N.
Den sidste fase som angår jødernes omvendelse, har så vidt begyndt i dag. På verdensbasis er der i dag ca. 350000 Jesus troende jøder. Dette tal vil øge i årene som kommer. I og med at udtagelsen af de 144000 jøder, så vil dette være en vigtig begivenhed i jødernes frelse.
Det er i selve Israel at den store indhøstning af jøder for Messias skal ske. Israels frelse skal ikke ske i udlændigheden, men den skal ske i landet Israel.. Dette er også grunden til at mange jøder i dag kommer i stort antal til Israel. Bare i løbet af de sidste 3 år er der kommet 400000 jøder til Israel. De jøder, som kommer til Israel, ER PÅ VEJ TIL DERES FRELSE.
Vedrørende selve tallet 144000, så har nogle Bibel-forskere ment at det skal forstås i overført betydning, og at det er mange flere end dette antal.. Første del af tallet består af 12 gange 12. 12 tallet er Israels tal på en speciel måde. Når vi ganger 12 med 12, får vi 144, som er det fuldstændige kvadrat. Dette bliver igen multipliceret med 1000.
Andre igen har ikke haft noget problem med at forstå dette tal bogstaveligt, i og med at det er 12000 jøder fra hver stamme.
Et andet forhold som er vanskeligt at forklare, er den indbyrdes rækkefølge som disse stammer er nedtegnet i. Den afviger fra den Gammeltestamentlige rækkefølge at stammerne. Desuden er Dans stamme udeladt. For at opnå at der skal blive 12 stammer, så er Josefs søn, Manasse, og Levi stamme medregnet.
Vi skal se på den naturlige rækkefølge af de 12 stammer, således som G.T. opstiller dem:
 1. Leas sønner: Ruben, Simon, Levi Juda, Issakar og Sebulon.
 2. Rakels sønner: Josef og Benjamin.
 3. Rakel trælkvinde, Bilhals sønner: Dan og Naftali.
 4. Leas trælkvinde, Zilpas sønner: Gad og Aser. (I parentes gør vi opmærksom på at denne rækkefølge også kan variere en del i G.T.
Åbenbaringsbogen giver og følgende rækkefølge på stammerne:
 1. Juda.
 2. Ruben.
 3. Gad.
 4. Aser.
 5. Naftali.
 6. Manasse (Josefs søn).
 7. Simon.
 8. Levi.
 9. Issakar.
 10. Sebulon.
 11. Josef.
 12. Benjamin.
Vi skal i det flg. se på de forskellige forklaringer som der er blevet givet, for at forklare den ombyttede uvanlige rækkefølge af Jakobs sønner, som er nævnt i Åb.7,4-8.
 1. Mange har ment at de 144000 beseglede ikke hører med til Israels naturlige efterkommere, men at dette er en beskrivelse af den kristne menighed, i egenskab af at være Abrahams børn. De har hævdet at den indbyrdes rækkefølge af Guds børn ikke har nogen betydning. Vi er alle eet i Kristus Jesus: Gal. 3,7 og 28-29.
Af den grund forklarer Grotius de 144000 beseglede på flg. måde: "Ingen rang opretholdes, for alle er lige i Kristus.
Videre mener disse at det er naturlig at Juda stamme er nævnt først, for Jesus kommer fra denne stamme.
 1. Andre igen har hævdet at der er sket en ombytning i rækkefølgen i Åb. 7,4-8, således at vi skal have flg.
Rækkefølge: Juda, Ruben, Simon, Levi Issakar, Sebulon, Josef, Benjamin, Gad, Aser, Naftali og Manasse. Denne rækkefølge fører til at Manasse bliver den sidste stamme, og ikke Dan, som man skulle have ventet.
Når Dans stamme er udeladt har man forklaret det på flg. måde.:
 1. Dans stamme skulle være uddød, men dette kan ikke være rigtig, for Dans stamme skal få sin arvelod i Israel i rigets tid: Esekiel 48,1. (Se min bog: Guds riget i Israel, s. 194-205, hvor jeg skriver om dette)
 2. Dans stamme skulle ikke få del i landet p.a. af at den tidlig henfaldt til afgudsdyrkelse: Dom. 18,31.
Det var ikke bare Dans stamme som henfaldt til afgudsdyrkelse, så denne forklaring kan heller ikke være rigtig.
c) Antikrist skulle stamme fra Dans stamme. Den første som hævdede dette var Irenæus. Han mente at dette
stod I G.T. Han brugte flg. Bibel ord som belæg for sine antagelser.: 1.Mos. 49,17. Jer. 8,16.
I flg. kirkefædrene skal Antikrists mor være en jødinde fra Dans stamme, som kom fra Babylon. Hun
blev på overnaturlig måde frugtbar med Satan.
 1. Dans stamme vil på en særlig måde samarbejde med Antikrist i endens tid. O.K.Indergaard har gået ind for denne fortolkning. (se hans bog: Temaer i bibelsk profeti. Del 1, s. 50-69.)
Man har også hævdet at Efraim stamme ikke er nævnt p.a. af at det var den stamme som var den direkte årsag til indbyrdes krig i Israel. Den skilte de 10 stammer i nord fra de 2 stammer i syd. Dan Efraim stamme var også de to første stammer i Israel der først begyndte at dyrke fremmede guder i Israel.
Der er ingen som ved helt eksakt hvorfor Dan og Efraim stamme ikke er nævnt i beseglingen af de 144000, men det er i hvert fald ikke af den grund de er forkastet af Herren. I Esek. 48, 1-7 og 23-29 kommer det tydeligt frem at begge disse stammer skal have deres arvedel i Israel på line med de andre stammer i rigets tid.
Der er blevet gjort mange forsøg på at identificere disse 144000 beseglede. Vi skal se på nogle forklaringer:
 1. Nogle Bibel-forskere har ment at de 144000 beseglede repræsenterer den kristne menighed i den frie nåde tid eller den kristne menighed i trængselstid. Efter vort syn kan dette ikke være rigtigt, for den kristne menighed skal ikke ind i trængselstiden. Den skal bortrykkes til Gud før selve trængselstiden. Desuden står det at de 144000 er jøder. Dette syn er altså under indflydelse af erstatnings-teologien. Den kommer ikke fra Gud, men fra Satan. Den er inspireret af denne verdens og denne tidsalderens herre og gud.
 2. Irvingianerne, Mormonerne, Syvende dages Adventister, Jehovas Vidner og andre har hævdet at de 144000 beseglede er deres tilhængere. Jehovas Vidnere f.eks. mener at de 144000 er den himmelske rådsforsamling, som består af Jehovas Vidner tilhængere, og som skal styre sammen med Gud i1000 års-riget. Denne forsamling venter nu på at blive fuldtallig.
Jehovas Vidner mener forøvrigt at alle andre trosretninger består af fortabte mennesker. Det er bare de som tilhører Jehovas Vidner, som bliver frelst. Dette syn har de i øvrigt fælles med mange andre sekter. De tror at det bare er medlemmerne i deres sekt, som får del i frelsen.
 1. Det rigtige syn på de 144000 beseglede er at disse mennesker er Jesus troende jøder, som kommer til en personlig tro på Jesus fra Nazaret, før den sidste og 70. Åruge for Israel. Disse bliver udrustet på en speciel måde og skal være Guds missionærer i trængselstiden, både for jøder og hedninger. (Vi møder igen de 144000 beseglede i Åb. 14,1-5, men det skal vi ikke skrive noget om her. Vi henviser til det som vi senere skriver om dette.)
Videre ved vi at hedningenationerne bliver dømt, efter at Jesus er kommet tilbage, i henhold til hvorledes de
har behandlet "Jesu mindste brødre" eller jøderne i endens tid. Dette udsagn går på alle jøderne i endens tid, de 144000 beseglede er også inkluderet i dette. I og med at de bliver udsendt i hele verden med budskabet om Jesus, om hans forsoning og oprettelsen af riget for Israel, så kommer mange af disse jøder på en speciel måde i kontakt med hedningerne. Jesu identificerer sig på en speciel måde med jøderne i endetiden. De som har støttet jøderne i trængselstiden, de har støttet Jesus....HVAD I HAR GJORT IMOD EN AF DISSE MNIE MINDSTE BRØDRE DET HAR I GJORT IMOD MIG: Mat.25, 31-40.
De 144000 beseglede jøder vil fortsætte med Jesu og apostel disciplenes forkyndelse i den første tid. Denne forkyndelse angår riget for Israel. Den frie nådens tid er slut, i og med at den kristne menigheds periode er afsluttet. Det er derfor af den største vigtighed at vi forstår at vurdere Jesu første forkyndelse ret. (dette har jeg skrevet meget om i mine bøger: Jødernes Konge, bind 1, 2, 3 og 4.)
 1. Den kristne menigheds bortrykkelse før den sidste og 70.åruge for Israel og Jerusalem. Den kristne menigheds bortrykkelse var en hemmelighed helt indtil Paulus fik åbenbaret den. Dette betyder bl.a. at de 4 evangelier ikke udtaler sig om den kristne menigheds bortrykkelse. De udsagn som vi har der om opstandelsen, gælder både af opstandelsen af troende jøder og vantro jøder. Der er 1000 år mellem disse to opstandelser. Paulus skriver om den Nytestamentlige menigheds bortrykkelse både i 1.Tess.4,13-18 og 2.Kor.15,51-52 I det sidstnævnte tilfælde står der: "Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu , i et øjeblik, ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgængelige, og vi skal forvandles". (egen tilføjelse: Sidste basun lyder på Løvhyttehøjtidens sidste dag)