lørdag den 30. marts 2013

Fadervor er en Jødisk bøn: Oskar Edin Indergaard


FADERVÅR” ER EN JØDISK BØNN” "Gjøl derfor ikke som de! for deres Fader ved hvad eder trænger til, før eder beder ham. Derfor skal eder bede således: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget (gr.hagiazio) vorde dit navn; komme dit rige (gr.basileia); ske din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi os i dag vort daglige brød; og forlad (gr.aphiemi) os vår skyld, som vi og forlader vore skyldnere; og led os ikke ind i fristelse (gr.peirasmos); men fri os fra det onde. For Riget er dit, og magten (gr.dynamis) og æren (gr.doxa) i tidsaldrene (gr.aion). Amen. For dersom eder forlader menneskerne deres overtrædelser (gr.paraptoma), da skal deres himmelske Fader også forlade eder, men dersom eder ikke forlader menneskerne deres overtrædelser, da skal heller ikke deres himmelske Fader forlade jeres overtrædelser." (v.8-15. "Fadervår" er en jødisk bøn. Vi kan naturligvis bruge den i indeværende tidsperiode, men det er ikke alt som står i denne bønne, som passer for os. 
Det er en bøn som angår den messianske jødedommen. Hvad som gælder det tidsmæssige aspektet ved den, så gælder den for følgende perioder:
a) Den angår tiden for Jesu og apostlenes forkyndelse.
b) Den gælder trængselstiden på 7 år, og som ennå er fremtidig.
c) Den gælder for hele ”1000 års-rigets” periode.
Vi skal i det følgende analysere denne bønne, slik at vi ser hvad som VIRKELIG STÅR der. Jeg vil analysere den ut i fra et messiansk jødisk synspunkt.
Bønfald begynder med at jøderne skal henvende sig til Gud, som bor i himmelen. Gud er jødernes far, og de er hans barn. Som alle andre barn går til mor og far, når de vil opnå noe, så gik også jøderne til Gud, når det er noe de ville opnå.
1.) DEN FØRSTE BØNNA er en bøn om at Guds navn må bliv helliget. Guds navn kan ikke bliv mer hellig end det allerede er, men vi kan hellige det ved å leve i samsvar med Guds vilje.
Dessuten kan Gud selv hellige sit navn ved at han tar det profetiske ordet gå i forstillelse og dermed vise verden, at han er en åndelig realitet. I og med at Gud arbejder først og fremsat gjennom Israel, når det gælder opfyldelsen av det profetisk ordet, så er dette en bøn som har med ISRAELS FRELSE å gøre. Når det profetiske ordet går i opfyldelse, så er dette et led i jødernes frelse, som foregår i forskellige etaper.
2.) DEN ANDRE BØNNA er en bøn om at Guds rige må komme. (v.10.) Når Jesus underviste om Guds rige, var det ”Riget for Israel” han omtalte. Dette Riget fik en ny aktualitet i Israel med døberen Johannes dåb og undervisning. Han sa: "Himlenes rige er kommet." (Mat.3,2.)
"Torahen (de 5 Mosebøgene) og profetene havde sin tid INNTIL JOHANNES. FRA DEN TID forkyndes EVANGELIET OM GUDS RIKE, og enhver trænger sig ind i det med magt." (Lukas 16,16.)
Jesus havde det samme budskabet som Johannes. Jesus døbte ikke, men han gjorde derimod de messianske undergangsstemning, som til fulde viste hvem han var. (Se min bog: Jesu Genkomst. Bind 4. Kapitel: De messianske undergjerningene.)
Etter Jesu himmelfart fortsatte Jesu apostle og dispiler å forkynde evangeliet om ”Riget for Israel”. Dette ble kaldt for "apostlenes lære" (Ap.gj.2,42.) Denne forkyndelsen forkynde de helt frem til Jerusalems ødelæggelse i år 70. Etter den tid var nådetiden for jøderne slut med hensyn til oprettelsen av Riget.
Vi må ikke blande sammen Paulus sin forkyndelse med apostlenes forkyndelse. Den første er knyttet til den frie nåden, mens den sidste er knyttet til nåde og gerninger.
3.) DEN TREDJE BØNNA er en bøn om at Guds vilje må ske i Israel, slik som den sker i himmelen. (v.10.) Det græske ordet "ge", som i vore Bibler er oversat med "jorden", kan lige godt oversættes med "landet" dvs. landet (hebr.eretz) Israel. Når Guds vilje sker på jorden, må den først begynde i Israel. Det er Israel som er udgangspunktet for Guds planer og Guds vilje med verden.
4. DEN FJERDE BØNNA er en bøn om at Gud må gi jøderne deres daglige brød. Ordet "brød" går både på alt det som de behøvede i det daglige liv, og det går også på Jesu person. Jesus sa om sig selv at han var ”livets brød”. "Jesus sa til dem. Jeg er livets brød. Den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig, skal aldrig nogensinde tørste." (Joh.6,15.)
Jesus sa også at mennesket ikke lever av brød alene, men av Guds ord. "Og Jesus svarte ham (djævelen): Mennesket (Jesus selv) lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord." (Luk.4,4.)
For at et menneske skal fungere på en ret måde, må det både ha mat og åndelig føde.
Den som søgte Guds rige og Guds retfærdighed, den kunne forvente å få alt det som vedkommende behøvede. "Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal eder få alt dette i tilgift." (Mat.6,33.)
Dette er en bøn som ikke mindst angår den store trængselstiden, som ligger foran jøderne. Da skal de bli presset av alle verdens nationer. De vil da mer og mer indse at de er afhængige av Gud, for å overleve fra dag til dag.
I tilleg til dette vil Antikrist kræve at den som skal kjøpe og sælge noe i denne tiden, må tage hans mærke eller dyrets navn eller tallet for hans navn på sin højre hånd eller på sin pande. "Og det (den falske profet) gør at det ble gitt alle, små og store, rige og fattige, frie og træller, et mærke i deres høre hånd eller på deres pande, og at ingen kan kjøpe eller sælge, uden den som har mærket, eller dyrets navn eller tallet for dets navn.(Joh. Åp.13,16-17.)
Om jøderne i ”1000 års-riget” er det sagt følgende: "Han (den retfærdige) skal bo på høje steder, fjellfestninger er hans borg, SITT BRØD SKAL HAN FÅ. Vandet skal ikke slippe op for ham. Dine øyne skal skue kongen (Messias) i hans herlighed. De skal se et vidtstrakt land." (Es.33,16-17.)
5.) DEN FEMTE BØNNA er en bøn om at Gud må forlade jøderne deres skyld (synd), slik som også de tilgav dem som har begået synd mod dem. I denne bønne blir syndetilgivelsen gjort avhengig av at jøderne FØRST tilgav sine medmennesker det som de havde gjort mod dem.
Dette princippet om at DEN SOM IKKE TILGAV FØRST, den fik ikke tilgivelse av Gud, heder på hebraisk "midah knegede", og det betyr "mål mod mål" eller "standard mod standard". Gud behandler menneskerne i forhold til den standarden som de har behandlet andre mennesker på.
Dette princippet var godt kjent i den rabbinske litteraturen. I Jesu Siraks bog fra 189 før Messias står det: "En som hævner sig, vil opleve Herrens hævn, og han (Herren) vil tag vare på hans synder."
"Tilgi din nestes uret, og dine synder vil bli tatt vekk, mens du ber."
I Mishnah Sota 1,7 står det: "Med det mål et menneske måler, blir det målt."
Rabbi Gamaliel Berrabbi har sagt: "Enhver som viser barmhjertighed til andre, vil få barmhjertighed fra himmelen.
Den som ikke tilgav først, fik ikke syndens forladelse av Gud. Slik er det ikke i vår tidsperiode og i den paulinske læren. Vi blir tilgitt vore synder av Gud på grund av Jesu forsoning. Vi kan være SIKRE PÅ SYNDENES FORLATELSE når vi tror på Jesus. Det "å tro på Jesus" er det samme som "å ha syndernes forladelse". "men vær gode mod hverandre, barmhjertige, så eder tilgir hverandre, ligesom Gud har tilgitt eder i Kristus." (Ef.4,32.)
"så eder tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål mod noen. Som Kristus har tilgitt eder, således og eder." (Kol.3,13.)
Dette var et så vigtig prinsipielt i Jesu undervisning at han presserite det nok en gang i Mattæus 6,14-15. "For dersom dere (jøderne) forlader menneskerne deres overtrædelser, da skal deres himmelske Fader også forlade eder, men dersom eder ikke forlader menneskerne deres overtrædelser, da skal heller ikke deres Fader forlade deres overtrædelser.
Hva som gælder selve verbet "å tilgi", så er det på gresk "afiemi". Det betyr "å sende bort". Det betyr at synden blir sendt bort og er borte for altid. Slik er Guds tilgivende nåde.
Et andet vigtig prinsipielt i den messianske jødedommen var det forholdet at en måtte BEKJENNE sine synder, for å få syndendes forladelse. Dette var et krav som ble stils. "dersom vi (de messianske jøderne) bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han forlader os syndende vore og renser os fra al retfærdighed." (1.Joh.1,9.)
I vår tidsperiode behøver vi ikke å bekender vore synder, for å få syndendes forladelse. Guds nåde dækker alt dette. Vi har AUTOMATISK syndendes forladelse så længe som vi tror på Jesus. Det er det samme som å "være i Kristus".
Dette betyr ikke at vi ikke skal lægge alle vore synder frem for Gud og bed ham om å hjælpe os, slik at vi kan leve et bedre liv som kristne. Vi skal lægge alt frem for Gud (Ef.4,6.), men det er nåden som må føre til at vi lever et bedre liv som kristne og ikke gjerningene.
6.) DEN SJETTE BØNNA er en bøn om at Gud ikke måtte lede de messianske jøderne ind i fristelse (prøve). (v.13.) Det ordet som her er brugt, er på gresk "peirasmos". Det er galt å oversætte dette ordet med "fristelse", for Gud frister ingen, og selv fristes han ikke av det onde (Jakob 1,13.). Vi skal oversætte dette ordet med "prøvelse" eller ”trængsel”.
Denne bønne angår de prøvende som jøderne og verden skal gennem i den 7-årige trængselstiden, som ligger foran. Det samme ordet er brugt i Johannes Åbenbaring 3,10 om menigheden i Filadelfia, som er en messiansk menighed, og ikke en paulinsk menighed. Gud vil bevare den ut fra (gennem) trængselstiden. "Fordi du tog vare på midt ord om tålmodighed, vil jeg og fri dig ut fra (gr.ek) den prøvelsens time (gr.tes horas tu peirasmu) som skal komme over hele jorderige, for å prøve dem som bor på jorden." (Joh. Åp.3,10.) Det forholdet at de 7 lilleasiatiske menighed ikke er paulinske menigheder, ser vi av indholdet i det som Johannes skrev til disse menighed. Det blir lagt stor vegt på at menighed har gode og fuldkomne gerninger og lidt vegt på Guds nåde, som kendetegner den paulinske forkyndelsen. "Kom derfor i hu hvad du (menigheden i Efesus) er fald fra (den første kærligheden) og omvend dig og gør DE FØRSTE GJERNINGER (efterlevelse av Jesu lære), ellers kommer jeg over dig og vil flytte din lysestage fra dens sted, hvis du ikke omvender dig." (Joh. Åp.2,5.) "Bliv vågen (menigheden i Sardes) og styrk de ting som var på veg til å dø, for jeg har ikke fundet DINE GJERNINGER FULLKOMNE FOR GUD." (Johnas.3,2.)
(I parentes gør vi opmærksom på at i Fesus som i mange andre byer i diasporaen var det to typer menigheder, som troede på Jesus, og det var:
a De messianske menighed, som bestod av jøder og proselytter. De ble betjent av apostlene. b De paulinske menighed, som bestod både av jøder og hedninger. De ble betjent av Paulus og hans medarbejdere.


7.) DEN SJUENDE BØNNA er en bøn om at Gud må bevare jøderne fra "det onde" eller fra "den Onde". (v.13.) Dette er også en bøn som angår jøderne i den store trængselen. Vi vat at jøderne desværre skal indgå en pagt med Antikrist i begyndelsen av trængselstiden på 7 år. "Og en uge (7 år) skal han (Antikrist) gøre pakten fast for de mange (jøder), og i midten av årrækken skal slagtoffer og matoffer opføre, og på vederstyggelighedens vinger skal ødelæggeren (Antikrist) komme, og det indtil tilintetgørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelægges (Antikrist.)" (Dan.9,27.)
Dette er det VIRKELIG STORE FRAFALLET, som Bibelen omtaler. Jødende skal gøre en aftale med Antikrist, som de tror er jødernes Messias. Det er dette frafaldet som blir omtalt i 2.Tess.2, 3-4, hvor det står: "La ingen dåre eder på nogen måde, for først må frafaldet (gr.apostasia) eller ”afgangen”, som er det samme som ”borttykkelsen”) komme og syndens menneske (Antikrist) åbenbares. Han som står imod og ophører sig over alt som kaldes gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel (i Jerusalem) og gir sig selv ut for å være Gud."
Ordet ”apostasia” er oversat med ”afgang” i alle Bibel-udgaver frem til 1611. Da ble oversættelsen forandret til ”frafaldet.
"Fadervår" bliver afsluttet med en bekræftelse om at Riget for Israel, magten og æren hører Herren til i TIDSALDRENE.
Dette samsvarer med det som står i Lukas 1,32-33: "Han (Jesus) skal være stor og kaldes Den Højestes Søn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus i tidsaldrene, og det skal ikke være ende på hans kongedømme."
”Riget for Israel” skal bare vare for en tidsperiode, mens Guds rige skal vare for altid. Etter at Jesus har vært konge i Israel i 1000 år, vil han afslutte den første del av det dravidiske kongedømmet og underlægge sig Gud, slik at Gud kan være alt i alle. "For han (Jesus) skal være konge indtil han får lagt alle sine fi ender under sine føtter. Den sidste fi ende som tilintetgøres, er døden (det sker på slutten av ”1000 års-riget”, for han (Gud) har lagt ALLE TING under hans (Jesu) føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtage som har underlagt ham alt, men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen underlægge sig ham (Gud) som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle." (1.Kor.15,25-28.)
Hva som gælder det greske ordet "aion" og det hebraiske ordet "olam", så skal disse ordene ikke oversættes med "evighed", men de skal oversættes med ordet "tidsalder". Det er sammenhængen i teksten som viser hvilken tidsalder det gælder. Det arbejdes nå med en helt ny Bibel-oversættelse som vil ta hensyn til disse ordene. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5, hvor jeg skriver my om dette.)
Det er mange likheter mellom "Fadervår" og de jødiske bønnerne. Vi skal her citere fra to jødiske bønner:
"Må din vilje bli gjort i himmelen der oppe og garantere fred og tilfredshed til de som frygter dig, og som gør det som synes bedst for dig." (Tosefta Berakot 3,7.)
"Må det være din vilje, Herre, min Gud, å gøre Meg kendt med din Torah, og gøre det slik at jeg adlyder dine bud. Led mig ikke ind i synd, ikke ind i urenhed, ikke ind i prøvelse, ikke ind i vanære. Tving frem mine impulser til å tjene dig, og hold mig langt borte fra en ond mand eller fra dårlige venner. Gi mig gode venner i dette livet. Og la mig i dag og hver dag finne nåde,  velvilje og barmhjertighed i dine øjne og i øjnene til alle som møder mig, og garanter mig dine bedste velsignelser. Velsignet er du, o Herre, som garanterer dine bedste velsignelser til dit folk, Israel." (Berakoth 60 b.) (Se David Bivin og Roy Blizzard Jr.s bok: Understandig the Difficult Words of Jesus. s.46. Se også mine bøger: Jødernes Konge. Bind 2. Kapitel: Fadervåret er en jødisk bøn og Mattæus Evangeliet. Jesu Liv og lære. s.79-85.)


Når kirken eller misjonsorganisasjonene har en anden oppefatning av ”Fadervåret” end den som jeg har skitsers ovenfor, så har dette sit udgangspunkt i den såkaldte ”erstatningsteologien”. Den går ut på å fratag Israel og jøderne deres opgaver og kald. Denne teologien har vi haft fra 300-tallet av og frem til i dag. Den lever desværre i bedste velgående i de kristne forsamlingerne, og den er ikke vanskelig å få øje på.
Jeg har ikke sagt at vi ikke kan bruge ”Fadervåret” i vore bønner, men det kan også være av betydning å se og forstå hvad vi ber om, når vi ber ”Fadervåret”.
Tingvoll den 21-1-07. Oskar Edin Indergaard