tirsdag den 12. marts 2013

Ind med Evangeliet 3. Oskar Edin IndergaardIND MED EVANGELIET fortsat som (del 3.)

s.80 Hebræer 5,7-8. Jesus har bestandig været lydig overfor sin Far, men den lydighed som der her er tale om, er lydigheden til at ville dø for al verdens synd. Dette var en ny erfaring for Jesus: se v. 9-10.
s.81 Det var dem som adlød ham, som skulle få del i Riget. Dette betyder at de måtte underordne sig den messianske lære, som blandt andet gik ud på at jøderne måtte tage vanddåben, holde Jesu bud og Jesu forkyndelse.
I den kristne menighed er det nok at tro på Jesus og på frelsesværket for at blive frelst og blive bevaret som troende: Ef.2,8-9.
Det var først efter at Jesus havde sonet al verdens synd at han blev formelt indsat i sin præstetjeneste, som han havde fået løfte om på et tidligere tidspunkt: På samme måde som Melkisedek var ypperstepræst i Jerusalem, vil Jesus få denne tjeneste i Jerusalem ved sin genkomst. Han vil fortsætte i et embede som han var ansat i på et tidligere tidspunkt. Se min bog: Jesu Genkomst bind 4, kap: Jesu ypperstepræstelige linje. (v.11-14)
Mange i den messianske forsamling havde problemer med at forstå Jesu forsoning. De ønskede hellere at holde fast på de første grunde i Guds ord . De var med andre ord børn i åndelig forstand, de burde være oplært efter al den undervisning som de Havde fået om disse ting. De blev først undervis af Jesus, og derefter af de 12 apostle.
s.82 Til og med Peter havde problemer med at forstå alt det som Paulus skrev om i sine breve, for dette var ikke akkurat for den messianske menighed – men han havde ikke problemer med at forstå den messianske lære.
s.83 Jøderne blev retfærdiggjort ved troen på Jesus, men til trods for dette måtte de holde den jødiske Torah i vandringen som troende.
Den som ikke havde frugt i sit trosliv, blev taget ud af vintræet som er et billede på Jesus: Joh.16,1-2. Hebræer 12,14.
Den messianske jødedom havde et dobbelt både retfærdigheds og helliggørelses begreb.
Alt dette skulle være perfekt dersom de messianske jøder skulle få del i Guds rige, som var Riget for Israel: Mat.19,16-22 og Luk.6,20.
Troen var ikke fuldkommen uden gerninger: Jakob 2,22.
De messianske jøder måtte sælge alt det de ejede og give det til de fattige, for at få del i Guds rige.
s.84 Efter tiden burde de have være lærere i Guds ord, men på grund af sløvhed og negligering. Se den åndelige situation i de 7 lilleasiatiske menigheder af Guds ord, var de endnu på barnestadiet i deres forståelse af Guds ord: Åbenbaring 2-3.
s.86 Evangelierne er fulde af beskrivelser på gerninger som jøderne måtte gøre, for at vise at omvendelsen havde fundet sted og at troen var fuldkommen.
I den kristne menighed behøver vi ikke at fremvise sådanne gerninger. Det er nok at vi er kommet til tro på Jesus: Rom.3,21,
Hebræer 6,1 ”Tro på Gud” er det samme som at tro på Jesus som jødernes Messias. Jøderne troede på Guds eksistens, men de havde store problemer med at tro at Gud og Jesus er det samme, kap.4,2.
s.88 Joh.5,25-29 Den kristne menighed skal ikke deltage i nogen af disse opstandelser, men den skal blive bortrykket, og det skal ske før trængselstiden på 7 år, se 1.Tess.4,14-18 og 1.Kor.15,51-52
s.89 kap.6,4-6. Det verbet som her er brugt for ”frafald”, er brugt i ”aorist” form. Det betyder at deres frafald var uoprettelig. De kunne finde frem til frelsen igen, men dersom deres frafald fortsatte, så ville det punkt komme at der ikke var nogen mulighed for at opnå frelsen igen 1.Joh.5,16.
I den kristne menigheds tidsperiode er det ingen synd til døden for den er kommet til tro på Jesus. Vi er allered død, begravet og opstået sammen med Jesus, og vi er indsat i himmelen. Vi har den samme position som Kristus har – ved Faderens højre hånd i himmelen – og kan aldrig falde fra vor position. Vi kan derimod miste store dele af vor helliggørelse og al vor nådeløn,men til trods for det så skal vi blive frelst – dog således som gennem ild: 1.Kor.3,10-15.
De messianske jøder havde ikke blot troet på Jesu navn. De havde også vist kærligheds gerninger mod de fattige i forsamlingen, kap.6,10.
I denne tekst fremkommer der to krav som blev krævet af de messianske troende, og det var:
De måtte have gode gerninger. De måtte vise kærlighed mod de fattige troende.
s.92 I vor tidshusholdning er disse krav ikke stillet, for at man kan være troende og blive bevaret som Guds børn. Det er nok at tro på Jesus
s.93 Jøderne skulle have en stor trøst kap.6,18, af dette som Gud havde lovet. Gud kan ikke lyve således som menneskene gør det. Det som han har lovet vil han også opfylde. 3.Mos.23,19
I forhold til Israel er Jesus både ypperstepræst, konge og profet. Det som gælder Jesu opgave som ypperstepræst for jøderne, så er opgaven næsten ikke begyndt endnu – Den skal fortsætte igen i 1000 års-riget.
s.95 Melkisedek er nævnt 2 gange i Tanach, og det er 1.Mos.14,18-20 og Salme 110,4. Der er ikke givet nogen detaljer om ham. Sakarias 6,13, som referer til Messias som præst, giver heller ikke nogen detaljer om denne person.
Jesus nævnede heller ikke denne opgave som ypperstepræst for jøderne under sit jordeliv. Det er først i Hebræerbrevet vi får et indgående kendskab til denne funktion, som Jesus har fået og skal have overfor det jødiske folk.
En af grundene til at Jesus ikke nævnte det, var at han først måtte lide døden. Derefter måtte hgan føre sit blod (forsoningen) ind for Faderen i himmelen. Først da kunne dette præstedømme blive realiseret.
s.98 I og med at Abraham gav tiende til Melkisedek, så blev det levitiske præstedømme underlagt tienden. Abraham hørte med til Levi stamme. Dette kan betyde at i Rigets tid skal jøderne betale tiende til Messias, for vi ved at en del af de gamle ordninger i templet skal komme tilbage igen i 1000 års-riget, se Ezekiel 40-47.
s.99 At der skete en forandring af Mose Torah ved Jesu tolkning af den er ikke vanskelig at se: Mat.5-7 Ved Jesu nytolkning af Mose Torah blev jøderne forpligtiget på Jesu nye bud i vandringen som troende. Den nye pagt i Jesu blod har en række bud og krav i vandringen for de messianske jøder. Vi må forstå at Rigets periode ikke er det samme som den frie nådes tidsperiode.
Offertjenesten var i fuld gang i Israel – både før og efter Jesu forsoning.
Dersom jøderne havde taget imod Jesus som frelser og Messias, havde den gamle offertjeneste i templet ophørt efter Golgata, og Den gamle Pagt ville være bortfalde af sig selv, men i og med at de ikke tog imod Jesus, så fortsatte den gamle tempeltjeneste indtil år 70.
s.102 Mange kristne har vanskeligheder med at forstå at dele den nye pagt i Jesu blod også er baseret på krav og betingelser for de sammenblander den nye ordning for både jøder og hedninger i Jesu blod.
I Paulus nye undervisning er det en fri nådepagt her er vi allerede nu sikret frelsen og vi er allerede her og nu indsat med Jesus i himmelen.
s.105 Den nye pagt i Jesu blod er ikke indgået med den kristne menighed. Den er indgået med jøderne (Rom.11,27)
Den kristne menighed administrerer ikke denne pagt, men den bygger sit frelsesgrundlag på Jesu forsoning og de paulinske hemmeligheder. Se min bog: Kristendommens Jødiske Rødder, kap.4 forskellige syn på den nye pagt.
s.106 Den kristne menighed er ikke baseret på pagter, men på hemmeligheder, Guds miskundhed og nåde:Rom.15,8-9.
s.108 Jesus var blevet indsat allerede på Abrahams tid til dette præstedømme. Det var i funktion som et overordnet præstedømme, som ingen kunne se. Da Jesus kom til jøderne, blev dette præstedømme synlig. Se min bog Jesu Genkomst, bind 4 kap: Jesu ypperstepræstelige linje.
s.109 Melkisedek blev indsat i sit præstedømme med en guddommelig ed. Det blev Aron ikke.
s.112 Da Jesus gik ind i det sande tabernakel, som er en del af Guds himmel frembar han forsoningen for Faderen, og den er mere end alle gaver og offringer. Det var den gave og dette offer som Faderen både måtte og ville have. Gud var fornøjet med det som Jesus gjorde.
Dette er den objektive side ved forsoningen. Det var Gud som var objektet i denne forsoning.
Det var for Guds skyld at forsoningen skete.
Men det var ikke bare Gud som var afhængig af at få dette offer. Jøderne var også afhængige af det. Dersom Jesus ikke havde været villig til dette, så havde både de og alle mennesker gået fortabt. Dette er den subjektive side ved forsoningen. Det var Gud som var subjektet i denne forsoning: Joh.3,16.
s.116 Det forhold at Gud oprejste en ny mand, Paulus, med et nyt program, var også udtryk for en dom over jødefolket og deres ledere. Med Paulus kom der en ny tid med et nyt evangelium.
Det at Gud udtalte i Jer.31,31, at Han ville oprette en ny pagt med jøderne, var i og for sig en fordømmelse af det jødiske folk og deres forhold til Mose Torah, men på grund af at Gud elskede folket med en tidsalder kærlighed, så måtte han oprette en ny pagt med dem. I denne pagt blev tyngdepunktet flyttet fra det som jøderne skulle gøre, for at blive frelst, og til det, som Jesus gjorde for jødernes frelse.
s.117 Den nye pagt i Jesu blod er en pagt som er indgået med Israel. Dette har mange af os kristne vanskelig for at forstå. Vi tror at når vi er kommet til Det ny Testamente, så er vi kommet til kristendommens tid. Dette er galt. Kristendommen begyndte først med Paulus.
Dette har med den såkaldte ”erstatningsteologi” at gøre. Den regner ikke med at Israel fortsat er Guds udvalgte folk, som han ikke vil slippe taget i. Den hævder at kirken Har overtaget alle løfterne og opgaverne som Gud har givet jøderne. Dette er galt. Jøderne har fået sine opgaver, og de skal opfyldes ved Jesu genkomst: kap.8,10-12.
s.119 Joh.1,12. Den Hellige Ånd tog bolig i hjerterne til de troende jøder. Jesus flyttede ind i hver enkelt jøde, således at ingen længere behøvede at forklare jøderne, hvad Torah gik ud på. Jøderne blev deres. Det var Guds stemme i samvittigheden som blev gjort til Torah.
I tillæg til dette flyttede også Torah mange bud ind i jødernes hjerter. Den Hellige Ånd, som var i dem, skulle oplyse dem om hvad som var ret eller ikke. Den Hellige Ånd benyttede sig af Guds bod, som var i deres hjerter, når han vejleder jøderne. Den Hellige Ånd arbejder gennem Guds ord. Han vejleder ikke i et vakuum
s.120 Når jøderne har overgivet sig til Herren på slutningen af trængselstiden, vil han for altid være nådig imod dem og ikke mere komme deres synder i hu. Hebræer. 8,12.
Dette var sin basis i Jesu forsoningsværk på Golgata. Se henvisninger: Es 43,25. Salme.103,12.
Mika 7,19. 2.Mos.34,7. Es.38,17. Es.1,18.
s.121 Den kristne menighed er ikke en forlængelse af Guds løfter til Israel. Den er en helt ny frelsesforsamling. Den kan derfor ikke bygge sit frelsesgrundlag på den nye pagt i Jesu blod, som er en pagt der er oprettet med jøderne.
Paulus skrev også i Ef.3,9 at husholdningen med menigheden havde været skjult fra tidligere tider i Gud, og at den først var blevet åbenbaret for de troende i den kristne forsamling.
s.122 Paulus var hovedarkitekten for den nye tidsalder.
En anden forskel på den nye pagt i Jesu blod og den nye ordning, som Gud har indgået med den kristne menighed, er det forhold at medens den nye pagt i Jesu blod er en Betinget Pagt, så er den ordning som Gud har oprettet med den kristne menighed en ubetinget ordning, hvor både frelsen og vandringen er af bare nåde.
s.124 I det hellige var både den 7 lysestage, skuebrøds bordet med de 12 usyrede brød og røgelsesoffer alteret, (v.2)
Lysestagen er et billede på Kristus som lyser op for de jødiske menigheder
s.126 Nede i pagtens ark lå en krukke med manna v.4. Den skulle minde jøderne om Guds store omsorg for dem i 40 år i ørkenen, men den skulle også minde om deres oprør mod Gud i ørkenen.
Arons stav lå også i pagtens ark v.4. Den havde blomstret i løvet af en nat 4.Mos.16,21. Den havde også en dobbelt funktion.
Nede i pagten ark lå også de 10 bud eller de 10 ytringer. De skulle mind jøderne om at dette var grundloven i Mose Torah, og at dette var Guds krav til folket.
s.127 De messianske jøder som deltog i ofringerne i templet, havde denne frie vej direkte til Jesus. For dem var det forreste telt smeltet sammen med det inderste telt og de kunne deltage i ofringerne helt frem til år 70 uden at dette skadede dem, men fra dette år var nådetiden for jøderne udløbet.
Da var det Guds plan at den kristne menighed skulle erstatte fuldt ud den messianske menighed.
s.129 ”Reformation” betyder forandring. Reformationen gik ud på¨at Mose Torah blev erstattet med Den nye pagt i Jesu blod. Dette betyder ikke at Mose Torah skulle bortfalde. Jesus byggede meget af sin lære på Mose Torah.
Det er akkurat på dette område at mange kristne gør den store fejl i forståelsen af Guds ord. De tror at hele Mose Torah faldt bort ved Jesu offer, men det er ikke rigtig. Jesus tog mange af de bud, som var i Mose Torah, og brugte dem i sin undervisning. Han ikke blot brugte dem, men han udvidede dem også således at de endda blev vanskeligere at holde end før: Mat.5,21-48.
En anden fejl som mange kristne gør, er at de ikke ser og forstår at jøderne var forpligtet på Jesu lære under vandringen som troende. Selve frelsesgrundlaget i Den nye pagt i Jesu blod var uden betingelse, men vandringen som troende var fuld af betingelser.
Således er den paulinske nådelære ikke. Der er alt uden betingelser – både frelsen og vandringen. Det er ikke budene, som regulerer det kristne liv, men det er nåden. 5.Mos.18,18-19.
s.131 Hebræerbrevet er derfor en bog som også angår fremtiden. Den kommer til at blive en lærebog for jøderne i den store trængselstid. Når de læser i den, får de at vide om Melkisedek præstedømme, og hvordan de skal undgå at gøre den store fejl som de gjorde i forbindelse med Jesu første komme. På slutningen af trængselstiden vil de omvende sig som folk og nation, og da først er tiden kommet til at Jesus kan blive jødernes store ypperstepræst efter den nye ordning, som blev indført på Golgata.
s.132 Jesu himmelfar var en triumfrejse for Jesus. På samme måde som Jesus foretog denne rejse skal også den kristne menighed gøre det samme før den sidste og 70. år-uge for Israel og jøderne. Jesus vil hjemføre i triumf sit legeme: 1.Tess.4,14-18 og 1.Kor.15,51-52.
Ud fra Golgata går der to åndelige veje. Det er Rigets vej og forkyndelse, og det var den kristne menigheds vej og forkyndelse.
Disse to evangeliske-forkyndelser har meget fælles, men de har også meget som er uens.
Den messianske forkyndelse er knyttet til overholdelse af Jesu Torah – i vandringen var de messianske jøder forpligtiget på overholdelse af Jesu bud..
Således er det ikke med den kristne menighed. Den er ikke forpligtet på Jesu Torah i vandringen. Den er FRI i forhold til bud og forskrifter. Dette betyder ikke at vi skal leve lovløst. Dette var ikke noget emne i det hele taget i Paulus undervisning. Han skrev: Rom.6,1-2.
s.139 Den nye ordning, som medlemmerne i den kristne menighed har, er en helt fri nådepagt, Hvor både frelsesgrundlaget og vandringen som troende er bare nåde.
s.140 Den nye pagt, som jøderne fik, er ikke en fri nådepagt. Jøderne måtte forpligtige sig på de bud som lå i pagten.
Paulus brugte heller ikke samme betegnelse for disse to pagter. Den pagt som Gud oprettede med jøderne, hed den nye pagt, medens den ordning , som Gud oprettede med den kristne menighed, hed en ny ordning. Dette skal også få os til at forstå at der her er tale om to forskellige ordninger.
Det som kendetegner de pagter som Gud har indgået med jøderne, er følgende forhold:
Det kan være betingede og ubetingede pagter.
En pagt bliver indgået mellem Gud og menneskene.
En pagt der angår jordiske forhold.
s.141 Her er den kristne menighed ikke med, for den kristne menighed er ikke forbundet (knyttet) til jordiske forhold, men til himmelske forhold. Den kristne menighed har sine egne ordninger, og den er ikke baseret på løfter som vi kan finde i Tanach, men den er knyttet op mod Guds nåde og Jesu forsoningsværk.
s.145 Der skal komme en tid da Gud vil borttage jødernes synder. Han gør det på grund af sin store nåde og for sin egen skyld, for han har nedlagt sin planer i jødefolket, og han passer på at hans planer med Israel går i opfyldelse: Es.43,25.
s.149 Ved sin genkomst, som ikke behøver at være langt borte. Skal Jesus åbenbare sig, for at oprette Riget for jøderne. Oprettelsen af Riget er betinget af at jøderne som nation og levning tager imod ham som frelser og konge.
s.151 Ordet ”samvittighed” er på græsk”synedesis” og det betyder ”det som en ved mig sig selv” eller ”medvidner”. ”Samvittigheden” er en ”stemme” som Gud har nedlagt i ethvert menneske, således at det i udgangspunktet kan vide, hvad som er ret og galt.
Ved Jesus offer vil samvittigheden også komme i et ret forhold til Gud. Når vi gør Guds vilje, har vi ikke længere bevidstheden om at vi har gjort noget galt.
s.152 Vi skiller mellem to typer samvittighed hos en troende, og det er:
Den som er genfødt,m har bestandig god samvittighed overfor Gud. Dette angår det nye menneske.
Den som er genfødt, kan alligevel have en dårlig samvittighed, i og med at kødet ikke ønsker at gøre Guds vilje. Når kødet sejrer i en kristens liv, opleves et ubehag på det følelsesmæssige plan. Dette har ingen ting med selve frelsesgrundlaget at gøre, men det har med vandringen at gøre.
s.154 Følgende interessante ting ved Jesu legeme:
Det var Gud som lavede dette legeme. Han skabte ikke Messias som en del af Gud-dommen. Jesus var der på forhånd som selve Gud-dommen, men Gud måtte lave et legeme til ham, for at han kunne komme til Israel.
Dette er også grunden til at Jesus kaldte Gud for ”sin Far”: Joh.17,1 og Ef.1,3.
Jesus var fuldt ud hellig og uden synd. Han var skilt fra synden og syndere. Dette gjaldt både hans Gud - doms og menneskelige side.
Det var Den Hellige Ånd som gjorde dette mulig. Han kom over jomfru Marie med ”Guds kraft og overskyggede hende” Luk.1,35.
s.155 Jesu legeme afskiller sig specielt. Der bliver ikke skabt noget lignende menneske mere. I forbindelse med den kristne enigheds bort-atomar skal vi også få et nyt legeme som er lig med Jesu herligheds-legeme.
Dette betyder ikke at vi skal gå op i Jesu legeme, men det betyder at vi skal have samme herlighed og hellighed som Jesus har. Vi skal have en selvstændig eksistens som selvstændige mennesker i den kommende verden. (De R.C.Brocks artikkel: Studies in Hebrews. Journal of Pauline Dispensationslim. Volume 15. Number 17.)
s.156 Joh.6,38. For at gøre Guds vilje fuldt ud, må en være fuldkommen. For at være fuldkommen, må en være Gud. Dette er et udsagn som betyder, at Jesus er Gud.
Jesus gav ikke fra sig nogle af sine kundskaber da han kom til Israel, men han gav fra sig sin position i det høje. Der er mange teologer som mener at Jesus ikke var alvidende under sit jordeliv. Dette er galt. Vi har mange Bibel-ord som siger det modsatte.
Et af de Bibel-ord, som bliver brugt, for at vise at Jesus ikke havde alle kundskaber er Mark.13,32 ”men hin dag eller time ved ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene (gr.”ei me”) min Fader.
De to græske ord ”ei me” skal ikke oversættes med ”alene”, men med ”hvis ikke”. Betydningen bliver da: ”Om ikke Faderen ved det, så ved heller ikke Sønnen det.” dette giver udtryk for en fuld ligestilling mellem Faderen og Sønnen. Se min bog: Israel og den kristne menighed, s. 242.
s.161 Vedrørende den kristne menighed, så,skal Jesus . Vi har løfter om at han skal møde den i skyen før trængselstiden sætter ind. Han skal føre de frelste til himmelen. Han vil ikke at hans menighed og hans legeme skal blive ødelagt af Antikrist under trængselstiden fri os fra den trængselstid som skal komme: 1.Tess.1,10.
Den messianske menighed i endetiden skal ikke blive befriet fra trængselstiden, men den skal blive befriet ud fra den: Åbenbaring 3,10.
Der er forskel på det at blive befriet fra,og det at blive befriet ud fra. Det første betyder at man ikke skal ind i trængselstide, medens det sidste betyder at man skal ind i den.
Disse to pre-positioner skal vise os at vi her har at gøre med to forskellige menigheder og to lære programmer.
s.162 Det er først når Guds ord bliver ret forstået og ret forkyndt, at Den Hellige Ånd til fulde kan gøre sin gerning blandt os. Når det sker, vil kristen-folket blive styrket, og vi vil få fornyelse og vækkelse.
Når ordet taber sin kraft, hvad skal det da saltes med, spurgte Jesus.
s.165 På grund af Jesu forsoning kunne medlemmer i den messianske forsamling nu gå direkte til Gud med deres synder og problemer. De havde direkte adgang til Gud. Gennem bøn til Gud kunne de komme i direkte kontakt med Gud uden at gå vejen gennem de mosaiske ofringer.
Vi ved at de messianske jøder gjorde dette. Apostlene deltog både i de tre daglige bønnetimer, som der var i templet, og i ofringerne der: Ap. gr.2,46. 3,1.
s.166 Til trods for Jesu forsoning måtte de messianske menigheder fortsat lægge deres synder frem for Gud og bede om tilgivelse for dem. Tilgivelsen var betinget af bekendelsen: 1.Joh.1,9.
Dette udsagn har ikke noget at gøre med selve frelsesgrundlaget, men det har med jødernes vandring af gøre. Dersom de ikke var villige til at lægge frem deres synder for Gud og bede om tilgivelse for dem, kunne Gud heller ikke tilgive deres synder i vandringen.
Dette udsagn angår ikke os der tilhører den
kristne menighed. Vi har automatisk synderne forladelse i vandringen som troende. Dette betyder ikke at vi ikke skal lægge frem vore synder og problemer for Gud, således at den Hellige Ånd kan rense os til at leve et helliggjort kristenliv, men dette er ikke noget krav i den kristne menigheds tidshusholdning, for vi er frelst af nåde ved tro uden gerninger: Ef.2,8-9.
s.167 Peter skrev at Jesus var det levende håb: 1.Pet.1,3.
Peter skrev videre at Jesus var den levende sten, som byggede op jøder til levende stene: 1.Pet.2.4,5.
(Ikke det kristne legeme), et helligt præsteskab til at frembære åndelige ofre, som tækkes Gud ved Jesus Kristus.
s.168 ”Men i et stort hus den kristne menighed er der ikke blot kar medlemmer af guld og sølv, men også kar af træ og ler, og nogen til ære og andre til vanære 2.Tim.2,20.
Paulus brugte almindeligvis andre ord om den kristne menighed, og det var ordene ”legeme”, ”et nyt menneske” eller ”en ny skabning”
Den kristne menighed er heller ikke ”et helligt præsteskab” Det er jøderne som er udvalgt af Gud til at være præster i hele verden i 1000 års-riget. De skal da ”frembære åndelige offer”. Dette går på offertjenesten i Rigets tid.
I og med at både den messianske menighed og den kristne menighed har Den Hellige Ånd som frelsespant i deres hjerter, så lever både Gud. Den Hellige Ånd og Jesus i vore hjerter: Ef.4,6.
Da de messianske jøder blev frelst, skete der to ting, og det var: De blev renset på hjerterne fra en ond samvittighed. De blev tvættet på legemet med rent vand (Den Hellige Ånd) v.22.
Dette er et udtryk for den totale frelse og den totale renselse. Den angår både det indre menneske (hjertet), og det ydre menneske (legemet)
Dette har ingen ting med vanddåben at gøre, for den gav ingen renselse for synden i kødet, men den var en bøn til Gud om at få en god samvittighed ved Jesu Krist død og opstandelse. Det som (arken) også nu frelse os i sit modbillede (Jesus). Dåben, som ikke er aflæggelse af kødets urenhed, men en god samvittighed pagt (bøn, begæring) gr, eperothema med Gud ved Jesu Krist opstandelse.
Hvad der gælder det græske ord ”eperothema”, så skal dette ikke oversættes med ”pagt” eller ”begæring”. dette betyder at ”dåben” ikke er nogen pagt med Gud på grundlag af Jesu forsoning
men det er et ønske om at blive frelst og få en god samvittighed overfor Gud.
”Det at have en god samvittighed overfor Gud”, har ingen ting med gode følelser at gøre, men det er et udtryk for selve frelsen.
Vanddåben havde sin betydning i den messianske jødedom, for det var et af de krav Jesus stillede til jøderne. For at de kunne blive frelst og få Den Hellige Ånd, er en helt anden sag: Mat.28,18-20. Mark.16,15-18. Ap. gr.2,38 og 3,19.
I indeværende tidsperiode har vanddåben ingen betydning for hverken frelsen eller bevarelsen af de troende, for vi er frelst af nåde ved tro uden gerninger. Ef.2,8-9.
s.172 Det er ikke den kristne menighed som er det nye præsteskab i Den nye pagt i Jesu blod, men det er de messianske jøder.
Hvad der gælder den kristne menighed, så er vi renset på den samme måde som den messianske menighed, men vi behøver ikke at tage vanddåben, for at blive frelst, for vi lever i den frie nådes tidsperiode. Vi forholder os ikke til bud og regler i frelsesspørgsmål, men vi holder os til den frie nåde. Dette betyder ikke at vi skal leve et liv uden at bryde os om de krav og bud, som er nedlagt i vor tidsperiode, men det betyder at vi lever i en anden tidsperiode end det som de messianske jøder levede i.
s.174 I den messianske forsamling var de gode gerninger helt nødvendige v.24, for at blive bevaret i frelsen. Dette giver udtryk for menneskets egenretfærdighed. ”At gøre gode gerninger” betyder ”at holde Jesu bud”.
I den kristne forsamling skal vi også gøre gode gerninger, men ikke som en indirekte forudsætning for frelsen, men som et resultat af frelsen. Vi kalder dette for ”troens gode gerninger”, ”at de (de rige) skal gøre godt, være rige på gode gerninger, gavmilde, godgørende.” 1.Tim.6,16.
De messianske jøder blev opfordret til at holde sig til den messianske forsamling og dens lære (v.25). De skulle hverken blande sig med den jødiske synagoge eller den kristne forsamling, for den angik først og fremmest hedningerne.
Dersom de messianske jøder gik tilbage til den jødiske synagoge, så var dette et skridt i den gale retning, for da gik de over til det mosaiske offersystem og rabbinernes læresætninger. Det jødiske offersystem var ophævet ved Jesu offer på Golgata, og de rabbinske læresætninger var ikke korrekte.
Dersom de gik til den kristne forsamling, så var det heller ikke ret, for den angik en anden frelses-forsamling, og den havde fået et helt andet kald end det som de messianske jøder havde fået af Herren. De skulle være præster i 1000 års-riget, men den kristne menighed skal være Guds folk i himmelen under 1000 års-rigets periode.
Desuden er den kristne menigheds periode en parentes i Guds planer med jøderne og Israel.
De messianske jøder måtte holde urokkelig fast på deres kald efter som de så at dagen for Jesu genkomst nærmede sig (v.25) I og med at forsoningen var fuldbyrdet. Jesus var draget tilbage til himmelen og Den Hellige Ånd var kommet, så var den næste begivenhed for dem Jesu genkomst, men der var stillet en betingelse for at Jesus kunne komme tilbage, og det var at jøderne omvendte sig som folk og nation: Ap.gr.3,19-21.
s.175 Hebræer.10,26-29: Der er to typer sandheder i N.T., og det er sandheden om den messianske menighed og dens lære-mæssige system,
og det er sandheden om den kristne menighed og dens lære.
Disse to sandheder blive blandet sammen i forkyndelsen således at vi får to delvis adskilte og forskellige sandheder, men en gedigen sammenblanding af disse to lære.
Den messianske jødedom tog sigte på at udtage den messianske menighed, som skulle/skal styr som et kongeligt præsteskab ud over hele jorden i Rigets tid.
Medens kristendommen tager sigte på at udtage en himmelsk forsamling som skal styre hele kosmos i Rigets tid. Jøderne skal styre verden, medens vi skal styre kosmos.
Vi har store kundskaber om jødernes styre. Hele Tanach er fuld af udsagn om jødernes løfter og opgaver. De jødiske Skrifter i N.T. Beskriver opfyldelsen af en del af løfterne og giver os detaljer om dette styre.
Hvad som gælder den kristne menigheds styre i Rigets tid,så kender vi ikke til enkelthederne i dette. Vi ved at det skal blive en herlighed som langt overskrider det som jøderne har fået løfter om.
”og give deres hjerter (det indre menneske) oplyste øjne, så i kan forstå hvilket håb det er han har kaldt jer til, og hvor rig på herlighed hans arv er iblandt de hellige” Ef.1,18.
s.176 Den messianske menighed er baseret på løfter og pagter.
Den kristne menighed er baseret på hemmeligheder og Guds nåde: Rom.15,8-9.
Gennem Hebræerbrevet blev de messianske jøder advaret mod at gå tilbage til jødedommen. Dersom de gjorde det, var der ikke mere noget offer tilbage, som kunne frelse dem,v.26. De forlod dermed den nye pagt i Jesu blod og foragtede Jesu forsoning og gik tilbage til det mosaiske Guds-tjeneste: Hebr.4,1. v.27.
Det at gå tilbage til jødedommen bliver kaldt for at synde med vilje v.26
Det er dette som i evangelierne kaldes for ”den tidsalder synd” som der ikke var tilgivelse for.
Hvilket betyder at der ikke var tilgivelse at få for denne synd, for den er udtryk for en tilstand, som er gjort på en bestemt baggrund af et bestemt valg: Mat.12,31-32. Se min bog Mattæus Evangeliet. Jesu liv og lære, kap.12.
s.177 Det er kun den kristne menighed som har haft åndelige fordele af at jøderne forkastede Jesus. Ved at dette skete, så opstod der en ny tidsperiode – kirkens tid. Dette er en tidsperiode som overgår alle andre tidsperioder, som har været, med henblik på løfter og herligheder. Et af hovedordene som Paulus brugte i sin undervisning om den kristne menighed, var ordet ”herlighed”
s.179 Jesus bad indtrængende jøderne om ikke at forkaste ham: Joh.10,37-38
Jesus advarede også de messianske jøder om at de måtte være saltet og lyset: Mat.5,13. Jesus og Paulus pointerede gang på gang hvor vigtig Jesu blod var: Joh.6,53-55. 1.Kor.11,17-.
Ap. gr.20,28. Rom 3,25.
s.185 De messianske jøder havde haft en stor trængsel på grund af deres tro, men de havde holdt ud, for de vidste at det som de havde på jorden, ikke var det vigtigste, v.32. De så frem til – ikke de himmelske herligheder som Paulus omtalte – men til Jesu genkomst og Rigets herligheder.
s.186 Når der står at de messianske jøder udholdt en stor strid i lidelser v.32, så var det de mange forfølgelser som de messianske menigheder var blevet udsat for den første tid. Paulus havde selv deltaget i denne forfølgelse. Han havde hadet både Jesus og de messianske jøder, og han var fast besluttet på at udrydde den messianske menighed: Ap. gr.8,3. 9,1-2. 22,4-5 og 26,10-11.
Denne forfølgelse bliver videre beskrevet på flg., måde v.33. Gal.4,29. Joh.8,41 v.48.10,33. Se også Hebræer.10,34. Det var dette Peter skrev om: 1.Pet.1,4. 5,4.
s.187 Dette angår 1000 års-rigets herligheder og ikke de herligheder som den kristne menighed er blevet lovet.
På grund af erstatningsteologien misfortolkninger med den kristne menighed gennem 2000 år, ser størsteparten af kristen-folket ikke dette.
De magter ikke at adskille det som Gud har lovet jøderne og Israel, med det som Gud har lovet den kristne menighed.
Dersom vi skal få dette rigtigt på plads, må vi lære at fordele Skrifterne på ret måde: 2.Tim.2,15.
Vi må skille mellem de jødiske Skrifter i N.T., og de Skrifter som Paulus skrev til den kristne menighed.
s.188 De messianske jøder skulle ”opnå det som var lovet, efter at de først havde gjort Guds vilje” v.36. Dette betyder at de måtte efterfølge Jesu lære. Den lagde vægt på gode gerninger og på Guds nåde: Jakob.1,2-4.
I den paulinske lære skal tålmodigheden ikke føre til at vi gør gode og rigtige gerninger, for Guds nåde dækker os i vandringen som troende, men den skal føre til et prøvet sind og håb:Rom.5,3-5.
s.189 Jeg håber at vi alle sammen kan se og forstå at der er forskel på den messianske jødedom og den kristne menighed med hensyn til frelsen.
I begge trossystemer er det Guds nåde, som frelser mennesker, men i vandringen som troende bliver der stillet krav til jøderne, for at de både kunne blive frelst og kunne blive bevaret i Guds nåde. De måtte efterfølge dele af Mose Torah og Jesu nye Torah i vandringen som troende.
Således er det ikke i vor tidshusholdning. Der bliver ikke stillet nogen krav for at vi skal blive bevaret som troende i vandringen. Guds nåde dækker både vor frelse og vor vandring. Det er dette som er det specielle med Paulus hans undervisning, og som skiller den fra den messianske jødedom.
Mange i kristenheden har ikke forstået den frigørende lære som Paulus kom med, for de blander den sammen med Riget forkyndelse.
Mange kristne lever deres kristenliv i Rom.7,18-25. De har mere omsorg for kødet end for at det nye liv skal vokse frem. De tror at de skal bruge Torah til at mindske kødets gerninger i deres liv.
Vi må leve vore liv i Rom.8,1-2. v.9 og 13.
s.190 I luthersk teologi er der meget tale om at vi må drukne kødet (den gamle Adam) daglig ved anger og bod.
Dette er ret, men det store spørgsmål er: Bruger vi Torahen eller Den Hellige Ånd i dette arbejde?
Dersom vi bruger Thorahen, så vokser kødet i os, og det nye menneske får ikke den næring det skal have. Kødet elsker Torah.
Dersom vi bruger Ånden i dette arbejde, så mindskes kødet, og det nye liv vokser. Det ene er afhængig af det andet. Dersom vi vil have sejer og vokse i vort kristenliv, må dette udelukkende ske ved at Ånden borttager synden, som er i kødet: Gal.5,16-17 v.24.
Det som vi har berørt ovenfor kalder vi for helliggørelse. Dersom vi iklæder os Jesus Kristus og benytter os af hans frelsesværk, så begrænser vi kødets indflydelse i vore liv: Rom.13,14. Hebræer 10,37-39.
s.195 Hvad der gælder ordet ”tro” så har dette begreb skiftet teologisk indhold op gennem frelseshistorien.
I Tanach betyder ”tro” at stole på og at have tillid til. Den som stolede på Gud fik del i frelsen.
I N.T., betyder dette ord det samme som ”frelsen”. Dette har fået et indhold af selve frelsen. Dette er baseret på Jesu forsoning: Rom.1,16.
s.199 I Rigets tid ”Himlenes Rige” vil ”det himmelske Jerusalem” ligge tæt over Jerusalem. Det vil stå i intim kontakt med det jordiske Jerusalem. Se min bog Jesu Genkomst bind 3., kap: Det himmelske Jerusalem.
s.200 Abraham blev ikke ”fristet” af Gud, men han ”blev prøvet” v.11. Vi ved at Gud ”frister ingen”, men han prøver sit folk gennem trængsler og prøvelser. Hensigten med det er tosidigt:
Han ønsker at styrke os i troen på ham
Han ønsker at vi sætter al vor tillid til ham. Han skal ikke svigte og slippe os.
s.205 Hebræer 12,1-3. Hvad som gælder det nye eller det genfødte menneske, så har det ikke synd. Det er Kristus i os, håbet om herlighed: Kolos.1,27.
”At være troende i denne verden”, er bestandig en kamp. Vi har flg. Modstandere: Vort eget kød.
Alle typer mennesker – til og med troens egne folk. Satan og de onde ånder: Ef.6,12.
s.208 Hebræer 12,14. Dette udsagn angår ikke den kristne menighed. I den kristne menighed er det nåden som regulerer både det ydre og det indre liv hos en troende. Den troende i vores tidsperiode er frelst af bare nåde. Han er også bevaret og herliggjort af bare nåde: Rom.8,29-30. I den kristne menighed er der ingen absolutte krav til hellighed, for at blive bevaret som en kristen, men det ligger i sagen natur at en kristen også må arbejde på sin helliggørelse ved Den Hellige Ånds hjælp.
s.209 I den kristne menighed lære har vi blot et retfærdigheds-begreb. Det er troen på Jesus som giver os retfærdiggørelsen. Hvad der gælder mennesket egen retfærdighed, så gælder den ikke i vor tidshusholdning, for TORAH er taget bort som indirekte frelsesmiddel.
Vi har derimod to retfærdighedsbegreb, og det er:
Gud helliggørelse som vi får i troen på Jesus: 1.Kor.1,30.
Det er den helliggørelse som foregår i hvert enkelt troende. Vi skal være hellige, for Jesus er hellig.
s.215 Hebræer 12,28-29:
Denne forkyndelse skal komme tilbage, efter den kristne menigheds bort-atomar i endens tid. Paulus forkyndelse er en parentes i den jødiske forkyndelse om Riget for Israel.
s.218 Hebræer 13,5-7. De vejledere, som der her er tale om, var ledere i den messianske forsamling også ude i diasporaen – de skulle både se på deres liv, efterfølge deres tro og give agt på afslutningen af deres liv.
Dersom man skal være en god vejleder i Guds rige, må man bl. Andet lære at adskille de forskellige tidsperioder og tidshusholdningerne: 2.Tim.2,15. Den som ikke gør det, bliver ikke en vejleder, men en vild-leder, og det er det modsatte.
s.219 Jesus Kristus er den samme for altid, det ved vi: Jakob 1,17., men det betyder ikke at hans lære er den samme i alle tidshusholdninger.
Det som kendetegner Jesus i alle tidshusholdninger, er hans trofasthed, kærlighed og nåde.
s.220 De messianske jøder havde et offer som præsterne i templet ikke fik del i, og det var Jesu forsoning for de (mosaiske jøder) fortsatte med den gamle ordning, der blev afsluttet ved Jesu død og opstandelse: Hebræer 13,10-13.
( Bogen - som er skrevet om de paulinske troende en vigtig hjælp til forståelse af Hebræer brevet.
Køb bogen, send forfatteren en tilkendegivelse: oskaredi@mail.no )