tirsdag den 12. marts 2013

INDBLIK, Jesu Genkomst bind 1. O.E. Indergaard
INDBLIK
”Jesu Genkomst” bind 1.

Forfatter Oskar Edin Indergaard – eget forlag Tingvoll 1990.

Oversigt:
s, 12 Jesu første komme. 17. Himlenes rige er kommet nær. 22. Himmelenes riges hemmeligheder
  1. Himmelens rige skal oprettes ved Jesu genkomst. 30. Jesus skal komme for den kristne – menighed. 38. Det er Den Hellige Ånd som gør levende. 40. Udtryk som angår Jesu komme for den kristne menighed. 42. Jesu genkomst sker i etaper. 46. 3 forskellige græske ord er brugt om Jesu genkomst. 49. Beskrivelse af Jesu genkomst i Det Nye Testamente. 57. Herligheds-legemet. 68. Herligheds-legemets forskellige egenskaber. 79. Jesu eller Guds domstol i himmelen. 83. Hvad skal der til for at få fuld løn. 87. De gode gerninger. 90. Den Hellige Ånds funktion. 99. De forskellige kroner (kransene) og retfærdighedsdragten. 105. Nådelønnens forskellige motiver. 116. Der er to typer nådeløn. 125. Løfterne i Johs. Åben.
140. De 24 ældste. 152. Den rigtige oversættelse af ordet ”aion”. 178. Den rigtige oversættelse af ordet ”aionios”. 191. Bibelens talsymbolik og matematiske mønster. 225. De forskellige benævnelser som angår endetiden. 273., Israels misgernings år og hedninge tider. 289. Israels genoprettelse. 297. Det store frafald. 306. Romerriget kommer tilbage. 312
New Age. 319. Den store skøge. 332. Den oprindelige babylon-isme. 343. Det gamle Babylon skal genopbygges. 347. Den katolske kirkes lære. 360. Tegnene i endetiden. 362. Figentræets tegn. 365. Antisemitismens og antizionismens tegn. 371. Forureninger, miljø -forstyrrelse, hungersnød og dyrtid. 381. Sygdom og pest. 383. Krig og rygter om krig. 387. Jordskælv og naturkatastrofer. 391. Freds tegnet. 398. Templet skal genopbygges. 404. Evangeliet om Riget. 414. Tids tegn.


Jesu første komme:
s. 12 Det er helt klart at profeterne, mange af rabbinerne og de skriftlærde i gammel - testamentes tid så tydeligt det at Messias skulle kommer to gange, og at der skulle være et mellemrum på ca. 2000 år. Se ”Jødernes Konge” bind 4. Daniel 9,25-26. Sal.188,22. Hos.5,15-6,3. 3,4-5.Mika 5,2. Sak. 11,7-11.
s. 13 Sal. 22,15-19. Es.53,4-8. Hovedgrunden til at jøderne ikke ville anerkende Jesus som deres Messias, var at de religiøse ledere i Israel ikke forstod forsoningssiden ved Messias. De mente at de ikke behøvede en som skulle forsone jødefolkets synder. Det skulle de selv formå at gøre ved gode gerninger: Se kap: Syndebegrebet i jødedommen, i min bog: Jødernes Konge bind.4.
Jo længere et skrift er fra Sina, jo mindre er det til at stole på, mener den ortodokse jødedom: Es.53,4-8.
s.14 Efter Elia-skoles tradition skulle verden bestå i 7000 år, De første 2000 år var der kaos. De næste 2000 år var lovens tid. De sidste 2000 år var Messias` dage. Det sidste 1000 år skulle være verdens sabbat.
Dette betyder at de første 2000 år var hedningerne tid og jødernes tid begyndte med Abraham, og den strakte sig frem til Messias` første komme.- Jesus venter fortsat på at jøderne skal anerkende ham. Når det sker vil han komme tilbage (med) på himmelens ”Skyer” og oprette Riget for Israel.
Mat.23,39.
s.15 Jøderne ser profeterne og de mange problemstillinger de beskriver i G.T. Som mindre troværdige end Mosebøgerne – for de er ikke dikteret direkte af Gud, men de er blot inspireret af Gud gennem profeterne. Jo længere et Skrift er i tid fra Sina, jo mindre er de til at stole på, mener den ortodokse jødedom. Jesus sagde klart til de åndelige ledere i Israel at Guds rige skulle fratages dem og gives til et folk som bar dets frugt: Mat.21,43.Sak.12,10. Ap.gr.3,19-21.

s.17 Vi må være opmærksomme på det forhold at hovedbetydningen af begrebet Guds rige i Bibelen er RIGET FOR ISRAEL. Dette betyder at den treenige Gud skal styre hele verden ud fra Jerusalem.
I Bjergprædikenen og andre steder i evangelierne fremlagde Jesus sin lære basis for riget for Israel. Se min bøger: Jødernes Konge, bind 3.s.190-280 og bind 4, kap: Forskellen på Jesu og Forkyndelser og den lære basis i riget for Israel.
s. 19 På samme måde som Jonas forsøgte at rømme fra Gud og unddrage sig de forpligtelser som Gud pålagde ham, på samme måde har også jødefolket gjort det i 4000 år. Vi ved også at Abraham pakten, som også gælder os hedninger, har en indirekte appel til det jødiske folk om at drive mission blandt hedningerne: 1.Mos.12,3.
s.20 På samme måde som Jonas omvendte sig og gik ind i missionsopgaven og udførte Herrens gerning, skal også jødefolket ifm. store trængsel omvende sig og gå ud til hedningerne med rigets evangelium. De skal da medvirke til at store skarer af hedninger bliver vundet for Guds rige. Dette gælder de 144000 beseglede af Israels 12 stammer, som vinder den store skare af alle æter, stammer, folk og tunger, som ingen kantelle: Åb.7.
s.23 Mat.13,31-32. Lignelsen fortæller om kirkens unormale vækst – Dette er skøge-kirken: Se kap: Den store skøge.
s.28 Hvad der gælder den kristne menighed og dens mange hemmeligheder, så er dette ikke omtalt i evangelierne. Det var Paulus som fik opgaven at fortælle os dette.
Jesu forkyndelse gælder primært ikke den kristne forsamling, men det jødiske folk. Jesu forkyndelse og hans lære gælder riget for Israel. Vi kan ikke uden videre sætte lighedstegn mellem det som Jesus sagde i evangelierne og det som Paulus sagde i sine breve. Se min bøger: Jødernes Konge, bind 1-4.
s.30 Hverken Jesus eller evangelisterne omtalte den kristne menigheds bortrykkelse. Det var Paulus som fik åbenbaringerne om den kristne menighed og om det forhold at Jesus skulle komme ned i lufthimmelen og hente de troende til sig før trængselstiden: 1.Kor.15,51-52. 1.Tes.4,13-18.
Den kristne menighed er en helt anden frelsesforsamling end de gammel - testamentlige troende. Den kristne menighed er det samme som det kristne legeme. Det er forenet med Kristus på en helt speciel måde. Han er hovedet for menigheden, og hver enkelt af de troende er lemmer på dette legeme.
s.32 Vi har klare Bibel-ord som fortæller os at den kristne menighed ikke skal gennem trængselen, men at den skal blive frelst fra vreden: 1.Tes.1,10 5,9. Rom.5,9 Åb. 3,10.
s.38 Det er Den Hellige Ånd som gør os levende. Den som har Herrens Ånd, han hører Herren til: Rom.8,10-11 6,5-10 1.Kor.6,14 og 4,14.Ef.1,19-21. Fil.3,20-21 Kol. 2,10-12 1.Pet.3,18.
s.68 Herligheds legemets forskellige egenskaber: Dan.12,3. Mat.13,43. 1.Kor.15,40-41. Mat.17,1-2
Mark.9.3. 2.Kor.3,7. Åb.1,13-16. Åb.21,23. 2.Mos.34,29-34 og 2.Kor.3,7-13.
s.70 Vi vil få et udseende lignende som beskrivelsen af Jesus i Åb.1,13-16.
s.71 På samme måde som Jesus lyser som solen, skal også vi gøre det sammen med jøderne: Mat.5,14. Herligheds-legemet vil kunne flytte sig hurtigt fra sted til sted. Det vil kunne ske i et brøkdel af et sekund. Det vil kunne trænge gennem den materielle verden, fordi det er et åndeligt legeme: Luk.24,36-40 Joh.20,19.
Herlighed er derfor et virkeligt legeme i modsætning til en ånd, som ikke er omgivet af noget legeme. Det som skiller det fra det naturlige legeme, er det forhold at det kan eksistere på det materiel og åndelige område samtidig. Den materielle verden er ingen hindring for dets aktivitet. Adskillelsen mellem den synlige og usynlige verden er ophævet for det menneske som har fået del i bortrykkelsen og i herligheds-legemet.
s.72 Herligheds-legemet vil også kunne indtage mad og drikke og gøre sig nytte af det. Luk.24,41-43. Es.41,18. Herligheds-legemet kan skjule sin identitet og tilværelse for et menneske. Man kan selv bestemme om en vil give sig tilkende, eller om man ønsker sin identitet skjult: Luk.24,15-16 og 28-31. Herligheds-legemet er et åndeligt legeme. Dette står i modsætning til det jordiske eller det naturlige legeme. Dette vil sige at herligheds-legemet er helt fuldkomment både i sti legeme, i sin sjæl og i sin ånd. Det er helt igennem drevet af Den Hellige Ånd, som er Guds kraft: 1.Kor.15,44-45
s.75 1.Tes.5,23. Hebr.9,13-14. 1.Pet.3,18-20. Jesus har 2 legemer. Han har sit eget, og han har den kristne menighed, som består af troende jøder og hedninger. Vi er sikre på frelsen. Når hovedet (Kristus) er i himmelen: Rom.8,29. 1.Kor.15,46-49. Fil.3,20-21.
s.76 Når vi har fået herligheds-legemet, kan vi være både i himmelen og på jorden- alt efter som der er behov for det. I rigets tid skal vi styre sammen med Jesus både ud fra den himmelske herlighed og ud fra Jerusalem. Vi skal styre som præster og konger – der vil blive nok at gøre. Vi må ikke tro at vil bliver siddende uvirksomme i himmelen i rigets tid: Hebr.2,5. Mark.14,62.
s.77 Dette sidste skal ske allerede i trængselstiden, efter at den kristne menighed er bortrykket, og efter at Satan og de onde ånder er udhastet af himmelrummet eller atmosfæren, som er deres opholdssted i dag. Vi ved at der skal opstå en strid mellem Guds engle og Satan og hans engle. Denne strid kan vi kalde for det ”himmelske Harmagedon”: Åb.12,7-9. 1.Joh.3,2. Rom.8,16-18.
1.Kor.13,9-13.
s.79 Ef.2,10. Mat.5,11-12. 6,19-20. 10,41-42. 2.Kor.5,10. Rom.14,10-12. 1.Kor.3,8-15. 4,1-5. Ef.6,8
Fil.1,21-23. 2,16. 1.Tim.6,17-19. Kol. 3,24. Hebr.10,34. 2.Joh.8-9. Åb. 22,12.
s.83 Det er ikke alle troende som indvier deres liv fuldt ud til Herren. På grund af at de er lade og passive kristne, kan Herren ikke gøre med dem som han ønsker. En del troende slipper ikke Herren helt til sit liv. De vil gerne bestemme en del selv. De tager det heller ikke så alvorligt med helliggørelsen. Bibelen kalder disse troende for ”kødelige troende”: Judas 19. Ef.5,18-19. Rom.6,12.
1.Kor.3,1-3. Rom.8,5-9. Gal.5,16-18 v.25. Ef.6,10-18.
a) Det er sandhed i al vor færd. b) Det er den retfærdighed som Jesus tilvandt os på Golgata. c)Det er fredens evangelium, som fortæller os at vi er Guds børn. d) Det er troen, som er selve frelsespantet og bærebjælken i vore liv. e) Det er,frelsen som bliver tilbudt os som gave. f) Det er Åndens sværd, som er Guds ord. g) Det er den kontinuerlig bøn.
s.85 Ef.2,10. 1.Kor.9,1.13,1-3. 4,2. Gal.5,22. 2.Tim.2,4.
Dersom Herren skal kunne bruge os fuldt ud i sit riges arbejde, så må vi indvie os helt til Kristus. Vi må tage hele Guds fulde rustning på os. Vi må lade Den hellige Ånde, som vi har fået til indsegl og pant til forløsningens dag, få lov til at bestemme over vore liv, over vor sjæl og vor ånd. Han skal bestemme over hele mennesket.
s.90 I og med at Den Hellige Ånd er flyttet ind i hver enkelt troendes hjerte i vor tidsperiode, er det af den aller største betydning at vi troende ved hvad Den Hellige Ånd gør i vore liv: Mat.10,20.
Joh.3,6 v.63. 14,16-17. 15,26. 16,8-11v.13-14. Ap.gr.1,5. 2,4. 8,29.v.39. Rom.8,13 v.15-16 v.26.
Rom.15,16. 1.Kor.2,10-12.. 6,11v.14. 12,4-13. 23,11. 2.Kor.1,22. 3,6 v.17-18. 4,13. 5,5. Gal.3,2 v.14
4,6. 5,16-18 v.22-23. 6,8. Ef.2,18. 3,16. 4,22-23. Fil.2,1. 3,3. 2.Tes.2,13. 1.Tim.4,1. 2.Tim.1,7.
Hebr.10,29. 1.Pet.3,18. 4,14. 1.Joh.4,2-3. 5.6. Åb. 2,7. 22,6.
s.99 Kranse-kroner giver os opgaver i rigets tid. Jeg ser ikke bort fra at vi kan udøve og fuldføre de samme opgaver som vi havde under vort jordeliv, dersom dette er efter Guds vilje: 1.Kor.13,9-12.
Mat.19,30. Der vil finde en omprioritering sted – det som vi historiens forløb har bygget op med over og underordnede embeder i forhold til hverandre skal bedømmes – i dag er det ikke længere nåde-
gaverne som er udslagsgivende for embederne, men uddannelse og anciennitet: 2.Tim.4,7-8.
1.Pet.5,1-4. 1.Kor.3,7-8. Fil.4,1. 1.Tes.2,19. 1.Kor.9,24-25. 1.Tim.6,11-12. 2.Tim.2,4-5. Jak.1,12.
Åb.2,10. 3,5 v.18. 4,4. Mat.17,1-13.
s.105 Nådelønnens forskellige motiver: 1.Kor.12,4-6 v.11. Fil.1,10-11. 2,13. Hebr.13,21.
Mat.19,28. Luk.22,19-30. 1.Kor.6,2-3. 2.Tim.2,11-13. Hebr. 2,5. 1.Pet.2,9. Åb.1,6.
s.108 Det styreform som bliver i 1000 års-riget er teokratisk, som betyder Gud-styret.
s.110 I stedet for bombetogter over Israels land, vil der komme bælger af fly fra fjerne lande til Jerusalem for at få undervisning i Guds ord og bud: Mika 4,2.
s.111 M;mellem himmel og jord vil der være samkvem, for de hellige som da er bortrykket til himmelen- vil altid have sit ”hovedkvarter” der, men de viol også besøge jorden som himmelske repræsentanter for at deltage i styret, samtidig som de vil undervise i evangeliets sandheder, som vil endda mere aktuel i den tid end i vor tid. Det står klart skrevet i Salme 72: Så længe solen skinner, skal hans navn (Jesu navn) skyde friske skud. Solen vil skinne helt til der bliver nye himle og en ny jord.
Fordi de er ”et legeme”: 1.Kor.12,12-13. Ef.2,16, må den enkelte ikke forherliges foran helheden: 1.Tes.4,15. Det hele er ”de helliges arvelod i lyset”, og den enkelte er blot en ”del” i det: Kol.1,12. Åb.1,6. 5,10. Det hele er overordnet den enkelte. Den enkelte har sin plads i rækken når det gælder det heles forløb. Den enkelte kan derfor ikke opleve sin fuldendelse isoleret, men bare i personlig livssammenhæng med den fuldendte helhed.
s.112 Derfor venter de hensovede på de kommende generationers fuldendelse: Hebr.11,40. Åb.6,10-11. Derfor bliver ”sjælene” ikke overklædt (Åb.6,9. Hebr.12,23 b) straks ved døden-med det kommende herligheds-legeme: 1.Kor.15,23 b. Derfor falder opstandelsen af de døde i Kristus i tid sammen med ”over-klædes”: 2.Kor.5,2-4 af dem som da lever-ved bort-atomar: 1.Tes.4,15.
For endemålet for det er at skabe en organisme, ikke bare frelse for den enkelte, men herliggørelsen for helheden, ikke bare en personlig saligheds-tilstand, men et ”Guds rige”: Mat.6,10.
Ved herliggørelsen får vi et himmelsk lyslegeme (Fil.3,21 og 1.Kor.15,40-49) og med sine åndelige legemer skiller de sig derfor ud fra Israel og fra hedningefolkene. De opererer derfor sandsynligvis på jorden på samme måde som Herren, når han viste sig efter sin opstandelse: Som herliggjorte tilhører de den himmelske verden, men kan-nøjagtig som han endda få del i livet på jorden (mulig endda indtage mad og drikke: Mat.26,29. Luk.24,39-43 og Joh.20,27.
s.113 I min bog: Israel og den kristne menighed, s.209-210 skriver jeg om den kristne menigheds styre i 1000 års-riget.
s.116 Beskrivelse af nådeløn-opgaver 1-61.
s.131 De troende får del i det skjulte Kristus-liv. Når det er skjult, betyder det to ting. For det første er det skjult for resten af verden. Den forstår ikke den rigdom som vi troende har i Kristus: Hebr.11,24-26. For det andet er kristendommens hele fylde også skjult for os troende: 1.Kor.13.
s.133 Gud er ikke blot fællesskab med Gud, men den enkeltes. Der eksisterer et hemmelighedsfuldt bånd som binder den genløste sjæl til Kristus, genløseren. Hver sjæl har sit eget ”aller helligste”, hvor kun Herren har adgang. Enhver har sin del i Kristus, sin gave, sit eget kald, som tilhører ham alene. Den store grundlæggende lov for individualitet skal komme til sin fulde ret i herligheden. Hver sejrherre vil få et navn som bare er givet til ham, og det skal fuld og helt udtrykke hans personlige karakteristika, hans specielle forhold til Kristus og hans specielle kald i Guds tjeneste. Personligheden skal på ingen måde udslettes, det vil ikke blive således at man går op i massen, intet nirvana, hvor den enkelte smelter ind som en bølge i havet. Nej, Gud vil have karakterer. Derfor kan enhver prise ham for det specielle kærlighedsforhold han har til ham, for den underfulde måde som han behandlede ham på.
s.134 For den kristne menighed er Jesus morgenstjernen (Venus). Det er dog den kraftigste stjerne på himmelen, og den indvarsler at en ny dag eller en ny tidsperiode kommer.. Denne tidsperiode er Riget for Israel: 2.Pet.1,19. Åb.22,16. Mal.4,2. 1.Mos.32,31. 4.Mos.24,17. Joh.1,9.
s.135 Den store hvide skare af mennesker som kommer ud af den store trængsel: Åb7,9-17 har ikke den samme frelsesdragt som den kristne menighed. Dette viser os at denne store menneskemængde, som her er beskrevet ikke er det samme som den kristne menighed. Den kristne menighed skal ikke gennem trængselstiden.
s.140 Vi kan ikke uden videre sætte lighedstegn mellem Jesu forkyndelse p.d.e.s, og Paulus forkyndelse p.d.a.s. Den som gør det ser ikke nyancerne i Guds ord. Mange af rigets love gælder også i vor tid, men vi kan ikke forvente at rigets lover virker fuldkomment i vor tid. Den åndelige side ved Riget for Israel er etableret på jorden, men Riget hører fremtiden til. Se minde bøger: Jødernes Konge, bind 1-4.
s.142 Englene har ikke behov for frelsen, for det angår ikke dem direkte: Hebr.2,16. Englene kan ikke synge således som de troende kan det. De taler blot: Åb.5,9 v.11-12.
s.143 Der findes 9 ”Nye sange” i Bibelen, og det er:
a) Den nye sang som Gud lægger ind i hjertet og munden til enhver troende. Sal.40,4.
b) De retfærdiges nye sang som synges til tak for de velsignelser som er beskrevet i Salme 32.


  1. Hele verdens sang til den kommende Messias. Det er jødiske missionærer som opfordrer hele verden til at synge denne sang i trængselstiden. Sal.96,1.
e) Israels nye sang ifm. med Messias` sejer over hedningerne og hans genkomst. Sal.89,1.
f) Israels nye sang i riget for Israel. Sal.149,1.
g) Davids nye sang som tak for at Gud gav ham sejer. Sal.144,9-10.
h) Himmelens nye sang, som bare de 144000 af Israels 12 stammer kan lære. Åb.14,3.
Den nye sang som er nævnt i Åb.9,5.
s.145 I og med at den kristne menighed er en parentes, som varer ca.2000 år, midt i Guds specielle løfter til jøderne, så må vi ikke blande jødernes mange opgaver og løfter ind i den kristne menigheds tid.
Jesus tager den kristne menighed til sig før trængselstiden på 7 år. Når den kristne menighed er bortrykket til Gud, begynder igen jødisk tidsskema. Dan.9,24-27.
s.152 Ordet ”aion” referer til det hebraiske ord ”olam”, som beskriver en kortere eller længere tidsperiode.
”Aion” er et tidsbegreb af ubestemt længde. Der findes ikke grundsprog ord som betyder ”for evig”, man siger simpelthen ”eis ton aiona”, som betyder ”ind i tiden”
s.153 Når man oversætter ”aion” med ”verden”, så bliver følgen at man hopper en hel tidsperiode på 1000 år over.
s.154 Således læser vi at Guds folk har en bygning som ikke er gjort med hænder ”evig i himmelen”. Men denne bygning bliver ikke i himmelen for bestandig, når jorden bliver gjort ny, kommer den ned på den nye jord ”som en brud prydet for sin brudgom”.
Sodoma og dens indbyggere blev brændt op med en ”evig ild” siges det, men ilden er slukket for længe siden . Der kan nævnes mange eksempler på at ordet ”evig” ofte betegner et begrænset, ja, undertiden et meget kort tidsrum, som da Jonas siger at ”jordens bommer var lukket efter mig for evig”. Denne evighed varede i 3 dage. (2.Kor.5,1. Åb.21,2. Judas 7. Jon.2,7.)
s.155 Vi inddeler frelseshistorien i 4 hovedperioder: 1.) Tidsalderen før verden blev til 2.) Indeværende tidsalder. 3.) Den kommende tidsalder. 4.) De kommende tidsaldre.
Vi kan videre inddele indeværende tidsalder i 6 forskellige underperioder, og det er:
a) uskyldighedens tidsperiode: 1.Mos.1,28-3,13. b) samvittighedens tidsperiode: 1.Mo.3,23-7,23.
c) tidsperioden for menneskelig øvrighed og styre: 1.Mos.8,20-11,9. d) løftets tidsperiode: 1.Mos.12,1-2.Mos.19,8. e) lovens tidsperiode: 2.Mos.20,1-. Ap.gr.1. f) den kristne menigheds tidsperiode. Den kommer til at vare i ca. 2000 år- indtil Jesus vil komme for den kristne menighed, som vi ske ca. 7 år før Jesu genkomst til Israel.
s.354 Rom.8,26-27. Der er ikke nogen som hedder helgen, og som skiller sig ud fra alle andre troende. Enten så er du troende d.v.s. Hellig overfor Gud ved Krist forsoner-gerning, eller så er du vantro og går fortabt for Guds- rige.Vi skal ikke ære levningerne til de afdøde og forfædre i den forstand at vi påkalder dem og tilbeder dem: Luk.4,8.
s.352 Efter katolsk tankegang bliver selve uddelingen af nadveren i kirken tillagt frelsende betydning (messeofferet) ”Dekret om præstenes liv og tjeneste”, som er en afskrift af det 2. Vatikankoncil”:Ved præsternes hænder og i hele kirkens navn bliver Herrens offer ofret på ublodig og sakramental måde, indtil Herren kommer. Til disse udsagn må vi sige at de er helt fremmede for det som Bibelen siger om dette: Hebr.9,11-12 v.14.v.26. Det er ikke sakramenterne i sig selv som giver os de åndelige velsignelser, men det er vor tro, som er en gave fra Herren: Efg.2,8-9. Ap.gr.10,43. Rom.3,21-24.
s.405 Jesus sagde meget om sin genkomst og endetiden: At før enden kom, så måtte evangeliet blive forkyndt som et vidnesbyrd for alle folkeslag: Mat.24,14.
Dette betyder ikke at Jesus ikke kan komme og hente menigheden før denne forkyndelse er nået alle folkeslag, for Jesus henter den kristne menighed før den sidste 70. åruge for Israel og Jerusalem.
Evangeliet om himlenes rige. Det er den glædelige nyhed om at Jesus skal oprette ”Riget”
s.405 Evangeliet om Guds frie nåde – er det evangelium som gælder i vor tidsperiode:Ef.2,8-9.
Rom.16,25.
Det tidsalder-lige – evangelium. Dette bliver forkyndt af en engel i trængselstiden. Dette evangelium angår ikke Jesu frelsesværk, men det er et budskab til hedningerne om at underkaste sig Gud. Åb.14,6-7. (Se kap:; Den rigtige oversættelse af ”aionios”)
s.407 Det er tydeligt at apostlene og de første kristne bevidst fordelte mellem sig (den til den da kendte verden) og drog til de forskellige sider af verden med evangeliet om himlenes rige og evangeliet om Guds frie nåde.
Apostlene og de første kristne gjorde en fin indsats med at udbringe evangeliet til hele verden, men indsatsen har desværre ikke været god hele tiden i den kristne historie.
s.408 I dag (1990) regner vi med at der er 6 milliarder mennesker i verden: 2 milliarder af disse er såkaldte kristne. Af disse er 500 millioner personlige kristne, medens der er 1,5 milliarder som er navnekristne. De er ikke genfødt til et levende håb i Jesu død og opstandelse. Det haste med at vinde disse mennesker for Jesus.
2 milliarder mennesker har et vidst kendskab til kristendommen. De kender mennesker som er kristne, men de er aldrig blevet udfordret til at modtage evangeliet ved forkyndelse.
s.409 Vi ved ikke tidspunktet for gennemføringen for verdens evangeliseringen, men det vi ved er at den kristne menighed ikke skal udføre denne opgave: Ap.gr.15,14. Se min bog: Israel og den kristne menighed, s.147-149.
s.410 Apostlene skulle gøre alle folkeslag det er en umulighed i indeværende tidsperiode.. I vor tid skal vi udtage den kristne forsamling.
Apostlene skulle lære menneskerne at holde alt det som Jesus havde befalet . Som jeg har vist i mine bøgers, så forkyndte Jesus både lovens og nåden retfærdighed. Den første fik jøderne ved at holde alt det som Jesus havde befalet. Dette var ingen frelsende retfærdighed.
I tillæg til dette måtte jøderne komme til en personlig tro på Jesus. Dette var den frelsende retfærdighed. Dersom vi ikke ser at JESUS FORKYNDTE INDENFOR LOVENS RAMMER, så forstår vi ikke Jesu forkyndelse.
I den kristne menigheds tidsperiode er det nok at tro på Jesus til frelse. Dette var det nye evangelium som Paulus fik åbenbaret af Herren.. Det var evangeliet om den frie nåde, der var tilpasset den kristne menigheds tidsperiode. Det var tilpasset hedningerne, som ikke kendte loven.
Efter den kristne menigheds bort-atomar kommer den jødiske kristendomsforståelse igen til sin udfoldelse og ret.
s.411 Vi ved at i vor tid, følger ikke tegnene i den udstrækning som de troende gjorde udførte i den første tid. Der er flere årsager til dette, men hovedårsagen er at disse kraftige gerninger hører med til ”Riget for Israel”. Se min bog Jødernes Konge,bind 4.s.252-254.
s.412 Hvad der gælder den kristne menigheds missionsengagement, så ligger det nærmest den missionsbefaling som vi har i Luk.24,46-48. Vi skal gå ud i al verden med budskabet om omvendelse for alle og syndernes forladelse til dem som er kommet til tro på Jesus.
s.366 Den kamp som vi i dag ser i Midt-Østen og i Israel mellem jøderne og araberne, er ikke en kamp om landområder, men det er en ÅNDELIG KAMP. Der sår åndelige kræfter og motiver bag kampene og stridighederne. Gud ønsker at frelse verden, medens Satan ønsker at forføre verden. Det som ske i Midt-østen i dag, er forspillet til Gog - krigen, endetids-krigene og til sidst Antikrist-krigen ved Harmagedon.
De arabiske stater har 526 gange mere land end Israel.
De 21 arabiske stater har et indbyggertal på 188,65 millioner, medens Israel har 4,2 millioner.
(Araerne i Israel er inkluderet)
I de arabiske lande bor gennemsnitlig 13,7 indbyggere pr. kvadrat-kilometer, medens der i Israel bor 160 pr. kvadrat-kilometer