lørdag den 16. marts 2013

Indsamling 2004 formand Jan Frost. Ordet og Israel


Jan Frost: "Ordet og Israel" 6004 e. Adam. : INDSAMLINGEN
Apostlens Paulus` opgave var at bringe evangeliet til hedningerne. Han foretog tre missionsrejser, og på to af dem nåede han helt til Athen i det daværende Akaja. Selvom Paulus` primære opgave var at udbrede evangeliet blandt hedningerne, glemte han aldrig sine jødiske rødder. Han var hele tiden bevidst og sin jødiske identitet og det særlig ansvar, han havde også for sit eget folk.
Det særlige ansvar I apostlenes breve kommer det særlige ansvar, han føler overfor sit folk, især til udtryk på to områder: Dels i hans nød for folkets frelse og dels i hans omsorg for de fattige jødekristne i Jerusalem. For Paulus er evangelier-forkyndelse ABC, at evangeliet er "båder for jøde, først, og for græker", det vil sige for hedninger. Sådan skriver han det i brevet til romerne kap. 1,16., og sådan praktiserede han det på sine rejser.
Lige meget hvor han kom, var det første sted han gik hen for at forkynde evangeliet jødernes synagoge. Han bar på en konstant længsel efter at se sit eget folk frelst, og han fortæller åbenhjertigt om, hvordan det piner ham, at hans eget folk ikke har taget imod Jesus som Messias. Den smerte kunne holde ham vågen om natten. Der var en anden smerte, der også fyldte apostlen, nemlig kendskabet til den fattigdom, de Jesus troende jøder i Jerusalem levede i.
Vi ved ikke præcist, hvorfor der var så stor fattigdom blandt de jødekristne i Israel på apostelens tid. En årsag kan være, at der var en generel fattigdom blandt de laveste samfundsklasser. En anden årsag kan være, at de jøder, der var kommet til tro på Jesus som Messias, blev forfulgt på grund af deres tro. Det ved vi fra Apostelens gerninger var tilfældet.
Fattigdomen blandt de hellige i Jerusalem fik apostelen til at tage initiativ til en omfattende indsamling blandt de hedningekristne til hjælp for de fattige i Israel. Paulus viser herigennem, at han ikke alene havde omsorg for menneskers åndelige ve og vel, men at også deres materielle levevilkår lå ham på sinde.
Der er ind imellem en tendens blandt bibeltro kristne til at fokusere så stærkt på spredningen af evangeliet, at man overser vigtigheden af det diakonale og sociale hjælpearbejde blandt nødlidende – eller i hvert fald betragter det som mindre væsentligt. Det gælder også blandt mennesker, der er ivrigt optaget af at bringe evangeliet til det jødiske folk. Men sådanne holdninger finder ingen støtte i Bibelen. Her skelnes der ikke mellem det ene eller det andet. Tværtimod.
Jesus som forbilleder står om Jesus, at han "gik omkring i hele Galilæa, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket" Mat. 4, 23. Jesu tjeneste bestod altså af disse tre ting: 1,han proklam. evangeliet, 2,han underviste folk i Guds ord og 3, han helbredte og hjalp syge, svage og udstødte. Ved afslutningen på sin tjeneste sagde Jesus til sine disciple: Johs. 15, 12. Det er dette ord af Jesus, apostlen Paulus lever ud i praksis. Derfor skriver han til menighederne og minder dem om, at de som Jesu disciple ikke alene har ansvar for deres næstes åndelige ve og vel. Det er også deres pligt at hjælpe mennesker, der er i nød og har det svært.
Særlig bevågenhed over en generel formaning om at hjælpe mennesker i nød skriver Paulus, at der er to grupper af mennesker, der bør have menighedens særlige bevågenhed. Det er først vor kristne broder og søstre: Gal. 6,10. Vi har et særligt ansvar for medkristne, der har det svært. For det andet har den hedningekristne menighed et særligt ansvar for, at det jødiske folk i al almindelighed – og vore tros søskende blandt jøderne i særdeleshed – får den hjælp, de har behov for. Hedningekristnes særlige ansvar overfor de jødekristne i Israel blev allerede drøftet ved apostel-mødet i Jerusalem efter apostelen Paulus` første missionsrejse. Paulus referer fra dette møde i Galaterbrevet, og skriver bl.a.: Gal. 2, 6-10.Helt konkret iværksatte Paulus indsamlinger til de fattige i Jerusalem i de hedningekristne menigheder rundt omkring i Lilleasien, Makedonien og Akaja – ja, endog i Rom. På sine rejser og gennem sine breve til menighederne indskærper han igen og igen deres ansvar for at hjælpe de hellige i Jerusalem. Hvorfor nu det ? hvorfor har hedningekristne et særligt ansvar for at hjælpe de Jesus troende jøder i Jerusalem ? Jo, skriver apostelen, fordi de står i gæld til dem.: Rom. 15,27. Gud har udvalgt Israel til tjeneste i sin frelsesplan for hele verden. Gennem Israels Messias og gennem Israels folk skulle frelsen komme til de andre folkeslag. Derfor står hedningefolkene i en taknemligheds gæld til Israels folk. Og denne taknemligheds gæld må helt konkret udmønte sig i, at de hedningekristne hjælper de jødekristne, når og hvor der er behov for det. Et af de steder, hvor Paulus skriver særligt meget om dette emne, er 2.Kor. 8-9. Jeg vil nævne nogle af de vigtige ting, apostelen tager op her. Kærlighedsprøve.
Menighedens omsorg for andre er en prøve på kærlighedens ægthed: 2.Kor. 8, 7-9. Pointen er her, at når kærligheden i menigheden er ægte, giver den sig konkrete udslag i hjælp til dem der trænger hjælp. Også til de jødekristne i Jerusalem – selvom de bor så langt væk. Den kærlighed havde Paulus mødt i menighederne i Makedonien: 2.Kor. 8, 29. Makedonerne var – i modsætningen til de kristne i Korinth – dybt fattige. Alligevel havde de givet overordentlig meget til indsamlingen. Dette bør være et eksempel til efterfølgelse for Korintherne, skriver Paulus. Han vil dog ikke presse dem til noget. Kor. 9,7.
Den nødvendige formaning
Paulus beskriver menigheden i Korinth som åndelig rig: 2.Kor, 8,7. Men det halter et andet sted. Pengeindsamlingen, som blev sat i gang for over et år siden, er gået i stå. Selvom menigheden i Korinth skildres som åndelig rig, har den åbenbart ikke rigtig styr på de praktiske og nære ting, der har med omsorgsarbejdet at gøre. Derfor finder Paulus det nødvendigt at formane dem til nu at få indsamlingen bragt til afslutning, så gaven til de hellige i Jerusalem ligger klar, når han kommer. Apostelens formaning er vist ikke mindre aktuel for os i den kristne menighed i dagens Danmark, end den var det for Korintherne. Midt i alle de andre vigtige ting vi har for, glemmer vi så hurtigt vores ansvar for dem, der er i nød og trænger til vores hjælp. Også i Israel.
Sådan skal i gøre
Paulus nøjes ikke med at komme med en formaning til at give. Han giver også menigheden en praktisk anvisning på, , hvordan man rent praktisk kan gøre: 1.Kor. 16,1-2. Paulus opfordrer her til regelmæssighed i giver-tjenesten. Han siger videre, at man ikke skal give over evne, men efter hvad man har råd til. For det er ikke meningen – som han skriver det et andet sted – at nødlidende skal blive rige på andres bekostning, men der skal være ligelighed. 2.Kor. 8,13. Nu behøver vi ikke at kopiere denne praksis med at lægge til side hver uge. Det vigtigste er ikke, hvordan vi praktiserer regelmæssig givertjeneste, men at vi gør det.
Ansvarlig forvaltning
Der var ondsindede mennesker, der anklagede Paulus for at berige sig selv gennem de indsamlede midler. Paulus` måde at imødegå denne kritik på var at vælge nogle mænd, som nød tillid i menighederne, til at følge med sig til Jerusalem for at overbringe gaven til menigheden der.: 2.Kor. 8, 20-21. Kristne ledere, der forvalter indsamlede midler, må ikke bringe sig selv i en situation, hvor der kan stilles spørgsmålstegn ved om alt går rigtigt til, og om pengene bruges til det formål, de er givet til.
Hvad skal vi lære ?
Selvom vi ikke umiddelbart kan overføre alt det, apostelen skrev til hedningekristne menigheder i dag, så er der alligevel noget vi skal lære. Vi har – som hedningekristen menighed – et særligt omsorgs ansvar overfor det jødiske folk i almindelighed og overfor de Jesus troende jøder i særdeleshed. Lad os ikke glemme det, men finde veje til det jødiske folk og vores tros søskende der – den hjælp i nøden de har så stærkt brug for – også i dag !
Indsamlingen til de fattige blandt de hellige i Jerusalem er omtalt ikke mindre end fem steder i Ny Testamente:
Ap. Gr. 24, 17. Rom. 15, 25-27. 31. 1.Kor. 16, 1-4. 2.Kor. kap. 8-9. Gal. 2, 10.
ref. Egon Ladegaard Kristensen. Enfamilieshusets www.yeshuattsion.webbyen.dk