tirsdag den 12. marts 2013

Johan Henrik Jørgensen, Karmel-bladet 5. 2003


                                                ”Karmel bladet” nr. 5. 2003
forkynder John Henrik Jørgensen, Norge.

Under henvisning til flere profetiske afsnit angående Israels fjendtlige naboer, og Herrens dom over disse, tør jeg derfor hævde at den første af de nævnte tre krigeriske faser i endetidsbilledet m.h.t. Israel og folkene, er et opgør mellem Israel og de omkringboende muslimske arabiske folk – jeg henviser bl.a. til Ezekiel 25,1-. angående Herrens dom over Amon, Moab, Edom og filistrene
(endetidens palæstinensere? Videre over Tyrus, kap.26-28.
Men også mange andre domsord over disse folk skal snart få deres opfyldelse, bl.a. Ezekiel 35&36, nemlig Herrens dom over Edom ”og de andre folk”, 36,5.. Desuden er Obadias bog aktuel i denne sammenhæng.
Skulle Israel i den nære fremtid alligevel lade sig presse til at indgå en aftale med Palæstina-araberne om at afstå land, og dette tilbud bliver aksapteret og kontraktfæstet, vil dette være mod Guds udtrykte vilje, bl.a. mod sidste citerede ord fra Esajas 54,7.
At handle mod Herrens ord og vilje, straffer sig altid før eller siden. En sådan aftale vil svække Israel strategisk, og ville på arabisk og ville på arabisk-muslimsk hold ikke anses som forpligtigende. Den dag araberne måtte føle sig stærke nok militært, ville de bryde denne pagt og angribe Israel nok engang for at udslette det. Da ville i al fald den kommende krig mellem Israel og de arabiske fol være et faktum.
Men skulle denne krig – som jeg anser for uundgåelig - komme ad en anden ”omvej” som her antydet, ville prisen blive unødig høj. Der ville komme til at flyde langt mere jødisk blod end om Israels ledere indser at en arabisk stat i det bibelske kerneland vil være en ulykke, og derfor konsekvent afslår en således bedragerisk løsning. Men hvad som end sker, Israel vil i alle tilfælde gå sejrig ud af den kommende krig !
Jeg har også den tillid til Herren, at Han til enhver tid indsætter de rette personer som sit folks ledere. Utvivlsomt var det Herren selv som oprejste personer som Thedor Herzel. Chaim Weizmann, Valdimir Jabotinsky, David Ben Gorion, Moshe Dayan, Golda Meir, Menachem Begin Ariel Sharon og nu sidst Benjami Netanyshu.
Ikke alle disse har været troende jøder, men dog har Gud brugt dem til at fremme sin plan med sit folk p.gr. Af at de var i besiddelse af den rette pionerånd og de kvalifikationer som opgaven og tiden krævede. Jeg er som sagt personlig overbevist om at en regulær krig mellem Israel og de nærtboende araberfolk, er uundgåelig, og at det må komme meget snart.
Igennem krigen vil Herren på sin måde effektiv sætte bom for deres hads og terorvirksomhed, i alt fald for en tid.
De såkaldte Palæstina arabere har – som alle seriøse bibelgranskere ved-ingen arveret til nogen del af landet Israel. Vidst nok stammer de også fra Abraham, i lighed med de øvrige arabiske folk
Men velsignelses linen og løfte linen, både når det gælder frelsen, Riget og selve landet – følger Abrahams line gennem Isak og Jakob.
De arabiske folk – Abrahams øvrige ætlinger (gennem Hagar og Ketura, og desuden Lots efterkommere, Amon og Moab – Har af Herren selv fået anvist deres bosteder i Østlandet. ”Østen for sine brødre”, 1.Mos. 25,6.18.
Også de skal velsignes: Esajas 19,23-25. - men det bliver når de anekender Israels ”førstefødselsret”! Dette er da Herrens egen løsning på den aktuelle Midt- Østen- konflikt, den eneste og rigtige og effektive løsning, som han selv kommer til at realisere ad krigens vej !
Men det er farlig at hævde en sådan løsning i dag. Det kostede tidligere turistminister Rèhavam Zeèvi livet at han så dette som den eneste løsning og at han var modig nok til at hævde det. Men det skal nok komme til at vise sig at han havde ret.
Når jeg siger at denne løsning – denne krig – hører den nærmeste fremtid til, så ser jeg ingen hindring for at den kan komme når som helst, d.v.s. Medens NT- menigheden endnu er repræsenteret på jorden, før denne oprykkets.
Men det kan også være at den vil komme efter NT- menigheden oprykkes, i den antydede overgangstid som jeg tror må komme, mellem Menighedens husholdnings afslutning og den 70.

år-uges begyndelse. I alt fald hører dette kommende militære opgør den nære fremtid til.
Forøvrigt er der nok en vigtig ”brikke” som må falde på plads – for at Antikrist kan træde ind i endetids arenaen:
Det romerske rige – det 4. og sidste verdensrige i kong Nebukadnesars drømmesyn, før Messias rige, Daniel 2 – igen må tage form, og i hovedsag genrejses på det gamle Romerrigets område Middelhavet rundt.
Den europædiske union er en forløber for dette Rige, men det skal ikke bestå blot af europædiske
stater, men også af asiatiske og afrikanske som tidligere, og med Israels land som en af de regionale provinser.
Den endelige form vil dette rige næppe få før NT-menigheden er rykket op fra jorden.
Men – om ikke før – så må dette rige være på plads når den 70. år-uge begynder !

Allah er ikke det samme som Yhvh
forkynder Oskar Edin Indergaard.

Der har været en del diskussion om hvorvidt Allah og Yhvh er den samme Gud.
Allah er ikke jødernes og de kristnes Gud. Allah er en dæmon, og hans eksistens går tilbage til den gamle arabiske religion. I denne var der 365 dæmoner., og Allah var den største af dem.
For at tilstræbe monotoismen, som Muhamed traf på blandt jøderne og de kristne, så fjernede han de 364 andre dæmoner og i stedet blev Allah den eneste og øverste gud.
Der er flere årsager til at vi har fået denne diskussion, jeg skal blot kort nævne nogle:
a) Mangel på historiske kundskaber.

b) Et forsøg på at vise at islam, jøde-kristendommen har fælles træk. Dette kan gøre forkyndelsen blandt muhamedanerne lettere, men dette er en farlig vej at gå, for sandheden bliver tilsløret ved en sådan forkyndelse.

  1. Det er en tendens i tiden at hævde at alle religioner fører til Gud. Religionerne står på forskellig udviklingstrin, men de fører alle til Gud. Dette er ikke sandt. Ny testamente siger at der blot er et navn som giver frelse, og det er Jesu navn, jfr. Apostlenes Gerninger 4,12. Denne sammenblanding mellem Allah og Yhvh kunne være undgået både i Bibel-oversættelsen og i forkyndelsen dersom vi havde opretholdt de jødiske benævnelser for Guds navn, Jesus og Den Hellige Ånd i vore Bibel-oversættelser. Jeg er enig i det som Elise Berge skriver om dette i avisen Dagen den 27/8, i artiklen: ”Navnene var himmelske Far og Hans Søn”. Denne problemstilling har jeg for øvrigt uddybet i min bog: ”Jesu Genkomst”, bind 4. Jeg henviser til det som står der. Dersom vi havde brugt de hebraiske navne på Gud i vore Bibel-oversættelser, havde vi opnået to ting: 1) Vi havde undgået at hævde at Allah er det samme som Yhvh. 2) Vi havde lært os nyttige Gud -.

http://yeshuattsion.webbyen,dk