lørdag den 16. marts 2013

Matt. 7 lignelser som Jesus kaldte for: O.E. Inderg.


MATTEUS EVANGELIET KAPITEL 13.
Bibelforkynder, Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll, Norge. Kristen Bokproduksjon.
HIMLENES RIGES HEMMELIGHEDER
I de 7 følgende lignelser, som Jesus kaldte for "himlenes riges hemmeligheder" (v.11.), fortalte han hvordan det ville gå med forkyndelse og udbredelsen af himlenes rige – helt fra den første tid og indtil endens tid. Den kristne menighed er ikke behandlet i disse lignelser. Den kristne menigheds tid er en parentes i Guds planer med jøderne.
Den kristne menighed er heller ikke kaldt for "himlenes rige". Den er kladt for "Jesu legeme" eller "en ny skabning". Lignelserne fortæller både om det som er POSITIVT, og det som er NEGATIVT angående udbredelsen og modtagelsen af Guds rige.
Det var ikke Jesu opgave at forkynde den kristne menigheds mange hemmeligheder. Han forkyndte både himlenes Rige som nærværende for jøderne, men i og med at de fleste af dem ikke ville tro på ham, så skulle himlenes RIGE først oprettes på et senere tidspunkt.
Hvad som gælder begrebet "himlenes rige", så må vi også være opmærksomme på dette heller ikke er det endelige Guds rige. Det skal komme efter at Riget for Israel er afsluttet. "Himlenes Rige" er et politisk-åndeligt rige med Jesus som konge på Davids trone i Jerusalem. Dette rige skal vare i 1000 år.
E.W Bullinger beskrev himlenes rige på flg. måde:
 1. Det har Messias som konge.
 2. Det er fra himmelen, og det er under himmelen på jorden.
 3. Det er begrænset i sin funktion.
 4. Det er politisk i sit område.
 5. Det er jødisk og eksklusivt i sin karakter.
 6. Det er nationalt i sit aspekt.
 7. Det er det speciale emne for G.T,s profetier.
 8. Det er husholdningsmæssig i sin karakter.
(Se Companion Bible, s. 155 i Appendiks.) (se også min bog: Jesu Genkomst, bind 5,kap.: 1000 års rigets tidsalder.)
Vi må se på begrebet "himlenes rige" som en MULIGHED for jøderne til at få del i dette rige. I og med at Jesus var kommet, så var riget etableret i Israel. I sin YDRE FORM kom det til at bestå både af frelste og u-frelste mennesker, men det var bare de som havde taget på sig Guds rigets åg og var kommet til en personlig tro på Jesus, som var de VIRKELIGE medlemmer i dette rige. Ved sin genkomst skal Jesus "samle ud af sit rige alt det som volder anstød og de som gør uret (dvs. de som ikke holder Torahen.)" Mat.13,41.
Disse 7 lignelser beskriver forskellige sider ved dette rige – både det som er positivt og det som er negativt.
I og med at kongen i dette rige var kommet, så var riget etableret, og det blev fyldt med gode og onde mennesker. De gode mennesker var frelst og genfødt af Den Hellige Ånd, medens de onde ikke var frelst. De havde ikke gået igennem døren ind til dette rige. Jesu sagde: "Jeg er døren, den som går ind GENNEM MIG han er frelst, og han skal gå ind og gå ud og finde føde." Joh. 10,9.
De fleste jøder ønskede ikke at tage Guds rigets åg på sig, men de ønskede at leve med en fod i verden og en fod i Guds Rige, og det går ikke.
De 7 sendebrev i Johs. Åbenbaring giver os et indblik i disse forhold. Disse breve er skrevet til jødiske menigheder og ikke til den kristne forsamling. Fem af disse menigheder var delte menigheder. Det var bare menighederne i Smyrna og Filadelfia som bestod udelukkende af troende jøder.
Ved siden af at Guds riget var etableret ved Jesu første komme, så var der også et ond rige ved siden af, og det var Satans rige. Dette rige forsøgte at infiltrere Guds rige, og de medlemmer i Guds rige som ikke var virkelige medlemmer, de hørte med til Satans rige. Af en eller anden grund ønskede de at være medlemmer af Guds rige, men de havde ikke gået igennem omvendelsens port, som betod både af anger, omvendelse, vand dåb og troen på Jesus.
Grunden til at disse lignelser blev kaldt for "himlenes riges hemmeligheder", var at de beskrev en del hemmelige sider ved Guds rige. Disse hemmeligheder var ikke blevet åbenbaret FULDT UD i Tanach. Jøderne kendte til "fra Skrifterne i Tanach" at de ikke kom til at tage imod Messias, da han kom første gang. De kendte også til at hedningerne kom til at modtage ham, men de vidste ikke at der skulle være et ophold på 2000 år mellem Jesu først og andet komme. De vidste ikke at Messias skulle komme to gange.
Hvad der gælder selve ordet "lignelse", så kommer det af det græske ord "parabolen", som er sammensat af ordene "para", som betyder "ved siden af" eller "parallelt med", og "ballo", som betyder "jeg sætter". Det vil sige at man "sætter noget ved siden af fortællingen" i den hensigt at sammenligne to begivenheder eller to størrelser.
I evangelierne ser vi at Jesus ofte brugte lignelser når han underviste om de forskellige ting. Han var en mester i brugen af disse .
I den rabbinske litteratur har vi næsten 5000 lignelser. Der var ofte store ligheder mellem rabbinernes lignelser og de lignelser som Jesus brugte. Det havde flg. fordele:
 1. Begge pareter havde en fælles historisk og eksegetisk (fortolkningsmæssig) platform.
 2. Farisæerne og de skriftlærde kunne bedre forstå det som Jesus mente, når han brugte lignelser. (Se David Bivins og Roy Blizzard. Jr ,s bog: Understandig the Diffigcult Words of Jesus. s. 46-50.)
Himlenes Riges forkyndelse var baseret på døberne Johannes, Jesu og apostlenes forkyndelser fra år 29 indtil år 70. Da var nådetiden for jøderne ude. Forkyndelsen om himlenes rige blev trukket tilbage, og det kristne legeme overtog jødernes rolle som Guds speciale udsendinge på jorden.
Jøderne blev sat til side på grund af deres vantro.
Efter den kristne menigheds bortrykkelse, så vil himlenes riges budskab igen blive forkyndt i Israel og ud over hele jorden af de to vidner og 144000 beseglede af Israels 12 stammer. På samme måde som på Jesu tid må både jøder og hedninger tage stilling til forkyndelse. De som kommer til tro på Jesus, får del i Riget for Israel. De som modsætter sig forkyndelsen får ikke del i riget, men bliver dømt til at gå fortabt for Guds rige: Mat. 24,14.
DEN FØRSTE LIGNELSE.
Vers 1-23.: Efter at Jesus havde haft en KRAFTIG KONFRONTATION med både farisæerne, de skriftlærde og hele det jødiske folk i kapitel 12, så gik han ud af huset (som også er et billede på det jødiske hus) og satte sig ved søen (som er et billede på hedningeverdenen.) (v.1.)
Ved at Jesus gik ud af huset og satte sig ved søen, gav han dermed til kende at Guds rige ikke skulle få sin fulde oprettelse i Israel med det samme. "Huset" var ikke bare hans hjem i Kapernaum, men det var også et billede på det "jødiske hus", som er Riget for Israel.
"Søen" var ikke bare et ord på Genesaret søen, men det var også et billede på hedningeverdenen. Både Tanach og Jesus selv havde forkyndt at jøderne ikke kom til at tage imod hans budskab om riget. Hedningerne derimod ville tage imod det. Mat. 12,18 og 21.
"Så manden" var et billede på Jesus. Han såede ordet om Riget for Israel i Israel i ca. 3 år.
Noget af Jesu forkyndelse faldt ved vejen og fuglene kom og tog det op. (v.4.) Jesus forklarede denne lignelse til sine disciple på flg.måde: det som var sået ved vejen, var de som ikke forstod Jesu forkyndelse. Satan kom og røvede det som var sået.
"Fuglene" var et billede på "onde åndemagter". (Se v.19.)
Noget af Jesu forkyndelse faldt på stengrunden. Da det skulle spire, blev det snart ødelagt, fordi solen sved det bort, fordi det ikke var plantet i dyb jord. (v.5-6.)
Jesus forklarede dette på flg. måde: det som blev sået på stengrunden, var et billede på de som tog imod evangeliet om riget med glæde, men de holdt ikke fast på budskabet. Når der blev forfølgelser mod den messianske menighed, så faldt de fra. (v.20-21.)
Noget af Jesu forkyndelse faldt blandt torne, og tornene kvalte det. (v.7.)
Jesus forklarede dette på flg. måde. Det som blev sået blandt torne, var de som hørte ordet, men forfølgelse og rigdom bevirkede at de ikke holdt ud. (v.22.)
Noget af Jesu forkyndelse faldt i god jord, og det bar frugt. Noget bar 100 fold noget 60 fold og noget 30 fold. (v.8.)
Jesus forklarede dette på flg. måde: Det som blev sået i den gode jord, var de som hørte ordet om riget, forstod det og holdt fast på det.
Frugten ville variere fra person til person for det var ikke alle som havde fået udrettet lige meget tjeneste for Herren, men det som var fælles for dem var at de var frelst og medlemmer i himlenes rige. (v.23.)
Efter denne vurdering var det bare EN FJERDEDEL af jøderne som tog imod Jesu forkyndelse. Tre fjerdedel troede at Jesus var en falsk Messias og forkastede dermed hans budskab.
Det var dette Johannes behandlede i sit evangelium, når han skrev: Joh. 15,2 og 6.
Disciplene spurgte Jesus hvorfor han talte til folket i lignelser. Han svarede at det var ikke givet dem at forstå rigets hemmeligheder, men disciplene skulle forstå alt dette. Den som forstod det, skulle få store opgaver i Guds rige, men den som ikke forstod det, skulle få store opgaver i Guds rige, men den som ikke forstod det, fra ham skulle det endog tages det som han havde fået udrettet. (v.10-12.)
Ifm. Jesu genkomst skal både jøder og hedninger stilles frem for Jesu domstol i Jerusalem. Jøderne skal dømmes i forhold til hvad de har udrettet for Guds rige. Hedningerne skal dømmes for hvordan de har stillet sig til jøderne i den store trængsel: Mark. 25,28 og 40.
Jesus sagde videre at han talte til folket i lignelser, fordi de ikke forstod hans budskab. Han henviste til det som profeten Esajas havde sagt om jøderne, at de skulle: Es. 6,9-10. Således som det var på Esajas` tid var det også ved Jesu første komme. Flertallet af jøderne hørte budskabet om riget men forstod det ikke. De så de messianske undergerninger, men de kunne ikke forstå at Jesus var Messias. (v.13-14.)
Folkets åndelige øjne og ører var sløvet, så de ikke kunne forstå havde der virkelig hændte og høre budskabet på en ret måde, således at de kunne omvende sig og komme til tro på Jesus. (v.15.) Profeten Esajas spurgte også Herren hvor længe det skulle vare. Han fik flg. svar:"... indtil byerne er folketomme og ødelagte, og husene uden mennesker, og landet er ødelagt og blevet til en ørken." Es. 6,11.
Dette betyder at jøderne ikke skal forstå budskabet om riget, før ved Jesu genkomst i slutningen af trængselstiden. Da skal de omvende sig til Herren. De skal skue op på ham som de har gennemstunget: Sak. 12,10.
I modsætning til folket var disciplene "salige", for de forstod både Jesu forkyndelse og lignelsernes skjulte betydning. De havde opladte åndelig øjne og ører. Det var Den Hellige Ånd som havde åbnet deres øjne. Den som ikke er født af Ånden , kan ikke se Guds rige: Joh. 4,16.
Mange profeter og retfærdige fra Gl..gammeltestamentlig tid havde ønsket at se Messias` komme, men de havde ikke fået det at se, for tiden var endnu ikke kommet for at det kunne ske. (v.17.)
Det er akkurat dette store dele af det profetiske ord går ud på, at Messias skulle komme for at sone jødernes synder, at hedningerne og jøderne skulle underkaste sig Messias, og at Messias skulle oprette Riget for Israel. Profeterne så dette i ET PERSPEKTIV, og de kunne ikke tænke sig at der skulle gå 2000 år mellem Messias`første komme og oprettelsen af Riget for Israel.
Profeterne profeterede om alt dette, og de så frem til at dette kunne ske, men de fik også besked om at disse ting havde med fremtiden at gøre. De betjente ikke sig selv, men de betjente de messianske jøder på Jesu tid:1.Pet. 1,11-12.
Vi må skille mellem det profetiske ord, som var åbenbaret i Tanach, og som gik i opfyldelse ifm. Jesu første komme, og de paulinske hemmeligheder, som først blev åbenbaret af Paulus.
Til og med at englene gerne ønskede at skue ind i det profetiske ord, for det var ingen hemmelighed for dem. Det paulinske budskab derimod var ikke kendt for englene. De lærte det gennem den kristne forkyndelse. "For at Guds mangfoldige visdom NU VED MENIGHEDE skulle blive KUNDGJORT for magterne og myndighederne i himmelen." Ef. 3,10.
DEN ANDEN LIGNELSE.
Vers 24-30. Den "mand" som er her er tale om, er den samme som "så manden" i den første lignelse. Det er Jesus. Den "gode sæd" som han havde, var "Rigets børn" eller "sønner" som det står i grundteksten. Dette udtryk betyder at de var "sønner af dette rige". De skulle arve Guds Rige". (v.24 og 38.)
Det ugræs som der her er tale om, var sandsynligvis et degenereret hvedeart, som på hebraisk hed "zunim". På græsk hedder det "zizanion". Det lignede den almindelige hvede at man I BEGYNDELSEN ikke kunne skelne det fra hveden. Dersom man begyndte at rive det op, stod man i fare for også at rykke hveden op. (v.25-26.)
Når strået voksede op og fik aks, viste det sig at der var ugræs i ageren. Tjenerne spurgte deres herre om hvem der havde sået ugræsset, eftersom deres herre havde sået god sæd i ageren. Han svarede at det havde en fjende (Satan) gjort. (v.27-28.)
Satan er Guds store modstander. På samme måde som Gud har sine tjenere, har også Satan det. Han sår sin sæd i alle tidsaldre og i alle menigheder.
Han såede også sin sæd i Israel på Jesu tid. Han arbejdede bl.a. gennem de skriftlærde og farisæerne. De modsatte sig Jesu forkyndelse. De forkyndte den officielle jødedom, men Jesus kunne ikke godtage deres forkyndelse. Den var kommet langt bort fra den jødedom som er beskrevet i Tanach. De blev derfor et redskab for Jesu fjende, som er Satan.
Tjenerne var apostlene og Jesu tilhængere, ønskede at rive ugræsset op med magt, men Jesus sagde at det skulle de ikke gøre. Han begrundede det med to forhold:
 1. De kunne ikke rive noget af hveden op, (v.29.)
 2. Det var først når høsttiden var kommet, at indhøstningen kunne ske. Da ville han selv tage sig af dette problem. Han ville bede sine høstfolk, som er englene, og at begynde indhøstningen. Først skulle de samle sammen ugræsset og brænde det op. Derefter skulle de samle hveden i laden, som er et billede på riget. (v.30.)
Apostlene og disciplene til Jesus ønskede at Riget skulle blive etableret i Israel med det samme. Ja de kunne til og med tænke sig at bruge magt til at udrydde dem som ikke ville underkaste sig Jesus og rigets børn: Luk. 9,54-56.
Før riget kunne blive oprettet i sin fylde, måtte den endelige dom komme. "Høsten", som på græsk hedder "therismo", er "tidsalderens ende" (v.39.) Det var ikke høsttid ved Jesu første komme. Da var det SÅTID. Evangeliet om Riget blev forkyndt – først i Israel og derefter i diasporaen blandt jøderne der. Denne forkyndelse varede helt frem til år 70 efter Messias.
Efter den tid blev evangeliet om Riget ikke længere forkyndt. Da var nådetiden for jøderne ude. I endens tid – efter den kristne menigheds bortrykkelse - , skal rigets børn igen forkynde evangeliet om Riget både i Israel og i resten af verden. På slutningen af denne tid skal den store dom over Israel og nationerne komme, og Riget for Israel skal blive etableret.
DEN TREDIE LIGNELSE.
Vers.31-32: Sennepskornet er det mindste af alle madkorn, men når det vokser til, bliver det til en stor plante. Det bliver ikke stort i forhold til andre træer, men det bliver stort i forhold til planterne. I forhold til sit udgangspunkt som et lille frø, har denne plante en stor vækst. Ja, til og med fuglen kan bygge rede i dette træ.
Denne lignelse fortæller os om den HURTIGE VÆKST som Guds Rige havde den første tid i Israel. Der var mange jøder som tog imod riget og kom til tro på Jesus.
Iflg. den første lignelse (v.8 og 13.) var det en fjerdedel af det jødiske folk som tog imod Jesus som jødernes Messias, men desværre så blev efterhånden udbredelsen af Guds rige modarbejdet og infiltreret af den officielle jødedom, således at den positive modtagelse som Guds rige havde den første tid, ikke varede ved.
På samme måde som sennepsplanten bare lever EN SESONG og derefter dør den, så fortæller denne lignelse også om den NEGATIVE UDVIKLING, som udbredelsen af Guds rige fik efterhånden – både i Israel og blandt jøderne i diasporaen.
"Himlenes fugle", som er et billede på "onde åndemagter" (v.4 og 19.), kom og byggede deres reder i dette træ.
Et større antal af jøder vendte sig bort fra forkyndelsen om Guds rige – både i Israel og i diasporaen.
At dette er rigtig ser vi af beskrivelsen af de 7 lilleasiatiske messianske menigheder i Lille-Asien.. Dette er ikke paulinske menigheder men det er de jødiske menigheder..
Både menighederne i Efesus, Pergamum, Tyratia og Sardes var infiltreret af den falske lære. I disse menigheder var Guds rige delt i to. Den bestod både af troende messianske jøder og vantro jøder. På samme måde som Guds rige var delt, var disse menigheder også delt. Menighederne genspejlede Guds riges stilling på jorden.
Menigheden i Laodikea havde fornægtet fuldt ud Jesu forkyndelse om Riget. Den var hverken kold eller varm, men den var lunken. Den stod helt udenom fællesskabet med Jesus. Rent formelt var den også en del af Himlenes rige, men den hørte ikke med til de som var frelst.
Det var bare menighederne i Smyrna og Filadelfia som holdt fast på Jesu undervisning. De repræsenterede den positive del af Guds rige: Johs. Å.2-3.
DEN FJERDE LIGNELSE.
Vers. 33. Denne lignelse beskriver det TOTALE FRAFALD som himlenes rige fik til slut – både i Israel og ude i diasporaen.
"Surdejen" var et billede på "falsk lære". Jesus definerede selv dette: Mat. 16,6.
"Kvinden" var et billede på "afgudsdyrkelsen" og "frafaldet". Det var ikke Himlenes rige som blev lignet med en surdej, men det var forholdet at denne kvinde tog en surdej og blandede den med melet, således at det blev syrnet alt sammen.
Det denne kvinde gjorde, var at hun blandede melet, som var rent, med surdejen, som stod for falsk lære. Det førte til at ALT BLEV SYRET. Således gik det også med tilslutningen til Himlenes rige – både i Israel og i diasporaen. Den blev stadig mindre og til slut formåede Satan at gennemsyre hele den messianske menighed, således at den uddøde.
I lignelsen om de urene ånder i Mat. 12,43-45 tager den første ånd med sig 7 andre ånder, som er værre end den selv, og besætter HELE HUSET, som er et billede på Israel
Vi møder igen denne kvinde i beskrivelsen af den messianske menighed i Tyratia: Johs. Åb.2,20.
I endens tid vil Himlenes rige bryde frem for verden igen. Denne gang møder vi denne kvinde som DEN STORE SKØGE, som er en sammenslutning af sataniske religioner og filosofiske systemer. Den Romerske Katolske Kirke vil være centrum i denne konstellation. Den store skøge og Antikrist vil være Guds hovedmodstandere i endens tid: Joh. Åb.17. (Se min bog Jesus Genkomst, bind 3, hvor jeg skriver meget om dette.)
Vers 34-35. Det hørte også med til Himlenes rige at Jesus ikke ville tale ret ud til folket, men at han ville tale til dem i lignelser. Dette var profeteret hos Asaf: Salme 78,2.
Tidsangivelsen "fra verdens grundvold blev lagt" går på "himlenes rige". De messianske jøder er udtaget "fra verdens grundvold blev lagt", medens den kristne menighed er udtaget "før verdens grundvold blev lagt". "ligesom han udvalgte os i ham før verdens grundvold blev lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn." Ef. 1,4.
Det var ikke kundskaben om Guds rige som var skjult, men det var de forskellige hemmeligheder angående Gudsriget i Israel.
Efter at Jesus havde haft den STORE KONFRONTATION med farisæerne, de skriftlærde og jøderne i kapitel 12, så begyndte han at tale i lignelser til det jødiske folk. Dette giver udtryk for to forhold ,og det er:
 1. Guds rige blev ikke etableret i Israel fuldt ud ved Jesu første komme.
 2. Det var et udtryk for en dom over jøderne på grund af deres vantro. På grund af at de ikke ville forstå Jesu forkyndelse og Jesu undergerninger, så ville det forhold at han talte i lignelser til dem, forstærke denne dom.
Vers 36-43. Efter at Jesus havde fortalt 4 lignelser til jøderne, lod han folket drage afsted. Han gik ind i huset (det jødiske hus igen). Dette betyder at han gav jøderne endda EN MULIGHED til at omvende sig.
Jesu disciple havde også behov for at Jesus forklarede den anden lignelse for dem, for de forstod heller ikke alt det som Jesus sagde til dem i denne lignelse. (v.36.)
I og med at de bad om at forklaret den anden lignelse, må man gå ud fra at de havde forstået budskabet i de andre lignelser.
Jesus havde ikke noget imod at forklare lignelsen for dem, for det var givet dem "at vide himlenes riges hemmeligheder". Det jødiske folk skulle ikke få det at vide. (v.11.)
Det var Jesus som såede den gode sæd, som er Rigets børn ."At være barn af noget" er et hebraisk udtryk for "tilhørighed", "Rigets børn" bliver dermed for de som skal "arve Guds rige". (v.37.)
"Ugræsset" var et billede på den ondes børn. Det er han og dæmonerne som havde sået dem ud i ageren.
"Ageren" var et billede på verden (gr.kosmos). Israel hører også med til verden. Desuden skal dette Gudsriget forkyndes over hele verden i endens tid.(v.24.)
"Høsten", som på græsk hedder "therismos", er "tidsalderens ende". På græsk hedder dette udtryk "synteleia ti aionas". "Høstfolkene" var englene. (v.38-39.)
På græsk har vi to ord for "ende", og det er "synteleia" og "telos". Det første betyder "endetidens varighed", men det andet betyder "afslutningen af endetiden". "Verdens ende" er et udtryk som er ganske specielt for dette evangelium. Aion angår alder eller tidsperiode, lang eller kort. Det menes slutningen af denne tidsalder. (se også mine bøger: Jesu Genkomst, bind 1-5, hvor jeg skriver mere om dette.)
Dette er en korrekt oversættelse af ordet "aion", men desværre så er er Bibel-oversætterne ikke konsekvente med oversættelsen af dette ord. De oversætter det som oftest med "verden" eller "evigheden". En således oversættelse er helt galt og fører til at hverken de selv eller resten af kristenfolket får den fulde forståelse af Guds Ord.
Det er ikke verdens ende vi venter på, men det er "tidsalderens ende". Denne tidsalder begyndte med døberen Johannes og strækker sig ind i endens tid. Den kommende tidsalder er Riget for Israel.
Når endetiden kommer, vil Jesus udsende sine engle, for at samle "den ondes børn". De skal skilles helt ud fra rigets børn og "brændes op med ild." "ilden var et billede på "dommen". De skal ikke tilintetgøres men de skal blive ødelagt. (v.40.)
Englene skal "samle ud af (gr.ek) Guds rige" både de som lægger anstød for andre, således at de ikke får del i Guds rige, og de som gør uret. Det betyder "dem som ikke holder Torahen". Det er det samme som Jesu undervisning. (v.41.)
Udtrykket "at samle ud af Guds rige", betyder at Guds rige allerede var etableret i verden. Det blev etableret ved døberen Johannes, Jesus og apostlene for snart 2000 år siden. Når kongen i riget var kommet, så var riget et historisk faktum.
Den ondes børn skal ikke tilintetgøres, men englene "skal kaste dem ildovne. Der skal der være gråd og tænders gnidsel. (v.42.)
"Ildoven" var et billede på "den endelige dom" over den ondes børn. "Rigets børn" derimod skal skinne som solen skinner i sin Faders rige." (v.43.). At "de skal skinne som solen skinner " betyder at de får del i de retfærdiges opstandelse og i Riget for Israel.
Profeten Daniel udtalte sig om dette. "På den tid (i endens tid) skal Mikael stå frem, den store fyrste som værner dit folks børn (jøderne), og der skal komme en trængselstid som ikke har været fra den dag da noget folk blev til, og lige til den tid. Men på den tid skal alle af dit folk blive frelst som findes opskrevet i bogen (Livets bog). Og de mange som sover under jordens muld (det er legemet som er gemt i jordens muld) skal vågne op, nogle til tidsalderlig liv og nogle til skamme og tidsalderlig afsky (de får ikke del i tidsalderen, som er Riget for Israel). Men de forstandige skal SKINNE som himmelhvælvingen skinner, og de som har ført de mange til retfærdighed, skal SKINNE som stjernerne i tidsalderen". Daniel 12,1-3.
Den som har åndelige opladte ører, den hører budskabet om himmelens rige og får del i det. Det gjaldt om at høre på en ret måde. (v.43.)
DEN FEMTE LIGNELSE.
Vers 44. Efter at Jesus havde sendt folket bort, fortalte han 3 lignelser til sine disciple. "Ageren" var et billede på "verden". (v.38.)
"Skatten" var et billede på "Israel". Israel er Guds kæreste skat: 2.Mos. 19,5. "For Herren har udvalgt sig Jakob, Israel til sin ejendom. (engelsk oversættelse: "til sin specielle skat." Salme 135,4.
Israel var gemt i agrene, som var verden. Verden vidste ikke at Israel var Guds speciale skat. Den var som sådan gemt (skjult) i verden.
Den mand som fandt denne skat, var Jesus. Da jøderne ikke ville tage imod ham som folk og nation, så spredte han dem ud i verden og skjulte dem der til en SENERE ANLEDNING. I endens tid skal skatten graves op fra ageren. Jøderne skal da blive Guds folk fuldt ud.
Til trods for at jøderne ikke ville tage imod Jesus første gang som deres frelser og konge, så solgte han alt det han ejede og købte ageren.. Det betyder at han forsonede hele verden med sig selv og tilbagekøbte hele verden, som var overgivet til Satan på grund af Adams og alle menneskers synd og ulydighed: 1.Joh.2,2.
Det forhold at jøderne ikke ville tage imod Jesus første gang han kom, er blevet en rigdom for hele verden, for når jøderne ikke ville være Guds folk, så udtog Gud sig et NYT FOLK, og det er den kristne menighed: Rom. 11,12.
Gud har ikke glemt sit folk. Hele Israel skal blive frelst i endens tid: Rom. 11,26.
DEN SJETTE LIGNELSE.
Vers 45-46. Det er Jesus som er købmanden i denne lignelse. Da Jesus kom første gang, søgte han efter gode perler blandt det jødiske folk. Han fandt den gode perle i de jøder, og de hedenske proselytter, som kom til troen på ham. De tilhørte DEN messianske forsamling, som repræsenterede Guds riget i Israel. (v.45.)
Da han havde fundet den gode perle, forsonede han også den med sig selv og gav sit liv for den. (v.46.)
Den gode perle symboliserede også den levning af jøderne som vil blive frelst i endens tid: Rom. 9,27.
Lignelserne nr. 5 og 6 beskriver den POSETIVE side ved himlenes rige, og det er:
 1. Gud har skjult Israel i verden.
 2. Hele Israel skal blive frelst.
 3. En fjerdedel af Israel kom til tro på Jesus ved hans første komme.
 4. Israel skal blive frelst som rest og levning i endens tid.
DEN SYVENDE LIGNELSE.
Vers 47-52. Denne lignelse angår de hedninger som får forkyndelsen at høre om himlenes rige. "Havet" står i bibelsk profeti ofte for "hedningeverden", medens "jorden" og "Landet" står for "Israel". Denne lignelse angår hele tidsrummet fra Jesu første komme og til Jesu andet komme. Den kristne menigheds tidsperiode er ikke medtaget her.
Denne noten fangede alle typer fisk, men det var ikke alle som var gode. Således var det også med de mennesker som havde sluttet sig til himlenes rige. Nogen af dem var gode (genfødte af Den Hellige Ånd), medens nogen ikke havde Ånden som pant og indsegl i hjertet.
Når noten er fyldt af fisk, blev den trukket på land, for at blive vurderet om fiskene er gode eller dårlige.
"Landet" står for "Israel". Det er der den tidsalderlige dommen over både jøder og hedninger skal finde sted. (v.47-48.) Ifm. denne dom har englene fået to opgaver, og det er:
 1. De skal samle sammen de gode og de onde mennesker.
 2. Efter at de er dømt af Jesus for Jesu herlighedstrone i Jerusalem, skal englene kaste de onde i ild ovnen, som er det samme som ildsøen.(v.49-50.)
Jesus spurgte sine disciple om de forstod indholdet i disse lignelser. De svarede bekræftende på det. Dette behøver ikke at betyde at de forstod hele det åndelige indhold i lignelserne, og hvad de symboliserede, men de forstod den ydre fremstilling af det som Jesus havde lært dem. (v.51.)
Nogen Bibel-granskere opfatter v.52 som en ny lignelse. Jeg opfatter det som en opsummering og som en udfordring til apostlene og disciplene. Det var dem som var oplært for himlenes rige og ikke farisæerne og de skriftlærde. Disciplene skulle være lig "en husbond", som er et billede på "Jesus". På samme måde som han underviste både om det som var "nyt" og det som var "gammelt" om himlenes rige, skulle de også gøre det. "Det nye" står for Jesu undervisning angående riget, medens "det gamle" står for det som var åbenbaret i Tanach om riget.
Desuden fik apostlene løfte om at de skulle få Den Hellige Ånd. Han skulle vejlede dem til hele sandheden: Joh. 16,13. Dette går ikke på den kristne menigheds mange hemmeligheder, men det går på forhold som angår den messianske menighed. Dette kommer bl.a. til udtryk i Johs. Åbenbaring.
På samme måde som disciplene skulle forstå og forkynde himlenes rige, skal vi i dag forstå Paulus hans undervisning om den kristne menighed og ikke blande dette sammen med forkyndelsen om Riget for Israel. Der behøves også i dag skriftlærde som kan magte denne opgave, for der sker i dag en STOR SAMMENBLANDING af Guds Ord.
Når dette sker, MISTER EVANGELIET SIN KRAFT: 1.Kor.1,17.
Vers 55-58: Da Jesus havde afsluttet sin forkyndelse om himlenes riges hemmeligheder, drog han til sin barndoms by, Nazaret, hvor han var blevet opfostret. Han underviste om himlenes rige i deres synagoge, og de undrede sig over hans store visdom og undergerninger som han gjorde, for han havde ingen formel uddannelse. (v.53-54.)
På samme måde som Josef var snedker, er det sandsynligt at tro at også Jesus var oplært i dette fag. Hans søskende, både brødre og søster, var også almindelige mennesker, som boede i Nazaret. (v. 55-56.)
Jesus behøvede ingen formeld uddannelse. Han ejede al visdom og kundskab, for han er Gud: Kol. 2,3 og 9.
De jøder som boede i Nazaret, tog anstød af Jesus og ville ikke anerkende ham som Messias. Af den grund kan han heller ikke gøre mange gerninger der. (v.5758.)
I Jesu forkyndelse og praksis var undergerningerne baseret på tro og på Guds kraft.
Det var troen som ofte udløste Guds kraft. Således er det ikke i vor tid. I dag er undergerningerne baseret udelukkende på Guds nåde. Han altså som giver jer Ånden og virker KRAFTIGE GERNINGER blandt jer, gør han det ved lovgerninger eller ved TROENS (NÅDENS) FORKYNDELSE ?" Gal.3,5.
Paulus brugte ofte "troen" og "nåden" som synonyme begreber. "Troen" var det modsatte af "Torahen"
ref. Egon Ladegaard Kristensen:yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com