lørdag den 16. marts 2013

Matt. Evang. Jesu eskatalogiske taler. O.E.Inderg.


MATTEUS EVANGELIET KAPITEL 24.
Bibelforkynder, Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll, Norge. Kristen Bokprodusjon.
JESU ESKATALOGISKE TALER. Vers. 1-2.
Det var fortsat tirsdag den 12 nisan. Jesus gik UD AF TEMPLET for sidste gang. Da Jesus gik ud, så var dette en illustration på at templet efterhånden skulle miste den åndelige kraft som det havde.: Mat. 23,38.
På samme måde som Schekina-herligheden forlod det andet tempel i etaper, forlod Jesus også det andet tempel i lignende etaper. Schekina-herligheden flyttede sig først fra Det Aller Helligste til døren mod Det Hellige: Esek. 9,3.. derefter flyttede den sig til den ydre forgård: Esek. 10,5. Derefter flyttede den sig til indgangen til den østre port i templet: Esek. 10,19. Og til Oliebjerget: Esek. 11,23. Til slut forlod den byen og for op til himmelen.
Dette skete også med Jesus. Som Gud var Jesus i Det Aller Helligste. Han blev fortrængt derfra og til mændenes forgård, hvor han samtalede med de skriftlærde og farisæerne. Derfra drog han gennem den østre port og til Oliebjerget. Det var også fra Oliebjerget at han for op til himmelen. Han skal også komme tilbage til Oliebjerget: Sakarias 14,4 og Ap.Gr. 1,11-12.
Fire Jesus apostle kom til Jesus da han sad på Oliebjerget og så ud over byen. Disse apostle var iflg. Markus 13,3: Peter, Jakob, Johannes og Andreas. De viste ham templets bygninger, men han sagde til dem at det skulle ødelægges fuldstændig. Her skulle der ikke "levnes sten på sten som ikke skulle brydes ned." (v.2.)
Templet i Jerusalem blev anset som et af verdens 7 underværker. Talmud siger at den som ikke har set Herodes` tempel, havde aldrig set en fin bygning.
Det var ufattelig for apostlene at templet skulle blive ødelagt. Der var nu en fredstid i Israel. Romerne, som havde okkuperet mange lande, havde påtvunget sine kolonier en fredstid. Det var den såkaldte "Pax Romana".
Til trods for denne fred, så var det romerne som skulle komme til at ødelægge templet. Dette skete i år 70, i år 135 og på 400 tallet.
Medens andre templer og historiske bygninger, der også blev ødelagt, har efterladt sig levninger, så findes der ingen ting på selve tempelområdet i Jerusalem som kan fortælle os at jødernes templet har ligget der. Det eneste som er tilbage er den såkaldte "Vestmuren", som er en forstødnings mur til templet. Templet blev ødelagt i år 70. Tempelpladsen blev pløjet op ifm. Bar Kocba oprøret i årene 132-135. På 400 tallet blev den sidste rest af stenene flyttet fra tempelpladsen. Det gik som Jesus havde sagt. (se min bog: Jesu Genkomst, bind 4, kap: Historiske forsøg på at genopbygge templet.)
Nogle af stenene som var i templet, havde en størrelse på 40 gange 12 gange 20 fod. Josefus fortæller at nogle af stenene var 60 fod lange. Det var ufattelig at dette skulle blive ødelagt.
Vers. 3-8:
Da Jesus sad på Oliebjerget, kom fire apostle til ham. De stillede ham flg. 3 spørgsmål:
 1. Når skal templet blive ødelagt.
 2. Hvad skal TEGNET (gr.semieon) være på Jesu genkomst.
 3. Hvad skal TEGNET være på tidsalderens ende. (v.3.)
Af de 3 stillede spørgsmål svarede Jesus ikke på det første; om hvornår templet skulle ødelægges. Dette blev besvaret i Luk. 21,12-24.
Disciplene var ude efter et SPESIELT TEGN, men Jesus gav dem MANGE TEGN.
I Markus 16,32 får vi også at vide hvad det specielle tegn gik ud på: "Jesus sagde: jeg er, og i skal se MENNESKESØNNEN SIDDE VED KRAFTENS HØJRE HÅND og KOMME MED HIMMELENS SKYER"
Der har været forslået at dette specielle tegn kunne være flg.:
 1. At Elias ville komme før Messias. Det er Elias-tegnet.
 2. At Gud ville sende ild fra himmelen. Det skulle være et tegn på at Elias var aktiv.
 3. At Schekina-herligheden kommer tilbage til Jerusalem ifm. Jesu genkomst.
 4. At Antikristen skal indgå en pagt med Israel. Daniel 9,27.
 5. At Betlehems-stjernen vil vise sig på ny.
 6. At Jesu kors vil vise sig på himmelen.
 7. At himmelhvælvingen vil åbne sig for jøderne ifm. Jesu genkomst.
 8. At Jesus selv vil åbenbare sig for jøderne ved sin genkomst: Mat. 26,64
 9. At Jesus ville komme tilbage sammen med "skyerne", som er et billede på de troende.
Vi mærker os at apostlene havde forstået at Jesus skulle KOMME TILBAGE. Det ord som her er brugt for "komme", er det græske ord "parousia". Det betyder både det "at komme med autoritet og magt" og det "at være personlig tilstede". Det kommer af to ord, og det er : "Para", som betyder "med" og "ousia", som betyder "at være". Det kommer af verbet"eimi", som betyder "at være til stede".
Hvad som gælder det sidste spørgsmål, så spurgte apostlene ikke om hvornår "verdens ende" ville komme, men de spurgte om hvornår "afslutningen af endetiden" ville komme.
Her har Bibel-oversætterne igen gjort en STOR TABBE (fejl) i oversættelsen. De har oversat det græske ord "aion" med "verden". Det skal ikke oversættes med "verden", men med "tidsalder". På græsk har vi et andet ord for verden, og det er "kosmos".
De spurgte ikke om "verdens ende". Men de spurgte om hvornår denne tidsalders , som de selv levede i, ville få sin afslutning.
Grunden til at Bibel-oversætterne oversætter dette ord galt, er at de ikke har noget syn for Guds riget i Israel. de vil heller ikke gøre noget med dette ,og det til trods for at vi gang på gang har gjort opmærksom på dette. De undlader med vilje at rette op på det som er galt.
Apostlene spurgte heller ikke om den ENDELIGE AFSLUTNING af denne tidsperiode, men spurgte om TIDSALDERENS ENDE. Den er på 7 år Det ord som er brugt her er "synteleia". Det betyder "endetiden i sin udstrækning"
Dersom vi skal udtrykke selve tidspunktet for afslutningen af endetiden, så bruger vi ordet "telos". Det er også brugt i vers 6.
Spørgsmål 2 og 3 er ikke identiske. "Tidsalderens endetid" skal ske 7 år før Jesu genkomst.
Jesus advarede sine apostle at de skulle passe på, at ikke nogen førte dem vild. Han pegede på flg. endetidstegn:
 1. Mange skulle give sig ud for at være Messias.
 2. Der skulle være krig og rygter om krig, men afslutningen af endetiden (gr.teols) skulle ikke være med det samme.
 3. Folkeslag (gr.ethnos) skulle rejse sig mod folkeslag. Rige (gr.basileia) skulle rejse sig mod rige, og der skulle være hunger og jordskælv mange steder, men dette er blot "begyndelsen til veerne." (v.4-8.)
Jesus advarede flere gange i denne tale sine apostle at de måtte passe på at de ikke blev "ført vild". Dette udtryk kommer af det græske verbe "planao", som betyder "at narre" og "at bedrage". Det betyder "at lure en til at tro noget som ikke er sandt". Den passive formen af dette verbe er "planetes", som betyder "omflakkende". Ordet "planet" kommer af dette.
Det FØRSTE TEGN, som de skulle passe på, var at der skulle komme mange falske messiaser, som skulle føre mange vild. (v.5.) Helt fra den første tid og frem til i dag, har der været mange som har udgivet sig for at være jødernes Messias. Dette vil tiltage i endens tid. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 2, kap.: En oversigt over en del falske messiaser, og min bog: Jesu Genkomst, bind 4, Kap.: Jødiske udregninger for tidspunktet for Messias komme og bygningen af templet.)
Det ANDET TEGN var at der skulle være "krig og rygter om krig", men de messianske jøder måtte ikke lade sig skræmme, for dette måtte ske. (v.6.)
Der skulle være krig i nær -området af Israel, og der skulle være krig ude i verden. Jøderne skulle høre rygterne om disse krige.
Det TREDIE TEGN var at folkeslagene skulle rejse sig mod andre folkeslag. Det samme skulle ske med rigerne eller staterne. De skulle også rejse sig mod hverandre. Dette er en udvidelse og en forklaring på det andet tegn. (v.7.)
Det FJERDE TEGN var at der skulle være hunger og jordskælv. (v.7.) Dette var en følge af krigene.
Disse 4 tegn er bare "begyndelsen til veerne. (v.8.) Disse tegn var bare et FORSPIL på det som skulle komme. Det skulle blive endda værre.
Disse trængsler er beskrevet som en "kvindes fødselsveer". Den kvinde som der her er tale om, er Israel: Joh. Åb. 12,1-2.- - - Det som skulle fødes frem er flg.:
 1. Jødernes omvendelse til Messias.
 2. Messias som kongen i Riget for Israel.
 3. Israel som konger og præster over hele jorden.
 4. Hedningernes underkastelse under Israel og Messias.
 5. En fredstid på jorden i 1000 år.
 6. Israel som centrum i verden.
 7. En tid med grøde og rigdom.
 8. En tid med et retfærdigt styre.
 9. En tid da man igen skal se forskel på den retfærdige og den uretfærdige.
 10. En tid da Satan og de onde ånder skal fængsles i afgrunden for 1000 år.
 11. En tid da lyset på jorden skal være 7 gange stærkere end det er i dag. Dette kan også være udtryk for det perfekte lys. 7 tallet står for det som er perfekt og fuldkomment.
 12. En tid da hedningerne skal tilbede i Jerusalem.
 13. En tid da Messias skal styre. (se min bog: Jesu Genkomst, bind 5, kap.: 1000 års rigets tidsalder.
Vers 9-13:
Jesus fortsætter her med at fortælle sine disciple om tegnene i endetiden:
Det FEMTE TEGN var at de messianske jøder skulle blive overladt til trængsel og blive slået ihjel. (v.9.)
Det SJETTE TEGN var at de skulle blive hadet af alle folkeslag for Jesu navns skyld. (v.9.)
Det SYVENDE TEGN var at mange af de messianske jøder skulle tage anstød af Jesus lære og begynde at forråde og
hade hverandre. (v.10.)
Det ÅTTENDE TEGN gik ud på at kærligheden skulle blive kold hos de fleste i den messianske forsamling, fordi
uretfærdigheden i Israel var så stor, men den som holdt ud indtil enden, den skulle blive frelst. (v.12-
Dette er ikke sagt til den kristne menighed, men det er sagt til de messianske menigheder i Israel og i diasporaen i endens tid. Ved den kristne menigheds bortrykkelse starter endetiden for Israel..!
Det er ikke Israel som bliver forfulgt på dette stadium af endetiden, men det er de messianske forsamlinger. Jøderne skal overgive dem til trængsel og slå dem ihjel. I tillæg til det skal de blive hadet af "alle folkeslag". (v.9.)
I begyndelsen af trængselstiden skal Israel eller de verdslige jøder gøre (greie) sig brugbare, for de har indgået en pagt med Antikrist og er under hans beskyttelse. Daniel 9,27. De kan føle sig trygge indtil de bryder pagten med Antikrist. Det sker efter 3½ år. Da skal også de blive forfulgt af Antikrist og af hele verden, således som de messianske jøder også bliver det.
På grund af det store pres som der bliver mod de messianske forsamlinger, vil mange troende jøder falde fra og begynde at hade og forfølge hverandre. (v.10.)
Mange falske profeter vil også opstå og føre mange vild. Disse kommer både fra de messianske forsamlinger og fra andre religioner og filosofiske systemer. (v.11.)
Johannes sagde om disse: "Mine børn ! Det er den sidste time, og i har hørt at Antikrist kommer, og der er nu kommet mange antikrister. Deraf skønner vi at det er den sidste time. De er gået UD FRA OS, men de var ikke af os, for havde de været af os, så var de blevet hos os, men det skulle blive åbenbaret at ikke alle er af os.": 1.Joh. 2,18-19. (Se mine resumer over de 3 Johannes-breve på min Internetside: http://home.online.no/~oskaredi/index.htm
På grund af den store uretfærdighed mod de messianske jøder, skal kærligheden mellem dem blive kold. (v.12.)
Det verpe som er oversat med "at blive kold", er på græsk "psycho". Det betyder "at blæse", "at puste" og "at afkøle". Den isnende vind som skabes af uretfærdigheden, gør at den indbyrdes kærlighed i de messianske menigheder aftager. Det bliver en kamp mod alle for at overleve som individer.
Det er på baggrund af dette vi må forstå de 7 sendebreve til de lilleasiatiske menigheder. De er ikke skrevet til den kristne menighed, men de er skrevet til 7 menigheder i Lille-Asien.
Der er også på baggrund af dette at vi forstår de forskellige bønner i Fadervor. Den er en jødisk bøn, som angår de messianske jøder. I trængselstiden vil indholdet i denne bøn blive aktualiseret på en speciel måde.
De messianske jøder vil da være i YDERSTE NØD, og de vil bede Jesus om at:
 1. Han må oprette Riget for dem: Mat. 5,10.
 2. Han må give dem deres daglige brød: Mat. 5,11.
 3. Han må ikke føre dem ind i trængselstidens prøvelser: Mat. 5,13.
 4. Han må fri dem fra den Onde, som er Antikrist og Satan selv i endens tid: Mat. 5,13.
De messianske jøder som holdt ud i trængselen, skulle blive frelst. (v.13.)
Den kristne menighed har to forskellige måder at blive frelst på:
Den kristne menighed skal rykkes bort før trængselen.!
Medens den messianske menighed skal gennemleve hele trængselstiden på 7 år. De som magter at holde ud gennem alle trængslerne, skal blive frelst og få del i Riget for Israel. Vers 14:
Dette var det NIENDE TEGN. Evangeliet om Riget skal forkyndes for hele verden som et VIDNESBYRD. Dette er ikke evangeliet om den frie nåde, men evangeliet om at Jesus skal oprette Riget for Israel på basis af sin forsonergerning.
Det skal forkyndes over "hele verden". Det græske ord som her er brugt, er "oikumene", og det betyder "den beboede verden". Dette strækker sig længere end til Romer-riget, som også blev beskrevet med det samme udtryk: Luk. 2,1.
På Jesu tid og i den efterfølgende tid blev dette evangelium om Riget forkyndt over store dele af Romer-riget. I endens tid skal det blive forkyndt over hele verden. Det skal blive forkyndt "som et vidnesbyrd". Dette betyder at der ikke skal være tid, til at blive etableret gennem længere tid, men det skal forkyndes af mennesker som har DÅRLIG TID, for det skal nå ud til hele verden på 7 år
De mennesker som forkynder Rigets evangelium i endens tid, er de 144000 beseglede af Israels 12 stammer: Joh. Åb. 7,3-8, og de to vidnere: Joh. Åb. 11,2-12.
De skal forkynde både for jøder og hedninger, og store skarer af hedningerne vil tage imod dette budskab i endens tid: Joh. Åb 7,9-17.
I og med at det paulinske budskab er trukket tilbage, så er dette det eneste evangelium som bliver forkyndt i denne tid med undtagelse af det tidsalderlige evangelium.
Det bliver forkyndt af en engel, som kommer flyvende under det højeste af himmelen: Joh. Åb. 14,6-7.
De som tager imod Rigets evangelium i endens tid, kommer fra "alle æter og stammer og folk og tunger". Det er en så stor en skare som ingen kunne tælle : Joh. Åb. 7,9.
De kommer "ud af den store trængsel" og "har tvættet deres kjortler og gjort dem hvide i Lammets blod", Joh. Åb. 7,14.
Det første betyder at "de har taget vanddåben". Det andet betyder at "de har kommet til en personlig tro på Jesus.!
(se min bog: Jesu Genkomst bind 3, hvor jeg skriver mere om alt dette.)
Når de 144000 beseglede af Israels 12 stammer har nået hele verden med dette evangelium, da skal enden komme. Da kommer Jesus for at oprette sit Rige.
ANTIKRISTEN Vers. 15-19:
"Ødelæggelsens vederstyggelighed" var et billede på Antikrist. Dette udtrykker at han er "en vederstyggelighed", som både "ønsker at ødelægge og kommer til at ødelægge". Det som han ønsker at ødelægge, er først og fremmest Israel, jøderne, Jerusalem og templet. Templet bliver genopbygget i løbet af endetiden.
Hvad der gælder selve ordet "vederstyggelighed", så kommer det af det græske ord "bdelugma", som betyder "at føle kvalme", "at stinke" og "at føle modbydelighed mod".
Jesus henviste til en profeti fra Daniel 9,26-27, som delvis fik sin opfyldelse under syer-konge Antiokus den 4. Epifanes. Han vanhelligede templet i Jerusalem i år 168 før Messias, i det han ofrede en gris på alteret i templet, og byggede et nyt alter der, for de græske guder.
Men denne profeti har også et videre perspektiv. Den skal opfyldes helt i endens tid.
Antikrist skal gøre noget tilsvarende som det Antiokus den 4. Epifanes gjorde.
I det hele taget må vi være opmærksomme på det forhold at Jesus beskrev endetiden som NÆR FORESTÅENDE for jøderne. Dette havde sin årsag i at endetiden for jøderne ikke var slut endnu, og at det profetiske ord kunne have gået i opfyldelse i forlængelse af Jesu død og opstandelse og himmelfart. Det profetiske indhold i Mat. 24,3-13, angår det som skal ske i den første halvdel af trængselstiden på 7 år.
Hvad der vedrører vers 14 da gælder det hele trængselstiden på 7 år
Og gældende for vers 15 til og med 20, så gælder det profetiske ord i disse vers den store trængsel.
Jerusalem blev belejret 3 gange under den store jødiske krig. Det var i årene 66, 68 og i år 70 efter Messias. Efter at Romerne havde erobret Jerusalem i året 66, trak de sig pludselig og uventet tilbage. Dette gjorde at de messianske jøder fik en mulighed til at flygte. De flygtede til Pella og andre byer som lå øst for Jordan elven. Pella i Perea var en af de 10 byer (dekapolis).
På samme måde må også de messianske jøder flygte ud af Jerusalem, når de ser at Antikristen "står på hellig grund" (v.15.). Det er templet i Jerusalem.
Antikrist vil indgå en pagt med de verdslige jøder. Jøderne tror at Antikrist er deres Messias, for han gør en del af de tegn ,som Messias skal gøre når han kommer. Denne pagt vil holde i 3½ år. Efter den tid vil han sætte sig i templet i Jerusalem. (Dan.9,27)
Da vil jøderne forstå at de har taget fejl. Der vil da blive et oprør mod Antikrist, men da er det for sent. Fra den tid vil han forfølge de sekulære jøder og de messianske jøder.
Da må jøderne flygte ud af Jerusalem og Judæa. De får ikke tid til at tænke på andet end at komme bort fra Jerusalem til et sikkert sted.
De som vil få det specielt vanskeligt i denne tid er de som skal føde og de som har småbørn. Jøderne bliver opfordret til at bede om at denne flugt ikke må ske om vinteren eller på sabbatten, for da skal der være en stor trængsel, som der aldrig før har været. Dersom denne tid ikke blev forkortet, da kunne ingen jøde overleve dette, men for de messianske jøders skyld, så skulle den tid blive forkortet. (v.19-22.)
Fra vers 15 og udover er vi kommet ind i den store trængsel, som de allerfleste profeter har beskrevet i deres Skrifter. De som skal føde eller har småbørn, vil få det ekstre vanskeligt i denne tid på grund af flugten fra Jerusalem.
Jøderne må bede om at denne flugt ikke må ske om vinteren eller på sabbatten. Om vinteren vil det være vanskeligere at flygte, og på sabbatten kunne de ortodokse jøder ikke gå mere end 1000 lange eller 2000 korte skridt. Dette er ca en kilometer. Det var de ortodokse jøder som havde opfundet dette. Det hørte med til deres mange traditioner.
Den store trængsel er også blevet kaldt for "Jakobs trængsel": Jerm. 30,7.Det vil blive en trængselstid for både jøder og hedningerne: Esek. 30,3.
Der skal blive en stor trængselstid over hele verden som ikke har været før og heller aldrig skal blive. Det er en DOMMENS TID. Det er Guds vrede som får sin udløsning: Joh. Åb.,kap.2-19 beskriver denne tid.
Lukas 21,22 siger at det er "gengældelsens dage", som er kommet. Dersom disse dage ikke blev forkortet, da havde ingen jøder blevet bjerget, men for de messianske jøders skyld, så skal denne tid blive forkortet (v.22.)
Det verpe som er brugt for "at blive forkortet" er på græsk "koloboo". Det betyder at "forkorte", "at amputere" og "at skære af". Det betyder at Antikrists forfølgelse af det jødiske folk pludselig bliver ophævet. Det sker ved Jesu genkomst. (v.30.)
Det betyder at disse dage blev færre end det som både forfølgerne og de forfulgte havde troet. Jesus skal gribe ind og forkorte dagene, således at der ikke bliver så mange af dem. Vers 23-26:
Det TIENDE TEGN var at mange falske profeter og messiaser skulle fremstå og gøre store tegn, for at også de udvalgte skal vildføres, dersom det var muligt. (v.24.)
På samme måde som der opstod falske messiaser ifm. Jerusalems fald i år 70, skal det samme ske i endens tid. De udvalgte er her de messianske jøder. De som er udvalgt af dem, skal ikke føres vild, men en stor del af de messianske jøde skal også blive vildført i denne tid.. Når vi læser om de messianske jøder i Johs. Åben. 2,3, ser vi den moralske og åndelige tilstand i disse menigheder i endens tid. De repræsenterer ikke bare sig selv men også de messianske menigheder ud over verden. Jesus advarede bestandig sit folk om det som skal ske. (v.25.)
Der vil være rygter om at Messias er ude i ørkenen, eller han er inde i kamrene (rummene) i templet, De messianske jøder skal ikke tro på disse rygter, for Jesus genkomst skal ikke ske i det skjulte, men det skal ske i fuld åbenhed. (v.26.)
JESU GJENKOMST. Vers 27-30.
Jesus genkomst skal være således at alle i Israel skal se det. Ligesom lynet farer fra øst til vest, således skal Jesu genkomst være. (v.27.) Jesu genkomst skal ses af alle jøder i Israel.
På samme måde som der samler sig griber og andre rovfulger ifm. Jerusalems ødelæggelse i år 70, vil det samme ske ifm. Jerusalems ødelæggelse i endens tid. Det er Antikrist og hans hære der skal ødelægge byen. (v.28.)
Dette vers er en beskrivelse af alt det som gå ind under benævnelsen "Antikrist-krigene". Slaget ved Harmagedon vil være en del af dette.: Joh. Åb. 16,16. Det sidste slag vil være kampen om selve Jerusalem, og den er beskrevet bl.a. i Sakarias kap. 12-14.
Selve ordet "ådsel" kommer af det græske ord "pipto", som betyder "et faldet legeme" eller "lig". Der vil være mange lig i og omkring Jerusalem ifm. denne krig.
På samme måde som romerne der ødelagde Jerusalem i år 70, vil det også være romerne som kommer til at ødelægge byen og folket i endens tid. Det Romerske Rige vil komme tilbage i endens tid. Vi ser at dette udvikler si i oprettelsen og udvidelsen af EU.
Straks efter at kampen om Jerusalem er slut, vil det ske at solen, månen og stjernerne vil falde ned fra himmelen. Himmelens kræfter vil blive rokket. (v.29.)
Dette vil både få en konkret opfyldelse og en opfyldelse i overført betydning. Det betyder at den gamle verdens orden vil gå til grunde. "Solen" står for "den højeste autoritet", som til nu har været Romerriget. Det vil gå til grunde.
"Månen og stjernerne" står for "mindre autoriteter og statsdannelser". De vil også gå til grunde. På samme måde som månen og stjernerne har fået deres lys fra solen, har disse fået deres magt fra Antikrists rige.
"Himmelens kræfter" er det samme som "ondskabens åndehær i himmelrummet": Ef. 6,12. Satan og de onde ånder, som har sit tilholdssted i lufthimmelen, skal miste sin autoritet og blive kastet til jorden. Ifm. Jesu genkomst skal de bindes i afgrunden (gr.abyssos" i 1000 år.
Jesus skal stride mod de antikristelige kræfter fra himmelen i denne tid. Efter at Gud har lagt alle Jesu fjender til skammel for hans fødder: Salme2 og 110,1.Menneskesønnes tegn skal da vise sig på himmelen. Alle jøder som er i Israel skal se, at Jesus kommer tilbage med kraft og megen herlighed. (v.30.)
Markus 14,62, giver os det rette svar, hvad tegnet går ud på.
Der har været forslået flg. ting:
 1. Han selv i skyen.
 2. Jesu kors.
 3. "Skyerne", som er billede på de "troende". (v.30.)
 4. "Ild fra himmelen", som er "Elias-tegnet".
 5. Elias komme før Messias.
 6. Schekina-herligheden.
 7. Antikristens pagt med jøderne.: Daniel 9,27.
 8. Betlehemsstjernen.
 9. Himmelhvælvingen som åbner sig.
 10. Jesu komme for jøderne: Mat.26,64.
Jesus talte om et SPESIELT TEGN ifm. sin genkomst. Han præciserede ikke hvad dette tegn ville være, men det er sat i sammenhæng med hans komme "i himmelens skyer med kraft og megen herlighed." (v.30.)
Alle jøder som er i Israel, vil være vidner til Jesus genkomst. I de almindelige Bibel-oversættelser står der at "alle jordens slægter" skal se det. Dette er en GAL OVERSÆTTELSE. Det græske ord "ge" skal her oversættes med "landet " Israel.. Når der står at "alle landets slægter" skal se det og jamre sig, så betyder det at medlemmer af alle de 12 stammer er kommet tilbage til Israel i endens tid. Vi har også i dag jøder fra de 12 stammer i Israel. Gud har heller ikke glemt de 10 stammer som fortsat lever ude i diasporaen. Han skal selv samle jøderne til Israel.
De messianske jøder vil juble over at Jesus kommer tilbage, men de vantro jøder vil jamre sig over Jesu genkomst. Det verpe som her er brugt, er "kopto". Det betyder at en "slår sig for brystet i sorg og fortvivlelse". De begynder at forstå at Jesus skal dømme dem, fordi de har forkastet deres egen Messias, og fordi de begynder at forstå at jødernes forkastelse af Jesus har betydet at der er gået snart 2000 år uden at jøderne har været i centrum af frelseshistorien. Jøderne har på en måde tabt 2000 år af deres egen frelseshistorie.
Jøderne har tilføjet sig selv mange plager ved at forkaste Jesus fra Nazaret, men forkastelsen er heldigvis ikke endelig. Den er heller ikke total. Jøderne vil komme ind igen i Guds planer. I 1000 års-riget vil jøderne igen være i SENTRUM for Guds planer.
Når der står at Menneskesønnen skal komme tilbage på himmelens skyer med kraft og megen herlighed, så betyder det bl.a. at alle troende skal være med Jesus, når han kommer tilbage. Det skal blive lidt af en demonstration af KRAFT og HERLIGHED.: ...Judas 14-15. Vers 31:
Dette betyder at Jesus skal udsende sine engle, for at hente de resterende jøder hjem til Israel. De skal hentes fra hele verden, hvor de til nu har været gemt: Mat. 13,44..; hvor de skal blive bedømt af Menneskesønnen, nogle af dem skal blive dømt til evig ophold i fortabelse, medens andre skal opleve frelsen i 1000 års-riget.
Dette vers har ingen ting med den kristne menigheds bortrykkelse at gøre, men det har med DEN SIDSTE INDSAMLING af jøder at gøre. Det er englene som skal hente dem hjem til Israel: Es. 60,8.
Der står ikke at englene skal tage dem ud af verden og til himmelen, men der står at englene skal samle dem.
Englene skal samle dem ved hjælp af "Basunene" som står for deres stemmer . Basunene blev i Gammeltestamentlig tid brugt på følgende måder:
 1. Når folket skulle samles til krig.
 2. Når folket skulle samles til de store højtider.
 3. Når en ny måned begynder.
LIGNELSEN OM FIGENTRÆET. Vers 32-35."Figentræet" var et billede på "Israels nationale genrejsning". Dette var den ELLVETE TEGN, som Jesus gav sine 4 apostle angående de 3 spørgsmål, som de havde stillet Jesus. (v.3.) Så snart der kom saft i figentræets grene og dets blade springer ud, så viste de at sommeren var nær. (v.32.) Hvad der gælder figentræet, så kommer frugten før bladene. Således vil det også være med Israel. Israel vil blive frelst som rest og levning, før Riget for Israel bliver genoprettet. Det vil blive oprettet ved Jesu genkomst.
" Sommeren" var et billede på "1000 års-riget".
Lukas siger at vi ikke bare skal se på "figentræet", men også på "alle træer.": Luk. 21,29-30. Dette betyder at det ikke bare er i Israel at der skal være messianske vækkelser og indhøstning til Riget. Dette skal ske i hele verden. I endens tid skal der være STORE VÆKKELSER i hele verden. Der er også andre træer som er billeder på de forskellige sider ved Israel. I min bog: Jesu Genkomst, bind 2, kap: Figentræets tegn har jeg nævnt både tornebusken, myrtebusken, figentræet, olietræet og vintræet som symboler på Israel Når de 4 apostle så dette, så skulle de vide at "han" (Jesus) eller "det" (1000 års-riget) var "nær for døren." (v.33.) Det vil sige at det var sin opfyldelse nær.
Jesus sagde videre at denne slægt (generation) ikke skulle dø, før alt dette havde sket. (v.34.) Hvad som gælder dette udsagn af Jesus, så har der været flg. tolkninger på dette:
 1. Den generation som hørte på Jesus, skulle opleve Jerusalems ødelæggelse, som kom 38 år senere.
 2. Den jødiske race skulle ikke uddø før alt dette var sket.
 3. De jøder som Jesus forkyndte for den 12 nisan, skulle ikke uddø før alt dette skete.
 4. Den generation som så disse tegn begynde at ske, skulle også få se afslutningen af disse begivenheder.
Det er den sidste fortolkning som har ret, men vi må være opmærksomme på det forhold at også i vers 34 har vi de to ord "heos an", som udtrykker en mulighed for opfyldelsen på baggrund af en betingelse: dersom jøderne havde taget imod Jesus efter hans opstandelse og hans himmelfart, så havde han kommet tilbage og oprettet Riget for dem.
Jesus sagde videre at himmelen og jorden skulle forgå (gå bort), men at Guds Ord ikke skulle gå bort, (v.35.) En generation er ca 40 år efter Bibelens måde at udregne på. Dersom vi lægger 40 år til 1948, så kommer vi til 1988. En generations levetid er ca. 80 år. Dersom vi lægger 80 år til 1948, så kommer vi til året 2028. Vi ved ikke nøjagtigt hvad der kommer til at ske i årene fremover, men at vi lever i endens tid af denne tidshusholdning, er der liden tvivl om. Israels oprettelse som stat i 1948 er det STORE ENDETIDSTEGN, SOM VI HAR. Det er "figentræets tegn". Den som har oplevet dette, skal også få opleve alt det som er omtalt i Mat.24, skal ske. Vi som lever nu, er selve ENDETIDS-GENERATIONEN.
Vi ved at himmelen (atmosfæren og stjernehimmelen) og jorden skal forandre sig ved to fremtidige hændelser, og det er
 1. Når Riget kommer, skal begge disse blive forandret. I 1000 års rigets tid vil vi få en forandret og en fornyet verden. Da er det retfærdigheden som styrer: Es. 66,22.
 2. Efter at 1000 års-riget er slut, vil vi få en ny himmel og en ny jord. I denne tid bor retfærdigheden hos menneskene: Joh. Åb. 21.
Jesus sagde videre at dagen og timen for hans genkomst var der ingen som vidste uden Faderen. Ikke engang englene vidste om dette. (v.36.) Der er mange Bibel-granskere som hævder, som hævder, at ikke engang Jesus vidste om dagen og timen. Dette er galt.. Det står der ikke noget om i dette vers. Der står derimod at Gud vidste det, og da vidste også Jesus om det, for han ved alt det som Gud ved. Dersom vi går til Markus 13,32 og oversætter dette vers ret, så står der at også Jesus vidste om dette. "men hin dag og time ved ingen, ikke engang (gr.ude) Sønnen, men alene (gr.ei me) Faderen". Udtrykket "ei me" er her galt oversat. Det skal oversættes med "HVIS IKKE". Det skal ikke oversættes med "ikke engang". Betydningen bliver da: Hvis ikke Faderen ved det, så heller ikke Sønnen om dette.
Der er også nogen som hævder at i egenskab af Gud, vidste Jesus om dette, men som menneske så vidste han det ikke. Vi må ikke tro at Guds Søn er en spaltet personlighed, som forstår alt på det guddommelige plan, medens han ikke forstår alt på det menneskelige plan. Jesus er både fuld Gud og fuldt menneske i den samme person. Vers 37-39,) Jesus sagde videre at tiden for hans genkomst skulle være som på Noas tid. Menneskene spiste og drak, de giftede sig og arrangerede ægteskaber lige til den dag da Noah og hans familie gik ind i arken. De anede ikke at vandfloden skulle tage dem med til dommen. Således skulle det også være når Menneskesønnen kom, for at dømme verden. (v. 37-39.)
Til trods for at Noah byggede på arken i 120 år og forkyndte om den kommende syndflod, så brød de fleste sig ikke om dette. De levede ubekymrede videre. Således skal det også være på den tid da Jesus skal komme tilbage. Således er det også i dag. Det hjælper lidt at vi holder frem Bibelens sandheder. Folk vil ikke høre på det. Dette bliver bare værre og værre jo længere vi kommer ind i endens tid. Til slut vil menneskene TRO LØGNEN, fordi de ikke har kærlighed til sandhed: 2.Tess. 2,10-11.
Da syndfloden kom var der bare 8 mennesker som blev frelst. De andre gik under i vandfloden. Således vil det også gå i endens tid. Den kristne menighed vil blive taget bort. De to vidner og de 144000 beseglede af Israels 12 stammer vil bjerge en STOR MENNESKEMÆNGDE fra alle lande. Til trods for det vil det store flertallet af menneskene omkomme i trængselen og gå fortabt for Guds rige. Vers 40-44:
På den tid skal der være to jøder som arbejder ude på marken, og to som arbejder sammen ved kværnen. Den ene bliver taget med til dom, og den anden bliver ladt tilbage, for at indgå i 1000 års-riget. (v.40-41.)
Der er mange Bibel-tolkere som hævder, at dette angår den kristne menighed bortrykkelse, men det er det ikke af flg.
 1. Den kristne menighed skal ikke ind i trængselstiden. Den skal bortrykkes før trængselstiden.
 2. De som bliver taget med, bliver taget med til dommen. Dette kommer tydeligt frem i Lukas 17,37, hvor de 4 apostle spurgte Jesus hvor de blev taget med ? Jesus svarede at de blev taget med til dommen.
 3. De som blev taget med i Noahs tid, blev også taget med til dommen i vandet.: 1.Pet.3,20-21.
Jesus opfordrede sine disciple til at våge, for de vidste ikke hvilken dag eller hvilken time Jesus kom tilbage. Dersom husbonden vidste i hvilken nattevagt tyven kom, så ville han våge og passe på sit hus.(v.42-43.)
Når det gælder "at våge", så angår det både de messianske jøder og den kristne menighed. Vi skal være vågne og rede, således at vi kan være med når Jesus henter sine.: 1.Tess.5.
Oprindelig delte jøderne natten ind i 3 dele, men her er natten inddelt i 4, således som romerne gjorde. De 4 vagter var:
a) Kvæld Kl: 18-20, b) Midnat Kl: 21-24, c) Hanegal Kl :24-03, d) Morgen Kl :03-06.
Jøderne måtte være rede, for de vidste ikke i hvilken time at Menneskesønnen kom. (v.44.)
Det "at våge" og det "at være rede" er det samme. De messianske jøder vidste ikke NÅR Jesus kom tilbage, men de vidste AT han kom tilbage.
Et gammelt jødiske ordsprog sagde: Tre ting kommer uventet:
 1. Messias.
 2. Opdagelsen af en skat.
 3. En skorpion.
Den messianske menighed med de 12 apostle i spidsen kunne ikke vide hvornår Jesus kom tilbage, for der var to muligheder for hans genkomst, og de var:
 1. Han kom tilbage i nær fremtid.
 2. Han kunne komme tilbage i en fjern fremtid. Alt dette var afhængig af om jøderne tog imod Jesus som deres Messias, eller ikke.
Den kristne menighed har ikke noget specielt tegn, som de kan knytte deres årvågenhed til. Jesu komme for den kristne menighed har bestandig været immanent (overhængende.) Jesus kommer og henter den kristne menighed når menigheden er fyldt af de mennesker, som skal tilhøre Jesu legeme.
De messianske jøder derimod har mange tegn i tiden, som de kan orienter sig ud fra. I Mattæus 24, nævnede Jesus en række tegn, men til trods for at de har så mange tegn, skal det alligevel vise sig at Jesus kommer i den time, som de ikke havde tænkt sig, at han kommer. Der er ingen som ved helt nøjagtig dagen eller timen for Jesu genkomst, men tiden skal vi kende til. Den er kendt gennem hele sin egenart og kvalitet. Vers 45-51:
Jesus stillede spørgsmålet om hvem som var den tro og kloge tjener, som Gud havde sat over sine tjenestefolk, for at tjeneren skulle give dem deres mad i rette tid. Den tjener som gjorde dette, skulle være salig. (gr.makarios). Hans herre skal sætte ham over alt det som han ejer. (v.45-47.)
I Tanach var jøderne beskrevet som Herrens tjenere. Jesus var også beskrevet som det. Gud havde dermed TO TJENERE i Gammeltestamentlig tid.
I Nytestamentlig tid havde Gud fortsat de samme to tjenere, men Israel som var Guds tjener fungerede ikke, og derfor indsatte Gud den messianske menighed med de 12 apostle som ledere for DET NY ISRAEL.
Denne udfordring om at vente på Jesu genkomst, blev givet til det nye Israel og særlig til apostlene, som var hovedansvarlige for udformningen af LÆREN.
Den som gav de messianske jøder deres åndelige mad i rette tid, skulle arve alle ting, når Jesus kom tilbage. De 12 apostle skal sidde på 12 troner og frelse Israel 12 stammer. De andre messianske jøder skal være konger og præster ud over hele jorden. Jøderne skal disponere over alt det som Jesu har, og han ejer alle ting.
Den kristne menighed skal være med til at styre hele verden (gr.kosmos) ud fra himmelen. Vi skal have OVERORDENEDE STYRINGSOPGAVER alt efter den nådeløn vi får: 1.Kor. 6,2-3. Ef. 2,7.
Den onde tjener derimod sagde i sit hjerte at Jesus kom ikke tilbage med det samme. Han gav sig god tid. Af den grund begyndte han at mishandle sine tjenere og begyndte at drikke sammen med drankerne.
Denne tjener skal Jesus, når han uventet kommer tilbage- for ingen kender dage eller timen for hans genkomst-sønderhugge og give ham del med hyklerne. Der skal være gråd og tænders gnidsel hvor de bliver pladsseret.
Den onde tjener hørte med i den messianske menighed. Af en eller anden grund så begyndte han at mishandle de andre i den messianske menighed, således at de ikke fik deres åndelige mad i rette tid. Han begyndte også at drikke sammen med drankerne. Dette betyder at han ikke brød sig om den tjeneste, som han havde fået.
Denne tjener skal Jesus straffe når han kommer tilbage. Han skal ikke få del i Riget for Israel, men han skal kastes udenfor i mørket, hvor der skal være gråd og tænders gnidsel.
Dette betyder at han først skal kastes i dødsriget, og derefter skal han kastes i ildsøen, som er tilholdssted for Satan og de onde ånder.: Mat. 25,41.
Det verpe som bliver oversat med "at hugge sønder", er på græsk "dichtomeo". Det kommer af andre to verber, som er "dicha" og "temno" Det betyder hen holdvis "at skille" og "at skære". I overført betydning betyder dette at disse mennesker skal skilles fra de andre og sat til side i en anden tilværelse eller dimension


ref. Egon Ladegasard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com