lørdag den 16. marts 2013

Ordet og Israel 1951. En ny pagt: red. Chr. Jersild


ORDET & ISRAEL- første årgang . September 1951 Hebræer 8,8-13. EN NY PAGT MED ISRAEL
Af forlagschef Chr. Jersild.
Inddelingen af vor Bibel i Gl. Testamente og Ny Testamente, hvor grænsen sættes mellem profeten Malakias` Bog og Mattæus evangelium, har medført megen misforståelse med hensyn til forståelsen af Bibelens indhold. Fjerner man det blad, hvor titlen Det Ny Testamente står – og det kan gøres uden derfor at øve vold mod Guds eget Ord – så går det måske lettere at lytte til, hvad Bibelen siger om sit eget indhold. Dette også, når det gælder en inddeling af Ordets indhold efter Guds forskellige husholdninger.
Der er intet til hinder for, af man kan tale om EVANGELIET I FØRSTE MOSEBOG og LOVEN I MATTÆUSEVANGELIET. Thi Bibelens første bog indeholder evangeliet, selve testamentet om frelse til hele menneskeheden. "I dig skal alle jordens slægter velsignes." Derimod findes ikke en eneste af de 10 bud i bogen. At Mattæus skrift derimod indeholder de fleste af budene, om ikke dem alle, kan man let overbevise sig om. Budene bliver ikke til evangelium, selv om Frelseren citerer dem. Imidlertid synes det at være en nok så almindelig opfattelse, at det "Jesus selv har sagt" skal opfattes som evangelium.
Vi har længe været af den opfattelse, at vi kæmpede for en ren lære og en sand tro på Guds ord. Vi har vovet at fordømme de nedbrydende teologers ugerning, og i dette har vi ment at stå på Guds Ords side. Alt dette samtidig med, at både forkyndere og tilhøreren har forsømt loven, profeterne og salmerne. At tro, at hele Bibelen er Guds Ord og samtidig kun beskæftige sig med den sidste trediedel af indholdet, er en faldgrube, som det er lykkedes sjælefjenden at narre mange i.
Det er her som mange andre steder: Guds tanker er ikke menneskers tanker. Derfor må man lære både at tænke og tale i Ordets tankebaner og med Skriftens ord. I det stykke har såvel Guds ejendomsfolk som Kristi menighed begået skæbnesvangre fejltagelser.
Når israelitten tænkte på "advent", SÅ HAN FOR LANGT. Og så blev Kristi kors borte for ham. Når vi hedningekristne fejrer vor "advent", VENDER VI RYGGEN MOD FREMTIDEN og siger: Nu er der fire uger til vi skal fejre mindet om Jesu fødsel i Betlehem for 1951 år siden. Og så har mange ingen forståelse for, hvad skriften siger om Messias` genkomst og begivenhederne i forbindelse hermed
Man har lignet profeterne ved mænd, som så profetiens bjergtoppe i en ret line bag ved hverandre. Der så allerede Biliam stjernen, Mika Betlehem og Esajas og Salmisten Kristi lidelse og "herligheden derefter".
Det var ubegribeligt for profeterne, at rækkefølgen i den kommende Davids søns tilværelse skulle betegnes af stjernen, korset og kongekronen. David, Salomon og de andre havde denne rækkefølge: stjernen, kronen og korset. At fødes, regere og dø, det kan man forstå. Men at fødes, dø og regere, det forskede og ransagede profeterne forgæves efter at få klarhed over.
Det var korsdøden, opstandelsen, himmelfarten og genkomsten, der for dem såvel som for Jesu disciple var skjulte ting.
Dette om Bibelens indhold og nogle misforståelser, som må rettes, hvis man skal forstå Skriftens vidnesbyrd om sig selv og Guds husholdninger, Guds forskellige handlemåde med mennesker gennem tidsaldernes løb.
EN GAMMEL PAGT MED ISRAEL.
Den første pagt, Gud indgik med Israel, daterede sig fra den 14/1. Ved aftenstid i Ægypten samt begivenhederne omkring lovgivningen på Sina 52 dage senere, "da det var blevet morgen". Her finder vi Bibelens første Langfredag, 2.Mos.12, og Bibelens første pinsedag, 2.Mos.19. Her indgår Gud et "ægteskab" med sin ungdomsbrud Israel, Es.54,6.
Af slægtsregistrene i 1.Mos. 5. og 11. Kapitel, fremgår at man var nået omkring 2000 år fra Adam og dertil yderlig mindst 430 år. Vi kan altså let konstatere, at den gamle pagt aldeles ikke begyndte med Adam eller 1.Mosebog, men først i og med begivenhederne omkring Israel vandring fra Ægypten mod det forjættede land, sådan som jo også vor udgangstekst siger det. At den gamle pagt sluttede kan man let konstatere ved læsningen af Hebræerbrevet. Gudstjenesten, det Levitiske præstedømme, templet, ofrene, alt forsvinder efterhånden fra den 14/1. Kl. 3 eftermiddag, da forhænget i templet revnede midt over.
Skal vi sætte en grænse for den gamle pagt, burde vi indsætte et blad efter 2.Mosebog kap.12. og et andet, der betegner afslutningen ved begivenhederne omkring korset og pinsedagen i Jerusalem, den pinsedag, som årlig drog masser af israelitter til Jerusalem for at fejre mindet om lovgivningen ved Sina kl. 9 formiddag Ap. Gr.2,15. 2.Mos.19,16.
EN NY PAGT MED ISRAEL.
Her må vi henvise til alle de løfter, Herren har givet helt fra Mose tid: Om Israels genforening med landet, om Messias` ankomst, om Åndsudgydelsen fra det høje, om Israels genfødelse som folk o.s.v.:
5.Mos.30,5-6. Sak.12,10-14. 13,6. 14,4. Joel 2,28-30. Es.66,8. Ez.36,25-26. Ap.Gr.1,11. Johs. Åbenbaring 1,7. m.fl.
Det er ikke til at undres over, at disciplenes spørgsmål på Oliebjerget gjaldt Rigets oprettelse. De havde jo fået løfter om at sidde med ham på 12 troner og regere over Israels 12 stammer.
Det er dette, der er den egentlige vanskelighed for Johannes Døberen. Han kan ikke begribe, at Riget ikke kommer, når Messias dog er kommet. Også for ham var korset skjult.
Man glemte den gang, hvad man også let glemmer nu, at til Guds løfter om Riget skal lægges Guds løfter om sejer på alle punkter over anklageren, den gamle slange. Loven er syndes kraft, synden er dødens brod, døden er Djævelens vold. 1.Kor.15,55-56. Hebe.2,14. Men til denne sejer og disse løfter skal man også lægge vidnesbyrdet fra Rom.15,8. Guds løfter til Israel som folk. At placere Jesus på hjertet trone er en "åndeliggørelse" af Luk.1,32. Af den slags, vi ofte er mestre i. At Jesus skal regere vore hjerter er både sandt og vidst – derfor skal vi ikke anvende Luk.1,32. Men hellere Fil.4,7. Så har vi Luk.1,32. Tilbage, hvis opfyldelse vi venter, samtidig med at Jesus regere vore hjerter.
Gal.4,24. 3,17. 1.Kor.11,26. Hebe.8,8-10.
GUDS PAGT. DEN EVIGE ARVS PAGT.
"En ny pagt med Israel" hed vort emne. Det er en "ny" pagt i forhold til en "gammel" som vist ovenfor. Men billedet savner endnu en del detaljer for at blive rigtig klart.
Hvilken pagt skal da ekklesia menigheden påberåbe sig ?
Vor pagt datere sig fra løftet til Abraham 430 år før den gamle pagts indstiftelse for Israel (se skitsen). Den pagt som gælder os hedninger og de jøder, der er kommet til tro på Jesus Kristus, er ÆLDRE end den gamle pagt for Israel. Hvis vi kalder den for "den evige arvs pagt" og henviser til Gal.3,16-19, Hebe.9,15-16. Og 1. Joh.2,25. Så turde vi være på Ordets faste grund.
Gud har virkelig gjort et TESTAMENTE. Alle Abrahams efterkommere, både "de udvalgte" (Israel) og de "kaldede" af hedninge rod, kan i Kristus blive arvinger. Testamentet blev gyldigt ved testamente opretterens død. Fra korset til Zion (se skitsen) er arven tilgængelig for dem, som er af tro. I TID begynder altså denne den ÆLDSTE pagt 430 år før Israels gamle pagt, og har sin gyldighed MELLEM begge pagterne med Israel, den "gamle" fra Sina til Golgata, og den "nye", der begynder med Zion og Messias` tilværelse her på jorden.
Der findes en gammel tvist mellem troens folk, der plejer at formuleres sådan: Var disciplene født påny allerede før pinsen ? Mange bitre tanker er tænkt og mange hårde ord er sagt i den forbindelse som så ofte, når Herrens venner har kæmpet til forsvar for den lille del af sandheden, som er blevet dem kær.
I lyset af det , som nu er sagt, skulle man kunne udtrykke sagen sådan: Det stillede spørgsmål er fejlagtigt formuleret. Man mener at vise, at der er kommet noget nyt allerede ved Jesu fødsel og tilstedeværelsen her på jorden. Titelbladet mellem Malakias og Mattæus spiller her igen en rolle, som ikke var tilsigtet.
Fra pragtsynspunktet sker der ingen forandring ved Jesu fødsel i kød. Først ved hans død sker der noget.
Man burde i stedet formulere spørgsmålet således: Hvilken forskel er der mellem Abraham, Isak og Jakob på den ene side og Peter, Jakob og Johannes på den anden side. Først er der den lighed, at de ALLE SAMMEN er arvinger efter Guds TESTAMENTE til Abraham. "I dig skal alle slægter......"
Derefter er den ulighed, at de tre døde INDEN testamente opretteren døde, medens de sidste døde EFTER hans død. Sådan noget hænder jo også blandt os. Også de børn, der dør før deres Far, er arvinger, selv om de ikke når at får arven udbetalt. "I tro døde alle disse uden at have opnået forjættelserne. " Hebe.11,13. Disciplene var så lykkelige at overleve den dag, da testamentet gennem testamente opretterens død blev gyldigt.
Hvorledes står da vi af hedninge rod i forhold til dette ? Jo, det er med os som med den svenske professor, der fødtes nogle måneder efter sin Far død. Arven lå og ventede på den nyfødte. Vi er født til en arv, som ligger og venter på os, en evig pagts arv.
Jeg har en urtepotte, i hvilken jeg ønsker at få en blomst, som hedder "Evigt liv", Jeg anbringer en lille træpind, hvorpå blomstens navn "Evigt liv" er skrevet. Det er Abrahams, Isaks og Jakobs stilling. De havde løftet
  1. Abraham, Isak og Jakob. 2. Peter, Jakob og Johannes og vi siden pinsedage. 3. Opstandelsen og legemets forvandling. Da er det forkrænkelige stofs tid forbi, og "krukken" kan kastes bort.
Peter, Jakob og Johannes og vi af hedningerod, vi er også urtepotten med løftet om evigt liv, men vi har tillige fået noget mere. Gud har lagt et hvedekorn i mulden. "Den, der har Sønnen, har livet." Af dette ene hvedekorn blev der et førstegrøde neg med så mange hvedekorn, at der er nok til at lægge et ned i hvert hjerte, som tager mod Jesus i tro. Det tredie stadium, som vi alle venter på, er den dag, da blomsten springer ud og skal omplantes i nye himle og på en ny jord. Da har urtepotten og jorden gjort sin gerning og kan sættes til side. Da har vi fået vort opstandelse og er blevet den himmelske Adam lig. Det er opstandelses opfyldelse, hvor troen er afløst af beskuelse. Rom.8,22-25.
ORDET & ISRAEL NOVB. – DECBR. 1952 "JEG VIL UDGYDE MIN ÅND OVER ALT KØD" (Joel 3,1)
For at få rigtig opfattelse af rækkevidden af dette løfte, må vi først se lidt på ordet "alt kød" Gennem 1.Mos.6,7. Og kap.8 samt 1.Kor.15. får man det indtryk, at der med "alt kød" menes "alt levende, hvad slags kød det end måtte være, "menneskers kvægs fugles fisks" kød. Rom.8. hjælper os, for der siges, at "hele skabningen" blev underlagt forgængeligheden i forbindelse med syndefaldet. Menneskets syndefald bragte fordærv over hele den øvrige skabning, hvilket jo ikke er svær at konstatere. "Hele skabningen sukker og er i veer", et suk som digterne synes at have lettere ved at opfatte end vi andre. Allerede denne betydning af "alt kød" giver vældige perspektiver over indholdet af Guds løfter gennem profeten Joel, bekræftet af apostlen Peter på pinsedagen (Ap. Gr.2.) Dog synes det, når man sammenligner Joels profeti og Peters citat af den, som om Peter gør en lille indskrænkning i profetien. Han indskyder nemlig et lille "af min Ånd" (Ap. Gr.2,17.) Dette tyder på en gradvis opfyldelse af løftet. Et indgående og detaljeret studium af, hvad såvel G.T. som N.T. siger om Guds Hellige Ånd kan bedst knyttet til, hvad jeg her vil kalde for:
"BIBELENS TREDIE PINSEDAG"
Mellem langfredag og pinsedag ligger 52 dage, begge dage medregnet. Baggrunden for begge højtider findes i 2.Mos.12. og 19.kap. Højtiderne bliver lovfæstet som mindesfester i 3.Mos.23.: Langfredag til minde om påskelammets slagtning aftenen den 14/1. I Ægypten pinsefesten eller ugefesten, halvtredsindstyvede dagsfesten (femtidagsfesten) som den kaldes i G.T. til minde om lovens udstedelse på Sina.
Det mærkelige er, at man ikke skal lede efter den første "åndeudgydelse" i N.T., men tvært imod i G.T. medens Israels folk endnu opholdt sig ved Sina, sker den åndeudgydelse, som beskrives i 4.Mos.11,24-30.Ånden "faldt" over 70 af de ældste i Israel. De blev derved dygtiggjort til at dele førerskabet sammen med Moses over det store folk, om hvilket vi ved, at de 20 årige mænd udgjorde 603.550. Naturligvis kan Joels profeti ikke påberåbes direkte, eftersom den ikke var givet endnu. Men denne første åndsudgydelse er som studiemateriale en god hjælp til forståelse af Bibelens øvrige udsagn om Ånden, ikke mindst Åndens forhold til Guds ejendomsfolk Israel.
PINSEDAGEN I JERUSALEM.
"Da pinsedagen var kommet", Ap. Gr.2,1. Hentyder altså til den gammeltestamentlige bestemmelse om denne højtid i 3.Mos.23.Israelitter fra Middelhavsområdet var samlet i Jerusalem for at mindes lovens, de to stentavlers, overrækkelse gennem Moses til folket. Det er jo tydeligt, at Paulus har indset forbindelsen mellem disse to begivenheder, når han i 2.Kor.3. skriver om loven "indskrevet på stentavler" og om "kødtavler", nemlig menneskehjerter. Af sammenhængen i Ap. Gr.2. og 2.Kor.3. fremgår imidlertid klart, at Peter havde anledning til – som jeg tror, gennem Åndens inspiration – at indskyde det lille "af". For det var sandelig ikke "alt kød", der den dag fik Den Hellige Ånd. Det var i første omgang 120 Israelitter ved 9 tiden om morgenen og senere på dagen yderligere ca. 3.000 jødiske mænd. Men der skulle gå yderlig 8-9 år, inden man kunne nedskrive beretningen i Ap. Gr.10,44 flg. om, hvorledes Ånden faldt på den første hedning, Kornelius. Siden den tid er Guds Ånd blevet givet til en her, en anden der, men endnu mangler den fulde opfyldelse af løftet.
DEN TREDIE PINSEDAG.
Jeg må her angive de skriftsteder, som vi i denne forbindelse må studere, for at Ordet selv må rette vore tanker ind på sine tankebaner:
Es.32,14-18. Ez.36,25-26. 39,25-29. Joel 2,21-32. Sak.8,12-14. Og Hebe.8,8-13.
Man kunne måske sige, at fra og med pinsen i Jerusalem udgydes Guds Hellige Ånd for det første kun over "menneskers kød" og for det andet kun over enkelte individer, undtagelsesvis over flere på en gang som f.eks. i Ap. Gr.19,1-7.. Hvad enten det nu var jøder eller hedninger. Men endnu er Guds Ånd f.eks. ikke blevet udgydt over hele Israel, sådan som løftet tydeligvis må opfattes. Dermed skulle bl.a. det kendetegn blive tydeligt, at forstokkethedens og blindhedens dække, som nu hænger for Israels øjne, borttages, og de genkender deres egen Messias, som deres fædre korsfæstede. Her er altså anledning til store forventninger, når denne del af løftet opfyldes.
Men løfterne findes også om alle andre "levende skabninger".
Begynder dette store løfte, som vor artikel handler om, at opfyldes på en ringere måde, samtidig med Åndens udgydelse over hele Israel ved begyndelsen af Messias-rigets tid, så synes fortsættelsen med hele skabningens befrielse at følge gennem Åndens udgydelse over naturen og endog over dyrene, som det fremgår af flg. skriftsteder: Es.1-2-ørkenen og ødemarken -, Sl.98,8 – strømmene og bjergene – Es.52,12 – træerne på marken - ,Es.11 – ulven og lammet, panteren og kiddet, kalven og ung-løven, kvien og bjørnen – og en lille dreng skal vogte dem. Det er jo denne verdens "genfødelse", som Jesus antyder i Matt.19,28., som Johannes sikkert havde set i løfterne, men som han under Messias` fornedrelse ikke kunne finde, Matt.11,2-6. Vi vender os altså ikke mod en forlængst overstået pinsedag og beder Gud forny de gerninger, han da gjorde, men vi strækker os fremad for om muligt at fremskynde den dag, da Han vil opfylde hele sit løfte om Åndens udgydelse over ALT KØD.
Af redaktør Chr. Jersild, Stockholm.
Ref. Egon Ladegaard Kristensen. yeshuatt@mail.dk www.yeshuattsion.webbyen.dk