lørdag den 16. marts 2013

Ordet og Israel 1954 Israels udvælgelse. E. Siverts


KARMEL 4. "Ordet & Israel" Oktober 1954. En håndsrækning til Bibel-studium ved : Kontorchef Eyvind Sivertsen, ISRAELS UDVÆLGELSE:
 1. Kendsgerningen: 1.Mos. 12, 1-3. 32, 24-28. 49,10. 2.Mos. 3,15. 34,10. 4. Mos. 24, 15-19.
5. Mos. 4, 7. 33. 34. 7, 6. 10, 15. 26, 17-19. 27, 9. 28, 1. 2. Sam. 7, 16. 23. 24. 1. Krøn. 17, 14. 22 Joel 2, 26-27(Rom. 11, 26. Ap. Gr. 1, 6-7. 3, 19. 15, 16.)
 1. Udvælgelsens hensigt: 2. Mos. 19, 6. 25, 8. 29, 43-45. 4.Mos. 7, 89. 5. Mos. 4, 8. Ps. 147, 19-20.(Rom. 3, 1-2. 9, 4-5.)
 2. Forjættelsens land: 1.Mos. 13, 14.15. 15,18. 2.Mos. 32, 13. 3. Mos. 25, 23. Josva 14, 9. Ps. 37, 9. 11. 18. 22. 27. 29. 34. Es. 60, 21-22. Jerm. 7, 5-7. Ezek. 36, 28. 37, 25-28. Amos 9, 15.


 1. Udvælgelsens begrundelse: 5. Mos, 7, 7-8. 1.Sam. 16, 6-7. Mika 5, 1. Zak. 4, 10. (Matt. 9, 13. Johs. 1, 46. Rom. 5, 3-5. 1. Kor. 1, 27-29. 2. Kor. 12, 9-10.)


 1. Hvad udvælgelsen medfører: A: Det store ansvar: Amos 3, 2 b(derfor) 2.Mos. 19, 5. 34,14. 3.Mos. 10, 1-4. 5.Mos. 4, 23-24. 7, 9-11 Esra 9, 6. Es. 52, 5. Ezek. 36, 20. Ps. 51, 6. (2. Sam. 12, 10.) (Matt. 21, 19.33-34. Rom. 3, 19. 7,7. 1.Kor.9, 27.)
B: Gud bærer byrden: Ps. 68, 20-21. Es. 43, 25. 48, 11. 49, 3. 57, 15. 62, 2. Dan. 9, 15-19. (Johs. 1, 29.)
C: Den dybe fred: Ps. 25, 14-15. 33, 10-12. 37, 11. Jerm. 29, 10-11. (Matt. 5, 5.)
D: Den kommende herlighed: 1.Mos. 12, 3. 5.Mos. 4, 30-31. 8, 15-16. Es. 19, 23-25. 40, 1-5. 53, 10-12. Es. 54, 5-6.12-13. 62, 1-5. Jerm. 3, 17-18. Hos. 2. 16-23. Zak. 12, 10. 14, 4. 8-9. (Matt. 23, 39. Johs. 17, 21. Ap. Gr. 1, 6. 3, 19-21. 15, 17. Åb. 15, 1-4.)
Ordet & Israel . Januar 1955
ISRAEL I ÅBENBARINGSBOGEN
Læser man Åbenbaringsbogen med efter tanke, undgår man ikke på en særlig måde at blive opmærksom på, i hvor høj grad bogens billedsprog er præget af Gamle testamente. Undersøger man henvisningerne ved de enkelte vers til steder i G.T., viser det sig da også, at antallet af disse er langt større end i noget andet af Skrifterne i N.T.; de løber til hen imod 300 i alt. Som det sidste og Åndeligt afsluttende Skrift i denne samlede Bibelske Åbenbaring giver denne kendsgerning et bemærkelsesværdigt udtryk for den organiske (uopløselige) sammenhæng mellem Gudsordet i G.T og N.T. Ja, mere end dette. Eftersom Åbenbaringsbogen fra først til sidst handler om Kristi genkomst – man sammenholder blot 1, 7 med 22, 20 – bliver det herefter klart, at en virkelig forståelse af Kristi genkomst kun er mulig, når den ses i lyset af Israel folkets udvælgelse . Og man får med et slag forklaringen på to uomtvistelige kendsgerninger: dels at G.T. og dermed Gudsrigets historiske fortid, dels at Kristi genkomst og dermed Gudsrigets historiske fremtid har en sørgelig tilbagetrængt plads i vor kirkelige teologi og forkyndelse. Kirken har som et "åndeligt Israel" fornægtet den Bibelske sandhed om Israel som et historisk folk, uløseligt knyttet til et historisk land, med en historisk fortid og en historisk fremtid, alt indbefattet og udtrykt i Guds udvælgelse af dette bestemte folk frem for noget andet folk her på jorden. Dette misforhold har jo endda givet sig de hæsligste, rent praktiske udslag i den antisemitisme, som det "kristne" Europa har ført an i. Og så følger dette misforhold til, at kirken gang på gang i sin tusindårige historie har forløftet sig på den opgave i "den nærværende tid", at virkeliggøre både det usynlige og det synlige Guds rige. Også i vore dage og her hjemme bliver vi vidner til mere eller mindre krampagtige forsøg på at gøre det evige evangelium til et budskab om radikal bedring af tidens ulykkelige sociale forhold i videre forstand, hele den "kultur", der i og for sig hører med til et Gud velbehageligt menneskeliv, men som den nytestamentlige kristendomsforkyndelse så ganske afgjort ikke tager sigte på, netop fordi virkeliggørelsen af denne kultur en gang for alle af Gud er knyttet til Israels folk i Israels land. Men lad os nu se lidt nærmere på dette folks plads i den "Jesu Kristi Åbenbaring", der jo netop er bogen om og bogen til "de syv menigheder", altså den kristne kirke just som sådan og som helhed.
Først standser vi da ved det indledende syn (kap.1.) af Jesus som "vandrende midt imellem de syv guldlysestager". Her har vi det billedlige udtryk for den særlige af Paulus fastslåede guddommelige sandhed, at den fundamentale udvælgelse til Gudsrigets virkeliggørelse tilhører Israel, og at den kristne kirke af hedensk afstamning derfor kun som Israels medborgere er blevet Guds husfæller og har fået del i Gudsrigets velsignelse og den dertil knyttede tjeneste. Thi der kan dog vel ikke være tvivl om, at de syv lysestager symboliserer overflytningen og dermed spredningen ud over jorden af den af Israel tilhørende gudstjeneste, knyttet til den syvarmede lysestage i det gamle mosaiske tabernakel. Billedet kan derfor også tydes som symboliserende de "hedningerne tider", hvorom Jesus (Luk.21, 21) taler netop ifm. forjættelsens Hellige land og dets adspredelse blandt alle jordens folk. Men så må vi til visse samtidig mærke os den forudsagte begrænsning af denne – altså midlertidige – afbrydelse af Israels hellige historie, som den har fået trefoldigt udtryk i N.T. (Luk."1, 24: Rom.11,25-26; Ap. Gr.15,14-17. Og mangfoldige steder er udtalt af de gammeltestamentlige Profeter. Den kristne menighed er og bliver derfor kun "førstegrøden" af den store, alle jordens folkeslag omfattende indhøstning i Guds rige, der ikke kan finde sted, før Israel netop som folk kan gå i spidsen. Betragter vi – tilbageskuende – kristen-menighedens udvælgelse i Israels lys, volder det os ingen vanskelighed at se beseglingen i kap. 7 af de 12.000 tusinde af hver af Israels 12 stammer som udtryk for denne udvælgelse, hvad vi på afgørende måde bestyrkes ved i synet af de 144,000 på Zions bjerg (kap.14), der som en førstegrøde for Gud og Lammet er løskøbte fra jorden og fra menneskerne, og hvis frelse øjensynligt står ifm. det umiddelbart derefter omtalte "evige evangelium" 14, 6-7. At forkynde for "alle folkeslag og stammer og tungemål". Disse udtryk minder, ganske analogt, om det syn, der i kap.7 føler lige efter beseglingen, af en skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer og folk og tungemål" I kap.21 møder vi da også alle jordens folkeslag og konger vandrende i lyset fra "det ny Jerusalem", på hvis grundstene og over hvis porte vi finder indskrevet navnene henholdsvis på Lammets 12 apostle og Israel-folket 12 stammer, og hvis højde, længde og bredde hver især måles til 12,000 stadier, en kubus altså, hvis størrelses forhold svarer ganske til forholdene i det Allerhelligste af det gamle, mosaiske tabernakel. Helt ind i evigheden står Israels udvælgelse fast.
Som noget afgørende i den her omhandlede sag peger vi dernæst på skildringen i kap.5 af den lukkede og forseglede Bog, indeholdende alle fremtidssyner, som ingen hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden fandtes værdige til at åbne og se i, hvad der voldte Johannes en sådan sorg, at han brast i lydelig gråd. Han bliver så trøstet med, at "sejret har Løven af Juda stamme, Davids rodskud, så han kan åbne bogrullen og dens syv segl", Klarere kan del dog vist ikke siges, at nøglen til at forstå Åbenbaringsbogens syner og profetier ligger skjult i Israels udvælgelse. Skjult; jo vel. Thi endnu er herligheden og riget, der hører til denne udvælgelse, kun åbenbaret i "Lammets" ringe, ja foragtede skikkelse, der gjorde Ham ukendelig for det forblindede Israels folk. De evnede ikke at genkende sin forjættede Messias i "Davids rodskud", den lidende Herrens tjener, bestemt til at sone folkets synd, men ville kun se Ham som den herlige og mægtige fuldkommen af Davidsriget. Bundne af en udvortes lov overholdelse fattedes der folkets åndelige ledere visdom til at forstå syndens radikale onde og derfor til at forstå soningens nødvendighed som forudsætningen for den kommende herlighed. De forstod ikke, at kun som alles tjener i korsdøden kunne Messias – i kampen mod "denne verdensfyrste" – vinde sig lovens ret til Sin genkomst i herlighed og blive alles Herre. Her er vi ved den inderste hemmelighed i Israels folkets tragedie. Men her er vi også ved det, som er kristen-folkets forblindelse, når talen er om den fulde virkeliggørelse af Gudsriget, ikke blot inde i Åndens usynlige og evige virkelighed, men også i den Gudskabte og derfor Gud velbehagelige synlige legemlighedens verden. Kun i forståelsen af denne i Gudsrigets dobbelte hemmelighed bliver det muligt for Israel-folket og den kristne menighed uforbeholdent at række hinanden broder-hånd i Jesu Kristi navn. Den dag det sker, går vi ind i et helt nyt afsnit af Gudsrigets årtusindlange historie. Den dag, Jesus som "den strålende morgenstjerne" indvier denne nye tid i Sin genkomst, skal "Davids rodskud" (Lammet) åbenbares for alle som "Davids ætling" (Løven), der skal tage Hans trone i besiddelse for evigt som konge over Jakobs hus, Åb.22,16. Jf. Luk.1,32-33.
Medens evangelie forkyndelsen så at sige står i Abrahams, de troende faders tegn (fra og med Apostlenes gerninger nævnes det omtrent 50 gange), finder vi ikke dette navn et eneste sted i Åbenbaringsbogen. Den står i Davids, i den store konges tegn. Jesu selvbetegnelse som den, der har nøglen til Davids hus Aå.3,7, falder ganske i tråd hermed.
Det tredie punkt, som i denne sammenhæng fortjener særlig omtale, samler sig om begivenhederne ifm. den sidste, sen syvende basun, som skildres i kapitlerne 10-13. De indledes med synet af den vældige engel, der med løftet højre hånd og sværgende ved Gud, den Almægtige forkynder , at "Fristen er omme"; ja, i de dage, da den syvende engel lader sin røst lyde og skal til at blæse i basun, er Guds hemmelige rådslutning fuldbyrdet, således som Han har forkyndt i glædesbudskabet til sine tjenere, profeterne". Dette symboliseres nærmere ved en lille åbnet Bogrulle, som englen har i sin hånd, og som Johannes får påbud om at nedsvælge, hvorefter han skal blive istand til påny at profetere om "mange folk og folkeslag og tungemål og konger" Åb. 10. 5-11. Uden her at kunne gå i detaljer tør flg. vistnok fastslås som nogenlunde uimodsigeligt.;
Medens Åbenbaringsbogen er sendt til og i første række handler om de syv menigheder, altså den kristne kirke i evangeliet tidsalder Åb.1,11 flg., 22,16., åbner der sig her et verdenshistorisk perspektiv, og det således, at det, vi med den 7. Basun og dermed åbenbarelsen af dyret med de syv hoveder og de ti horn Åb.13,1; 17,7 flg., står overfor, er det sidste afsnit af Israels lidelseshistorie, som Daniel har profeteret om: Dan.7,7 flg., og som er særlig karakteriseret ved fremmedes herredømme over Israels land og dets hovedstad, medens folket selv er spredt ud over jorden Da.9,24 flg. Luk.21,23-24.; Åb.11,2. Da det fremdeles i Daniels Bogen hedder, at den skal være lukket og forseglet indtil "endens tid" 12,4.9., og i Åbenbaringsbogen 10,16, at nu er "fristen omme" . . og Guds hemmelige rådslutning fuldbyrdet, ligger det mere end nær at slutte, at den lille bogrulle i englens hånd, der udtrykkeligt betegnes som åbnet (man mærker modsætningen til bogrullen i kap.5,1) netop er Daniels bog, og at begivenhederne under denne basun derfor på en særlig måde tager sigte på Israels folk midt i den folkeverden, som dette Guds udvalgte folk er bestem til i det genoprettede Davids-riget at herske over i kraft af Guds hellige vilje. Så forstår vi også uden vanskelighed sammenhængen, ja enheden i Skriftens trefoldige vidnesbyrd om den aldeles enestående trængselstid, der er knyttet til og går umiddelbart forud for Kristi åbenbarelse til Gudsrigets synlige oprettelse i Israel her på jorden Dan.12,1.; Mat. 24,21; Åb. 16, 18. Så forstår vi også talen om den vældige Mikaels kamp både i Dan.12,1., og i Åb.12,7., og så fryder vi os med en uudsigelig og forherliget glæde, når vi i Åb. 15,1-4. Læser om det store vidunderlige tegn i himmelen; noget ligesom et glashav, isprængt med ild, og skaren af dem, der er gået sejrende ud af kampen med dyret og dets billede og dets navns tal. Og de sang Moses`, Guds, tjeners og Lammets sang og priste Gud som folkenes konge, for hvis åsyn alle folk skal komme og tilbede. Da får den i sig selv så dunkle tale om Tusindårsriget indhold og mening. Det er jo simpelthen det genoprettede Israels rige Ap. Gr. 1,6. 3,20-21. 15,16-17.
Ordet og Israel, Juni 1955. Kontorchef Sivertsen
"INDTIL"
Herrens fortrolige samfund er med dem, der frygter Ham, og Hans pagt skal blive dem kundgjort, men Mine tanker er ikke jeres tanker, og jeres veje ikke Mine, siger Herren, for så højt som himmelen er over jorden, er Mine tanker højere end jeres tanker og Mine veje højere end jeres, og vi kunne vidst også sige: anderledes end jeres.
Det lidt mærkelige ord, der er valgt til overskrift over det, der skal sige nu, nemlig ordet indtil, har allerede lydt i blandt os, nemlig det ord fra Romerbrevet, som blev læst højt; men jeg gentager nu den første del af dette ord, fra brevets 11 kap., hvor Paulus siger, at "jeg vil ikke brødre, at i skal være uvidende om den hemmelighed, for at i ikke skal være kloge i egne tanker". Og så kommer det, hemmeligheden er altså denne, "at der er kommet forhærdelse over en del af Israel – indtil, hedningerne fuldtalligt er gået ind, og så skal hele Israel frelses, som der står skrevet". Paulus vil ikke, at vi skal være uvidende om denne hemmelighed. Derfor indtager vi en ret stilling, når vi prøver på at blive klar over, hvad det er, han siger her. Kort udtrykt er det det, han vil sige os, at der er et ganske bestemt forhold tilstede, en ganske bestemt forskel, men også en ganske bestemt sammenhæng mellem det, vi kalder kirken, og det, vi kalder Israel, eller det, vi kalder den kristne menighed og så Israels folk. Og han føjer til, at når han ikke vil, at vi skal være uvidende om denne "hemmelighed", altså noget, der er skjult for den naturlige menneskeforstand, så er det for, at vi ikke skal være kloge i vore egne tanker.
Hvem er det, han siger det til ? Han siger det til menigheden i Rom. Rom var, som vi ved, på den tid verdens hovedstad; og dette at grundlægge en kristen menighed i selve hedenskabets centrum og hovedstad, det var sandelig en begivenhed af rang. Nu skriver han til denne menighed af hedensk rod: "Pas nu på ! I må ikke glemme Israel, i må ikke tro, at om jer i verdenshovedstaden og menigheden, som er grundlagt der, drejer alt sig i Guds rige." "Pas på", siger han, "at i ikke bliver kloge i jeres egne tanker"". Og jeg skulle tro, at han havde grund til at sige det samme til os i dag, ikke bare her, men ud over hele vort land, ja i virkeligheden ud over hele verden, ud over hele den kristne kirke, det lader sig nemlig ikke nægte, at den kristne kirke gang på gang har glemt denne formaning og netop er blevet klog i sine egne tanker, så at den har ment, at vi, den kristne kirke, eller den kristne menighed, er udtryk for hele Guds rige, og det, at Gud får sin vilje med os, er udtryk for hele hans frelsesplan. Det er desværre mere end almindeligt iblandt os, at Israel bliver glemt som er afgørende led i Guds frelsesplan med hele menneskeslægten. Altså, det vi skal huske, det er, at forhærdelsen delvis er kommet over Israels folk – delvis og kun for en tid, nemlig indtil et fuldt må af hedningerne er gået ind i Guds rige, så skal hele Israel frelses. Sagen er den, at Paulus i Romerbrevet i disse kapitler fra 9-11. gør en ganske bestemt forskel. Først taler han om Israels "rest" eller "levning", som går ind i Guds rige sammen med dem. Guds riget tilhører Israel. Forjættelserne er deres, og vi går ind i Guds rige, idet vi tager forjættelserne i arv sammen med Israels "rest", Israels "levning", de få, der tog mod Kristus og sluttede sig til Ham. Alle Hans apostle var dog Israelitter, og den første menighed havde et afgjort præg af, at de var gået ind fra Israel. Sammen med disse få af hedningerod går vi ind i det rige, der ikke er af denne verden, så at vi sammen med dem får vort borgerskab i himlene, hvorfra vi forventer som Frelser den Herren Jesus Kristus. Sammen med dem regner vi ikke men synlige ting, heller ikke med det synlige Israels rige, men vi regner med de usynlige ting, fordi de er evige, men de synlige hører tiden og jorden til. Men, siger Paulus, vær nu ikke kloge i jeres egne tanker, som om Gud skulle have glemt tiden og skulle have glemt jorden, for der kommer en dag, og vi beder jo om den hver gang vi beder Fadervor, at Hans rige må komme, så hans vilje sker, ikke blot i himmelen, men også her på jorden. Må jeg spørge, om Guds vilje stort set sker på jorden i dag ? Alle som en må vi svare nej. Den sker hist og her. Den sker der, hvor et menneske overgiver sig til Gud og gerne vil tjene Ham og Hans vilje. Men stort set, i folkene, og også i Israels folk, sker Guds vilje ikke i dag. Men den skal ske, thi ellers bad vi en tom bøn. Uden dette er det også en tom bøn at bede, at det skal komme en dag, da hvert knæ skal bøje sig for Ham, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Guds ære. Der skal komme en dag, da Ånden skal udgydes over alt kød, fra den mindste til den største. Ja, der skal komme en dag, da den ene ikke skal lære den anden og sige: Kend Herren, for de skal alle være oplært af Herren. Tænk hvilken dag !
Det er med Guds rige og dets ting, med Guds tanker og med Guds veje sådan, at vi må selv vinde ikke bare kundskab om dette – for kundskab opblæser – men vinde et sådant kendskab dertil, at vi kommer Gud selv nærmere derigennem, og det er det, det drejer sig om. Det er sådan med denne sag, at vi kan sige, at den beror både på et indblik og på et overblik, og det er overblikket, som mennesker så let glemmer, og derfor bliver de slugt af dagen og vejen. Derfor bliver det så svært for mennesker altid at vente vor Herre Jesu tilkommelse, sådan som vi er kaldet til.
Lad mig bruge et ganske jævnt billede fra dagliglivet. Nu så vi her ude på gaden, at den ene vogn kom kørende bag efter den anden for at være med til stævnet. En del kommer langvejs fra, og så er det godt, at man har vogn at sætte sig i. Men hvad hjælper det at sætte sig i en vogn, hvis man ikke kender vejen og kan læse vejskiltene, hvis man kører første gang. Så kan man køre længe rundt, før man når målet. Se, indblik i Guds rige, det er frelsens vogn, som er bestemt for os alle, men overblikket, det er vejen, vi skal køre for at nå det mål, som Gud har sat foran os. Hvad er nu det for et mål, Gud har sat for den kristne menighed ? Det vil vi tale lidt sammen om først, og så skal i se, hvordan der i vor Bibel gang på gang, netop i denne sammenhæng, bruges ordet indtil, og det vil sige, at vi stadigvæk, ikke blot skal sidde i frelsens vogn, men vi skal kende vejen, og vi skal kende målet, som vi efter Guds plan stile hen imod. Vi kender alle ordet fra filipenser brevet, hvor Paulus i sin fortrøstning til denne menighed taler om dette, at Gud, som har begyndt en god gerning i dem, vil fuldføre den hvornår? Han vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Det er målet. Og vi bliver ikke "færdige" før. Ve os venner, om vi skulle tro, at vi kunne blive fuldt færdige, før Kristus kommer. Det er netop det, der skal holde os vågne undervejs, at vi stadig sukker under, at vi ikke er færdige, at Guds gerning ikke er fuldkomment med os, og at den ikke bliver fuldkomment førend Jesu Kristi dag. Hvad er det, der mangler os ? Ja, man vil naturligvis sige, at der mangler os helliggørelse. Jo vidst! Det gør der. Men der er navnlig en ting , som mangler os, venner ! Og som ikke kan komme i orden, før Kristus vender tilbage. Det er disse dødelige legemer, disse forkrænkelige legemer. Og Gud er ikke tilfreds, før vi kan møde Jesus Kristus frelst med vor Ånd, Sjæl og vort Legeme. Hvad plads har legemet i vor Gudsdyrkelse ? Ja, det er et spørgsmål, vi skal svare Gud på. Men når legemet er Helligåndens tempel, så kan vi da være ganske klar over, at det bliver det ikke ved med at være dette forkrænkelige, dette dødelige legeme. Helligånden må underlægge sig alle vore legemer. Dette sker under kamp og under mange suk, og under mange fald for os alle uden undtagelse, thi der er ingen, der til fulde behersker sit legeme, så alt hvad han siger, tænker og gør, er i fuld overensstemmelse med Guds vilje. Ingen af os når dette. Nej, apostlen kunne være bekendt at sige, at han kæmpede med dette legeme for at holde det nede. Han kan være bekendt at sige, at vi sukker besværede i dette legeme, fordi vi længes efter dets forløsning. Deri bør vi ligne ham, venner ! Og så bør vi forstå at vor frelse bliver først gennemført den dag, de døde i Kristus oprejses forkrænkelige, og vi forvandles i et nu, i et øjeblik og sammen med dem tages bort for at møde Herren i luften og altid være sammen med Ham. Dette er et stort og afgørende indtil, i vor personlige frelse. Men der er et andet indtil, vi også må huske. Paulus taler om, at vi skal opbygges i Kristus – indtil vi alle når igennem til Kristi fyldes mål af vækst.
Ikke bare den enkelte. Tænk på, hvilken splittelse der er i Guds menighed. Tænk på, hvor det er svært for Guds folk at finde sammen og virkelig finde hinanden. Holder vi møder i Luthersk Missionsforenings missionshuse, er der mange, der betænker sig på at komme. Holder vi møde i Indre Missions hus, er der mange, der betænker sig på at komme. Holder vi møder i Kirken, er der mange, der bliver borte, og holder vi møde i Pinseforsamlingen, er der en mængde, der ikke kommer der. Eller tænk på den vældige skilsmisse, der er mellem den katolske og de andre kirker. Denne skilsmisse skal høre op på den dag, Han kommer for at samle de adspredte Guds børn. Det må vi ikke glemme, og under alle vore mere eller mindre vellykkede forsøg på at finde hinanden, må vi ikke tabe modet over splittelsen blandt Guds børn, men holde os dette for øje, at når han kommer i et nu, i et øjeblik, da skal det hele samles. De døde i Kristus skal oprejses forkrænkelige og vi levende, som bliver tilbage, vi skal sammen med dem møde Herren, og så skal vi altid være sammen med Ham. Vær tålmodige – indtil Han kommer, hvordan skal vi bevare tålmodigheden ? Paulus har sagt det så klart med et tredie "indtil". Han siger, vi forkynder Kristi død – indtil Han kommer. Her er det, vi skal samles om. Her er det, der kan forene os. Det er Jesu Kristi død. For dersom en er død for alle, siger Skriften, så er de alle døde. Sådan skal vi alle se på hinanden, og sådan skal vi agte på hinanden, og så må vi give hinanden frihed med hensyn til de mangfoldige forskellige meninger og de mange forskellige måder, på hvilke Gudsriget virkeliggøres i denne tid, i disse ringe tings dage. Vi forkynder hans død, og det bliver vi ved med – indtil Han kommer. Hvad forkynder vi da ? Hans liv ! Nu forkynder vi Hans fornedrelse, men da forkynder vi hans ophøjelse. Da er dette den lidende Messias, vi forkynder, men da er det den herskende Messias. Da er det Kongerne konge og Herrernes Herre, som skal tage magten, ikke blot i Himmelen, men også på jorden. Tænk hvilket mål ! Og tænk hvilken trøst, når vi tænker på de adspredte Guds børn. Det kan give os frimodighed til i det små at øve os i at se på andre troende som dem, der med os har del i Kristi død. For een er død for alle, så er de alle døde ! Og jeg havde nær sagt, skønt det måske er dristigt: Blæse være med de mange meninger ! Kundskaben skal afskaffes. Det har vi apostlens ord for. Ja, profetisk tale skal ophøre. Da skal den store forskel, der nu er i forkyndelsen i disse ringe dage forsvinde. Men lad os holde fast ved centrum: Ham, der er korsfæstet og død for os alle. Jesus Kristus Guds Søns blod er en forsoning for vor synd, men ikke alene for vor, men for hele verdens. Hvor dette dog hjælper, når vi beder for et menneske, og når vi tænker på anderledes troende, at til syvende og sidst, eller inderst inde, er alle troende eet. Vi ser det ikke nu: men vi regner med de usynlige ting fremfor de synlige, thi de usynlige er evige, og de synlige er timelige. Vi må ikke binde os til timeligheden og ikke binde os til jorden. Den skare, som engang skal stå på Zions bjerg og synge den nye sang med Lammets navn og med Gud Faders navn på deres pande, er løskøbt fra jorden og menneskerne. Her er vor helliggørelse, venner ! Det er ikke, hvad vi gør eller lader være med at gøre, som det dybest set kommer an på. Vi er tit så småtskårne i vores tanker om helliggørelse. Nej, helliggørelse, det er at tilhøre ham, og så skal Han nok få sin vilje med os indtil Jesu Kristi dag.
Men nu står der altså her, at forhærdelsen delvis er kommet over Israel – indtil hedningerne i fuldt tal er gået ind i Guds rige. Hvad er dette for noget ? Hjælper den øvrige Skrift til at forstå, hvad Paulus siger os her ? Det kan ikke nytte noget, at udvikle mennesketanker i denne sag. Guds ord skal forstås igennem Guds ord. Skriften skal tolke Skriften. Så er vi på tryg rund, og vi har Herren Jesu Ord, et afskeds Ord, der handler om denne sag på en ganske afgørende måde. Da han talte med Israels folk om Sin tilkommelse og tidsalderens afslutning og alle de ulykker og trængsler, som skulle komme over jorden, siger Han. Det er evangelisten Lukas, der har fortalt os det i 21. Kapitel, vers 23-25: "Jerusalem skal nedtrædes af hedningerne, indtil hedningerne tider er til ende". Dette må vi have med, dersom vi skal forstå Romerbrevet 11. Kapitel. Dette at hedningerne i fuldt tal går ind i Guds rige, sker i en ganske bestemt periode af Gudsrigets historie. Vi må "kende vejen, og vi må læse vejskiltene", og vi må kende "milepælene" og "kilometerstenene" undervejs for at være klar over, hvor nær vi er målet. Jerusalem skal nedtrædes af hedningerne, men kun indtil hedningerne tider er til ende. Det er jo det samme som Paulus i Romerbrevet udtrykker med, at hedningerne i fuldt tal er gået ind i Guds rige. Vi ved så noget om, hvad der menes med dette, at hedningerne i fuldt tal er gået ind i Guds rige. Ved vi så noget om, hvad der menes med dette, at hedningerne i fuldt tal er gået ind ? En ting står i alt fald fast, at det ikke er alle hedningerne, for så ville der ikke stå hedningernes "fylde". Det er et entals ord, der bruges i grundteksten. Et "fuldt mål" af hedningerne skal gå ind, og så skal hele Israel frelses.
Der er endnu et ord i Skriften, som på forunderlig måde hjælper os til at få overblik, og det er jo dette, vi er ude efter i denne stund: overblikket over Guds frelsesplan til Hans riges virkeliggørelse. Vi finder det i Ap. Gr. i det 15. Kapitel. Det er det første "kirkemøde", som blev afholdt her på jorden. Sådan som man nu holder store kirkemøder, ja verdenskirkemøder, ud over jorden. Det holdtes i selve Jerusalem, og der er for resten en ting der, som godt kan være os til lidt trøst, når vi tænker på, hvor svært det er med disse kirkemøder. Sagen var den, at dette møde skyldtes i grunden en begyndende splittelse i menigheden – af, det begyndte tidligt ! de kunne ikke blive enige om hvordan det forholdt sig med de hedningekristnes forhold til Moseloven og dens overholdelse. Og ganske særlig m.h.t. det, der var et hovedpunkt for jøderne, nemlig at det lille barn skulle omskæres. Da de blev enige om, at de måtte komme sammen og tale om det. Og så samledes de i Jerusalem for at blive klar over, hvordan det forholdt sig med dette, at Riget tilhørte Israel , men nu var hedningerne begyndt at gå ind i dette Rige. Det havde både Peter og Paulus oplevet på sin ganske afgørende måde. Paulus havde sammen med Barnabas oplevet det i Antiokia, da jøderne, efter først at have hørt ham, vendte sig i vrede imod dem og stødte dem ud og ikke ville høre evangeliet. Så siger han et alvorligt ord: "Fordi i ikke agter jer selv værdige til det evige liv, hvortil i er kaldede, så går vi nu til hedningerne."Og så rystede de støvet af deres fødder til et vidnesbyrd mod Israel, fordi de forkastede Kristus. Peter havde haft en mærkelig oplevelse i Joppe, da han fik synet af dugen, der sænkedes ned fra himmelen med urene dyr, og det lød til ham den ene gang efter den anden: "Stå op og spis!" Peter protesterede på det kraftigste: "Skulle jeg, en jødisk mand, ikke overholde Moseloven: skulle jeg spise noget der er urent." Da lyder stemmen til ham: "Hvad Gud har renset, må du ikke holde for urent." Så har vi fortællingen om, Kornelius` dåb, den første hedningedåb, der fandt sted i et hjem, hvor hele huset kom til troen. Disse erfaringer, at hedningerne er gået ind i Gudsriget, havde bragt forvirring i den jødekristne menighed. Efter nu at have drøftet denne sag, berettes det, at Gud først drog omsorg for "ud af hedningerne at tage et folk for Sit navn, og dermed stemmer Skriften overens", siger han. Og det er altid Skriften, vi skal søge tilbage til. Skriften stemmer overens hermed, for det hedder nemlig hos profeten, at "derefter vil Jeg vende tilbage og opbygge Davids faldne hytte, og rejse det, der er tilbage af den, for at de øvrige af menneskerne og alle hedningerne, over hvilket Mit navn er nævnt, skal søge Mig, siger Herren", og så føjer han højtideligt til: "Gud kender fra evighed af alle Sine gerninger". For at vi skal forstå Guds gerninger, må vi vide, at Gud kender dem alle fra evighed af. Dersom vi nøjes med det lille stykket id, vi lever her på jorden, går det ikke at få overblik. Så får vi ikke himmelen hvælvet over os, så får vi ikke udsigt til øst og til vest. Så forstår vi ikke, at vor Gud er stor og Hans rige langt større, end det kan rummes i vort lille køretøj. Her er det sagt os, at Gud opretter Sit Rige her på jorden i 3 hold. Det første er dette, at Gud ud af hedninger tager et folk for sit navn; det er os. Det er os, Han tager ud een for een. Ja stundom sker der jo lykkeligvis vækkelse, så mange går ind i Guds Rige, for vore øjne samtidig; men i forhold til den store masse til de myldrende millioner ud over jorden, ja man tæller jo jordens befolkning i milliarder nu, da er det sandelig et udvalg, da er det sandelig få, og da er det de ringe tings dage, vi oplever i Guds Rige. Det er det, som i Romerbrevet kaldes "hedningenes fylde", hedningerne i et "fuldt" mål, som kun Gud kender. Dette kaldes et andet sted i Skriften for "Jesu legeme", det dybeste og mærkeligste udtryk for, hvad Gud vil nå i hedningenes tider. Vi skal – sammen med – "Israels rest" – være Kristi mangfoldigheds legeme i Hans tilkommelse. Det , det drejer sig om nu, er at Gud vil føre ikke een Søn, men mange sønner til herlighed. Vil du være med her ?
Hvilket rejsefølge og hvilken herlighed ! Han udtager sig et folk for Sit navn. Hvad er Hans navn ? Det er knyttet til Israel og til Jesus Kristus. Det er det, Gud har for nu i hedningerne tider, at få udtaget dette folk, og når Skriften taler om. At vi skal forvente, ja fremskynde Jesu Kristi dag, så er dette dels knyttet til, at hedningerne i fuldt mål kan komme til at gå ind i Guds Rige, og dels at vi, den enkelte, kan blive beredt, så at Gud kan få sin vilje med os. Når det stundom siges, at dette at tale atter og atter om Kristi genkomst svækker vort arbejde for Guds rige, sandelig, , da passer det ikke. Tværtimod, det vækker, og det ægger. Om vi dog kunne være med til, at hedningerne fuldtalligt går ind i Guds Rige ! – for så kommer Jesus og ikke før. . På hans legeme må der ikke være plet eller rynke. Dette Jesu Kristi legeme skal som sådant være fuldkomment, og det vil sige, at når Gud nu udtager sig et folk, da får hver enkelt sin bestemte tjeneste og dermed sin bestemte plads i legemet. Vi skal ikke alle være øjne, vi skal ikke alle være ører, og vi skal ikke alle være hænder og fødder. Der er forskel på tjenester, og vi må give hinanden en margin her. Vi må være forstående overfor hinanden. Der kræves forskellige tjenester, for at legemet kan blive opbygget med alle dets lemmer og med alle dets organer. Kristi legemes hemmelighed er stor, og den oplader sig kun for den, der vil kende Guds tanker igennem Guds Ord. For hvor gør vi os dog korte og selvkloge tanker i denne sag. Og hvor er vi dog utilbøjelige til at måle hinanden med den samme målestok, hvormed vi selv måles. Nej, det må Gud gøre.
Vi har en ting at gøre i denne sag; det er at agte hinanden højere end os selv. Dersom fødderne ikke kunne gå, . så var det jo forgæves, om øjet kunne se målet. Hvad skulle fødderne være til, dersom hænderne ikke var til, dersom hænderne ikke var der og kunne arbejde ? Jo, billedet af legemet skal hjælpe os til i ydmyghed at agte hinanden højere end en selv, og bede for hinanden, at vi må nå igennem de helliges fuldkomne beredelse. Når dette sker, og Kristi Legeme er opbygget, når det ene hvedekorn, der blev lagt i jorden, har båret alle de hvedekorn det skulle bære, så skæres det af, og så kommer høsten, men det er kun førstegrøden der høstes. Det er ikke hele høsten. Kristus var førstegrøden, men dernæst de, der tilhører Ham i Hans tilkommelse. Det er os venner ! Det er det der skal ske i hedningernes tider. Men hvad så når de er sluttet, og vi tages bort fra jorden ? Så vender Herren tilbage for at genoprette Davids faldne hytte og for at oprejse resterne af den og opmuntre den som i fordums tid. Da er det forbi med forhærdelsen over Israel som helhed, som folk.
Må jeg spørge: Hvad oplever vi i vore dage ? Jesus har sagt at Jerusalem skal nedtrædes af hedningerne – indtil hedningerne tider er til ende. Hvordan vi nu ser på det, der sker derude i det mærkelige land, så er det aldeles givet, at Jerusalems nedtrædeles af hedninger er begyndt at høre op. Den gamle stad, den hellige stad, er endnu ikke i Israels hånd, hører endnu ikke til Israels rige. Hele det land, som Gud har lovet dem, at de skulle få tilbage, det har de endnu ikke fået tilbage. Ja, det stykke, de har, står der endda strid, ja krig om, og araberne venter kun på den "næste runde", som man siger, for at få Israel udryddet og drevet i Havet.
Jo, vældige magter rejser sig imod Israels rigets genoprettelse her på jorden. Hvad skal vi gøre her ? Profeten siger: "Jeg sætter vægtere på Jerusalems mure,. Hverken dag eller nat skal disse vægtere tie. I må ikke give Gud ro, og i må ikke give jer selv ro, førend Han grundlægger Jerusalem og gør det til pris på jorden" – ingen ro altså, indtil Han får fuldført dette ! Sandelig, dette er et betydningsfuldt indtil. Her drejer det sig ikke bare om menighedens fuldkomelse. Det drejer sig om Israels sluttelige frelse som helhed, knyttet til det gamle Israels land. Gud tilskynder os i dag til på en særlig måde at bede for Israel ! Det er arbejdet for Israel, der samler os herovre. Det er det arbejde, som lægger krudt under os. Vi har ikke ro, vi må ud og fortælle det om Israel. Vi må sige til kirken: I må ikke være kloge i jeres egne tanker, I må være klar over, at vor tid bliver afsluttet; og at den bliver afsluttet i et nu, i et øjeblik, står der. Da kommer Israels tid. Derfor skal vi være med til at rydde sten af vejen for Israel på dets tilbagevenden til Israels land og til Israels Gud. På den dag, siger profeten, da skal Herren være een, og hans navn være eet, og Herren skal være konge over hele jorden.
Når der tales om de økumeniske bestræbelser i vore dage for at få samlet de kristne til Gudsrigets virkeliggørelse, så glemmes det, at dette kan ikke ske, førend Israel er beredt til at blive eet med os i Kristus Jesus. Og det er en sørgelig kendsgerning, lad mig nævne på dette sted, for vi kan ikke skjule noget for hinanden, at da de var samlede derovre i Amerika til den store verdenskonference i Evanston og udsendte et budskab om "Kristus, som verdens Håb", da udelod de al tale om Israel – ikke et ord herom. Kirken var Israel; alle forjættelserne var gået over til os, og det om Israel turde man ikke røre ved, for det betød jo, at man blandede sig i politik her på jorden. De arabiske kristne derimod stod op og protesterede imod, at Israel skulle nævnes, skønt talen var om det kristne håb. Mine tanker er ikke jeres, og jeres veje er ikke Mine veje siger Herren. Men lykkeligvis var der dog en kreds af mænd, som vel gik med til det budskab, der udsendtes om Kristus, verdens håb, men som måtte have luft for deres tanker om Israel, fordi de ikke kunne komme udenom, hvad apostelen har sagt, at når hedningerne fuldtalligt er gået ind i Guds rige, skal hele Israel frelses. Ak, det er en sandhed, som det er svært at få ørenlyd for. Hvorfor er det i grunden så svært ? Jo, det har en ganske bestemt grund, og det skal jeg slutte med at nævne. Det drejer sig om, at denne verdens fyrste bliver stødt fra tronen den dag. Kristus bliver konge. Så kan vi da forstå, at han bruger alle til rådighed stående midler for at skjule denne sandhed. Der kommer en dag, da han skal bindes og kastes i afgrunden, da der skal lukkes og forsegles over ham, så han ikke mere kan forføre folkeslagene. "Folkeslagene" står der – det vil jo sige, at det til Israels folk knyttede Gudsrige skal blive en virkelighed; det er det, han vil skjule. Han må slippe den ene sjæl efter den anden, og han kan ikke hindre, at den ene efter den anden går ind i Gudsriget; men Israel holder han fast på. Han ved, at Efraim bliver den førstefødte blandt folkene, og han ved, at den dag, Davids faldne hytte rejses, sker der dette, at de øvrige af menneskerne og alle hedningerne skal komme til at høre Guds Ord og bøje sig for Ham. Vi har ikke kamp mod kød og blod. Det gælder vort personlige liv; det gælder splittelserne indenfor kirken; det gælder lyset over disse ting. Vi har ikke kamp, når det kommer til stykket, imod kød og blod, men mod ondskabens åndemagter i det himmelske. Derfor må vi iføre os Guds fulde rustning, men der er kun et sted, hvor vi finder den, og det er i Guds Ordet . Derfor kalder vi vor bevægelse Ordet og Israel. det er ikke tilstrækkeligt, om vi har Ordet, men ikke Israel med, og det nytter ikke, at vi kæmper for Israel, hvis vi ikke kæmper på Ordets grund. Men står vi fast her, skal Guds fortrolige samfund blive os til del, og så skal Hans pagt blive os kundgjort. Hvad er det for en pagt ? Det er Abraham. Fra den ældgamle tid har Gud sagt det, for Gud kender jo fra evighed af alle Sine gerninger; så skulle Han vel nok kunne kende dem 2000 år, før Kristus blev født: "Dig vil Jeg velsigne", og vi velsignes sammen med ham. Han kaldes jo de troende fader.. "Dig vil Jeg velsigne, og Jeg vil gøre dig til et stort folk – det er Israel – og i dig til sidst velsignes alle jordens slægter." Jo,, der er sammenhæng i Guds tanker, og der er orden i Guds veje, men de ligger over vore tanker og over vore veje, Gud hjælpe os, kære venner ! til at ydmyge os under Skriften, til alle bliver fortrolige med Guds Ord i denne sag, så skal vi få Hans fortrolighed. Så skal vi opleve, at Gud bliver stor. Ja, "Halleluja, vor Gud er stor, og himlen svarer amen".
Ordet og Israel – Juli-august 1955 Eyvind Sivertsen : "Vil Gud i kommende dage tale til mennesker ”på en ny måde"
Hos Gud er der ikke forandring eller skiftende skygge, og om Jesus, i hvem Guds Ord har taget menneskelig skikkelse, hedder det, at han er den samme i går og i dag og til evig tid. Kan Gud da tale til os på mere end en måde ? Kan Gud omskifte Sin røst ? Det er det spørgsmål, vi skal besvare ud fra Den hellige Skrift, altså ud fra det ord, som er vor eneste direkte kilde til direkte kundskab om Gud, både hans væsen og hans tanker og hans forholde til og tanker med mennesker.
Det er en kendt sag, at N.T, anskuer Jesus under to forskellige billeder som løven og lammet . Det første billede er udtryk for , at midtpunktet i kristendommen i dag har været korset, på hvilken Kristus som Lammet det slagtede har båret verdens synd og een gang for alle omfattende alle mennesker, ja hele Guds skabning. Nu er det jo en kendt sag, at denne tale om korset og den derpå flg. opstandelse og himmelfart for den kristne hviler på historiske begivenheder, men ikke dermed udgør beviser i den forstand op Guds kærlighed og magt, at alle er nødt til at bøje sig for dem. Disse begivenheder for først Åndelig værdi, når de ikke blot er begivenheder , men Åndelige kendsgerninger, der for den troende fører til overbevisning, altså det som ligger udenfor og højere end det rationalistiske bevis.
I det tidsafsnit af Gudsrigets historie, som vi nu lever i, er der altså ikke tale om nogen som helst tvingende magt fra Guds side overfor os mennesker. Når det i Skriften hedder, at Gud giver den ydmyge nåde, vil det jo sige, at kun den, der frivilligt bøjer sig for vidnesbyrdet om Kristus, kan komme til at opleve Guds nåde og dermed kristentroens og frelsens virkelighed.
Nu er forholdet jo dette, at netop på grund af denne menneskeligt frie stilling er det muligt for mennesket at ignorere Gud Ord, ja at forkaste Skriften som blot og bart menneskeværk. Indenfor den gamle kristenhed er frafaldet fra den overleverede tro da også en kendsgerning der fylder os med uro og bange anelser, ja ligefrem med frygt for Gudsriget og dermed menneskeslægtens fremtid her på jorden.
Under disse omstændigheder er det klart, at for den kristne, for ham hvem Skriften er urokkelig og Gudsriget uomgængeligt, må det spørgsmål rejse sig. Om der kan komme en tid, hvor Gud vil tale til mennesker på en ny måde. Kommer modstanden imod Gud fra denne verdens fyrste, Satan kan spørgsmålet også stilles således, om det bliver Gud eller Satan, der får det sidste ord i slægtens historie her på jorden ? Nu er Kristus bundet til korset, altså udadtil magtesløs, medens det om Satan hedder, at han har magt over denne verdens riger, at hans modstand mod Guds rige fuldt bevidst er organiseret, og at han går omkring som en brølende løve, søgende hvem han kan opsluge. Imidlertid ved vi også fra Skriften, at der skal komme en tid, hvor Satan skal "bindes", og hvor hvert knæ skal bøje sig for Kristus, og hver tunge til Guds ære skal bekende Ham som Herre. Hvorledes skal dette forstås ? Hvorledes skal det gå til, at Gud således tager magten fra Satan, at det som alt sagt bliver ham, der får det sidste ord ?
Nu er det, der bliver tale om at forstå billedet af Jesus som løven. Er det overhovedet muligt at anskue Satan og Jesus under samme billede ? Det foreløbige svar herpå må være, at løven ikke blot er det rovbegærlige vilddyr, men at den også er dyrenes konge. Men billedtale i denne sag strækker naturligvis ikke til, selv om vi jo nok kan sige, at dobbeltheden i billedet er forklarlig udefra, at det jo netop er Djævelens magt over denne verdens riger, som Jesus må fratage ham og overtage, for at Gudsrige skal komme på en sådan måde, at Guds vilje virkelig sker ikke blot på Åndelig måde i himmelen, men også faktisk og håndgribeligt på jorden.
Lad os til at begynde med citer nogle Skriftord. Først fra G.T.: I Es. 42,12-15 hedder det "Herren giver de ære, forkynder hans pris på fjerne strande. Herren drager ud som en helt, Han vækker som en stridsmand sin kamplyst, Han udstøder krigsskrig, Han brøler, æsker sine fjender til strid. En evighed lang har jeg tiet, været tavs og lagt bånd på Mig Selv; nu skriger Jeg som en kvinde i barnsnød, stønner og snapper efter luft." Fremdeles Es. 63, 1-6.: "Hvem kommer der fra Edom, i højrøde klæder fra Bozra, Han i det bølgende klædebon, stolt i Sin vældige kraft ? "Det er Mig, som taler i retfærd, vældig til Frelse !"Hvorfor er dit klædebon rødt, dine klæder som en persetræder ? "Jeg trådte vinpersen ene, af folkeslagene var ingen med mig; Jeg trådte dem i min vrede, trampede dem i Min harme, da sprøjtede deres blod på Mine klæder, jeg tilsølede hele Min klædning. Thi til hævnens dag stod Min hu, mit genløsnings år var kommet. Jeg spejdede, men ingen hjalp til; jeg studsede, men ingen stod Mig bi. Da kom min arm mig til hjælp, og Min harme den stod Mig bi; Jeg søndertrådte folkeslag i vrede, i harme knuste jeg dem, deres blod lod Jeg strømme til jorden."
Hertil kan rationalistisk Bibelkritik sagtens sige, at det er Gammeltestamentlig hævntale, afpasset efter datidens ufuldkomne, menneskelig Gudsbegreb. Men vi lader os aldeles ikke imponere her af; den selv samme profet skildre jo i Es. 53 samtidig Messias i en helt enden skikkelse. Man kan selvfølgelig ikke godtage denne skildring og afvise den anden.
Og hvad står der skrevet i N.T. ? Vel handler denne bogs forkyndelse efter Jesu himmelfart om den ""tavse Gud", der ikke taler direkte til mennesker, men almindeligvis kun middelbart gennem Evangeliets sandhed; og dog er det ikke til at komme uden om den kommende og direkte og derfor uundgåelige doms forkyndelse, der jo lyder allerede fra Jesu læber, og det skønt Han siger, at Han ikke er kommet for at dømme, men for at frelse verden: En dag skal de ord, Han har talt, dømme verden ! Jeg tænker i denne forbindelse særlig på Herrens egne ord i den Åbenbaringsbog der bærer hans navn, nemlig "Jesu Kristi Åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske snart" I forbindelse med den syvende basun, altså den sidste basun hører vi : Åb.11,16. Om, hvorledes de ældste, der sidder for Guds Åsyn på deres troner, kaster sig ned på deres ansigter og tilbeder Gud og siger: "Vi takker dig herre, almægtige gud, Du som er og som var, fordi Du har overtaget Din store magt og tiltrådt Dit kongedømme" I kap. 19,6 hører vi det samme, men nu som et kor af en stor skare og som en brusen af mange vande og som en buldren af stærke tordener: "Halleluja! Thi Herren vor Gud den Almægtige hat tiltrådt Sit kongedømme". Da Johannes derefter ser himmelen åben og Kristus ridende frem på den hvide hest, fulgt af de himmelske hærskarer, hedder det om Ham, at Han kaldes "Troværdig og sanddru", og Han dømmer og kæmper med retfærdighed". Fremdeles hører vi, at der "af hans mund udgik et skarpt sværd, for at Han med det skulle slå folkeslagene, og han skal vogte dem med et jernspir, og han skal træde persekarret fyldt med Den Almægtige Guds vrede og harmes vin".
Det tør nok siges at vi her og i de ovenfor citerede ord fra G.T. står overfor en ny åbenbaring af Gud og en ny måde, på hvilken Gud vil tale til mennesker. Denne nye måde må blive følgen af et helt ny regimente fra Guds side, karakteriseret derved, at hans ord ikke mere lader sig modsige, som tilfældet er nu, hvor "kristenheden" i stadig stigende grad vender sin kritik imod, ja foragter og forkaster hans tale.
Naturligvis er Gud og Kristus som alt sagt uforandrede i væsen: men at herske som en løve med et jernspir kan umuligt gå for sig på samme måde, som hvor talen er om Lammet, der – bundet og bastet – blev ført til slagtebænken, fordi det rige ikke var af denne verden og ikke lod sig oprette med magt og styrke, men kun ad Åndelig vej. Sagen kan vidst kortest udtrykkes på denne måde, at Gud og dermed hans rige bliver synligt her på jorden i Kristi genkomst, er det en selvfølge, som det hedder i Landstads salme: "Som lynets fart, Han kommer snart; da skal Hans pris på andet vis de Guds basuner tale".
Det står for mig som utvivlsomt, at det nye, der her bliver tale om, hænger sammen med genoprettelsen af Israelsriget i synlig herlighed, den tid på hvilken profeten Es.2,2 forjætter, at "fra Zion udgår åbenbaring, fra Jerusalem Herrens Ord. Da dømmer Han folk imellem, skifter ret mellem talrige folkeslag". Det er øjensynligt noget af det samme, Paulus tænker på når han Rom. 11,26 taler om Israel folkets kommende frelse ! Men det må betyde, at det nu vil blive talt på en sådan baggrund af faktiske begivenheder, at det ikke længere kan modsiges. Gud går påny ind i historien, men nu således, at han taler direkte og umiddelbart igennem historiens begivenheder her på jorden, hvor "riget er med solekår til syne og til stede i evighedens gyldenår med ret og fred og glæde". Eller lad os citere Vilh. Birkedal:
Da skal til sidst på Golgata Højalteret stå på jorden Og trindt om skal halleluja Fortrænge dommens torden Da skal din himmel blå Som tempelhvælving stå Og Du skal lyse fred Din fred og salighed Fra altret over jorden
Nu er der ikke længere tale om at "gå udenfor lejren og bære Hans forsmædelse"; ej heller bliver der tale om at prise den salig, som ikke har set og dog troet. Når "Herrens kundskab dækker jorden som vandet havets bund", da er det forbi med det nu foragtede forkyderembede Når den ene ikke mere skal undervise den anden, men alle skal være oplært af Gud selv, fordi nu først udgydes til fulde Hans Ånd over alt kød, da er det klart, at vi kommer til at stå overfor en helt ny måde, på hvilken Guds Ord vil blive forkyndt.
Gennem vældige domshandlinger, gennem Guds direkte indgriben i historiens gang skal vi nå frem til denne herlige tid. Hvad vil det ikke betyde, når den vågne kristne menighed tages bort fra jorden i et nu i et øjeblik
Ved den sidste basun ? Hvor betagende bliver det ikke, når Herren samler Sit adspredte folk fra alle jordens egne, og Davidriget genoprettelse bliver beviset for Bibelordets sandhed, for Guds magt til gennem kampe og alle lidelser, gennem alle tilsyneladende nederlag at føre Sit rige til fuldkommen og endegyldig sejr !
Set på denne baggrund bliver det så småt, ja så ligegyldigt, hvad selvklog menneskelig tænkning har at sige om vor velsignede Gudgivne Bibelbog, hvad en rationalistisk teologisk "videnskab" tillader sig at stemple som uhistorisk eller at udskille som værdiløst. Da er Gudsordet ikke længere i menneskers vold, så de kan skalte og valte med det efter behag. Da er sagen vendt om. Ja, thi da taler Gud på en helt ny og uimodståelig måde.
Vi trænger til storsind på Gudsrigets fremtid, om frimodigheden og arbejdsglæden skal holdes oppe i disse "de ringe tings dage". Guds røst fra døbefont og nadverbord har intet som helst sensationelt ved sig; den lader sig kun altfor let overhøre. Og at "den lille hjord" er arving til et kommende herlighedsrige, skal der ikke megen skepsis til for at finde urimeligt. Men hvor sandt er det ikke, at "Uden syner forvildes et folk" Ords. 29,18. Og hvor påkrævet er det ikke også for en slægt at lytte til profetiens Ord: "gå nu hen og skriv det på en tavle i deres påsyn og optegn det i en bog, at det i kommende tider kan stå som vidnesbyrd evindelig. Thi det er et stivsindet folk, og svigefulde børn, børn, der ikke vil høre Herrens lov, som siger til seerne: "Se ingen syner!" Til fremsynede: "Skuer os ikke det rette!" Tal smiger til os, skuer os blændværk, vig bort fra vejen, bøj af fra stien, lad os være i fred for Israels Hellige!" Es. 30,8-11.Men lad det være sagt endnu engang: Kun i Bibelbogens evighedsord har vi Gudgivne syner. Menneskesyner er blændværk. For en menneskealder siden taltes der betagende fra U.S.A. om "Verdens evangelisation i dette slægtled". I dag lyder det på sin vis lige så betagende – også fra U.S.A.: Verden genskabes gennem moralsk oprustning" Nu som den gang gælder det, at "hastværk er lastværk" Es. 30, 15-16. Med syner fra Gud har det sig ganske anderledes: "Skriv synet op og rist det ind i tavler, at det kan læses let; thi synet står ved magt, træffer inde i tide, usvigeligt iler det mod målet; tøver det, bi så på det, thi det kommer; det udebliver ikke." Hab. 2.2-3.
Ordet og Israel, Oktober 1955 Et brev og et svar Kære Eyvind Sivertsen.
Da jeg gennem deres bøger skønner, at de har arbejdet meget med de sidste tider, tør jeg på manges vegne bede dem forklare, hvad Herrens mening, efter deres syn, er med ordet i Mat. 24, 14; "dette evangelium om Riget skal forkyndes over hele jorderige til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme." Hvad betyder "enden" egentlig ? Er det nærværende tidshusholdning afslutning, eller verdens ende ?
Her i Norge har missionær P.A. Bredvej i sin bog "Smerten i Jesu genkomst" gået stærkt til felt mod det syn, som de hævder i deres bøger. Vi vil derfor være dem meget taknemlig, om de vil kort gøre rede for deres syn på disse vigtige spørgsmål. Vi er mange her i Norge, som sammen med mig, er levende interesseret i at få disse spørgsmål klarlagt af en grundig Bibel-læser som dem. Jeg vil derfor bede dem svare på ovenstående spørgsmål i en kort, klar og populært skrevet artikel i Ordet og Israel, jo før jo hellere.
Til: Johannes Daasvad.
Det er – desværre – sjældent, at man af et menneske med et så fordomsfrit og sandhedskærligt sind, kræves til regnskab for det håb om Kristi genkomst, der har fået en ganske afgørende plads i ens kristen liv og i ens syn på den i Bibelen åbenbarede frelsesplan, der ligger til grund for den fulde virkeliggørelse af Gudsriget her på jorden. Sekretær Daasvad skal derfor have tak for ovenstående henvendelse. Ihukommende apostlenes formaning skal jeg søge at "forsvare mig" med tilbørlig sagtmodighed og frygt. Jeg skal tillige bestræbe mig for at gøre det så kort som muligt, selv med fare for at lade ikke uvæsentlige sider uomtalt.
Rent indledningsvis må jeg dog bemærke, at missionær Bredvej i sin bog kæmper med en så ensidig nidkærhed for evangeliets (herlige) gerning, at han gang på gang – synes det mig – overser, at efter Guds bestemmelse er der nu engang mange forskellige tjenester i Hans rige, derfor også mange forskelligartede kald, der alle er nødvendige til den fuldt harmoniske opbygning af den menighed, som er Kristi evige herligheds-legeme. For oversigtens skyld samler jeg, hvad jeg har at sige under flg. punkter:
 1. Ethvert Guds Ord, "der står skrevet", forstås kun til fulde, når det sammenholdes med et andet Guds ord: "der står også skrevet".
 2. Jesus har udtrykkelig sagt, at det var Helligånden forbeholdt at vejlede menighed til hele sandheden , Derunder at forkynde "det, der kommer", altså det, der vedrører "de sidste ting". Joh. 16, 13.
3. Paulus lærer 1.Kor.15,20 -,at indhøstningen i Guds Riget sker "hver i sit hold", og at "enden" med Kristi kongerige først kommer når de er indhøstet, som tilhører Ham i Hans tilkommelse.
4. Lad læren om Tusindårsriget ( når den ikke ses ifm. forjættelserne i G.T. om et kommende herlighedsrige i Israel) være nok så dunkel – et står dog urokkeligt fast, at forud for dette rige går en "en første opstandelse" (Enhver tydning, der går uden om dette, må altså forkastes).- hvortil der er ikke knyttet nogen domshandling af samme art som ved alle de andre dødes opstandelse efter tusindårsriget. denne opstandelse må nødvendigvis være identisk med den opstandelse af "de døde i Kristus", som sker samtidig med menighedens bortrykkelse til himmelen som afslutning på den nærværende kirketid.
"Forkrænkelighed arver ikke u-forkrænkelighed. Se jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun skal lyde, og de døde skal opstå u-forkrænkelige, og da skal vi forvandles. Thi dette forkrænkelige må iføre sig u-forkrænkelighed, og dette dødelige iføre sig udødelighed. 1.Kor.15,50-53. "vi vil ikke brødre, at i skal være uvidende om dem, der sover hen, for at i ikke skal sørge ligesom de andre, der ikke har noget håb. Thi så sandt vi tror, at Jesus er død og opstanden, skal også Gud ved Jesus føre de hensovede frem sammen med ham. Dette siger vi jer nemlig med et Ord fra Herren, at vi, som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ingenlunde gå forud for de hensovede. Thi Herren selv skal stige ned fra Himmelen og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå, derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i SKYERNE for at møde herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren". 1.Tess. 4, 13-17.det er denne "udopstandelse ud af døde" (ordret oversat), som Paulus i Fil. 3,11 (om jeg dog måtte nå frem til opstandelsen fra de døde) ser hen til som fuldendelsen af vor frelse, jf. "Jeg er overbevist om, at Han, som har begyndt Sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag." Fil. 1, 6.
 1. Der næst vil di nævne det betydningsfulde sted i Ap. Gr. 15, 13-18 "Da de var holdt op med at tale, tog Jakob til orde og sagde: "Brødre hør på mig ! Simon har fortalt, hvordan Gud først drog omsorg for ud af hedningerne at vinde sig et navn. Hermed stemmer også Profeternes ord overens., således som der står skrevet: "derefter vil Jeg vende tilbage og atter opbygge Davids faldne hytte, og dens ruiner vil jeg atter opbygge og rejse den igen, for at også de øvrige af menneskene skal søge herren, alle hedninger, over hvilket Mit navn er nævnt, siger Herren, der skal gøre dette, som er kendt af ham fra evigheden af."
Herom udtaler dr. Scofield i sin kendte "Reference Bible" flg.: "Med hensyn til Guds frelsesplan (dispensationally) er dette det vigtigste syn i Nytestamente, det oplyser om det Guddommelige formål for den nuværende tidsalder og for den kommende." Jakobs ord må vel herefter forstås således, at den nærværende "kirkens" tidsalder (mærk ordet først) drejer det sig ikke om en almindelig frelse til alle hedninger, men om udtagelse ud af disse (ekklesia udkaldt forsamling), svarer til:
 1. at det i "den nuværende tid", kun er et "udvalg", en "rest" af Israel, der frelses. (Således er der da også i den nuværende tid blevet en rest tilbage i kraft af nådes-udvælgelse. Men er det af nåde, så er det altså ikke mere af gerninger, ellers bliver nåden jo ikke mere nåde. Hvorledes forholder det sig da ? Det Israel søger, har det ikke opnået, men de udvalgte har opnået det; de øvrige derimod blev forhærdede. Rom. 11,5-7.
 2. den ovenfor omtalte "udopstandelse ud af døde"
 3. og udgydelsen "af" Min Ånd over alt kød Ap. Gr. 2,17. Med andre ord er det, det her drejer sig om, en indhøstning af den førstegrøde, der omtales mange steder i Nytestamente som entydig med menigheden i den nærværende tid: "En menighed af førstegrøde, som er indskrevet i Himmelen" Hebr.12,23. "En førstegrøde af Hans skabninger" Jakob 1, 18. "En førstegrøde for Gud og Lammet" Åb. 14. 4.
DEREFTER kommer den af Paulus omtalte "endens" tid (jf. ovenfor hovedpunkt 3, hvor Kristus skal være konge – på en anden måde end nu ! – Da er den særlige udvalgte tid forbi, i hvilke hedningerne et kun af Gud kendt "fuldt tal" er indgået i Guds rige, og "hele Israel " Rom. 11,26 skal frelses. Da først opfyldes forjættelsen fra før Jesu fødsel, at "Gud Herren skal give Ham Davids, Hans faders trone. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid" Luk.1, 32-33.Da først (jf., ordet "FOR AT") kommer den tid, da Helligånden skal udgydes over" alt kød" Joel 3, 1. Da alle hedningerne skal søge Gud.
Mangfoldige steder i G.T. tales der om denne tid. Vi nævner Es. 40,5: "åbenbares skal Herrens herlighed, alt kød til hove skal se den; Thi Herrens mund har talet". Og es.45,22 ff. "Vend dig til Mig og bliv frelst, du vide jord; thi Gud er jeg--- " Jeg svor ved Mig selv, fra Min mund kom sandhed, Mit Ord vender ikke tilbage: Hvert knæ skal bøje sig for Mig, hver tunge sværge Mig til." Fra Israel udgår herligheden: Det skal ske i de sidste dage, at Herrens huses bjerg, grundfæstet på bjergenes top, skal løfte sig op over højene, og talrige folkeslag skal vandre: Kom, lad os drage til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; Han skal lære os Sine veje, så vi kan gå på Hans stier; thi fra Zion udgår åbenbaring, fra Jerusalem Herrens Ord." Es. 2,1-3. Ja, dette bliver den store missionstid ! Det strider mod al sund tænkning, ja det grænser til uredelighed, at omtyde sådanne klare Profetord til at gælde frelseshistoriens første afsnit (udvælgelsens kirketid) i stedet for, som de selv siger, "de sidste dage" (Tusindårsriget).
 1. På baggrund af alt det foregående læser vi nu hos Mat. 24,13. Om, at "dette Riges evangelium skal forkyndes på hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene, og så skal enden komme". I betragtning af, at Jesu ord har særlig tilknytning til Israels folk og dets fremtid og særlig til den rette Messias-forventning vers 5 og 11., forekommer det naturligt at sidestille talen om evangelisk forkyndelse "til et vidnesbyrd" for alle folkene med det ejendommelige udtryk i Ap. Gr. 15,17. Om alle hedninger, "over hvilket Mit navn er nævnet", et ord der jo uimodsigeligt sigter til forkyndelsen i den nuværende "udvælgelsens" missionstid. Og så kommer Jesu Ord om "enden" lige så naturligt til at svare til Pauluses ord om "enden" i 1.Kor.15,24. ,jf. punkt 3.
 2. Missionær Bredvej skrappe bekæmpelse af det her hævdede syn på forskelligartede perioder i missionshistorien kan ikke forsvares ud fra en frygt for, at det skal lamme missions-iveren. Vel kan det lamme et missionssyn, der regner med massevirkning i form af folkeomvendelser. Et nøgternt kvalitetsbestemt, i dybden gående missionsarbejde er der altid og alle vegne hårdt brug for. Og hvilken hjælp til bevarelse af frimodigheden giver det ikke for den missionær, der ærligt og ydmygt ser i øjnene den just nu foreliggende situation på missionsmarken, der så tydeligt peger frem mod afslutningen af missionsarbejdet i dets hidtil udøvede skikkelse og vidner højlydt om en talmæssig stigende vækst af hedenskabet i forhold til væksten af kristne hedninger.
Og det er vel dog egentlig så ligetil – hvis man da fastholder troen på Guds udvælgelse af Israel folket som sådant – at (folketiden) i Guds rige - til forskel for (kirketiden)- ikke kan komme ,FØR DETTE "det første blandt folkene" Jer. 31, 7 og 9. Frelses netop som folk "hele Israel" jf. Rom.11,26. At dette bliver som "liv ud af døde" for verden, svarer da også ganske til, at "alle hedninger" engang skal søge Herren, og det netop når Israel kommer til at stå "som et banner for folkeslagene" Es.11,10. 49,22. 62,10


ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.yeshuattsion.webbyen.dk