onsdag den 13. marts 2013

Rom.kap.2-3 beskriver 2 retfærds-begreber O.E. I.DET ER TO FORSKJELLIGE RETTFERDIGHETSBEGREP SOM ER BESKREVET I BREVET TIL ROMERNE, KAPITLENE 2-3


I Brevet til Romerne, kapitlene 2-3. er det følgende typer mennesker som blir beskrevet:
a)    Det er hedningene som ikke kjenner til verken jødenes lov eller frelsen i Jesus Kristus.
b)    Det er de sekulære jødene og de messianske jødene. De kjente til jødenes lov. Etter at Jesus var kommet kjente de også til Messias.
c)     Det er den kristne menigheten, som består både av jøder og hedninger.
Den første og den andre gruppen blir behandlet som EN ENHET (Rom.2,1-3,20.), for de har de samme prinsippene for frelsen, og det er:
a)    Gode gjerninger og
b)    Troen på Gud som skaperen eller troen på Jesus som jødenes frelser og Messias.
De to første gruppene har hver et sett av lover som de skal holde. Hedningene, som ikke har den jødiske loven, har ”lovens gjerning skrevet i deres hjerter”. (Rom.2,15.) Jødene har Moseloven, som de skulle holde i vandringen som troende. (Rom.2,17.)
Jødene skal dømmes i forhold til loven, men hedningene skal dømmes i forhold til ”deres samvittighet og deres tanker.” (Rom.2,15.) Det er det samme som ”lovens gjerning i deres hjerter”.
De av hedningene og jødene som har GODE GJERNINGER i sine liv, SKAL BLI FRELST. ”han som betaler enhver ETTER HANS GJERNINGER: Dem som med utholdenhet I GOD GJERNING, søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi TIDSALDERLIG LIV (et liv i ”Riket for Israel”), men de som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som GJØR DET ONDE, både jøde først og så greker, for Gud gjør ikke forskjell på folk.” (Rom.2,6-11.)
Det er ingen som kan frelse seg selv ved gode gjerninger. Det vet vi godt. Det er bare Guds nåde og Guds rettferdighet som kan frelse et menneske. I Brevet til Romerne 2,1-3,20 er det IKKE GUDS RETTFERDIGHET, som blir beskrevet, men det er MENNESKETS EGEN RETTFERDIGHET. Når et menneske gjør gode gjerninger, kan det være et bevis på at de har kommet til tro på Gud og har fått del i frelsen.
Disse menneskene, som er beskrevet her, har fått del i Guds rettferdighet på grunn av at de er kommet til tro på Gud. Dette er grunnen til at de gjør gode gjerninger. Disse gjerningene hører derfor med til selve frelsesgrunnlaget.
Disse menneskene skal også dømmes i forhold til det som Paulus kalte ”MITT EVANGELIUM”, som er FORSONINGENS EVANGELIUM. ”på den dag da Gud skal dømme det skjulte (deres innerste tanker og gode gjerninger) hos menneskene etter (gr.”kata”, som betyr ”i forhold til”) mitt evangelium ved Jesus Kristus (Det er Jesus som er dommeren.)” (Rom.2,16.)
Dette samsvarer godt med det som Johanne skrev i sitt evangelium: ”Undre dere ikke over dette. For den time kommer da alle de som er i gravene (Det er legemet som er i gravene), skal høre hans røst, og de skal gå ut. De som HAR GJORT GODT, til LIVETS OPPSTANDELSE (livet i ”Riket for Israel”). De som HAR GJORT ONDT, til DOMMENS OPPSTANDELSE.” (Joh.5,28-29.)
Det er ingen som kan frelse seg selv ved gode gjerninger, men GJERNINGENE VISER HVEM DU ER. De viser at du har fått del i Guds rettferdighet.
Hedningene er heller ikke ansvarlig for det som de ikke kjenner til av Guds ordninger. I sin samvittighet og i sine tanker har Gud lagt ned i dem en kunnskap om at Gud har skapt og opprettholder himmel og jord. Dersom de får tak i denne kunnskapen og holder fast på den i sitt hjerte, skal de bli frelst. Dette evangeliet kaller vi for ”DET TIDSALDERLIGE EVANGELIET”. Det betyr to ting, og det er:
a)    Dette evangeliet har vært bestandig. Det har vært i enhver tidsalder.
b)    Dette evangeliet skal forkynnes etter at den frie nådens tid er forbi og etter at den kristne menigheten er bortrykket til Gud. De som bøyer seg for det, skal få del i ”den kommende tidsalder”, som er ”Riket for Israel”.
Dette evangeliet har bestandig gitt både jødene og hedningene kunnskap om Gud SOM SKAPER og OPPRETTHOLDER AV SKAPERVERKET. ”Og jeg (Johannes) så en annen engel flyge under det høyeste av himmelen, som hadde ET TIDSALDERLIG (gr.aionion) EVANGELIUM å forkynne for dem som bor på jorden (eller i Israel) og for hver ætt og stamme og tunge og folk (hedningene), og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære” for timen for hans dom er kommet, og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene.” (Joh. Åp.14,6-7.)
At det ikke er menneskets egne rettferdighet som frelser et menneske, kommer også tydelig fram i det som står i Brevet til Romerne 3,10-20. Der står det blant annet: ”Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en.” (Rom.3,10.) (Les resten av disse verdene.)
I Brevet til Romerne 2,1-3,20 er det hedningenes og jødenes mulighet til frelse som blir beskrevet. Den bygger på to typer rettferdighet, og det er:

a)    Guds rettferdighet og
b)    Lovens rettferdighet, som er menneskets egen rettferdighet. Den gir seg utslag i at mennesket gjør gode gjerninger.
I Brevet til Romerne 3,21-31 er det den kristne menighets rettferdighetsbegrep som blir beskrevet. ”Men NÅ er GUDS RETTFERDIGHET, som loven og profetene vitner om, åpenbart UTEN LOVEN.” (Rom.3,21.)
Det kom EN NY TID med Paulus. Han fikk ET NYTT BUDSKAP og ET NYTT EVANGELIUM, og det er at vi er frelst AV NÅDE VED TRO UTEN GJERNINGER.
Det, som både troende hedninger og troende jøder kan rose seg av ved Guds dom, er deres GODE GJERNINGER. DENNE ROSEN ER NÅ UTELUKKET, for det har kommet en ny tidsperiode med Paulus, og det er den frie nådens tidshusholdning. Paulus skrev følgende om dette: ”Hvor er så VÅR ROS? DEN ER UTELUKKET. Ved hvilken lov? GJERNINGENES (lov)? Nei, VED TROENS LOV, for vi holder for at et menneske blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger.” (Rom.3,27-28.)
Troens lov” som er det samme som ”Paulus sitt budskap om den frie nåden”, har satt en stopper for ”gjerningenes lov”. Mennesket kan ikke lenger være delaktige i sin egen frelse. Det er satt en stopper for det i den frie nådens tidshusholdning. I vår tidsperiode skal vi bare rose oss av det som Jesus har gjort for oss. (Slå opp i en Bibelordbok over substantivet ”ros” og verbet ”å rose seg” og undersøk hvilke herlige sannheter og løfter som er beskrevet der.)
Vi må skille mellom Paulus nye budskap om den frie nåden og hedningene og jødene som ikke hadde dette budskapet. Når vi undersøker de jødiske Skriftene i N.T., ser vi at de operer med to sett av rettferdighetsbegrep, og det er Guds rettferdighet og lovens rettferdighet. ”For dommen skal være ubarmhjertig mot den som IKKE HAR GJORT RETTEFERDIGHET, men BARMHJERTIGHETEN ROSER SEG MOT DOMMEN (Guds dom)” (Jak.2,13.)
Abraham vår far, ble ikke han RETTFERDIGGJORT VED GJERNINGER, da han ofret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at TROEN BLE FULLKOMMEN VED GJERNINGER.” (Jak.2,21-22.)
Av det, som er skrevet ovenfor, ser vi at det er TO SETT AV RETTFERDIGHET og TO SETT AV FRELSE, som blir behandlet i Brevet til Romerne 2,1-3,20. Dersom vi ikke skiller mellom:
a)    Hedningenes og jødenes vei til frelsen og
b)    Den kristne menighets vei til frelsen, så fortolker vi Guds ord på en gal måte og forkludrer Guds frelsesplaner med de forskjellige kategorier av mennesker.

Det er dessverre det som er blitt gjort både i katolsk, luthersk og reformert teologi. Dette fører til gal forkynnelse, liten vokster blant de troende og frustrasjon over at vi ikke strekker til i kristenlivet. Vi skal ikke se på oss selv og det som vi greier å prestere i den frie nådens tidsperiode, men vi skal se på det som Jesus har gjort for oss. Når skal den kristne menigheten begynne å forstå at vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger? (Ef.2,8-9.)

Tingvoll den 17-06-07. Oskar Edin Indergaard