torsdag den 14. marts 2013

Spørgsmål og opgaver 10. Oskar Edin Indergaard

Forkynder, forfatter Oskar Edin Indergaard:

GUDS - RIGET I ISRAEL

Kristen Bokproduksjon, Tingvoll 1985

"DE 5 FØRSTE FRELSESHUSHOLDNINGER"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad er en frelses tidshusholdning ?
2. Hvor mange frelses tidshusholdninger har vi ?
3. Hvorfor ender alle frelses tidshusholdninger med dom?
4. Hvad er det som kendetegner den første frelses tidshusholdning ?
5. Hvilke konsekvenser fik det at menneskene faldt i synd ?
6. Hvad er det som kendertegner den anden frelses tidshusholdning ?
7. Hvorfor indgik de faldne engler seksuelle forbindelser med menneskenes døtre ?
8. Hvad er det som kendetegner den tredie frelses tidshusholdning ?
9. Hvilke 10 store endetids tegn har vi i dag ?
10. Hvad er det som kendetegner den fjerde frelses tidshusholdning ?
11. Hvorfor måtte Gud udtage sit eget folk ?
12. Hvorfor gav Herren jødefolket en del af sine love allerede før Sinai ved Mara ?
13. Beskriv de forskellige aspekter ved loven ?
14. Hvilke 5 løfter fik jøderne i forbindelse med indgåelsen af loven ?
15. Hvilke velsignelser blev fremlagt for jøderne før de skulle indtage det lovede land ?
16. Hvilke forbandelser blev der udsagt over dem dersom de ikke holdt Sinai loven og palæstinapagten
17. Hvad er Gog krigen ? Se. Esekiel 38-39,16.
18. Hvad er Antikrist-krigene ?
19. Hvad er hedningernes tider ? (gr. kario ethnon)

side 29


"MESSIAS SOM FORSONER OG KONGE"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke 2 forskellige profeti-rækker har vi om Messias i G.T. ?
2. Hvem er det som først fik løftet om Jesu forsonings død ? Se 1. Mos.3,15.
3. Hvad vil det sige at Gud skulle være Sems Gud ?
4. Hvilke profetier kommer til udtryk i 1. Mos.9,18-27 ?
5. Hvilke løfter fik Abraham medens han endnu boede i Mesopotamien ?
6. I hvilken nation, stamme og familie skulle Messias komme ?
7. Hvilken side ved Jesus beskriver Esajas 42,1-4 og 49,1-8 ?
8. Hvilken side ved Jesus beskriver Esajas 53 ?
9. Hvorfor er Esajas 53 blevet kaldt for "synagogens dårlige samvittighed" ?
10. På hvilken måde kan menneskene i dag formå at skabe fred i verden ?
11. Hvordan ser de liberale jøder på Messias ?
12. Hvordan ser de ortodokse jøder på Messias ?
13. Hvad ligger i begrebet "Kristus transformation", og hvordan skal vi vurdere dette begreb ?
14. Hvad går erstatningsteologien ud på, og hvordan bør vi stille os til den ?

side 45


"GUDS RIGET I DET GAMLE TESTAMENTE"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad er den generelle beskrivelse af begrebet "Guds rige" ?
2. Hvorfor er det så vigtigt at vi kender til hvad som ligger i begrebet "Guds rige" ?
3. Hvad vil det sige at Guds rige både har en åndelig og indre side og en ydre og en historiske
4. Hvilken 4 verdensriger har vi før riget for Israel kommer ?
5. Hvilke forskellige benævnelser har vi for Gudsriget i Israel ?
6. Hvilke 5 forskellige betydninger har begrebet "Guds rige" i Gl. testamentlig tid ?

side 54


GUDS-RIGET I DET NYE TESTAMENTE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilken opgave havde døberen Johannes ?
 2. Hvilken forkyndelse havde han ?
 3. Hvad var hensigten med Johannes dåb ?
 4. Hvad var forskellen på Johannes dåben og Jesu dåb ?
 5. Hvorfor var Johannes sikker på at Jesus er Messias ?
 6. På hvilken måde var døberen Johannes virksomhed en ny tid for Israel ?
 7. Hvad var fælles angående Johannes og Jesu forkyndelse ?
 8. Hvorfor er det formålstjenligt at bruge Mattæus evangeliet når vi skal undersøge
Begrebet ”Guds rige” i de synoptiske evangelier ?
 1. Hvad er de synoptiske evangelier ?
 2. Hvilken 3-deling af Mattæus evangelium må vi gøre når vi skal undersøge begrebet
Guds rige” ?
 1. Hvilke 7 hemmeligheder angående Gudsriget omtalte Jesus i Mat.13,3-52 ?
 2. Hvorfor talte Jesus til folket i lignelser efter Mat.12 ?
 3. Hvilke 4 forskellige forståelser får vi af begrebet ”Guds rige” i Mat.13,3-52 ?
 4. Hvilke lignelser har Mattæus om Gudsrigets hemmeligheder foruden de der står i Matt.13,3-52 ?
 5. Hvilke lignelser har Markus evangelium om Gudsrigets hemmeligheder ?
 6. Hvilke lignelser har Lukas evangelium om Gudsrigets hemmeligheder ?
 7. Hvilke lignelser har Johannes evangelium om Gudsrigets hemmeligheder ?
 8. Hvilke andre lignelser finder vi i evangelierne ?
 9. Hvilke benævnelser brugte Mattæus om begrebet ”Guds rige”, og hvad betyder disse ?
 10. Hvilke andre benævnelser brugte Markus og Lukas om Gudsriget ?
 11. Hvilken side ved Gudsriget beskrev Johannes ?
 12. Hvad betyder begrebet ”Guds rige” i Apostlenes Gerninger ?
 13. Hvad betyder begrebet ”Guds rige” i brevene og i Johannes Åbenbaring ?
 14. Hvilke forskellige betydninger kan begrebet ”Guds rige” have i N.T. ?
Side 80


DET FØRSTE TILBUD
OM OPRETTELSEN AF GUDS-RIGET I ISRAEL”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 2 hovedopgaver havde Jesus ved sit første komme ?
 2. Hvorfor blev riget for Israel ikke oprettet ved Jesu første komme ?
 3. Hvilke 3 forpligtigelser blev der stillet jøderne som folk og nation for at riget kunne oprettes ?
 4. Hvad er erstatningsteologien, og hvordan bør vi stille os til den ?
 5. Hvorfor udtalte Jesus sig lidt om den kristne menigheds åndelige principper ?
 6. Hvor længe varede lovens forkyndelse ?
 7. Hvad vil det sige at riget for Israel har 2 forkyndelser i det Nye testamente ?
 8. Hvad er den kristne menigheds forkyndelse ?
 9. Hvad er forskellen på de synoptiske evangelier på den ene side og Johs. Evangeliet. På den anden side
 10. Hvorfor udlagde Jesus ikke den kristne menigheds mange hemmeligheder i evangelierne ?
 11. Hvad går Guds riges hemmeligheder ud på, således som Jesus underviste sine apostle/disciple
I 40 dage efter sin opstandelse ?
 1. Hvilke opgaver fik apostlene ifølge missionsbefalingen ?
 2. Hvilke opgaver har den kristne menighed fået ?
 3. Hvorfor er det galt at hævde at verdens missions opgaven er givet til den kristne menighed ?
 4. Hvad siger Bibelen om Jesu alvidenhed og kundskaber ?
 5. Hvad havde Jesus fortalt sine apostle om endetiden ?
 6. Hvilke 2 sider eller 2 dimensioner har Gudsriget ?
 7. Hvilken af disse 2 dimensioner måtte komme først ?
 8. Hvorfor var de religiøse ledere i Israel ikke opmærksomme på rigets åndelige dimensjon ?
 9. Hvilke gruppe mennesker i Israel var opmærksomme på at forsoningssiden ved Jesus/Messias
Måtte komme før herligheds-siden ?
 1. Hvilken betydning har Jesu forklarelse på bjerget ,Mark. 9,1-9 ? og hvilke aspekter ved det
Fremtidige Gudsrige i Israel kommer til udtryk i denne hændelse ?
 1. Hvad ligger i begrebet ”himlenes rige” ?
 2. Hvilke betydninger har Jesu undergerninger ?
 3. Hvilke ligheder er der mellem teologerne på Jesu tid og teologerne i dag ?
 4. Hvilken lære om retfærdiggørelse havde teologerne på Jesu tid ? menneskene
 5. Hvorfor var teologerne på Jesu tid imod at Jesus tilgav deres synder ?
 6. Hvad er Guds egen definition på sig selv i det Gamle Testamente?
 7. På hvilken måde brugte Jesus Guds egen definition på sig selv i det Nye Testamente ?
 8. Hvilke 4 vigtige oplysninger gav Jesus jøderne i forhørene for det Høje Råd ?
 9. Hvilke 2 typer forkyndelser finder vi i Apostlenes Gerninger kap.1-15, og hvad går disse forkyndelser ud på ?
 10. Hvordan kan vi vide at Gud gav jøderne endnu en mulighed til at omvende sig og få del i riget ?
 11. Hvilke 5 forskellige vurderinger er der angående varigheden af Jesu tilbud om at oprette riget for Israel ?
 12. Hvorfor kan vi være helt sikre på at tilbudet om oprettelsen af Gudsriget stod ved magt til og med
Kap. 7 i Apostlenes Gerninger ?
 1. Hvorfor mente døberen Johannes og apostlene/disciplene at ”Herrens dag” stod foran sin opfyldelse ?
 2. Hvad er ”Herrens dag” ?
 3. Hvad var det som skete med apostlene/disciplene efter kap.7 i Apostlenes gerninger, og hvilke følger fik dette ?
 4. Hvorfor blev Barnabas sendt til Antiokia, og hvorfor hentede han Paulus fra Tarsus for at lede denne store missionsvirksomhed ?
 5. Hvor havde Paulus været efter sin omvendelse ved Damaskus ?
 6. Hvad var foranledningen til et apostelmøde i år 49-50 e.Kr. blev afholdt ?
 7. Hvilke 3 forskellige fraktioner var tilstede, og hvilke synspunkter havde de ?
 8. Hvilke 13 punkter blev apostlene og de ældste enige om på apostelmødet ?
 9. Hvornår begyndte den kristne menigheds udtagelse ?
 10. Hvorfor kan vi sige at den kristne menigheds tids husholdning officielt blev indledt på apostelmødet ?

Side 138-140


HVAD ER ”JØDEKRISTENDOM” ?

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvordan skal vi forstå indholdet i Bjergprædikenen, Mat.5-7 ?
 2. Hvad ligger i de to begreber ”betinget” og ”ubetinget”(fri) nåde ?
 3. Hvilke benævnelser brugte Jesus om riget for Israel ?
 4. Hvor skal brylluppet stå ?
 5. Hvem er brudgommen ?
 6. Hvilke forhold er der mellem brudgommen og den kristne menighed ?
 7. Hvem er bruden (gr.nymfe) ?
 8. Hvem er hustruen (gr.gyne) ?
 9. Hvem er brudejomfruerne ?
 10. Hvad er de 3 vigtigste forudsætninger for at Jesus kunne oprette riget for Israel ?
 11. Hvad går ”jødekristendommen” ud på ?
 12. Hvad er den kristne menigheds teologi ?
 13. Hvad mente Paulus når han brugte udtrykket ”mit evangelium” ?
 14. Hvad er forskellen på ”jødekristendommen” og Paulus’s teologi ?
 15. Hvilke beviser har vi nævnt på at Jesus tilbød jøderne at han ville oprette riget ved sit første komme ?

Side 153


GUDS-RIGET I ISRAEL”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvornår skal 1000 års riget blive oprettet ?
 2. Hvilken status skal Jerusalem have i rigets tid ?
 3. Hvad skal der ske med Jerusalem i den store trængsel ?
 4. Hvilke følger vil det få for Sions bjerg ?
 5. Hvad skal der ske med det himmelske Jerusalem i den store trængsel ?
 6. Hvilke følger vil det få at det himmelske Jerusalem svæver frit over det jordiske Jerusalem i rigets tid ?
 7. Hvad er det som indhyller det himmelske Jerusalem i rigets tid ?
 8. Hvad er forskellen på den kristne menighed og den store hvide skare som kommer ud af den store trængsel ?
 9. Hvordan kan vi se at disse 2 frelses forsamlinger ikke er de samme ?
 10. Hvad er forskellen på trængselstidens tempel og 1000 års rigets tempel ?
 11. Hvornår vil ofringerne i templet ophøre, og hvad er grunden til at de ophører ?
 12. Hvad er forskellen på Jesu komme for den kristne menighed og Jesu genkomst ?
 13. Hvad er dobbelt-dagen ?
 14. Hvornår vil Jesus frelse jøderne som folk og levning ?
 15. Hvilke 6 store frelses begivenheder vil ske med jøderne i løbet af den 70. Åruge ?

 1. Hvad vil ske i det tidsrum på 30 dage som vil gå ud over årugen ?
 2. Hvad vil ske i det tidsrum på endnu 45 dage som der vil forløbe ud over årugen ?
 3. Hvad vil der ske i 1040 dage (2300 dage minus 1260 dage=1040 dage) efter at årugen er slut ?
 4. Hvad går vanhelligelsen af trængselstidens tempel ud på ?
 5. Hvilken straf vil de levitiske præster få i 1000 års riget på grund af deres frafald?
 6. Hvem skal blive præster i deres sted?
 7. Hvilke opgaver skal Jesus fuldføre i disse 75 dage som går ud over den 70. Åruge ?
 8. Hvilke grupperinger er med Jesu når han kommer til sit tempel i Jerusalem ?
 9. Fra hvilken himmelretning kommer Jesus når han sammen med de hellige og englene drager ind
I templet i Jerusalem ?
 1. Hvem har lov til at sidde i den østre port i templet i 1000 års riget ?
 2. Hvorfor har jøderne fået muret den østre port i den gamle bymur ?
 3. Hvilke 2 menneskegrupperinger vil Jesus dømme foran sin herlighedstrone i Jerusalem ,
Efter at han er kommet tilbage til det nyopbyggede tempel ?
28. Hvad er forskellen på det nu opbyggede Jerusalem i rigets tid og det ny Jerusalem ?
 1. Hvorfor må vi få et nyopbygget Jerusalem i rigets tid ?
 2. Hvem skal være hovedarkitekten i bygningen af byen ?
 3. Er der også andre som skal være med til at bygge byen ?
 4. Hvilken udstrækning skal byen få ?
 5. Hvilken udstrækning skal Israel få i rigets tid ?
 6. Hvad er forskellen på stammedelen af landet og grænsedelen af landet ?
 7. Hvorfor må Israels naboer underlægge deres land under Israel i rigets tid ?
 8. Hvad er dobbelt bækken ?
 9. Hvilken funktion har den ?
 10. Hvilke 5 forskelle er der på dobbeltbækken i rigets tid og livets elv på den nye jord ?
 11. Hvad er grunden til at det Gamle Testamente næsten ikke beskriver den nye jord ?
 12. Hvor i det Gamle Testamente finder vi beskrivelser af den nye jord ?
 13. Hvordan vil jordens frugtbarhed blive i rigets tid ?
 14. Hvorfor vil de Gl.testamentlige ofringer komme tilbage i rigets tid ?
 15. Hvad vil det sige at Jesus er ypperstepræst efter Melkisedeks vis ?
 16. Hvad vil det sige at de levitiske præster var præster efter Arons vis ?
 17. Hvad var det specielt med Jesu offer, når det sammenlignes med ofringerne i Gl.testamentlig tid ?
 18. Hvilken sammenhæng er der mellem vor nadver og den store nadver i 1000 års riget?
 19. Hvilke 6 ligheder er der mellem Jesus og Melkisedek ?
 20. Hvad går de 2 faser i 1000 år rigets styre ud på?
 21. Hvem er det som vil være med til at styre sammen med Jesus i rigets tid?
 22. Hvad er det som vil kendetegne Jesu styre i riget tid?
 23. Hvorfor magter kongerne og styremændene ikke i dag at styre efter retfærdighedens princip?
 24. Hvilke store opgaver har jøderne i 1000 års riget ?
 25. Hvorfor er både Israel og Jesus kaldt for ”Herrens tjener” ?
 26. Hvilke løfter fik jøderne i.f.m. indgåelsen af Sinai pagten ?
 27. Hvad var opfyldelsen af disse løfter betinget af ?
 28. Hvad gik Palæstina – eller landpagten ud på ?
 29. Er løfterne i denne pagt betinget eller ubetinget ? Se kap. De 5 første frelses husholdninger.
 30. Hvor skal menneskene tilbede i 1000 års riget?
 31. Hvilke opgaver vil de 12 apostle få i rigets tid?
 32. Hvad vil det sige at apostlene har fået ”nøglemagten” ?
 33. På hvilken måde kan de troende i dag gøre brug af ”nøglemagten” ?
 34. På hvilke måder sker der en udvidelse af ”nøglemagten” i rigets tid ?
 35. Hvad er det kristne legeme ? 1. Hvorfor fik det kristne legeme sin egen tids husholdning ?
 2. Hvorfor var den kristne menighed ikke åbenbaret ”i de forrige tids husholdninger” ?
 3. Hvorfor fik jøderne først tilbudet om det kristne legeme ?
 4. Hvad vil det sige at hedningerne blev podet ind i det gode jødiske olietræ ?
 5. Hvem hører med til Abrahams æt ?
 6. Hvilke 2 grupperinger af mennesker repræsenterer de 12 apostle ?
 7. Hvilke konsekvenser får dette når vi læser i evangelierne og i de brev som de skrev ?
 8. På hvilken dag blev den kristne menighed stiftet ?
 9. Hvilke opgaver får den kristne menighed i 1000 års riget ?
 10. Hvilke opgaver har troende jøder i trængselstiden ?
 11. Hvilke opgaver har de 2 vidner, Johs.Åb.11,3-12 ?
 12. Hvilke opgaver har de 3 engle i Joh.Åb.14,6-11 ?
 13. Hvilke oplysninger får vi om martyrerne i Johannes Åbenbaring ?
 14. Ved hvilken opstandelse opstår de ?
 15. Hvor mange opstandelser har vi ?
 16. Hvorfor må vi ikke sammenblande den kristne menigheds bortrykkelse og
Den Gl.testamentlige opstandelse ?
 1. Hvor mange år er der mellem disse 2 begivenheder ?
 2. Hvem er Herrens ungdomshustru ?
 3. Hvorfor kom der skilsmisse mellem Israel og Herren ?
 4. Hvem er Herrens brud ?
 5. Hvorfor var det ikke nok at Herrens brud havde gjort sig rede ved Jesu første komme ?
 6. Hvem er herrens hustru på ny i endens tid ?
 7. Hvad vil det sige at Jesus kommer både med sin hustru og sin brud fra ørkenen ?
 8. Hvor længe skal dette bryllup vare ?
 9. Hvad er det som kendetegner 1000 års riget ?
 10. Hvilke styrings principper skal der blive i rigets tid ?
 11. Nævn de forskellige grunder til at menneskene med oprigtighed søger Jesus i Jerusalem ?
 12. Hvordan går det med afguderne i 1000 års riget ?
 13. Hvad er i grunden en afgud ?
 14. Hvordan vil forholdet mellem mennesker og dyr være i rigets tid ?
 15. Hvilke velsignelser har Israel i 1000 års riget ?
 16. Hvad ligger i begrebet ”frelse” (hebr.shalom) ?
 17. Hvorfor er synden ikke helt borte i rigets tid ?
 18. Hvad er det som holder igen for synden i vor tid ?
 19. Hvordan er Guds tidsskema bygget op, indenfor rammerne af vore 7 frelses tidshusholdninger ?
 20. Hvor længe er mennesket dage ?
 21. Hvor lang er ”Herrens dag” ?
 22. Hvad er jordens sabbatsdag ?
 23. Hvad er ”jordens sabbatshvile” Hebr.4,9. ?
 24. På hvilke måder peger de 6 frelses tidshusholdninger, som vi har haft indtil nu, fremover mod 1000 års riget ?
 25. Hvad er det største tegn, som vi har i vor tid, på at riget for Israel snart kommer ?
 26. Hvorfor forkynder teologerne ikke der om og ligeledes mange andre, om 1000 års riget ?
 27. Hvordan skal vi stille os til en sådan teologi, som ikke har syn for riget for Israel ?
 28. Hvor kommer den teologi fra, og hvordan skal det gå med den ?

.