torsdag den 14. marts 2013

Temaer i Bibelsk profeti (6) Ole Kristian Indergaard


                      Temaer i Bibelsk Profeti. 3. (6.) Artikel nr. 254. Side 141. LAMMETS BRYLLUP:

Når det gælder Jesu første komme, må vi nøje mærke os at disciplene da ikke havde noget kendskab til NT-menigheden ,eller Jesu komme i lufthimmelen, for at rykke den op til sig. GT-profeterne hverken så eller beskrev NT-menigheden i Jesu og hans disciples Bibel, GT-skrifterne (Tenach), som Jesus nøje fulgte i sin udlæggelse og som disciplene kun havde forudsætning til at forstå. Der e mange eksempler på dette. (Dog en enkelt gang nævner Jesus NT-menigheden, gr. ekklesia, for disciplene ved Peters store bekendelse, Matt.16,15-19.) For disciplene var det derfor før Den Hellige Ånds komme, Ap. Gr.2, bare et fremtidigt, Jesu komme, nemlig hans komme for at oprette Riget for Israel, Ap. Gr.1,6, som svarer til epifani`en (fremstrålingen) af hans paroysia (komme) i NT: 2.Tess.2,8. Matt.24,29-30. Åb.19,11-21, etc. og som omtales mange steder i GT.
Så er vi kommet frem til det specielle vi vil frem til, i punkt 4 i art 253: HVORNÅR skal Jesus svare på disciplenes spørgsmål i Matt.24,3. ”BEGYNDER AT OPFYLDES” og hvor han advarer dem imod at lade sig forføre af de falske messias` er, v.4-5 og 24 ?
Allerede ved en umiddelbar betragtning af Matt.24,4-13 er det klart at dette, omtaler en tid hvor mange skal komme i Jesu navn og sige: jeg er Messias, og de skal føre mange af israelerne vild. Derfor begynder Jesus at sige til dem: Se til at ikke nogen fører jer vild ! Altså går forførelsen ud på at få disciplene til at tro en anden Messias end Jesus og at han er kommet på en hemmelig, usynlig måde. Og disse forførere skal gøre store tegn og undere, så at endog de udvalgte skulle vildføres om det var mulig, v.24. Nogle af dem skal da sige til disciplene: ”Se, han er ude i ørkenen, da gå ikke derud, se, han er inde i kamrene, da tro det ikke !” v. 26. For i begge tilfælde forudsættes at Jesus da allerede på usynlig måde var kommet til Israels land. Men Jesu komme for Israel og folkene er SOM LYNET som udgår fra øst og skinner lige til vest, således at alle skal se hans komme, og ingen tager fejl, v. 27.
Og i skal høre krig og rygter om krig, se til at i ikke lader jer skræmme ! for det må ske, men enden er ikke endda, v. 6
Bemærk at Jesus i sit svar på disciplenes tegn-spørgsmål i v. 6.13 og 14, taler om enden, da bruges ikke gr. synteleia men gr. telos, d.e. endens tidspunkt.
For folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, d.e. verdenskrigene, og der skal være hunger og jordskælv både her og der, v.7. Men dette er blot begyndelsen til veerne, v. 8.
Da skal de overgive jer til trængsel og slå jer ihjel, og I SKAL HADES AF ALLE FOLKESLAG FOR MIT NAVNS SKYLD, v. 9. Dette er BEGYNDELSEN TIL DEN STORE TRÆNGSEL i midten af den 70., åruge, Dan.9,27, alle tiders decideret forfærdeligste forfølgelse af Jesu israelske disciple, og som i de næste 3½ år skal få sit rædselsfulde forløb over hele jorden, ikke blot over Israel men over enhver som modsætter sig Anti-messias, så langt han da magter at udføre sin onde vilje.
DEN TID SOM JESUS OMTALER I MATT. 24,4-13 ER SÅ KLART DEN ANTIMESSIANSKE TRÆNGSELSTID, SOM OPFYLDES I DEN 70. ÅRUGE FOR ISRAEL OG JERUSALEM. Dan.9,27. Åb.6,1-18,24.
Endvidere gælder Matt.24,14, den anden forkyndelse af evangeliet om himlenes rige ved israelske disciple. Matt.10,23.
Endelig gælder Matt.24,15-31, tiden fra midten af den 70. Åruge til Jesu synlige genkomst i kraft og herlighed, d.e. epifani`en (fremstrålingen) af hans parusia (komme), og oprettelsen af Messias-riget på denne jord.
Og at Jesu svar på disciplenes tegn-spørgsmål i Matt.24,3, BEGYNDER AT OPFYLDES I OG MED V.4 ETC., således foran omtalt, og som opfyldes i den 70. Åruge, er let at føre bevis for ,ifølge. den kronologiske rækkefølge af begivenhederne i Åbenbaringsbogen. For efter indledningen med åbenbaringen af den herliggjorte Jesus Messias: kap.1, omtales NT-menigheden i kap.2 og 3. Og i kap. 4 og 5, som indleder med Johannesopstigning til himmelen og som antesipativt (foregribende) symboliserer menighedens oprykkelse, viser os det himmelske situations billede foran den 70. Åruge for Israel og Jerusalem: Dan.9,27, hvor det er klart at oprykkelsen af menigheden er sket: Åb.5,8-10. I Åb.6,1-8 begynder den 70. Åruge med åbningen af de 4 første segl, som svarer til Matt.24,4-8, og i Åb.6,9 begynder den store trængsel, som svarer til Matt.24,9-13.
Bemærk også fra og med Åb.6, nævnes menigheden ikke som værende på jorden, men i himmelen under symbolet de 24 ældste. Og benævnelsen ;de hellige f.eks. i Åb.13, og de udvalgte i Matt.24,22 og 24, angår ikke menigheden men Israel.
Dermed er det første bibelske bevis for at Jesu svar, på disciplenes tegn-spørgsmål i Matt.24,3, opfyldes i den 70. Åruge i endens tid; Dan.9,27, og i epifani`en (fremstrålingen) af J
Jesu paroysia (komme) straks efter den store trængsel: Matt.24,29-30,. Mark.13,24.
Da oprykkelsen af menigheden sker i ankomst-fasen af Jesu paroysia (komme) FØR den 70. Åruge, kommer vi hermed frem til flg. konklution: For det første må man ikke bare holde NT-menigheden og Israel fra hverandre, fordi de læremæssigt repræsenterer to forskellige frelses manifestationer, men for det andet tvinger deres adskillelse sig frem kronologisk fordi menigheden oprykkes FØR den 70. Åruge. Derved forenkles også væsentlig udlæggelsen af Jesu eskatalogiske tale på Oliebjerget, idet menigheden skal holdes helt udenfor det af talen som opfyldes efter oprykkelsen. Og således har menigheden intet med høsten at gøre, gr. therismos, i eskatologisk forstand, d.e. det som skal ske i den 70. Åruge, Dan.9,27, og den meget korte tid mellem afslutningen af den store trængsel og Jesu genkomst til vor jord.


Artikel nr. 255. Side 144.
LAMMETS BRYLLUP:

Vi skal så omtale den anden lignelse i Matt.25, nemlig LIGNELSEN OM DE BETROEDE PENGE, v.14-30, sammenholdt med denne lignelses Lukas-version, LIGENELSEN I LUK.19,11-27.
Det første vi bemærker os er at Jesus omtaler en LIGHED mellem disse to lignelser og lignelsen om jomfruerne i Matt.25,1-13, i det han i v.14 siger: ”For det er ligesom--, Hvad består så denne lighed i ?
Vi er tidligere kommet frem til at de kloge jomfruer i Matt.25,1-13., er Israels brudejomfruer af hedningefolkene som, i lighed med de dårlige jomfruer, også af hedningefolkene, går ud for at møde brudgommen, Jesus Messias, når han i kraft og herlighed kommer tilbage til denne jord for at INDGÅ I RAGTSFORBUND med den nye, frelste jordiske Israel i endens tid: Åb.19,7-9. De kloge jomfruer, SOM VAR REDE, idet de havde brændende lamper, gik med ham ind i brylluppet, og døren til bryllupshuset på denne jord blev lukket. Lampen er her symbol på menneskeånden, og olien er symbol på Den Hellige Ånd. De dårlige jomfruer derimod mødte en stænget dør, da de ikke havde olien.
Lignelsen om jomfruerne er STÆRKT TIDSBESTEMT og angår den tid TIDSADVERBET DA I V,1, får sin opfyldelse, nemlig da Jesus – efter oprykkelsen af menigheden – kommer tilbage til vor jord og igen opbygger Davids faldne hytte, d.e. genrejser det Davidistiske dynasti over Israel, for at alle mennesker skal søge Herren, ja alle hedningefolkene, som mit navn er blevet nævnt over, siger Herren ,som gør dette: Ap. Gr.15,14-18.
Det er altså som om de kloge brudejomfruer af hedningefolkene drages mod tidspunktet for Jesu genkomst til vor jord, som deres store og eneste håb.
Hvorfor ? Vi gentager v. 14: ”For det er ligesom – ” Vi må derfor i lignelserne om de betroede penge i Matt.25,14-30 og Luk.19,11-27, vente at finde løsningen på det forhold at jomfruerne NETOP GIK UD for at møde brudgommen på det tidspunkt Jesus Messias kommer igen til vor jord for at indgå pagtsforbund med Israel. Og ifølge logisk slutning kunne vi vente at løsningen på dette forhold turde være ,at dem som disse to lignelser angår, OGSÅ SELV ER REDE.
Ifølge. Åb.19,7-9, har den herliggjorte Jesus Messias` jordiske hustru, gr. gyne, hustru-bruden på ny i Lammets bryllup, d.e. det nye, frelste, jordiske Israel i endens tid OGSÅ DA GJORT SIG REDE op opholder sig på sit sted efter Israels bryllupssædvane og venter på den himmelske brudgom i hans synlige genkomst for Israel i kraft og herlighed.
Denne Hellig Åndens oplysning såvel af Israel som af hedningefolkene sker ved den anden forkyndelse af evangeliet om Riget ved Israelske vidner: Matt.24,14. 10,23.
Dette er aldeles ikke det paulinske evangelium, som den antikjiliastiske forkyndelse hævder. Nej, forkyndelsen af det paulinske evangelium er på den tid ophørt, og NT-menigheden, som det paulinske evangelium udkalder, er allerede oprykket, hvilket sker ved ankomst-fasen af Jesu paroysia (komme), FØR den 70. Åruge for Israel og Jerusalem: Dan.9,27.
Men dette forkynder een for døve ører i vor kirke så længe det ikke erkendes, at Guds evangelier har fire former, som vi tidligere har omtalt. Desværre har vor kirke forkastet dette ved en over 1700 år lang teologisk indoktrinering af antikjiliasmen (forkastelsen af Riget for Israel), hvilket særlig er kirkens onde arv gennem århundrede.
Det evangelium som omtales i Matt.24,14, er altså HIMLENES RIGES EVANGELIUM, som første gang forkyndte af Johannes døberen og Jesus selv og hans disciple, da himlenes rige var nær for Israel. men da Israel som nation forkastede både himlenes rige og dets Konge Jesus Messias og senere også forkastede den opstandne og herliggjorte Jesus Messias og Den Hellige Ånd, da Han blev sendt til jord, blev Israel af Gud sat til side indtil hedningerne fylde, som er udkaldt ved det paulinske evangelium, er kommet ind: Rom.11,25. Men da skal hele Israel blive frelst ved den anden gangs forkyndelse af himlenes riges evangelium og Jesu genkomst som redningsmanden fra Sion, v.26. Matt.24,14. 10,23.
Her er at bemærke sig, at denne gang er himlenes riges evangelium for Israel et ULTIMATUM om enten at tage imod det til frelse eller at blive udryddet: Ap. Gr.3,19-26. Esek.20,32-38. Men for hedningerne er denne forkyndelse et kaldt til Messias-riget på denne jord.
Vi er hermed foreløbig kommet frem til at det nye, frelste, jordiske Israel i edens tid: Rom.11,25-26, hustru-bruden på ny i Lammets bryllup i Messias-riget på denne jord, HAR GJORT SIG REDE og venter på sit sted efter israelsk bryllupssædvane på brudgommens komme: Åb.19,7-9 og 11-21. Men også de kloge jomfruer, d.e. det frelste Israels brudejomfruer af hedningefolkene i endens tid, ER REDE til det samme; brudgommens komme: Matt.25,10.


Artikel nr. 256. Side 146.
LAMMETS BRYLLUP:

I forrige art kom vi frem til at såvel det nye, frelste, jordiske Israel i endens tid VAR REDE: Åb.19,7-9, og de kloge, israelske brudejomfruer af hedningefolkene VAR OGSÅ REDE: Matt.25,10, til på forskellig måde at møde den himmelske brud Jesus Messias ved hans synlige genkomst til den celebre bryllupsfest som hans himmelske Fader har bestemt skal holdes for hans Søn i Messias-riget på denne jord: Matt.22,2. Og uden disse to menneske kategorier beretter profetierne ikke om andre som da er rede til at møde himmel-kongen Jesus Messias ved hans synlige genkomst i kraft og herlighed til denne jord til dommen over de levende nationer, til fuldførelsen af den første opstandelse af Riget for Israel, hvilket først må ske før brylluppet kan begynde.
Det første vi må give svar på er hvem der er omtales LIGNELSEN OM DE BETROEDE PENGE i Matt.25,14-30 og Luk.19,11-27.
På grund af tids og frelseshusholdningerne i vor Bibel, som helt og fuldt beror på Guds forudvidenhed og alvidenhed, ved vi at efter NT-menighedens oprykkelse som sker ved ankomst-fasen af Jesu paroysia (komme) FØR den 70. Åruge for Israel og Jerusalem: Dan.9,27, er der frelsehistorisk kun to slags mennesker tilbage på jorden, nemlig israelerne og hedningefolkene, d.e. ikke israelere. Derfor må vi videre følge vor udlæggelse af de kloge jomfruer i Matt.25,1-13. Er Israels brudejomfruer af hedningefolkene, dem som omtales i lignelserne om de betroede penge i Matt.25,14-30 og Luk.19,11-27 være af Israel, altså israelere, hvilket vil fremgå af den videre udlæggelse.
Det naturlige udgangspunkt for lignelserne om DE BETROEDE PENGE har vi i Luk.19,11: ”Medens de hørte på dette (d.e.hvad Jesus i v.9 og 10 sagde om Zakæus), føjede han også en lignelse til, fordi han var nær ved Jerusalem, og DE TÆNKTE at Guds rige straks skulle komme tilsyne”. Folkets tanker om at Guds rige skulle komme på denne jord, var rigtige nok, men det kunne IKKE STRAKS komme til syne.
Ved det store bespisningsunder ved den galilæiske sø, ville folket tage Jesus med magt for at gøre ham til konge: Johs.6,15. At Jesus skulle blive konge og det endog over hele jorden fra Jerusalem af, er fuldstændigt rigtig efter Guds profetier, men først efter lang tid. Derfor undveg Jesus folket.
Da Jesus efter sin opstandelse viste sig for sine apostle i 40 dage og talte med dem om det som hører til Guds rige, kundgjorde han dem at de ikke måtte vige fra Jerusalem, men bie på det af Faderen lovede Den Hellige Ånd, som de skulle døbes med og i hvis lys og kraft de skulle virke og som skulle komme ikke mange dage derefter. (Og Hellig Ånden kom på den 50., dag efter opstandelsen.) Da spurgte disciplene Jesus: Herre ! genrejser du på den tid Riget for Israel ? Altså ved den Hellige Ånds komme. Jesus afviste ikke dette vigtige spørgsmål, men han fastholdt at Faderen har fastsat tiden af sin egen magt, og at de skulle få kraft idet Den Hellige Ånd skulle komme over dem, og de skulle være Jesu vidnere både i Jerusalem og i hele Judæa og Samarie og lige til jordens ende.
I over 1900 år har Israel nu ventet på det messianske fredsrige på denne jord. Men komme skal det, og Guds profetier i vor Bibel sammenholdt med verdenssituationen i dag viser klart at tiden er nær.
Når det gælder den sammenholdte udlæggelse af lignelserne om DE BETROEDE PENGE i Matt.24,14-30 og Luk.19,11-27 lægger vi her hurtigt mærke til – som i Skriften forøvrigt – at de to beretninger ikke er helt sammenfaldende, idet Den Hellige Ånd har indgivet de to berettere Mattæus og Lukas det som var naturligt for hver af dem at iagttage. 2:Tim.3,16-17. 2.Pet.1,19-21. Derfor må Skriften altid sammenholdes ved Den Hellige Ånds oplysning idet Skriften oplyser Skriften. Og Skriften kan ikke gøres ugyldig. Vi skal derfor i de to lignelser kun omtale det vi mener er væsentlig for den eskatologiske forståelse:
En mand af høj stilling ville drage udenlands for at FÅ KONGEMAGTEN og så komme tilbage igen: Matt.25,14. Luk.19,12. Dette billede Jesus her bruger, var godt kendt til stor forargelse for jøderne, for både den som jøderne misliget (ikke brød sig om) idumeer Herodes den store og hans søn Arkelaus måtte begge rejse til Rom for at få kongemagt. ”Landet langt borte” derimod var det som Jesus rejste til, himmelen og det himmelske Jerusalem og Guds trone.
Men før han rejste, overgav han sine tjenere SIN EJENDOM i form af penge, talenter og pund, men i ulige mængder, for at de skulle købslå med dem medens han var borte: Matt.25,15. Luk.19,13.
Penge og pengevirksomhed og handel, som forøvrigt i de to lignelser dels må forstås bogstaveligt og dels billedligt eftersom situationen kræver, har været en meget fremtrædende virksomhed i jødernes omflakkende, forfulgte og lidende tilværelse i diasporaen blandt folkene, hvis fyrster også stadig uretfærdig beskattede og plyndrede jøderne for penge. Her er utvivlsomt også en tilsigtet henvisning til den velkendte PENGEFORØGENDE TILBØJELIGHED som jøderne har udviklet siden disse lignelser, som kan anvendes på Jesu følelser med Nt. menigheden i den nærværende nådens frelseshusholdning. Derimod passer alt nøjagtig ,når det er forbundet med DET RIGE han har talt med sine disciple om.


Artikel nr. 257. Side 149.
LAMMETS BRYLLUP:

Når en mand af høj byrd (Guds Søn) var rejst, hvilket sigter til hans himmelfart på den 40. Dag efter opstandelsen, gik de to førstnævnte, gode og tro, tjenere, som må forstås kollektivt (flere optrædende i fællesskab), STRAKS ud for at købslå med deres herres penge, Matt.25,16-17.
Dette sigter til den første, livskraftige, jødiske forsamling i den Petriske periode i apostelmenigheden, hvor apostelen Peter, de omskårnes hovedforkynder var lederen, Jerusalem var centrum, himlenes riges evangelium væsentlig var budskabet, og som svarer til Apostlenes Gerninger fra kap.1, til og med kap. 9. Endnu kunne det første tilbud om himlenes rige for Israel opfyldes, dersom Israel som nation havde angret deres synd og taget imod den opstandne og himmelfarne Jesus Messias. Se her særlig Peters vigtige tale i Ap. Gr.3,9-26.
Men Israel som nation afviste både dette kærlighedsfulde tilbud fra Frelseren og Den Hellige Ånd som var sendt til jord. Dette fremgå i lignelsen af at hans landsmænd HADEDE HAM og skikkede sendebud efter ham og lod sige: ”Vi vil ikke at denne mand skal være konge over os”, Luk.19,14. Og dette svarer i handling til mordet på Stefanus og forfølgelsen af menigheden i Jerusalem: Ap. Gr.7 og 8,1-4. Derfor måtte Gud sætte Israel til side for en lang tid i diaspora`en blandt folkene. Se Ap.Gr.13,46. 18,6. 28,28.
Lang tid derefter, da han (Jesus) havde fået KONGEMAGTEN: Åb.5,1-7. Dan.7,13-14, kom da disse tjeneres herre og holdt regnskab med dem: Matt.25,19. Luk.19,15.
Det forhold at Jesus skal holde regnskab med dem han havde overgivet pengene FØR hans himmelfart, viser f.eks. klart at dette kun kan gælde Israel. Ligeså det forhold at dette gælder Jesu i egenskab af Kongen (se også Matt.25,34 og 40). Men Jesus er ikke menighedens konge, som mange antikjiliastiske fortolkere hævder og hvilken en afgjort anakronisme (fejlagtig historisk fremstilling) Han er menighedens Herre og hoved for sit legeme som er menigheden. MEN HAN ER ISRAELS KONGE: Sak.9,9. Luk.1,31-33. Johs.12,13. 19,19. 1.Kor.15,24, etc.
Da kom den tjener frem som havde fået fem talenter, og han havde med sig fem talenter til. Derpå den anden tjener som havde fået to talenter og havde tjent to talenter til. De fik begge samme attest: Vel du gode og tro tjener ! du har været tro over lidet, jeg vil sætte dig over meget, gå ind til min herres glæde ! Matt.25,20-23.
Videre ifølge. Lukas: Da kom den første frem og sagde: Herre !dit pund har kastet af sig ti pund. Og han sagde til ham: Vel du gode tjener ! fordi du har været tro i det små, skal du råde over ti byer. Og den anden kom og sagde: Herre ” dit pund har givet fem pund. Og til denne sagde han: Vær du herre over fem byer !
Det fremgår her klart at dette ikke kan gælde menigheden og heller ikke himmelen, men her på jorden, og at disse disciple skal råde over henholdsvis to og fem byer i Messias-riget på denne jord. Jf. her Rom.4,13. NB !
Af lignende forhold som her kan lette forståelsen, siger Jesus til sine disciple angående den store trængsel, og den anden forkyndelse af himlenes riges evangelium ved israelske vidner: ”Men når de forfølger jer i den ene by, da fly til den anden ! for sandelig siger jeg jer: I skal ikke komme til ende med ISRAELS BYER før Menneskesønnen kommer”, Matt.10,21-23. 24,9-14.
Videre refereres: ”Men i er de som har holdt ud med mig i mine prøvelser, og jeg TILSIGER JER RIGET, ligesom min Fader har tildelt mig det, og i skal SPISE OG DRIKKE MED MIG I MIT RIGE”, Luk.22,28-30.- ”Da sagde Peter til ham: Se, vi har forladt alt og fulgt dig, hvad skal vi da få ? Da sagde Jesus til dem: Sandelig siger jeg jer: I som har fulgt mig, i skal I GENFØDELSEN (af Messias-rigets nye orden) NÅR MENNESKESØNNEN SIDDER PÅ SIN HERLIGHEDSTRONE (Matt.25,31), også sidde på TOLV TRONER og dømme Israels 12 stammer. Og hver den som har forladt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller ager for mit navns skyld, skal få mangefold igen og arve evigt liv”, Matt.19,27-29. – ”og jeg så troner og de satte sig på dem, og der blev givet dem MAGT TIL AT HOLDE DOM”: Åb.20,4 ,I. – ”Og de blev levende og REGEREDE MED MESSIAS I TUSINDE ÅR”: Åb.20,4 II. – ”Salig og hellig er den som HAR DEL I DEN FØRSTE OPSTANDELSE, over dem har den anden død ingen magt, men de skal være GUDS OG MESSIAS´ PRÆSTER OG REGERE MED HAM I TUSINDE ÅR”: Åb.20,6.- ”Og gjorde dem til et kongerige og til præster for vor Gud, og de skal være KONGER PÅ JORDEN”: Åb.5,10. – ”I dine fædres sted skal dine sønner træde, DU SKAL SÆTTE DEM TIL FYRSTER PÅ DEN HELE JORD”: Salme 45,17.- ”Men det siger jeg jer at mange skal komme fra øst og vest og SIDDE TIL BORDS MED ABRAHAM OG ISAK OG JAKOB (og ALLE PROGETERNE, Luk.13,28) i Guds rige: Matt.8,11.- ”Og han sagde til dem: jeg har hjertelig længtes efter at spise dette påskelam med jer før jeg lider, for jeg siger jer. Jeg skal aldrig mere spise det før det bliver fuldkomment i Guds rige. Og han tog en kalk, takkede og sagde: Tag dette og del det imellem jer ! For jeg siger jer: Fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt før Guds rige er kommet”: Luk.22,15-18.- ”For så siger Herren: Ligesom jeg har ladet al denne store ulykke komme over dette folk (Israel), således vil jeg også lade ALT DET GODE komme over dem”: Jerm. 32,42-44, etc.
Alt dette og meget, meget i Skriften viser til overflod den mangfoldige delagtighed og herlighed og lykke som bliver dem til del som bliver med i den himmelske og jordiske fase i Messias-riget på denne jord, Riget for Israel (tusindårsriget), når dommen over de levende nationer ved Jesu genkomst kommer, med en frelst, genfødt, overlevende levning af Israel og overlevende levninger af folkene, når alle frelste døde ned gennem tiderne er legemligt opstået og herliggjort, hver i sine afdelinger, i den himmelske fase og ved den første opstandelse, når genoprettelsen for Israel i Jesus Messias` herligheds kongerige på denne jord er en opfyldt kendsgerning, og når den ondes børn er fjernet fra jorden og Satan og de onde ånder er fængslet i afgrunden i rigets tid. – Å, hvilken uusigelig lykketid under Jesu kongedømme på denne jord, en dans som ved Mahana`im: 1.Mos.32,1-2. Højs.6,13,i retfærdighedens husholdning i tidernes fylde, da Gud vil samle alt til eet i Messias, både det som er i himlene, og det som er på jorden: Ef.1,10.


Artikkel nr.258. Side 152.
LAMMETS BRYLLUP:

Vi fortsætter omtalen af lignelserne om de betroede penge: Matt.25,14-30 og Luk.19,11-27.
SNUBLESTENEN OG ANSTØDSTENEN I ISRAEL.
Tjeneren som havde fået den ene talent, står nu for tur til at gøre rede for sig. Men i stedet for at købslå med talenter, gravede han i jorden og gemte sin Herres penge: Matt.25,18.
Dette viser klart at denne tjener repræsenterede den del af Israel som støder an mod snublestenen, Jesus Messias. For det angår Israel som folk, har Israel bevaret den tid det har været i jorden: Matt.13,44. Esek.37,12, at kan vise frem for Gud, jer. Luk,15,29. Men når det angår Israel som Guds åbenbaringsfolk da Gud åbenbarede sin retfærdighed, som loven og profeterne vidner om, uden loven, det vil sige Guds retfærdighed ved troen på Jesus Messias for alle og over alle som tror: Rom.3,21-22, da blev Jesus en SNUBLESTEN og en ANSTØDSSTEN FOR ISRAEL på grund af deres vantro mod ham. For Israel som jagede efter en lov som kunne føre til retfærdighed, nåede ikke frem til en sådan lov, fordi de ikke søgte den ved tro men ved gerninger, og det snublede over snublestenen, således at det ikke nåede det som de attråede: Rom.9,30-32.
Men DE UDVALGTE AF ISRAEL har nået det Israel attrår, fordi de modtog Jesus Messias i tro. Derfor må vi mærke os det sidste punkt i det svar Jesus gav døberen Johannes` disciple til ham da han (Johannes) sendte dem til Jesus og spurgte: ”Er du den som skal komme eller skal vi vente en anden ?”, Matt.11,3. Og svaret lød: ”Salig er den som ikke tager anstød af mig”, v.6. Men Israels store ulykke som folk var at det tog anstød af en KORSFÆSTET MESSIAS og krævede særlige tegn for at tro på ham: 1.Kor.1,21-23, og det endda både Mose lov og profeterne og Salmerne har forudsagt at Messias skulle lide og opstå fra de døde på den tredie dag: Luk.24,44-46.de andre af Israel, de ikke udvalgte, som ikke modtog Jesus Messias i tro, er blevet forhærdet indtil den dag i dag: Rom.11,7-8.
Dette er altså grunden til at forhærdelsen over Israel blot er DELVIS og vil være det indtil Jesus frelser HELE ISRAEL SOM EN LEVNING ved sin genkomst i endens tid: Rom.11,25-26. Derfor er forhærdelsen over Israel som nation tillige ikke bare FORELØBIG, det er indtil hele Israel bliver frelst.
Men den SINDSFORANDRING som må ske med Israel: Ap. Gr.3,19-21, før hele Israel kan blive frelst som en levning, virker Jesus ved sin Ånd og sine gerninger i Israel ved det som skal ske i og med Israel og med Israels fjender i Israels land efter staten Israels oprettelse i 1948 og Israels påfølgende hjemvenden til Israel land.
Dette fremgår klart af to forhold. For det første af FORBILLEDET på Jesu åbenbarelse for Israel ved Josefs tilkendegivelse for sine brødre: 1.Mos.42 til og med 45. For det andet af profetierne i EZEKIELS BOG, som sikkert er den af Bibelens seksti tre (7x32=63) bøger som er mindst kendt og mest misforstået, men (netop) hvis forståelsen i den tid som kommer, bliver afgørende for forståelsen af Jesu førelse med Israel. Her fremhæves særlig kap.36 til og med kap.39 og specielt skriftstederne som findes spredt i hele bogen, f.eks. Esek.11,16-20. 20.42-44. 36,24-38, se her særlig v.31. 37,11-14 og 23. 39,25-29. (tilføjelse: kap.34: ”JEG VIL SELV”.)
Dette viser at Israels nationale genrejsning ved den moderne zionisme først begynder at ske. De fleste israelere som Gud fører tilbage til Israels land før Jesu genkomst, er i u-omvendt tilstand. Men kommet til løfteslandet begynder Gud først mere og mere at vække dem til erkendelse af deres synd og deres frafald fra Gud. Den åbenbare hjælp som Gud har givet Israel i de fem krige som de arabiske nabofolk, oprustet af verdens magterne (særlig Sovjet samvældet og dets allierede), hidtil har påført det, har styrket Israels tro og tillid til Gud. På samme tid trøster Gud Israel og taler venlig til det: Dom.19,3. Hos.2,14-16, hvilket også nu er en hovedsag for os at gøre: Es.40,1-2, og altid bede inderlig til Gud for Israel: LÆS HER HELE ESAJAS 62. Mon den yderste nød som Israel kommer i under Anti-messias da alle jordens folk, ledet af Satan og Anti-messias og den falske profet, skal invadere Israels land for at udrydde Israel, ja, endda prøve at ødelægge Jesus og de himmelske hære i afsindig raseri og arrogance ved hans genkomst til vor jord, skal føre til at det troende Israel skal påkalde den korsfæstede og opstandne Jesus fra Nazaret, og han skal åbenbare sig for dem som deres redningsmand fra Sion: Joel 3,21. Sak.14,4. Rom.11,25-26, etc. Og når vi foran har skrevet at hele Israel ifølge. Rom.11,25-26, skal blive frelst SOM EN LEVNING, sigter det til at de af Israel som da ikke vil modtage den korsfæstede og opstandne Jesus fra Nazaret som Messias og Konge, skal udryddes af folket: Luk.19,27. Ap.Gr.3,22-23.


Artikel nr. 259. Side 154.
LAMMETS BRYLLUP:

Men til profetien om snublestenen og anstødsklippen i Israel: Es.8,14-15, knytter sig to vigtige afsnit af den bibelske profeti, nemlig DÆKKET OVER ISRAEL: 2.Mos.34,33-35, og DEN ESIIANSKE PROFETI I ES.6,9-13.

DÆKKET OVER ISRAEL.

Vi skal først omtale DÆKKET OVER ISRAEL, idet vi nøje må mærke os at tidshusholdningerne i Bibelen fuldt og helt beror på GUDS FORUDVIDENHED og ALVIDENHED og ikke på grund af det store som sker på jorden. Dette gælder derfor også den betingede lovpagt på Sina (Horeb) 2.Mos.19,5-.
Da Moses; denne lovpagts formidler, var tro i hele Guds hus som tjener til at vidne om det som skulle tales: Hebr.3,5, må vi tro at Moses handlede i overensstemmende med Guds vilje og råd, når han lagde dækket over sit ansigt ”for at Israels børn ikke skulle se at det som skulle forsvinde (nemlig lovpagtens herlighed) tog slut. Men deres (Israels) sind blev forhærdet. For helt til denne dag bliver det samme dække liggende når de læser den gamle pagt, det (dækket) bliver ikke taget bort, da det er i Messias det bliver fjernet. Men helt til denne dag ligger et dække over deres hjerter når Moses bliver læst. Men NÅR EN OMVENDER SIG TIL HERREN , bliver dækket taget bort”, 2.Kor.3,13-16. (NT- overs. af . 1973).
Altså: Både israeleren individuelt og Israel som nation må vende om til Herren, i hvem dækket bliver taget bort, for det er i Messias det bliver fjernet.
Den gamle pagt (lovpagten) ophæves ikke i Messias. Jesus siger: ”I må ikke tro at jeg er kommet for at ophæve loven eller profeterne, jeg er ikke kommet for at ophæve, men for at opfylde. For sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke den mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før det er sket alt sammen”: Matt.5,17-18. Altså: Loven er ikke ophævet men opfyldt i Messias, for Loven er hellig og åndelig, og budet er hellig og retfærdig og godt: Rom.7,12 og 14. Heller ikke dækket bliver taget bort, men det bliver fjernet i Messias, således at den som vender om til Herren, har intet dække.
Her må vi også mærke os at for Israels vedkommende vil en forenklet og modificeret mosaisk offertjeneste blive bibeholdt i det tredie tempel på denne jord, som er forelig med Golgata offeret: Esek.,kap.43-46. Mat.3,3-4.
Men dækket over Israel, som for det første var villet af Gud og var en følge af Israels kommende overtrædelser under lovpagten, er dog en FORMIDLENDE OMSTÆNDIGHED FOR ISRAEL, fordi det skygger over den nye og ubetingede nådepagt i Jesu blod så længe dækket består, idet det hindrer Israel i at se lovpagtens herlighed forsvandt. Og dækket for det andet også, nødvendig for OFRINGEN AF JESUS PÅ GOLGATAS KORS. For havde denne verdens herrer, heriblandt også Israel, kendt ham, havde de ikke korsfæstet herligheden herre: 1.Kor.2,8.
Men også over hedningefolkene ligger et dække som hindrer dem i at forstå Guds udvælgelse af Israel og hans planer med dette folk. Også dette dække skal Jesus fjerne fra folkene når han opretter Riget for Israel: Es.25,7.
Ja over hvert menneske uden forskel på grund af syndefaldet ligger et dække som hindrer det i at erkende Gud og Hans nådes frelse uden ved Den Hellige Ånds åbenbarelse.
På grund af Guds forudvidenhed og alvidenhed kunne altså Gud for at fremme sine frelsesplaner og ledte Moses til at bruge dækket allerede da lovpagten blev oprettet. Men alligevel er dækket ikke en BINDENDE HINDRING for Israel frelse, fordi Israel ved Guds forekommende nåde kunne vende om til Herren hvor dækket er fjernet, hvilket de udvalgte af Israel har opnået og som var en kendsgerning gennem hele Israels historie

ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com