fredag den 15. marts 2013

Tilegnet mit barnebarn Isak. Oskar E. Indergaard


Tilegnet mit barnebarn Isak. (1.) KRISTENDOMMENS JØDISKE RØDDER
Oskar Edin Indergaard, Kristen Bokproduksjon, Tingvoll 2001.
DET PROFETISKE ORDS EGENART: Side 23; Det som kendetegner det profetiske ord, er følgende:
 1. Det giver os OPLYSNINGER OM FREMTIDEN: Daniel 2,28 og 12,8-9.
 2. Det profetiske ord SAMSTEMMER med andre profetiske udsagn: 2.Pet.1,19-20.
 3. Profeterne var DREVNE AF GUDS ÅND, som var i dem, til at profetere eksakt det som Gud ønskede at de skulle sige. Af og til refererede de ordret det som Gud sagde, men ofte brugte de DERES EGNE ORD og UDTRYKSMÅDER. I begge tilfæller er det Guds vilje som kommer frem: 2.Pet.1,21.
 4. Gud lader ikke noget ske før han har INFORMERET SINE PROFETER om det: Amos.3,7.
 5. Det er bare Gud som kan INFORMERE OM FREMTIDEN: Es.44,7. 45,11.
 6. Det profetiske ord er til AT STOLE PÅ. Det er renset 7 gange. Det betyder at det er fuldstændig til at stole på: Selm.11,7.
 7. Den som arbejder med det profetiske ord, skal være SALIG: Selm.1,1-2.
 8. Det profetiske ord skal læses og forstås ud fra sin BOGSTAVELIGE UDTRYKSFORM. Det er sjældent at det profetiske skal forstås i overført eller billedlig betydning. "Og i disse kongers dage (de ti konger i endens tid) skal himlenes Gud oprette et rige (riget for Israel), som ikke skal ødelægges i tidsaldrene, og dette rige skal ikke overlades til noget andet folk (end jøderne). Det skal knuse og gøre ende på alle hine riger, men selv skal det stå fast i tidsaldrene." Dan.2,44. (Alle disse udsagn skal forstås konkret og bogstaveligt.) Vi skal medtage et udsagn som skal forstås i overført betydning: 1.Mos.37,9. Solen står her for Jakob. Månen for Rakel. De elleve stjerner står for Josefs 11 brødre.
 9. Det profetiske ord må læses og forstås udefra SAMMENHÆNGEN som det står i: Mat.16,18.
 10. Det profetiske ord må oversættes SÅLEDES SOM DET STÅR og ikke i henhold til oversættelsernes forståelse af det. På dette område bliver der gjort store fejl i oversættelsen af Bibelen. Jeg tænker da f.eks. på de UKORREKTE oversættelser af det hebraiske ord "olam" og det græske ord "aion", som ikke skal oversættes med "evighed", men med "tidsalder". "og da han så et figentræ (som er et billede på Israel) ved vejen, gik han hen til det, men fandt ikke noget uden blot bladene. Da sagde han til det: ALDRIG I TIDSALDEREN skal der mere vokse frugt på dig (I rigets tid skal der vokse meget frugt på Israel.) og straks visnede figentræet." Mat.21,19.
 11. Man må bestandig spørge efter ADRESSATEN i en tekst – om det er skrevet til Israel, hedningerne eller den kristne menighed: 2.Tim.2,15. 1.Kor.1,5 og 10,32. 1.Joh.2,20.
 12. Det profetiske ord er knyttet til LÆRDOM (LÆRE), OERBEVISNING, RETLEDNING (KORRIGERING) og til OPTUGTELSE I RETFÆRDIGHED: 2.Tim.3,16. Dette betyder at vi ikke kan bruge det profetiske ord i enhver sammenhæng. Vi må bruge det i sin rette sammenhæng. Vi kan ikke tage et profetiske udsagn, som gælder en bestemt tidsperiode, og bruge det i en anden tidsperiode. Dette bliver gjort i alt for stor grad, og derfor er der også stor forvirring og uoverensstemmelse hvad der gælder forståelsen af det profetiske ord.
 13. Det profetiske ord kommer til at gå I OPFYLDELSE. Vi har i det hele 456 profetiske udsagn om Messias` komme og Messias-riget i Tanach. Ifm. Jesu første komme gik 333 af disse i opfyldelse. Vi kan være helt sikre på at de resterende 223 profetiske udsagn vil gå i opfyldelse ved Jesu genkomst.
 14. Et profetiske udsagn eller deler af udsagnet kan i nogle tilfælle være FORANDRET fra det oprindelige udsagn. Dette har med fortolkningen og inspiration at gøre, og det er et anerkendt bibelsk princip. Dette var et princip som både rabbinerne, Jesus, apostlene og Paulus benyttede sig af. Jeg skal i det flg. nævne en del sådanne tilfæller hvor udsagnet har forandret betydningen i forhold til den oprindelige tekst:
 1. "Af børns og diendes mund har du grundfæstet en magt for dine modstanderes skyld, for at stoppe munden på fjenden og hævngærrige: Salm.8,3. Mat.21,16.
 2. "Til slagtoffer og madoffer har du ikke lyst – du bar båret ører på mig (åbnet mine ører) – brændoffer og syndoffer kræver du ikke." Salm.40,7. Hebr.10,5.
 3. "Ja, med folk med stammende læber (assyerne) og i et andet tungemål skal han tale til dette folk. (Det har med dommen over jødefolket at gøre.) Es.28,11. Det er skrevet i Torahen (i Tanach): Ved folk med fremmed tungemål og med fremmede læber vil jeg tale til dette folk, og endda skal de ikke høre på mig, siger Herren. (Tungetalen blev dermed også en dom over jødefolket. Tungetalen var givet til jøderne, men da de ikke ville tage imod den, gik den over til den kristne menighed.)" 1.Kor.14,21.
 4. " Over al jorden udgår deres målesnor (stjernebillederne), og til jorderigets ende deres ord. For solen har han (Gud) sat en bolig i dem (i stjernebillederne.) Salm.19,5. "men jeg siger : Har de (Israel) da ikke fået det at høre ? Jo visselig deres røst (de ny-testamentlige profeter) gik ud til al jorden, og deres ord (budskab) til jorderigets ende. (gr."oikumene") som betyder "den beboede verden". Det var Romerriget).2 Rom.10,18. (Se min bog : Jesu Genkomst ,bind 5, hvor jeg skriver meget om Guds evangelium som er nedlagt i stjernebillederne.)
 5. "Så siger Herren: En røst hørtes i Rama, veklage, bitter gråd. Rakel græd over sine børn (som var i landflygtighed i Babylon), for de er ikke mere til." Jer.31,15. Mat.2,18.
 6. "Se jer omkring blandt folkene, se og bliv forfærdet, ja forfærdet. Thi en gerning gør jeg i deres dager (Jerusalems ødelæggelse af babylonerne), som I ej ville tro, om det fortaltes: Hab.1,5. "Se, i foragtede og undre jer og bliv til intet, for en gerning gør jeg i jeres dage, en gerning som i ikke ville tro om nogen fortæller jer det (Jerusalems ødelæggelse af romerne og bortvisningen af jøderne til alle folkeslag.)" Ap.Gr.13,41.
 7. "Da Israel var ung, havde jeg ham kær, og fra Ægypten kaldte jeg min søn." Hos.11,1. "og han (Jesus) blev der til Herodes død, for at det skulle opfyldes som er talt af Herren ved profeten, som siger: Fra Ægypten kaldte jeg min søn." Mat.2,15.
 8. "Af dødsrigets vold vil jeg fri dem (Israel) ud, fra døden vil jeg forløse dem ? (Dette er et retorisk spørgsmål, som krævede et "nej" til svar.) Død ! Hvor er din pest ? Dødsrige ! Hvor er din sot ? (Gud vil straffe med død og dødsriget.) Anger er skjult for mine øjne. (Gud vil ikke angre dette.) Hos.13,14. " Og når dette forgængelige er iklædt uforgængelighed, og dette dødelige har iklædt sig udødelighed, da opfyldes ord som er skrevet. Døden er opslugt til sejer. Død, hvor er din brod ? Død, hvor er din sejer ? 1.Kor.15,54-55. (Paulus beskriver her Jesu sejer over døden.)
 1. Et profetisk udsagn kan have en DOBBELT OPFYLDELSE eller til og med en TREDIE OPFYLDELSE. Det ene udsagn kan være en nær opfyldelse, medens det andet udsagn skal opfyldes på et senere tidspunkt. "Han skal være stor og kaldes den Højestes Søn (Jesu første komme), og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone (1000 års-riget), og han skal være konge over Jakobs hus i tidsaldrene (både i "Riget for Israel" og i de kommende tidsaldre), og der skal ikke være ende på hans kongedømme." Luk.1,32-33.
 2. En del udsagn i det profetiske ord kan være BETINGET UDSAGN. Det vil sige at de er betinget af at menneskerne handler på en bestemt måde. Gud siger: Dersom i opfylder en bestemt forudsætning, så vil resultatet af det være således som jeg siger i mit ord: Jem.25,5. Ifm. Jesu første komme har vi en række profetiske udsagn, som blev udtalt af Jesus, og som kunne have gået i opfyldelse med det samme, men som ikke gjorde det på grund af at jøderne ikke tog imod Jesus som jødernes frelser og forsoner. Mange af disse udsagn bliver derfor udsat og vil få deres opfyldelse i endens tid. I mange af Jesu udsagn har vi partikel "an" i grundteksten, og den bliver desværre ikke oversat i vore Bibler. Denne partikel udtrykker en MULIGHED, som er baseret på en BETINGELSE. Vi kan oversætte dette ord med "eventuelt" eller "mulighed". "Men når de forfølger jer i den ene by, da fly til den anden ! For jeg siger jer: I skal ikke komme til ende med Israels byer, FØR EVENTUELT (MULIGVIS) Menneskesønnen kommer." Mat.10,32. I det hele taget må vi være opmærksomme på det forhold at mange af Jesu udsagn må ses i lys af Jesu genkomst og oprettelsen af det kommende Guds-rige på jord, som er "Riget for Israel". (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 5, kap.: Det historiske og eskatologiske Guds-rige kunne have blevet oprettet ved Jesu første komme.)
 3. Vi må skille mellem det profetiske ord og DEN GENERELLE ANVENDELSE af det profetiske ord. "Bed om fred for Jerusalem. Lad det gå dem vel som elsker dig." Salm.122,6. Dette udsagn angår Jerusalem. Alle som elsker Jerusalem og jødefolket i et bestemt tidsrum og i en bestemt historisk situation, skal det gå godt med. Dette er den eksakte fortolkning af dette udsagn. Man kan også bruge udsagnet på en generel måde. Alle de som til enhver tid elsker Jerusalem, skal det gå godt. Dette er ikke fortolkningen af udsagnet, men det er en anvendelse af det.
 4. Vi må skille mellem det PROFETISKE ORD, som både kommer til udtryk i Tanach og i en række Skrifter i N.T. og HEMMELIGHEDEN med den kristne forsamling. Det profetiske ord er det som var åbenbaret, medens hemmeligheden var ukendt for de troende, indtil Paulus fik åbenbaring om det. Det profetiske ord finder vi i hele Tanach, de 4 evangelier, første del af Apostlenes Gerninger, Jakobs og Judas brev, de 2 breve efter Peter, de 3 breve efter Johannes, Hebræerbrevet og Johannes Åbenbaring. Hemmeligheden med den kristne menighed finder vi i Paulus`hans breve. (Der er også flere Bibel-granskere som mener at Romerbrevet, 1.og 2 Korinterbrev og Galaterbrevet er skrevet til den jødiske del af den kristne menighed.)
Det som kendetegner de hebraiske Skrifter er:
 1. De beskriver "Riget for Israel".
 2. De beskriver det dobbelte retfærdighedsbegreb. De beskriver både Guds retfærdighed og mennesket egen retfærdighed.
 3. De beskriver ikke "den frie nåde", men de beskriver den nåde som jøderne vil få i 1000 års-riget.
 4. De beskriver Jesu forsoning.
 5. De beskriver vanddåben som indirekte forudsætning for frelsen.
 6. De beskriver endetiden som nær.
 7. De beskriver jødernes trængsel i endetiden.
 8. De beskriver de forskellige sider ved "Riget for Israel".
 9. De beskriver genfødelsen som en nødvendighed for at få del i frelsen.
 10. De beskriver Den Hellige Ånd som det nye frelsespant.
 11. De beskriver en fylde af nådegaverne, som vi ikke har i den kristne menigheds tidsperiode.
 12. De beskriver ikke den kristne menigheds mange hemmeligheder.
 13. De beskriver Jesus som kongen i "Riget for Israel"
 14. De beskriver jøderne som et kongerige af præster.
 15. De beskriver de troende jøder som er i himmelen, som "bruden".
Vi må lære at fordele Guds Ord på en ret måde. Vi må skille mellem det PROFETISKE ORD på den ene side og HEMMELIGHEDEN på den anden side. Det profetiske Ord har med Guds planer med jøderne og verden at gøre. Hemmeligheden har med den kristne menighed at gøre.
Dersom vi ikke regner med denne to-deling af Guds Ord, når vi læser og studerer Guds Ord, så sammenblander vi Guds Ord, og det mister sin kraft.
Vi kan i det hele taget ikke finde hemmelighederne om den kristne menighed i de andre Skrifter end i Paulus`hans Skrifter. Dersom vi ønsker at have en rigtig forståelse af Guds Ord, så må vi opdele Skriften på den måde, som jeg har skitseret ovenfor.
På dette område ligger der et STORT ARBEJDE foran os alle, for den såkaldte "erstatnings" eller "substitutionsteologi" har hærget med Guds Ord i snart 2000 år, således at Guds Ord er blevet fordrejet, forandret og misforstået, derved er store dele af det kommet bort fra sin oprindelige forståelse og sammenhæng..
Gary Stearman og J.R.Church siger flg. om de 9 sidste Skrifter som vi har i vor Bibel: Når man begynder med Hebræerbrevet, så dukker en række MÆRKELIGE UDSAGN op, som har plaget kirken gennem århundreder. Der er Hebræerbrevet kap. 6, hvor kristne har været uenige om temaet "at falde fra nåden". Der er Jakobs brev og hans påstand angående tro uden gerninger. Disse og andre mærkelige udtryksmåder har forvirret de hedninge-kristne- særlig siden Paulus taler om frelse alene ved tro uden gerninger som en gave fra Gud. Men dersom vi indser at disse 9 sidste Skrifter i N.T. har et specielt budskab til Israel, EFTER AT KIRKEN ER BORTRYKKET og TRÆNGSELEN HAR BEGYNDT, så bliver udsagnene mere logiske." (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 5, kap.: J.R.Church og Gray Stearmans vurdering af Skrifterne i Det nye Testamente.)
INDHØSTNINGSFESTERNES SYMBOLSKE BETYDNING. Side 36:
Israel har 3 store bibelske højtider, og det er påsken, pinsen og høstfesterne ved slutningen af de jødiske år. Denne tidsperiode strækker sig over de første 7 måneder i det jødiske år.
Vi skal i det flg. give en beskrivelse af det som indhøstes i løbet af det jødiske år. En del af indhøstningen er symbolske udtryk for forskellige indhøstninger ind i Guds rige:
 1. I måneden NISAN, som tilsvarer marts-april, høstes BYGGEN ind i Jordan-dalen. FIGENTRÆERNE blomstrer. Påsken fejres i denne måned.
 2. I måneden IYAR, som tilsvarer april-maj, høstes resten af byggen IN I HØJLANDET og HVEDEN i lavlandet. VINRANKERNE og OLIVENTRÆERNE blomstrer.
 3. I måneden SIVAN, som tilsvarer maj-juni, høstes HVEDEN ind i fjeld-landet. VINDRUERNE bliver modne i Jordan-dalen. Pinsen fejres i denne måned.
 4. I måneden TAMMUZ , som tilsvarer juni-juli, høstes DRUERNE IND. En række frugter begynder at modnes f.eks. MANDEL og APRIKOS.
 5. I måneden AV, som tilsvarer juli-august, høstes OLIVEN ind. FIGNER, DALER og BANANER bliver modne.
 6. I måneden ELUL, som tilsvarer august-september, høstes FIGEN, DADLER og BANANER ind.
 7. I måneden TISHREI, som tilsvarer september-oktober, kommer HØST-eller TIDLIGREGNEN. Festerne ifm. det nye år fejres i denne måned.
 8. I måneden HESHVAHN, som tilsvarer oktober-november, bliver MARKERNE PLØJET. Det er den første pløjning.
 9. I måneden Kieslev, som tilsvarer til november-desember, bliver BYGGEN og HVEDEN SÅET, GRÆS og VINTER-FIGEN bliver indhøstet.
 10. I måneden TEBETH, som tilsvarer desember-januar, kommer VINTER REGNEN. Det er den koldeste måned i året.
 11. I måneden SHEBAT, som tilsvarer januar-februar, blomstrer MANDEL- og FIGENTRÆERNE og ANEMONERNE blomstrer. APPELSINER og CITRONER bliver indhøstet.
 12. I måneden ADAR, som tilsvarer februar-marts, høstes SITRUSFRUGTEN ind. Det er også måneden for VÅR-eller SENREGNEN. Der er fuld blomstring i Israel i denne måned. (Se kap.:De 7 første måneder symboliserer 7000 år.)
Der er 50 dage mellem påsken og pinsen.. Derefter opstår der et tidsrum på hele 4 måneder, hvor jøderne ikke har nogen bibelske højtid. Dette symboliserer dette forhold at mellem indhøstningen af de første jøder til "Riget for Israel" og indhøstningen af resten af jøderne i endens tid, skal der gå LANG TIDSRUM. I dette tidsrum bliver den kristne menighed udtaget. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 4, hvor jeg skriver meget om de forskellige højtider.)
I flg. Mose instruks skulle indhøstningen af kornet forgå efter flg. mønstre: "Og når i høster grøden af jeres land, skal du ikke under indhøstningen skære kornet helt ud til yderste kant af din ager, og de aks som er efterladt efter indhøstningen, skal du ikke samle op: Du skal lade dem være tilbage til de fattige og den fremmede. Jeg er Herren jeres Gud." 3.Mos.23,22.
De Haan siger i sin bog: Pentecoste and After, s.74, at dette er et symbol på indhøstningen af mennesker ind i Guds rige. Den første indhøstning blev gjort blandt jøderne af Jesus og apostlene. Den anden indhøstning blev gjort blandt samaritanerne af Filip. Den tredie indhøstning blev gjort af Paulus og andre, og angår hele verden.
Indhøstningen af grøden står som billeder for indhøstningen ind i Guds rige. I 1.Kor.15,22-25 beskriver Paulus flg. 3 indhøstninger, og de er:
 1. Den første indhøstning er Kristus (og de jøder som tilhørte "riget for Israel".)
 2. Den anden indhøstning er Jesu komme for den kristne menighed.
 3. Den tredie indhøstning er indhøstningen af jøder (og hedninger) ved afslutningen af 1000 års-riget. "for ligesom alle dør i Adam, skal også alle levendegøres i Kristus. Men hver i sin egen afdeling (indhøstning). Kristus er førstegrøden (med) troende jøder, derefter skal de (kristne) som hører Kristus til levendegøres ved hans komme, derefter kommer enden (på opstandelsen), når han overgiver riget (1000 års-riget) til Gud og Faderen, når han har tilintetgjort al magt og al myndighed."
På Rosh Ha Shanah, som er den første dag i det jødiske år, mener rabbinerne at Gud indskriver navnene på jøderne i 3 forskellige bøger.
 1. De som bliver frelst, bliver indskrevet i "Livets Bog".
 2. De som går fortabt, bliver indskrevet i "Dødens Bog".
 3. De andre får en periode på 10 dage til at angre og bekende deres synder,således at Gud kan frelse dem ind i det nye år og ind i Guds rige. Det er en bog til de som får en sjanse til at få del i "Riget for Israel". de får at vide om de er frelst på den store forsoningsdag, Yom Kippur, som fejres 10 dage efter Ros Ha Shanah.
Rabbiner Joseph Stern siger i sin bog: Day of Awe,s. 272 at Rosh Ha Shanah ikke angår jøderne, men den angår hedningerne. Den store forsoningsdag angår derimod jøderne. "Eftersom Rosh Ha Shanah er en dommens dag for hele menneskeheden, så er Yom Kippur forsoning reserveret for det jødiske folk."
Han giver dermed til kende at HEDNINGERNE SKAL FRELSES FØR JØDERNE. Dette skal ske ved den kristne menigheds bortrykkelse. Vi er allerede indskrevet i "Livets Bog", som er opbevaret i Guds himmel. (Se Prophecy in the News. Desember 1998 og oktober 2000.)
Rabbiner Joseph Stern mener videre at de 10 dage som der er mellem Rosh Ha Shanah og Yom Kippur, genspejler de 7 skabelsesdage samt de 3 dage, som der var, før den nuværende verden blev skabt. Disse er kaldt for "DE GAMLE DAGE". I denne tid var der 3 dage hvor en anden verdensorden rådede. Den var af en anden beskaffenhed end den orden som er i vor verden. Den oprindelige orden skal hjælpe menneskerne i disse 10 dage til at forstå de åndelige sammenhænge og til at forstå at de behøver tilgivelsen og frelsen, for at de kan blive indskrevet i "Livets Bog".
Jeg citerer fra Joseph Sterns bog, s. 216-217: Den evige Gud skabte denne verden og etablerede i den den naturlige væremåde, men før dette, så skabte han også en PARALLEL VÆREMÅDE, som er over naturens love. Den bestod af 3 niveåer af den største renhed. Disse 3 nivåer er symbolsk kaldt for de "førhistoriske dage" i og med at deres skabelse gik foran skabelsen af verden. Deres lys er opnåelig for Baal Teshuvah (en som angrer), som har behov for at fjerne sig fra verdslige forhold for at være istand til at overvinde sin naturlige tilbøjeligheder. Dette lys bliver åbenbaret i de "10 dage med anger". En hentydning til dette kan vi finde fra det enkle regnestykke at længden på denne periode (10 dage) består af den vanlige uge på 7 dage, som står for de 7 skabelsesdage. Til disse er der lagt 3 ekstre dage. Det er de "FØRHISTORISKE DAGE" .
På denne måde, får den angrende HIMMELSK HJÆLP i disse dage, således at han kan være istand til at slutte sig til en højere væreform, som vil gøre det muligt for ham at løsrive sig fra verdslige tilknytninger."
DE FØRSTE 12 PATRIARKER I ISRAEL.
De første 12 patriarker i Israel peger fremover mod fremtidige generationer og vigtige hændelser i Israels historie, Jesu genkomst for menigheden, den kristne menigheds tidsperiode og bortrykkelsen. Jesu genkomst for jøderne, de troende jøders opstandelse, Jesu genkomst til Israel. Jesu sejer over jødernes fjender og 1000 års-riget. Vi skal nævne navnene på de 12 patriarker og bare kort nævne hvad de står for. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 5, hvor jeg skriver mere udfyldende om dette) :
 1. Adam betyder "MENNESKE". Han repræsenterer det første årtusinder af menneskernes historie.
 2. Set betyder "DEN SOM ER SAT ISTEDET FOR EN ANDEN" eller "UDVALGT". Han repræsenterer det andet årtusinde af menneskernes historie
 3. Enos betyder "DEN SOM ER DØD", "EN ANDEN" eller "DØDELIG" Han repræsenter det tredie årtusinde af menneskernes historie og Guds udvælgelse af Abraham.
 4. Kenan betyder "TILEGNELSE" og "AT VINDE EJENDOM VED MAGT" eller "LIDELSE". Han repræsenterer det fjerde årtusinde af menneskernes historie og jødernes indtagelse af landet Israel.
 5. Mahalalel betyder "FREMVISNING AF GUD" eller "GUDS PRIS". Han repræsenterer det femte årtusinde af menneskernes historie og Jesu første komme.
 6. Jared betyder "NEDSTIGNING" eller "NEDKOMST". Han repræsenter det sjette årtusinde af menneskernes historie og Jesu første komme både for Israel og den kristne menighed.
 7. Enok betyder "INDVID", "OPLÆRET" eller "TRÆNET". Han repræsenter den kristne menigheds liv og historie. Om ham står der: "Og Enok vandrede med Gud, så blev han borte, for Gud tog ham til sig." 1.Mos.5,24. Han repræsenter den kristne menigheds bortrykkelse.før trængselstiden.
 8. Metusalah betyder "FRIGJORT FRA DØDEN" eller "MANDEN MED SPYDET". Han repræsenter både de retfærdige jøders opstandelse og Jesu genkomst for at tilintetgøre Israel fjender.
 9. Lamek betyder "DEN STÆRKE" eller "USLÅELIG OVERVINDER". Han repræsenter Jesus som sejrherre over sine fjender.
 10. Noah betyder "HVILE" eller "BEHAG". Han repræsenter både de troende jøder som skal gennemleve den store trængsel og hvilen i 1000 års-riget.
 11. Sem betyder "NAVNET" eller "DEN SOM ER FEJRET". Han repræsenterer Jesu som konge i "Riget for Israel".
 12. Arpakas betyder "STYRKE" og "FÆSTNING". Han repræsenter Jesus som konge i "Riget for Israel".
I denne oversigt er der givet plads til både den kristne menigheds tidsperiode og bortrykkelsen, men disse frelsessandheder er ikke uddybet i Tanach, for de har ikke primært noget med Guds løfter til jøderne at gøre. Den kristne menigheds tidsperiode er beskrevet i Tanach både i forbilleder, i indirekte udsagn og i hemmelige budskab. I denne sammenhæng er Jared og Enok forbilleder for den kristne menighed. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 5,kap.: Hemmelige budskaber om den kristne menigheds bortrykkelse i Tanach.)
Til trods for at dette hører med til DEN HEMMELIGE SIDE ved Guds Ord, så må vi alligevel huske på at den kristne menighed er en væsentlig del af Guds historie. Den repræsenter den hemmelige side ved "Riget for Israel".
Desuden er den kristne menighed også et tilbud som blev givet TIL JØDERNE FØRST. Paulus gik først til jøderne med hemmeligheden om den kristne menighed. :Ap. Gr.13,46.
Paulus gik først til jøderne med evangeliet om frelsen i Jesus Kristus og med evangeliet om "den frie nåde". Fra Apostlenes gerninger 28,28 forkyndte han blot for hedningerne: "Så være det da jer (jøderne) for vidst at denne Guds frelse er blevet udsendt til hedningerne. Hos dem skal den også finde øre."
Navnene på de 12 patriarker repræsenter desuden dele af Jesu liv og forsoning på flg. måder.
 1. Adam betyder "MENNESKE". Jesus er både Gud og menneske. Han er Guds førstefødt menneske.
 2. Set betyder "DEN SOM ER SAT I STEDET FOR EN ANDEN" Jesus er sat i stedet for alle mennesker, i og med at han forsonet alle menneskers synd overfor Gud. Han er det eneste offer som Gud kan godtage, for han er selv uden synd.
 3. Enos betyder "DEN SOM ER DØD" eller "EN ANDEN" eller "DØDELIG"". Jesus er den som er død for al verdens synd. Han tog på sig synden for alle mennesker.
 4. Kenan betyder "TILEGNELSE", "AT VINDE EJENDOM VED MAGT" eller "LIDELSE". Jesus vandt al magt i himmel og på jord ved at han døde for alle mennesker.
 5. Meahalelel betyder "FREMVISNING AF GUD" eller "GUDS PRIS" Jesus er både Gud og menneske. Han repræsenter Faderen blandt menneskerne. Således som Jesus er, således er Faderen.
 6. Jared betyder "NEDSTIGNING" eller "NEDKOMST". Jesus steg ned fra himmelen for at frelse mennesker. Når han stiger ned næste gang, så kommer han for at oprette sit rige på jorden. Det vil være et rige med Jerusalem som hovedstad og Israel som udgangspunkt.
 7. Enos betyder "INDVIET", "OPLÆRET" eller "TRÆNET". Jesus er den som er indviet og oplært af Gud til både lydighed og til at vise menneskerne hvad som er Guds vilje.
 8. Metusalah betyder "FRIGIVET FRA DØDEN" eller "MANDEN MED SPYDET". På grund af at Jesus ikke havde synd, blev han frigivet fra døden. Dette lagde grunden for hans herredømme. Han skal herske over alle folkeslag i "Riget for Israel".
 9. Lamek betyder "DEN STÆRKE" eller "USLÅELIG OVERVINDER" Jesus er den stærke for han overvandt både Satan og døden. Jesus er den stærkeste i hele tilværelsen.ingen kan måle sig med ham – hverken i styrke, majestæt eller pragt.
 10. Noah betyder "HVILE" eller "BEHAG". Den som tror på Jesus, skal få hvile fra sine gerninger. Han skal for bestandig få nyde frelsens glæder.
 11. Sen betyder "NAVNET" eller "DEN SOM ER FEJRET". Jesus repræsenterer Guds navn. Han er den som er fejret i alle tidsaldre.
 12. Arpaksal betyder "STYRKE" eller "FÆSTNING". Den som sætter sin lid til Jesus, får del i hans styrke. Jesus har bestandig været en fæstning for alle som tror på ham


ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com