torsdag den 14. marts 2013

Tusind-års-riget foredrag Oskar.Edin. Indergaard


Tusindårsriget. Ålesund den 29/9. 02
Forkynder Oskar Edin Indergaard.:

1. Da Jesus var her første gang, tilbød han jøderne 1000 års riget eller "riget for Israel". Det var en betingelse for oprettelsen af det, og det var at jøderne som helt folk ville omvende sig til Gud. Det er baseret på en BETINGELSE. Ved Jesu første komme var denne betingelse baseret på FRIVILLIGHED. Ved Jesu genkomst vil tilbudet delvis være baseret på "TVANG", for tiden er kommet så langt at Gud må opfylde det profetiske ord som skal opfyldes ved afslutningen af denne tidsalder.

2. Meget af den bibelske profeti har denne dobbelthed i sig. Det kan være opfyldelse NU men det kommer til at blive opfyldt på et SENERE TIDSPUNKT. Det er altså jødefolket som selv bestemmer hvornår det profetiske ord skal blive opfyldt.

3. Videre må vi være opmærksomme på det forhold at Gud satte også en FRIST for opfyldelsen af det første tilbud. Efter Jerusalems ødelæggelse i år 70 var denne frist udløbet. Det blev bestemt at "figentræet" skulle hugges ned, men det fik endnu en nåde tid efter de første 3 år. Denne tid står for 40 år. 40 år er tallet for "prøvning".

4. Hele denne tid fra døberen Johannes og Jerusalems ødelæggelse, er også kaldt for "besøgelsestid tiden" "For de dage skal komme over dig da dine fjender skal kaste vold op omkring dig og indeslutte dig og trænge dig fra alle sider, og slå dig til jorden og dine børn i dig, og ikke levne sten på sten, fordi du ikke kendte din BESØGELSESTID" Luk.19,43-44.

5. Jeg vil medtage to eksempler for at vise betingelsen som Gud lægger ved opfyldelsen af det profetiske ord. Vi kan kalde det for BETINGET OPFYLDELSE. "og dersom i vil tage imod det: Han er Elias som skal komme." Mat.11,4. "Men når de forfølger jer til den ene by, da fly til den anden, for jeg siger jer: I skal ikke komme til ende med Israels byer før (gr.heos an) Menneskesønnen kommer." Mat.10,23. I den græske grundtekst ligger to ord, og det er "heos an". Som betyder "før" og "eventuelt" eller "muligvis". Dette kommer ikke frem i oversættelsen. Her er indlagt en betingelse, og betingelsen er at jøderne omvender sig. (Se min bog : Jesu Genkomst. Bind 5 s. 322-326.)

6. Hele G.T. fra Guds løfte om landet og løftet om hans æt (både Messias og jødefolket) skulle være til en velsignelse for hele verden.

7. De 4 evangelier omhandler riget for Israel, ikke kirkens tid. Det gælder også de profetiske Skrifter i N.T. Det er bare Paulus hans breve som omhandler kirkens tid. Dersom du undersøger dette nøje, vil du se at dette er rigtigt.

8. I evangelierne er dette rige beskrevet som "himlenes rige" eller som "Guds rige". Rabbinerne sagde at disse to benævnelser gik ud på det samme. Det er en rigtig vurdering.

9. I N.T. har vi derfor to forkyndelser. a. Det er rigets forkyndelse. Den strækker sig fra døberen Johannes og til Jerusalems ødelæggelse.. Det er Paulus forkyndelse. Den strækker sig fra Paulus hans omvendelse og helt til nu.

10. Den ene begyndte i Israel. Den anden begyndte i Damaskus, i Arabien, hvor Paulus var i 3 år. Derefter drog han til Jerusalem og var der i 14 dage. Han orienterer Peter og de andre apostle om det nye budskab. Derefter blev han sendt til Tarsus, for jøderne ville slå ham ihjel. Han forkyndte det nye budskab i forskellige byer i Lille-Asien i 3-4 år. Til slut blev han hentet af Barnabas til Antiokia, hvor der var udbrudt stor vækkelse blandt hedningerne.

11. Det er ikke mange i Norge som ser dette at vi har to evangelisk forkyndelser i N.T. Torleif Bomann var en af de få. Han kaldte det for "jødekristendom" og for "græsk kristendomsforståelse". Han døde i 1978, 84 år gammel. Han pålagde sin ven: Leif Havelsen at udgive sin sidste bog: Jødernes Messias Grækernes Kristus.

12. Vi har også andre som har set dette. Vi nævner navne som Adolf Bjerkreim, Jon Aurebekk, O.K.Indergaard og flere. De behandler de ydre rammer for 1000 års riget, men vi er nu kommet så langt ind i ende tiden at vi må begynde at forstå det åndelige indhold i denne periode.

13. Hvad er så grunden til at de troende ikke ser dette at Jesus kommer tilbage for at oprette riget for Israel. ? Det er den såkaldte "erstatningsteologi", som hævder at kirken har overtaget alle Guds løfter til jøderne, med undtagelse af doms profetierne. Teologerne kalder dette for "Kristus transformation". Alle løfterne til jøderne i G.T. forandrer betydning i Jesu person og i Jesu gøremål, særlig forsoningen. Oskar Skarsaunet siger f.eks. i sin brochure: Ende tids begivenheder s. 34-35: "Så langt jeg kan se så findes det knapt nogen centralt profetisk motiv i G.T. som ikke tages op i N.T. og der det gennemgår denne dybt gribende nytolkning. Det er så at sige en transformation. Lad os kalde den "Kristus-transformation". Jeg forstår ikke at teologerne ikke tager et kraftigt opgør med slige holdninger, men det er vanskeligt når de selv har disse.

14. Dette er stort set det som teologerne kan fortælle os om det profetiske ord. De profetiske udsagn i G.T. skal ikke tages bogstavelig, men omtolkes til at gælde kirken.

15. Teologerne regner heller ikke med at 1000 års riget kommer. De tror at når Jesus kommer tilbage, så går vi ind i selve evigheden. Dette kalder vi for ""Amillialisme". Det er en fornægtelse af 1000 års riget. Denne retning går tilbage til Alekxandria, hvor Origenes og andre forsøgte at forene Platos filosofi med de bibelske profetier. Efter denne vurdering kunne der ikke oprettes nogen Guds rige på jorden, for jorden var en hindring for frelsen og for Guds rige. Guds rige var skilt fra denne verden. Denne verden var en hindring for Guds riget. Sjælen længtes efter at blive befriet fra legemet.

16. I jødisk vurdering og tankegang har vi et helt andet oplæg. Det er hele mennesket som skal blive frelst både ånd, sjæl og legeme. Gudsriget skal oprettes på denne jord. Biskop Utnem har haft megen strid for sit syn på Gudsriget. Han hævder at Gudsriget er på vej til os, medens de allerfleste teologer hævder at Gudsriget først skal oprettes på den nye jord. De hopper over den herlige periode som hedder 1000 års riget.

17. Gud fører nu jøderne tilbage til Israel for i sin tid at oprette riget for dem.
18. Jesu apostle var opmærksomme på dette. De forstod riget, men ikke forsoningen. De lurede på hvem af dem som skulle blive den største i himlenes rige. De spurgte Jesus om han ville oprette riget for Israel i forbindelse med den Hellige Ånds udgydelse. Ap. Gr.1,6-8.

19. Til og med pinsefestens dag forstod Peter ikke til fulde hvad Jesu forsoning betød. Han anklager jøderne for at de havde korsfæstet Jesus. "Så skal hele Israels hus for vidst vide at Gud har gjort ham både til Herre og Messias, denne Jesus som i korsfæstede". Ap. Gr.2,36. Det var først på et senere tidspunkt og også under indflydelse af Paulus at apostlene kom til at forstå den fulde dybde af Jesu forsoning.

20 .Jeg har brugt megen tid på en diskussion omkring begrebet 1000 års riget. Jeg mener at dette er meget vigtigt..