mandag den 1. april 2013

Guds planer med Israel og den kristne Menighed


                   GUDS PLANER MED ISRAEL OG DEN KRISTNE MENIGHETEN
Dette foredraget ble holdt på Store-kvina Bedehus, Kvines-dal den 18-19- 03.2011.
Dersom vi skal forstå forholdet mellom Israel og den kristne menigheden på en ret måde, er det en del forudsætninger som må ligge til grund for vår forståelse av indholdet i N.T. Slikke forhold er:
1.) Vi må ikke sætte lighedstegn mellom de jødiske Skriftene og de paulinske skriftene og den jødiske læren og den paulinske læren. De første tog sigte både på å oprette Riget for Israel og å etablere det teologiske grundlaget for dette. De paulinske Skriftene tar sigte på å etablere den kristne menigheden som er en HELT NY FRELSEFORSAMLING, som ikke havde eksisteret før Paulus fik åbenbaring om den.
2.) De paulinske Skriftene og de kristne menigheden er EN PARANTES i Guds planer med jøderne. Når menighedens tid er forbi, bliver de paulinske Skriftene trukket tilbage, og de jødiske Skriftene bliver taget frem igen.
3.) Det er naturligvis lighedspunkter mellom disse to forsamlingerne og disse to forkyndelse, men det er også STORE FORSKJELLER. Av lighedspunkter kan vi nevne Jesu forsoning, Den Hellige Ånd som frelsespant, det dobbelte kærlighedsbud, de fleste av de 10 budene, Abrahams tro, nåden og nadveren (1.Kor.11,23-26.).
4.) Jeg tar ikke med vand dåben her da jeg mener, at den ikke hører med til det kristne legemet. Vi er frelst av nåde ved tro uden gerninger. (Ef.2,8-9.) De lutherske mener at frelsen er lagt ned i vandåen. Pinse vennerne mener at vand dåben er ”en god samvittigheds pagt med Gud ved Jesu forsoning. (1.Pet.3,21.) Alt dette er galt.
5.) Da Jesus kom, kom han ikke for å oprette den kristne menighed. Han kom for å opfylde DET PROFETISKE ORDET, som var nedlagt i Tanach. ”Men det skete for at det skulle opfyldes som er talt ved profeten, som sier: Si til Sions datter: Se din konge kommer til dig, sagtmodig og ridende på et asen, på træl-dyrs fole.” (Mat.21,4-5.)
6.) Det er i det hele 456 profetiske udsagn om Messias og Riget for Israel i Tanach. Da Jesus kom, gik 333 av dem i opfyldelse. Dette tallet er 3 i 3. potens. Det er naturligvis ingen tilfældighed. De resterende 123 kommer til å gå i opfyldelse ved Jesu genkomst for det jødiske folket.
7.) Det profetiske ordet i Tanach og i de jødiske Skriftene i N.T. angår BARE Israel og Riget for Israel. (2.Pet.1,19-21.) De 4 evangelierne fortæller om forskellige sider ved Messias og en del lære-mæssige forhold, og de jødiske brevene uddyber det lære mæssige forholdet for Riget for Israel.)
8.) Selve det profetiske ordet i Tanach strækker sig til døberen Johannes. Derefter kommer opfyldelsen av det profetiske ordet. ”Loven og profetene havde sin tid INNTIL DØPEREN JOHANNES. Fra den tid av forkyndes evangeliet om Guds Rige, og enhver trænger sig ind i det med magt.” (Luk.16,16.)
9.) Dette betyder at Tanach strækker sig ind i det som vi kalder for N.T. Kirken begyndte hverken ved Jesu første komme eller på pinsefestens dag. Den begyndte ved Paulus forkyndelse. Åge Åleskjær mener at vi burde flytte prædikestolen fra Sina og til Golgata. Jeg mener at vi skal flytte den til Damaskus. Det var der at den kristne menigheden begyndte. Paulus var det første medlemmet av den kristne menigheden. (1.Tim.1,15-16.)
10.) Det er det jødiske folket og Riget for Israel som er I FOKUS i alle de jødiske skiftene. (Ap. gr.1,6-11.)
11.) Også hedningene havde sin plads i Tanach. De ble også lovet en plads i Guds rige på det vilkåret at de underkastet sig den jødiske Torah, ble døbt og tog omskærelsen, men det er jøderne som er i hoved fokuseret. Jøderne var de som havde fået løftene, og hedningene kunne få del i jødernes åndelige goder. ”Se min tjener (Messias) som jeg støtter, min udvalgte som min sjæl har velbehag i. Jeg lægger min Ånd på ham. Han skal føre redt ut til hedningefolkene.” (Es.42,1.)
12.) Det var også en indsamling av hedningene til Riget for Israel etter Jesu komme og himmelfart. Da Peter gik til Kornelius sidt hus, så var det ikke hedninger til den kristne menigheden han samlet ind, men det var hedninger til Riget for Israel. Det ser vi av det forholdet at Jakob citat fra Tanach om det som havde sket ved Peter sit besøg i Kornelius hans hus. (Den kristne menigheden er ikke omtalt i Tanach, for den var en hemmelighed helt indtil Paulus fik åbenbaring om den.)”Simeon har fortalt hvorledes Gud fra først av drog omsorg for å få et folk av hedninger for sit navns skyld, og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet.” (Ap.gj.15,14-15.) (Dette betyder at Rigets program endda var i funktion i året 50 etter Kristus.)
13.) På apostel mødet i Jerusalem ble apostlene og Paulus enige om en FORDELING AV OPPGAVENE. De skulle gå til jøderne i Israel med Rigets program, og han skulle gå til hedningene og til Israels barn i diasporaen med den kristne menighedens budskab. Disse to budskabene ble henholdsvis kaldt for ”omskærelsens evangelium” og ”u omskærelsens evangelium”. (Gal.2,7-9.)
14.) Paulus havde på et tidligere tidspunkt fået i opgave af den opstandne Jesus å gå til 3 kategorier av mennesker med det evangeliet som han kaldte for ”sit evangelium”, ”mine veje i Kristus” og ”det evangeliet som jeg forkynder”. ”Men Herren sa til ham: Gå av sted” for han er mig et udvalgt redskab til å bære mit navn frem for hedninger, konger og for Israels barn (de 10 stammer i diasporaen.)” (Ap.gj.10,15.)
15.) Den Hellige Ånds komme på pinsefestens dag var også et løfte til jøderne om at Gud ville gi dem en ny pagt og en ny ånd. (Jer.31,31-34.)- ikke som den pakten som Gud gav jøderne ved Sina- som de brød. Den nye pakten i Jesu blod var en pagt som indeholdt Jesu forsoning, Den Hellige Ånds komme, nådegaverne som en totalitet, Jesu og apostlenes undervisning og ofringerne i templet.
16.) Den nye pakten i Jesu blod er ikke en pagt med hedningene. Det er jøderne som har paktene, ”de som er israelitter, de som barnekåret, og herligheden og PAKTENE og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører. De som fædrene tilhører og som Kristus er kommet fra etter kødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i tidsalderen.”(Rom.9,4-5.)
17.) Den kristne menighed har ingen pagter med Gud, men vi har hemmeligheder. ”Men han som er mægtig til å styrke jer efter mit evangelium og Jesu Kristi forkyndelse, etter ÅPENBARINGEN AV DEN HEMMELIGHET som har vært fortiet i tidsalder lige tider, men som NÅ er komme for lyset og ved profetiske skrifter etter den tidsalder lige Guds befaling kundgjort for alle folk, for å virke troens lydighed.” (Rom.16,25-26.)
”hvoraf i når i læser det, kan kende min indsigt i Kristi hemmelighed, som i de forrige (gr.heteros) tids aldere ikke er blevet kundgjort for menneskernes barn således som den nå er åbenbaret for hans hellige apostle og profeter av Ånden.” (Ef.3,4-5.) (Se også Brevet til Kolossenserne 1,25-27.)
18.) Jesus var ikke udsendt til andre end til de fortabte får av Israels hus. ”Men han svarte og sa: Jeg er ikke udsendt til andre end de fortabte får af Israels hus.” (Mat.15,24.)
”Og han sa til henne: La først børn (jøderne) bli mætte! For det er ikke vakkert og tage brødet fra børn og kaste det for de små hunde.” (Mark.7,28.)
19.) Jesus sendte u sine apostle: ”Disse 12 sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på vejene til hedningene, og gå ikke ind i nogen av samaritaner byer, men gå heller til de fortabte får av Israels hus.” (Mat.10,5-6.)
20.) De forkyndte at Guds rige var nær, ja, det var ikke bare nær, men det var kommet. De helbredet mange jøder på basis av deres tro og løfter fra Tanach. ”For han er såret for våre overtrædelser, knust for vore misgerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred og ved hans sår har vi fått legedom.” (Es.53,5.) (Det var jøderne synder og jøderne sår Jesus Messias skulle lege.)
21.) ”Det sande lys (Jesus), som oplyser ethvert menneske, var i færd med å komme til verden (Israel). Han var i verden (Israel) og verden (Israel) er blevet til ved ham, og verden (Israel) kendte ham ikke. Han kom til sine egne ting, men hans egne tog ikke imod ham. Men alle de (av jøderne) som tog imod ham, de gav han ret til å blive Guds barn, de som tror på hans navn.” (Joh.1,9-12.)
”For så højt har Gud elsket verden (jøderne) at han gav sin Søn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortabt, men ha tids alder lige liv.” (Joh.3,16.)
22.) Det er først i de forskellige misions befalinger at Jesus gav jøderne besked om å gå ut I HELE VERDEN med evangeliet om Riget. ”Og han sa til dem: Gå ut i ALL VERDEN og forkynder evangeliet for al skabningen (alle mennesker)! Den som tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den som ikke tror (og bliver døbt), skal blive fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mit navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med nye tunger (fremmede sprog). De skal ta slanger i hænderne, og om de drikker nogen giftig, skal det ikke skade dem. På syge skal de lægge sine hænder, og de skal blive helbredet.” (Mark.16,15-18.)
23.) Dette er en misions befaling som hører med til Riget for Israel. Jeg hørte for en tid tilbage en kendt norsk pinseprædikant som råbte ut over en stor forsamling: ”FOR ET BUDSKAP VI HAR TIL VERDEN! VI SKAL LEGGE VÅRE HENDER PÅ MENNESKENE, OG DE SKAL BLI HELBREDET.” For en vranglære. Dette er ikke sagt til den kristne menighed. Det er sagt til den jødiske menighed på Jesu tid.
24.) Hvad er det som sker, når vi lægger vore hænder på de syge og beder for dem? Som oftest sker det INGENTING. Hvad skal dette lære os? Det skal lære os at vi må FORDELE GUDS ORD PÅ EN RETT MÅTE. (2.Tim.2,15.)
25.) Hvad som gælder benævnelsen ”Himlenes Rige” og ”Guds rige” i evangelier, så betyder det ”Det David diske Riget” og ikke kirkens tid. (Se E.W. Bullingers udtalelse om dette i min bog: Kristendommens Jødiske Røtter. s.65.)
26.) David og Salomon ble lovet et tidsalder lig kongedømme i Israel (2.Sam.7,12-17.) på basis av de land løftene som der var i Abraham-pakten. Ikke bare Palæstina, men alt landet fra elven Nilen og til Eufrat. (1.Mos.15,18-21
27.) ”For et barn er os født, en søn er os givet, og herredømmet er på hans skulder, og han skal kaldes under, rådgiver, vældig Gud, tidsalder lig far, Freds fyrste. Så skal herredømmet bliver stort og freden uden ende over Davids trone og over hans kongerige. Det skal blive støttet og opholdt ved ret og retfærdighed fra nå av (fra Jesu første komme) og i tidsalderen. Herren, hærskare Guds nidkærhed skal gøre det. (Gud er garantisten på at dette skal ske.)” (Es.9,6-7.)
28.) Da Jesus kom, var alt færdig til at Riget for Israel kunne blive oprettet. Alle jødernes pagter fokuserer på Jesu første komme. Han er centrum i disse paktene:
a) I Abraham-pakten er Jesus den som velsigner både jøder og hedninger og lover jøderne et stort landområde i Mist-Østen.
b) I David-pakten er Jesus den kongen som skal sidde på Davids trone i templet i Jerusalem og velsigne alle verdens nationer.
c) I Sina-pakten er Jesus den som opfylder Mose-loven til frelse for alle jøderne.
d) I Den nye pakten i Jesu blod er Jesu den som gir sit liv for hele verdens synd.
29.) Alt lå til rette for at Riget for Israel havde kunnet blive oprettet i forbindelse med Jesu komme:
a) Det var en stor Messias-forventning i Israel på Jesus tid. Tiden var kommet til at Messias kunne optræde.
b) Døberen Johannes kom som forløber for Jesus. (Mal.4,4-5.)
c) Store deler av det jødiske folket kom til ham og lod sig døbe til syndernes forladelse.
d) Døberen Johannes pegede på Jesus som jødernes Messias og forsoner for jødernes synder. ”…Se, der Guds Lam som bærer (bort) al verdens synd.” (Joh.1,29.)
”.. Den som kommer efter mig, er kommet foran mig, fordi han var før mig.” (Joh.1,15.)
e) Apostlene bevidnet at Jesus var Messias. (Mat.16,16 og Joh.1,46.)
f) De troende ventet på ”Israels trøst” og ”Forløsning for Jerusalem” (Luk.2,25 og 2,38.)
g) Engelen Gabriel, som står for Guds åsyn, sa til Maria: ”Han skal være stor og kaldes den Højestes Søn, og Gud Herren skal gi ham han far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus i tidsaldrene, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.” (Luk.1,33-34.)
30.) På baggrund av alt dette som vi har skrevet ovenfor, så er det vel ikke tvil om at Riget for Israel stod foran sin nære opfyldelse. Hvordan har det sig da at kirken og teologerne siger, at Jesus kom ikke for å oprete Riget for Israel, men han kom for å oprete kirkens tid?
De lærer at da Jesus kom, så skete der EN FORANDRING med det profetiske ordet, slik at det må omtolkes til å betyder noget andet end det som det oprindelig betød. De kalder denne forandringen for ”Kristus – trans formation”. (Se Oskar Skarsaunes hefte: Endetid.)
31.) Dette er vranglære av ypperste klasse som alle kristne burde protestere imod. Jeg har udfordret O. Skarsaunes. angående denne vranglæren flere ganger, men han har ikke svaret mg. Han fortsetter med å lære præstene i Den norske kirken dette, og de er ikke voksne nok til å afvise det. Den norske kirken bruger som oftest tekster fra evangelierne som hovedtekster i gudstjenesten. De forkynder det som Jesus har sagt til det jødiske folket, som om det gjaldt den kristne menigheden.
32.) Denne vurdering av at de profetiske løftene, som Israel havde fået, gælder kirkens tid, går tilbage til kirkefædrene i oldtiden og til Luther. På grund av at jøderne havde korsfestet Jesus, så havde de mistet alle løftene.
33.) Jeg citerer noget som Torleif Bomann har skrevet i sin bog: Jøderes Messias- Grækerne Kristus. s.173: ”Paulus forkyndte sit budskab for det enkelte menneske. Men til trods for at Paulus HADDE AVSKREVET HELE JESU FORKYNNELSE og HELE JESU OFFENTLIGE VIRKSOMHET, BEVARTE KIRKEN JESU EVANGELIUM og HANS FORKYNNELSE FOR FOLKET.”
34.) Det er akkurat her at tragedien indenfor kirken ligger. Den ser ikke at Paulus forkyndte ET HELT NYTT BUDSKAP. Han forkyndte ikke Jesu budskab til den jødiske nation, men han forkyndte til det enkelte mennesket.
JESU OG APOSTLENES FORKYNNELSE TIL DET JØDISKE FOLKET.
1) Den jødiske forsamlingen befandt sig både i diasporaen og i Israel. De forsamlinger, som er omtalt i Joh. Åp. er ikke kristne forsamlinger, men det er messianske forsamlinger. Det ser vi av at GJERNINGSASPEKTET ER FRAMTREDENDE i det teologiske grundlaget for disse menigheder. (Joh. Åp. 2-3.)
2) Disse menigheder var menigheder som skulle ARVE JORDEN, og ikke himmelen slik som den kristne menighed skal.
3) Vi kan ikke se at apostlene forkyndte i disse menighederne, men de sendte sine brev til disse menighederne. Det var de messianske jøderne som boede ude i diasporaen, som havde oprettet disse menigheder. De havde været i Israel i forbindelse med højtidene og kommet til tro på Messias.
4) Apostlene fortsatte med Jesu forkyndelsen og udvider den i sine breve. Lukas kaldte den for ”apostlenes lære”. (Ap. gj.2,44.)
5) Jesus ophævet ikke Torahen for det jødiske folket. Han opfyldte den. (Mat.5,17-19.) Det betyder at han ”fyldte den op med nye og strengere regler. ”I har hørt at det er sagt til de gamle: I skal ikke, men jeg sier jer” (Mat.5,21-48.)
6) Jesu krav til det jødiske folket var at de SKULLE VÆRE ETISK FULLKOMNE. ”Derfor skal i være fuldkomne, ligesom deres himmelske Fader er fuldkommen.” (Mat.5,48.)
”For jeg sier jer: Dersom deres retfærdighed ikke overgår de skriftlærdes og farisæernes (retfærdighed), kommer i ingenlunde ind i Himlenes Rige.”
7.) Den messianske jødedommen opererede med TO TYPER RETTFERDIGHET, for at jøderne kunne få del i Guds rige, og det var:
a) Guds retfærdighed som var troen på Jesus og
b) Jødernes egen retfærdighed.
8.) Den som ikke havde frugt i sit trosliv, kom ikke ind i Himlenes Rige. (Joh.15,1-2.) (I den kristne menigheds tidsperiode kan en MISTE HELE FRUKTEN, men en skal blive frelst. (1.Kor.3,10-15.)
I den messianske jødedommen var retfærdiggørelsen, som naturligvis var en gave fra Gud, ofte betinget av ytre gerninger. Den var dermed ikke en fri gave, men en betinget gave. Kravene kunne være i forkant av selve retfærdiggørelsen, eller det kunne være i vandringen.
Vi gir to eksempler på det:
a) Den unge rige mand måtte holde budene og sælge alt det som han ejede, for å få del i Guds rige. (Mat.19.)
”Sælg det i ejer og gi almisse.” (Luk.12,33.)
b) Den kvinde som ble grebet i hor, ble ikke dømt etter Mose Torah, men hun ble frelst og fik besked om ikke å drive hor mer. (Joh.8,3-11.)
9.) I den kristne menigheds tidsperiode er vi både retfærdiggjort, helliggjort, bevaret og herliggjort av nåde ved tro uden gerninger. (Rom.8,29-30.)
10.) Både den messianske og den kristne menigheden var/er i Jesus Kristus. Det er følgende ligheder og forskel mellem dem i forhold til frelsen:
a) Den messianske menighed var retfærdiggjort ved troen på Jesus, men de kunne falle ut av den retfærdiggørende nåden ved å bryde Jesu nye Torah.
Slik er det ikke med den kristne menighed. Den kan ikke miste sin retfærdiggørelse.
b) Den messianske menighed blev frelst ind i Riget for Israel. Den kristne menigheden er frelst ind i et liv i Himmelen. (Fil.3,20 og Kol.1,5.)
c) Den messianske menighed er helliggjort i troen på Jesus, men den kan falle ut av sin helliggørelse dersom den ikke holder Torahens bud.
Slik er det ikke med den kristne menighed. Vi kan ikke falle ut av helliggørelsen i Jesus Kristus, for vi er ikke under den jødiske Torahen.
d) Den messianske menigheden kunne falle ut av sin bevarelse. Begrundelsen er den samme som ovenfor.
Den kristne menigheden kan ikke falle ut av sin bevarelse
e) Den messianske menigheden kunne falle ut av sin slutfrelse, som var et liv i Riget for Israel. Det kan ikke den kristne menigheden, for vi er allerede her og nå sat ind i himmelen sammen med og i Jesus Kristus. (Ef.2,7.)
10.) Jesus uddybet Torahen for jøderne. Han tog også bort noget av Mose Torah som f. eks, ofringernes betydning, og grunden til det var at det havde fundet sted EN FORANDRING AV PRESTEDØMMET. Jesu selv var blevet opfyldelsen av alle offer, og han var blevet den nye ypperstepræsten. Præstedømmet havde gået over fra Levi stamme til Juda stamme. ”Forandres præstedømmet, da går det jo også nødvendigvis en forandring av Loven (Torahen) for sig.” (Hebr.7,12.) (Jesus forandret ikke de 10 bud og reglerne for det civile styret.)
11.) Ved sin død og opstandelse indførte Jesus Den nye pakten i Jesu blod og la ned de uddybede krav i den nye pakten. Det gjorde det ENDA VANSKELIGERE for jøderne å opfylde den. Den nye pakten i Jesu blod peger fremover mod Rigets tid som endnu ikke var oprettet fuldt ut på Jesu tid. På den tiden skal både satan og de onde ånder være fængslet i abyssos. Forudsætningerne for å holde Rigets lover vil da være meget større.
12.) I tilæg til det vil Den Hellige Ånd hjælpe jøderne med å opfylde kravene i Jesu nye Torah.
13.) De fleste teologerne, præstene og forkynderne forstår ikke Jesu og apostlenes forkyndelse, for de lærer at den hører med til indeværende tidshusholdning, men det gør den ikke. Den hører med til Rigets tidshusholdning.
14.) Torahen er ikke ophævet for de messianske jøder. Jakob, Jesu bror, skrev at jøderne skulle OPPFYLLE og DØMMES ETTER DEN KONGELIGE TORAH, som er Torahen i Rigets tid. ”Visselig, dersom i OPPFYLLER DEN KONGELIGE LOV efter Skriften: Du skal elske din neste som dig selv, da gør i vel.” (Jak. 2,8.)
”Tal så og GJØR så som de som skal dømmes (bedømmes) etter FRIHETENS LOV.” (Jak.2,12.)
15.) Nå vil mange si at det som Jesus forkyndte i sit jordeliv, det gjaldt ikke etter hans død og opstandelse, men det bliver ikke ret. I Misions-befalingen i Mat.28,18-20, som er udtalt ETTER HANS DØD og opstandelse, sa han at apostlene skulle forkydeALT DET
SOM HAN HADDE FORKYNT DEM UNDER SITT JORDELIV. (Mat.28,20.)
16.) Bjergprækenen (Mat.5-7) er selve GRUNNLOVEN I RIKETS TID. Når vi for eksempel analyserer det teologiske indholdet i SALIGPRISNINGENE, så ser vi at de indeholder momenter av rigtige gerninger eller opfyldelse av den jødiske Torah. Salige er de som har gode gerninger, eller de som har opfyldt den jødiske Torah.
17.) I vår tidshusholdning er de som tror på Jesus, salige. Paulus brugte aldrig ordet ”salig” i den sammenhængen som Jesus gjorde.
18.) I vandringen skærpede Jesus kravene i Torahen, men i og med at ingen kunne opfylde Torahen til egen frelse, så ble den ikke ved udført gerning en vej til retfærdiggørelse og frelse. Det var troen på Jesus som var det egentlige grundlaget for retfærdiggørelsen.
19.) Jesus tog med sig alle Torahs krav og al synd med sig op på korset. Han forsonet alle mennesker med Gud på korset, slik at Torahens krav ble opfyldt fuldt ud i de jøderne som troede på Jesus. ”For det som var umulig for loven (Torahen), idet den var magtesløs ved kødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Søn i syndig køds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kødet (den onde naturen), for at lovens krav kunne bli opfyldt i os (jøderne), vi som ikke vandrer etter kødet, men etter Ånden.” (Rom.8,3-4.)
20.) Hedningene har ikke vært under jødernes Torah, men de har haft sine egne lover (lovens gerning i hjertet), Rom 2, 15.). Kravene i disse lovene opfyldte også Jesus på korset.
21.) Jøderne i den messianske forsamlingen var ikke længer under Mose Torah, men de var under EN NY TORAH, som er Rigets Torah. Den gir udtryk for de reglerne som skal råde i Rigets tid, som ikke bare var nær, men som var kommet på Jesu tid og tiden derefter.
22.) Vi kan derfor ikke si at de messianske jøderne ikke mer er under Torahen.
23.) Hvad er forskellen på Mose Torah og Jesu nye Torah, som gælder i Riget for Israel? Begge byggede på det jødiske retfærdighedsbegreb med kravet om gode og rigtige gerninger, men Jesus la ned en MYE STØRRE KJÆRLIGHET i sin nye Torah. Dette kunne han gøre på grund av sin forsoner gerning og på grund av at Mose Torah havde sin begrensede tid. (Se min bog: Jødedom og Kristendom. Jesus og Paulus. s. 88-89.)
24.) Vi må videre skelne mellom de jøderne som tilhørte Riget for Israel, og de jøder som tilhører den kristne menighed. De jøder som tilhørte Riget, var forpligtet på alle bud og regler i Jesu nye Torah i vandringen som troende. De jøder, som tilhørte (tilhører) den kristne menighed, er bare forpligtet på Paulus undervisning for den nye tiden og det som deres SAMVITTIGHET viser dem at de skal holde av den jødiske Torah. Slik var det også med Paulus. Han holdt jødernes Torah, når han var sammen med jøderne, men han havde et mer afslappet forhold til den når han var sammen med hedningene. Dette gjorde han får å vinde så mange mennesker som mulig for Jesus Kristus. (1.Kor.9,20-21.)
25.) Vi kan ikke blande Paulus sin undervisning ind i Jesu og apostlenes undervisning. Jesu og apostlenes undervisning tog sigte på å udtage den messianske menighed for Riget for Israel. Paulus sin undervisning tog sigte på å frelse jøderne ind i den kristne menighed.
26.) I den messianske undervisningen var opfyldelsen av Torahen fortsat et led i retfærdiggørelsen. Det er den ikke i den kristne menigheds tidsperiode. Dette gælder både jøder og hedningene. Vi er ikke længer under Torahen, men vi er under nåden. ”For synden skal ikke herske over jer. I er jo ikke under loven (Torahen) (den messianske undervisningen), men under nåden (Paulus nye undervisning.)” (Rom.6,14.)
”Men etter at troen (Paulus undervisning) er kommet, er vi ikke længer under tugtemesteren (Torahen).” (Gal.3,25.)
27.) I den paulinske undervisningen er Torahen taget helt bort i forhold til retfærdiggørelsen og frelsen. Vi er frelst (retfærdiggjort, helliggjort, bevaret og herliggjort) av bare nåde ved tro uden gerninger. (1.Kor.1,30 og Rom.8,29-30.)
28.) For den som ikke regner med Riget for Israel og ikke ser og forstår at der er TO EVANGELIEFORKYNNELSER i N.T., bliver loven og nåden blandet sammen slik at en bliver retfærdiggjort ved troen på Jesus, og slik at en opretholder retfærdiggørelsen ved gode gerninger. Dette er ikke den paulinske forståelsen av den frie nådens evangelium, men dette er udtryk for den messianske jødedommen.
29.) Apostlene førte videre og uddybede Jesu lære. Det som kendetegnet denne læren var tro og gerninger. Jakob lærte at den som ikke havde gerninger ved siden av sin tro, den havde ingen fuldkommen tro. ”Således og med troen. Har den ikke gerninger, er den død i sig selv.” (Jak.2,17.)
”I ser at mennesket bliver retfærdiggjort ved gerninger, og ikke ved tro alene.” (Jak.2, 24.) Gerningerne gjorde at troen ble fuldkommen. (Det er ikke noget brev i N.T. som er blevet mere misforstået end Jakobs Brev.)
30.) Undervisningen i Jakobs Brev står i stærk modsætning til Paulus forkyndelse om den frie nåden. Luther, som så dette, kunne tænke sig å tage bort Jakobs brev fra Bibelen, men han havde ingen autoritet til å gøre det. Han betragtede Jakobs Brev som et ubetydelig brev.
Teologerne og forkynderne i vår tid tror og lærer at Jakobs Brev beskriver troens gerninger i den paulinske teologien, og ser ikke at dette brevet indeholder kernen i den messianske jødedommen med tro og nødvendige gerninger for å blive frelst. Dersom ikke troen var fuldkommen, kunne en falle ut av retfærdiggørelsen. (Se min bog: Guds Planer med Israel og den kristne menighed. s.244-250 om apostlenes forkyndelse.)
31.) Til slut vil jeg citere hvad Gary Stearman og J.R.Church sier om de 9 sidste Skriftene i N.T. ” Når en begynder med Hebræer brevet, så dukker det en række MERKELIGE UTSAGN op, som har plaget kirken gennem århundrederne. Det er Hebræerbrevets kapitel 6, hvor kristne har vært uenige om teamet ”å falle ut av nåden”. Det er Jakobs brev og hans påstand om tro og gerninger. Disse og andre mærkelige udtryksmåder har forvirret de hedninge-kristne- særlig siden Paulus snakket om frelse ved tro uden gerninger som en gave fra Gud. Men dersom vi indser at disse 9 sidste Skriftene i N.T. har et SPESIELT BUDSKAP TIL ISRAEL, ETTER AT KIRKEN ER BORTRYKKET, og TRENGSELEN HAR BEGYNT, så bliver udsagnene mere logiske.” (Se min bog: Jesu Genkomst. Bind 5. Kapitel: J.R.Church og Gary Stearmans vurdering av Skriftene i Det Nye Testamente.)
Tingvoll den 17-03. 2011. Oskar Edin Indergaard