søndag den 21. juli 2013

Nåden alene: Oskar Edin Indergaard, Tingvoll

NÅDEN ALENE

Guds nåde har bestandig vært den samme opp igjennom de forskjellige tidshusholdningene, men de krav som Gud har stilt til menneskene, for å få tak i nåden, har variert fra den ene tidsperioden til den andre.
I Torahens (Mose Torah og Jesu utvidede Torah) tidsperiode, som strakte seg fra Sinai og til Paulus, var det etterlevelsen av Tohraen og Guds nåde som gav frelsen. I Paulus forkynnelse er det utelukkende troen og nåden som gir frelsen, og den er fri gave som ikke er avhengig av Torah-gjerninger. ”For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er GUDS GAVE- ikke av gjerninger (Torahen) for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Jesus Kristus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. ” (Ef.2,8-10.)
Dette Skrift-ordet gir oss et godt innblikk i hva den paulinske kristendommen går ut på: Vi er frelst av nåde alene uten gjerninger, men i vandringen som troende skal vi utføre gode og riktige gjerninger.

I den messianske jødedommen, som angår Riket for Israel, har den jødiske Torah innvirkning på frelsen og rettferdiggjørelsen, mens i den paulinske teologien er den jødiske Torah satt til side som direkte eller indirekte krav til frelsen. ”Men NÅ (i inneværende tidsperiode) er Guds rettferdighet, som Torahen og profetene vitner om, ÅPENBART UTEN TORAHEN. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle (både jøder og hedninger) som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde (av bare nåde) ved forløsningen i Jesus Kristus.(Rom.3,21- 24.)

Derfor, mine brødre, døde også dere fra Torahen ved Kristi legeme, for at dere skulle høre en annen til, ham som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster, som vaktes ved Torahen, således i våre lemmer, at vi bar frukt for døden, men NÅ ER VI LØST FRA TORAHEN, idet vi ER DØD FRA DET (TORAHEN), som vi var fanget under, så vi tjener I ÅNDENS NYE VESEN OG IKKE I BOKSTAVENS GAMLE VESEN.” (Rom.7,4-6.)
For så mange som holder seg til Torah-gjerninger, ER UNDER FORBANNELSE, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i Torahens bok, så han gjør det! Og at ingen blir rettferdiggjort ved Torahen, er åpenbart, for: Den rettferdige ved tro skal han leve, men TORAHEN HAR INGEN TIN MED TROEN (Paulus sin undervisning) ¨Å GJØRE, men: Den som gjør det (holder Torahen), skal leve derved.” (Gal.3,10-12.)

RIKET FOR ISRAEL SOM ER GUDS KONGERIKE I VERDEN

De Jesus kom første gangen, kom han ikke for å opprette kirken eller den kristne menigheten, men han kom for å forsone verden med Gud og seg selv og opprette Riket for Israel for jødene og for hele verden. Både døperen Johannes, Jesus og apostlene hadde det samme vitnesbyrdet til jødene: Dersom de ANGRET SINE SYNDER SOM FOLK OG NASJON, SÅ VILLE JESUS OPPRETTE RIKET FOR DEM. Opprettelsen av Riket var basert på ANGER, OMVENDELSE TILBAKE TIL DEN JØDISKE TORAH, BOT og GUDS NÅDE.. Det vil si at det var basert på OPPFYLLELSEN AV DEN JØDISKE TORAH. Dette er ikke den frie nåden som Paulus forkynte, men det er BETINGET NÅDE.

Døperen Johannes hadde følgende forkynnelse til det jødiske folket: ”Omvend dere, for Himlenes Rike (Riket for Israel) er kommet nær.” Mat.3,2.)
Jesus hadde den samme forkynnelsen: ”Fra den tid begynte Jesus og forkynne og si: Omvend dere, for Himlenes Rike er kommet nær.” (Mat.4,17.)
Apostlene hadde den samme forkynnelsen som Johannes og Jesus. ”Peter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.”
Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens tider (Riket for Israel) kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse, inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.” (Ap.gj.3,19-21.)

Vi legger merke til at både Johannes, Jesus og apostlene talte til det jødiske folket og ikke til den enkelte jøde. Det var FOLKET som var i fokus. Når vi kommer til Paulus sin undervisning, er det ikke det jødiske folket som er i fokus, men det er ENKELTINDIVIDET av både jøder (Efraim stamme) og hedningene.
Paulus skrev også i sine brev om at menneskene måtte omvende seg, men med det mente han ikke at menneskene skulle omvende seg til den jødiske Torah, men at de skulle omvende seg fra synden og til hans lære og nåden alene, som kjennetegner hans lære.

Da Johannes, Jesu og apostlenes forkynnelse hadde feilet og ikke brakt det jødiske folket inn under lydighet for Gud, oppreiste Gud en NY MANN MED ET NYTT BUDSKAP, og det var Paulus. Jesus frelste ham- ikke på grunn av at angret sine synder, eller at han holdt den jødiske Torah, men på grunn av sin store nåde. Gud truet ham ikke med dom, men han snakket VENNLIG TIL HAM utenfor Damaskus da han var på vei til Damaskus, for å fengsle medlemmene av den messianske forsamlingen der. (Ap.gj.9,1-5.)
meg som før var en spotter og forfølger og voldsmann, men jeg fikk miskunn (nåde) fordi jeg gjorde det uvitende i vantro, og vår Herres nåde ble overvettes stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord og fullt verdt å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere og blant dem er jeg DEN FØRSTE (gr.protos), men derfor fikk jeg miskunn (nåde), for at Jesus Kristus på meg først (gr.protos) kunne vise sin langmodighet (som er en del av Guds nåde) til ET FORBILDE for dem som skulle tro på ham til et tidsalderlig liv (et liv i nådens tidsperiode.)” (1.Tim.1,13-16.)
Paulus var ikke DEN STØRSTE SYNDEREN i verden, men han var DEN FØRSTE SOM FIKK OPPLEVE DEN FRIE NÅDEN. HAN SKULLE VÆRE ET FORBILDE FOR DEM SOM SKULLE ARVE FRELSEN PÅ SAMME MÅTEN SOM HAN OPPLEVDE DEN. PAULUS VAR DEN FØRSTE SOM OPPLEVDE DEN FRIE NÅDEN, OG HAN FORKYNTE DEN VIDERE TIL ANDRE. Dette skjedde i året 37 etter Messias.

I INNEVÆRENDE TIDSHUSHOLDNING ER DET NÅDEN SOM HERSKER (STYRER, RÅDER)
I inneværende tidshusholdning er det ikke den jødiske Torah som hersker, men det er den frie nåden. ”Men Torahen kom til (ble lagt ved siden av Sinai-Torahen) for at fallet skulle bli stort, men hvor synden ble stor, ble nåden enda større (kvantiativt sett), for at likesom synden hersket ved Torahen, så skulle også nåden herske ved rettferdighet til et tidsalderlig liv (et liv i inneværende tidshusholdning) ved Jesus Kristus, vår Herre.” (Rom.5,20-21.)

Fra Moses og til døperen Johannes var det MOSE TORA Torah SOM HERSKET. ”Torahen (Mose Torah) og profetene hadde sin tid inntil Johannes, fra den tid forkynnes evangeliet om Guds rike (Riket for Israel), og enhver trenger seg inn i det med makt.” (Luk.16,16.)

Fra døperen Johannes og inntil Paulus var det JESU UTVIDEDE TORAH SOM HERSKET. ”Dere har hørt det er sagt til de gamle (som var under Mose Torah): Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for dommen, MEN JEG SIER DERE at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen, men den som sier til sin bror: Raka! Skal være skyldig for Rådet (Sanhedrin), men den som sier: Du dåre! Skal være skyldig til helvedes (gr. gehenna) ild.” (Mat.5,21-22.)

Fra Paulus sin omvendelse og inntil den kristne menighets bortrykkelse er det PAULUS SIN NÅDEFORKYNNELSE SOM HERSKER. ”for at likesom synden hersket ved døden, så skulle også NÅDEN HERSKE VED RETTFERDIGHET til et tidsalderlig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.” (Rom.5,21.)
For Guds nåde er åpenbart til frelse for ALLE MENNESKER idet den opptukter oss (Det er ikke Torahen som opptukter oss, men det er nåden.) til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalderen, mens vi venter på det salige håp (bortrykkelsen) og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse (bortrykkelsen av den kristne menighet.)” (Titus.2,11-13.)
Parallelt med Paulus sin forkynnelse så forkynte de messianske jødene Rikets budskap for Juda stamme i Israel fram til året 70. De skrev også sine brev til de messianske menighetene som var i diasporaen, og som var opprettet på et tidligere tidspunkt, men vi kan ikke se at de oppsøkte disse menighetene eller besøkte dem, for på Apostelmøtet i Jerusalem i året 50 ble det bestemt at apostlene skulle gå til jødene med Rikets evangelium, mens Paulus skulle gå til hedningene (både Efraim og etniske hedninger) med SITT NYE BUDSKAP. (Se Galaterne. Kap.1-2.) (Se også min nye bok: Paulus Brev Til Galterne, som kommer til høsten.)

Fra den kristne menighets bortrykkelse og til opprettelsen av Riket for Israel er det GUDS UTVIDEDE TORAH SOM HERSKER. Den kristne menighets tidsperiode blir sett på som en parantes i Guds planer med jødene. Etter den kristne menighets bortrykkelse vil Johannes, Jesu og apostlenes forkynnelse komme tilbake igjen slik som vi finner den i evangeliene og i de jødiske brev i N.T.

I Rikets tid er det JESUS SOM HERSKER på grunnlag av Den nye pakten i Jesu blod og Jesu utvidede Torah.Golgata var det Mose Torah som hersket. ”For han (Jesus Messias) skal være KONGE inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter.” (1.Kor.15,25.)

På den nye jorden og i de kommende tidsaldrene er det DEN TREENIGE GUD SOM HERSKER. ”men når alt er ham (Jesus Messias) underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge seg ham (Gud), for at Gud skal være ALT I ALLE.” (1.Kor.15,28.)

DER DET IKKE ER NOEN TORAH, ER DET HELLER IKKE NOEN FORDØMMELSE

I inneværende tidshusholdning er den jødiske Torah tatt bort som direkte eller indirekte grunnlag for frelsen. Det er NÅDEN SOM HERSKER NÅ. Dette betyr at der det ikke er noen Torah, der er det heller ingen fordømmelse. ”For dersom de som holder seg til Torahen, er arvinger, da er troen (nåden, Paulus sin undervisning) unyttig og løftet blitt til intet, for Torahen virker vrede, men HVOR DET IKKE ER NOEN TORAH, ER DET HELLER INGEN OVERTREDELSE (og FORDØMMELSE.)” (Rom.4,15-16.)
For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo IKKE UNDER TORAHEN, MEN UNDER NÅDEN (DEN PAULINSKE FORKYNNELSEN.) (Rom.6,14.)

Vi må lære oss å skille mellom Rikets forkynnelse og frelse som er basert både på Torahen og Guds nåde og den paulinske forkynnelsen og den paulinske frelsen som er basert på NÅDEN ALENE. På dette punktet svikter det totalt i forkynnelsen. De aller fleste forkynnerne, teologene og prestene blander sammen disse to forkynnelsene og disse to evangeliene slik at både den jødiske Torah og den paulinske forkynnelsen blir blandet sammen. Dette er skadelidende for begge forkynnelsene, og vi ser heller ikke de store rikdommene som vi har i den paulinske forkynnelsen og kan glede oss både i og over dem.
I inneværende tidshusholdning er vi både rettferdiggjort, helliggjort og herliggjort (1.Kor.1,30.) av NÅDEN ALENE. ”For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, så skal vi SÅ MEGET MER BLI FRELST VED HANS LIV etter at vi er blitt forlikt.” (Rom.5,10.)
Så er det da INGEN FORDØMMELSE FOR DEM SOM ER I JESUS KRISTUS.” (Rom.8,1.)
Og jeg er FULLT VISS PÅ DET AT HAN SOM BEGYNTE EN GOD GJERNING I DERE, VIL FULLFØRE DEN INNTIL JESU KRISTI DAG.” (Fil.1,6.)

Tingvoll den 18-7.2013. Oskar Edin Indergaard