mandag den 9. september 2013

Jesu Genkomst, bind 2


”Jesu Genkomst”, bind 2, side 358-.

Beskrivelse af Gog andre steder i Gammel-testamente. Cand. filol Oskar Edin Indergaard 6630 Tingvoll.

Medens Antikrist og slaget ved Harmagedon er beskrevet på en række
steder i både G.T og N.T., er Gogs angreb på Israel blot beskrevet udførligt
i Ezek. 39-39,16. En del af de andre profeter så og talte også om dette
angreb, men de skrev det ikke ned i hele dets fylde.
I og med at både Gog- angrebet og Antikrist-krigene mod Israel skal ske
indenfor en tidsramme på 7 år, er det meget vanskelig at skille en del
udsagn som gælder Gog fra udsagn som gælder Antikrist: Ezek. 38,17.
Vi finder denne koalition mellem Sovjet-unionen og Israel beskrevet flg.
Steder i G.T.:

1.) ”Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold dig ikke i ro, Gud! For se, dine
fjender larmer, og de som hader dig løfter hovedet, mod dit folk
lægger de svig og hemmelige råd, og de rådslår mod dem du værner
(jøderne). De siger: Kom lad os udslette dem,m så de ikke mere er et
folk,og Israels navn skal ikke ihukommes. For de har af hjertet
rådslået med hverandre, Mod dig (Gud) indgår de pagt, Edoms telt
(Saudi-Arabien), Ismaelitterne, Moab (Jordan) og hageranene, Gebal
og Ammon (Jordan) og Amalek, Filistre tillige med indbyggerne i
Tyrus. Også Assur (Sovjet-unionen) har givet sig i lag med dem, de
er blevet Lots børns arm. (Lot blev stamfar til moabittene og
ammonitterne. Se 1.Mos.19,36-38. Sela” Salme 83,1-9.

2.) Ve mig, at jeg (en del af jøderne- lever som fremmed iblandt Mesek
(Sovjet-unionen), at jeg bor ved Kedars telt (Kedar er Ismals anden søn).
Længe nok har min sjæl boet hos dem som hader mig. Jeg er bare fred,
men når jeg taler, er de færdige til krig. Salme.120,5-7.

3.) Derfor optændes Herrens vrede over hans folk (Israels fjender) i og
han rækker sin hånd ud mod det og slår det, så bjergene bæver, og
ligene ligger som skarn på gaderne. Men med alt det vender hans
vrede ikke tilbage, og endnu er hans hånd ud rakt . Og han løfter et
banner (Gog) for hedninger langt borte og piper fjenden hid fra
jordens ende, og se, hastig og let kommer han. Esajas 5,25-26.

4.) Jeremias 5,15-18. (Dette angreb angår både Assyrisk angreb i
gammel tid og Gogs angreb i endens tid.)

5.) Jeremias 6,22-26. I disse udsagn som er nævnt ovenfor, bliver Gog
beskrevet med flg., udsagn: a) ”Lots barns arm”.Salme 83,9. b)
”Mesek”. Salme 120,5. c) et banner for hedninger langt borte.
Esajas 5,26. d) Fjenden fra jordens ende. e) Jeremias 5,15.
f) Et folk kommer fra landet i nord: Jeremias 16,22.
Med hensyn til Gog- krigen og det som disse profeter har sagt om denne
krig, så vil vi give et kort resume af dette:
a) Det er Israels fjender som ønsker at ødelægge landet: Salme 83,3-5.
b) Den som går til angreb på Israel, den går til angreb på Gud selv, for
han værner Israel: Salme 83,6.
c) Israels fjender er de forskellige arabiske nationer og Assur, som er
Sovjet-unionen: Salme 83,7-9.
d. Det er Israels fjender som ønsker krig. Jøderne er et fredeligt folk:
Salme 120,7.
e. Israels fjender skal komme fra jordens ender. Esajas 5,26.
f. Gog er et folk som kommer fra det fjerne. Det er et kraftig og gammelt
folk, hvis tungemål Israel ikke kender: Jeremias 5,15.
g. Gog er et stort folk. Det skal komme fra jordens yderste ende.
Jeremias 6,22.

Side 361- Gog- krigen og Harmagedon- krigen:
Som vi har beskrevet ovenfor, så vil der blive to store angreb mod Israel
i endens tid. Det er for det første Gog- krigen, som vil komme i den første
del af trængselstiden. Gog er beskrevet som rytteren på den røde hest i
Åbenbaringen 6,4. Han skal tage freden bort fra jorden og fra Israel.
Begge krigene er angreb på Israel og Jerusalem. Gog når ikke frem til
Jerusalem. Han vil falde på Israel bjerge. Antikrist og hans hære vil gå til
angreb på selve Jerusalem, denne store krig vil strække sig helt fra
Harmagedon, som ligger i Galilæa, og strække sig helt til Jerusalem. Vi
kan kalde den for Harmagedon- krigen eller slaget om Jerusalem.
Efter at Gog- krigen er afsluttet, og Gog og hans hære har fået gravsted i
Gog- hobens dal, får Antikristen verdensherredømme i den store trængsel.
Vi får et glimt af ham i Åbenbaring 6,2, som rytteren på den hvide hest.
Han kommer som en fordækt freds-fyrste, og han drager ud fra den ene
sejer til den anden. Dette er både sejre i krig og ideologiske og religiøse
sejre.

Det forhold at der er lighedspunkter mellem Gog og Antikrist, behøver
på ingen måde at betyde at disse to krige skal foregå på samme tid, eller at
disse to endetidspersoner er identiske.
Vi skal i det følgende se på de ligheder som der er mellem dem:

1.) I forbindelse med Gog- krigen skal Gog og hans hære komme til et
folk som er samlet fra mange folkeslag: Ezekiel.38,8.
Dette er endda mere tilfældet ved Antikrist- krigen. Efter denne krig vil
alle jøder komme hjem til Israel. I 1000 års-riget skal de bo i Israel: Esajas
43,5-6. Sakarias 8,7-8.

2.) Gog skal komme ved årenes ende: Ezekiel 38,8. Dette betyder at
han skal komme ved udløbet af Israels misgerningsår, som er 430 år.
Se Ezekiel 4,4-7. Se også min bog: Jesu Genkomst, bind 1, kap:
Israels misgerningsår og hedninger tider.
På samme måde som Israels misgerningsår gik etappe ind, går de også
ud i etappe. Israels misgerningsår vil derfor få sin afslutning før
”hedninger tider” får sin afslutning.
Medens Gog kommer ved slutningen af Israel misgerningsår, vil
Antikrist afslutte ”hedningernes tider”. (Når Riget for Israel kommer, er
hedningenes-tider afsluttet): Daniel 11,40-41.

3.) Både Gog og Antikrist skal komme I de sidste dage. I Gl.-
testamentes betydning udtrykker dette flg. 3 ting og det er:
a) Messias første komme. b) Messias genkomst og endens tid på 7 år. c)
1000 års-rigets periode.
Til trods for at dette tidsudtryk er brugt både ifm. Gogs og Antikrists
komme, betyder det ikke at disse to personer skal komme på samme tid.
Efter som jeg ser det, kommer Gog i første del af trængselstiden, medens
antikrist afslutter den store trængsel.

4.) På samme måde som Gogs soldater skal være så mange at de
dækker landet: Ezekiel 38,9,skal det endda mere være tilfældet ved
Antikrists angreb på Israel. Alle jordens folkeslag skal sende soldater
til slaget ved Harmagedon. Tallet på de soldater som kommer fra
Østen, er anslået til 200 millioner: Sakarias 12,3.Åbenbaringen 9,16.

5.)På samme måde som der vil blive store vækkelser ifm. Gog- krigen:
Ezekiel 38,16 v.22. Vil det også blive ifm. Antikrists angreb. (Først vil
Israel omvende sig som rest og levning, og senere vil alle jordens
hedningefolk omvende sig til Israels konge, som er Jesus fra Nazaret:
Hoseas 6,2.) ”Han vil gøre os levende efter 2 dage (2000 år), på den tredje
dag (i 1000 års-riget) vil han oprejse os, og vi skal leve for hans åsyn.”
Joel 3,1. Sakarias 12,10. Esajas 2,2-3.

6.)Både Gog: Ezekiel 38,17, og Antikrist er omtalt både i G.T. Og i
N.T. Dette er så vigtige begivenheder at de ER OMTALT PÅ FLERE
STEDER og PÅ FORSKELLIGE MÅDER. Antikrist er mest omtalt.
Når profeterne profeterede om endetidsbegivenhederne, var det ikke
deres opgave at skille mellem de forskellige profetiske udsagn.
Således er det profetiske perspektiv. Det er derimod vor opgave ved
Den Hellige Ånds hjælp at forsøge at tolke det profetiske ord og
forsøge at skille det ene profetiske udsagn fra det andet.

7.) På samme måde som der kommer et stort jordskælv over Israel ifm.
Gogs angreb på Israel: Ezekiel 38,18 og Åbenbaringen 6,12-17, skal
det samme ske ifm. Antikrists angreb: Habakuk 3,6. Sakarias 14,4.
Åbenbaringen 16,17-21.

8.) På samme måde som Gogs soldater skal begynde at kriges indbyrdes
og ødelægge hverandre: Ezekiel 38,21, skal det ske ved Antikrists
angreb på Jerusalem i den store trængsel: Sakarias 12,4 v.13.

9.) På samme måde som Herren vil sende pest (sygdom) og blod over
Gog: Ezekiel 38,22, vil han gøre det samme når Antikrist angriber
Jerusalem: Habakuk 3,3-5. Sakarias 14,12. Åbenbaringen 16,2.

10.) På samme måde som Herren vil sende et skyldregn og haglestene
over Gog: Ezekiel 38,22, vil det samme ske under Antikrists
angreb på Israel: Åbenbaringen 16,21.

11.) På samme måde som Herren vil lade ild og svovl regne over
Gog. Ezekiel 38,22,vil det samme ske under Antikrists angreb på
Jerusalem: Joel 3,3-4. Åbenbaringen 2,20.

12.) Både Gogs (Ezek.38,6 v.15.) og Antikrists angreb mod Israel
VIL KOMME FRA NORD: Daniel 11,44. Esajas 10,27-34.

13.) På samme måde som Herren vil give Gog og hans hære til føde
for alle markens vilde dyr og fugle: Ezekiel 39,4,vil han også gøre
det samme med Antikrist og hans hære: Ezekiel 39,17. Mattæus
24,28. Åbenbaringen 19,17-18.

re. Egon L. Kristensen, 7400 Herning
www.denpaulinskegruppe.blogspot.com