mandag den 9. september 2013

Matt.11,25 Luk.10,21 - Lammets bryllup


Dersom vi ikke adskiller betinget og ubetinget trosretfærdighed: Jesu
evangelium og Paulus evangelium da kan det blive katastrofal forvirrende
Matt.11,25 Luk.10,21

Nehemias 8,11:Vi må også forvente Herrens glæde i vor tjeneste for ham, også i forbindelse med den jødiske Løvhytte højtid, som i år er uge 38.
Naturligt er det ikke Jesus (medens han levede i Israel) som oplyste om
førstegrøde-indhøstningen af døde og levende troende der vil ske - Jesus kom for at oprette Riget for Israel, men det blev udskudt 2000 år.

Fra himmelen oplyste Jesus Paulus: 1Tess.4,16-. I forbindelsen med bort-atomar vil der lyde 3 forskellige basuner, eller råb (her kan vi tænke på beretningen i Johs.7, hvor Jesus med overnaturlig røst standsede tilbedelsen på tempelpladsen.)

Vi må forvente ikke blot flybillet, men også certifikat ligesom Jesus -
efter 7 års samvær i himmelen, vil Herren bruge os i 1000 års-riget tid her på jorden og da skal der bygges løvhytter overalt: Sakarias 14,16.
Lammets Bryllup: ”Jesu Genkomst” bind 3 s. 447.
Kristen bogproduktion, Oskar Edin Indergaard, Tingvoll
Åbenbaringen 19,7-10. Lammets bryllup er 1000 års-riget.

Hele denne periode bliver betragtet som et bryllup eller som en periode med fest.

Denne periode var nær for Israel og jøderne ved Jesu første komme, men da både de religiøse ledere og store dele af folket forkastede Jesus fra Nazaret som kongen i dette rige, for han bort igen til Faderen. Han lovede imidlertid sin apostle og disciple at han ville komme tilbage på et senere tidspunkt, nærmere bestemt efter 2 dag, som er 2000 år: Hose. 6,2.
Vi skal i det følgende vise at ”hustruen” i Lammets bryllup, ikke er den kristne
menighed, men derimod det frelste Israel i endens tid:

a. I gammeltestamentlig tid var jøderne Guds brud, og det var Guds planer at
jødefolket skulle blive hans hustru ved Jesu første komme, men da Guds planer ikke kunne lade sig realisere fuldt ud, blev Guds planer med Israel lagt til side, og Gud tog sig et nyt ejendomsfolk, som består af jøder og hedninger. Det er den kristne forsamling, som er Jesu legeme. Dette er en helt anden frelsesforsamling end den jødiske brud eller hustruen.

b. Den jødiske ”hustruen” har gjort sig rede for at møde Jesus, som er
brudgommen, på slutningen af den store trængsel. Dette viser også at der her ikke er tale om en beskrivelse af den kristne menighed, for den har gjort sig rede til at møde Jesus som sin Frelser allerede ved begyndelsen af trængselstiden.

c. En anden ting som viser at hustruen ikke er det samme som den kristne
menighed, er det forhold at den frelsesdragt som ”hustruen” bærer, er en helt
anden end den som den kristne menighed har. Den kristne menigheds
frelsesdragt er ”de hvide klæder” gr. Hinatiois levkois: Åbenbaring 4,4.
I Åbenbaringen 19,8 bliver frelsesdragten til ”hustruen” kaldt for ”rent og
skinnende fin linned gr. Byssinon katharon kai lampron. For det fine linned er de helliges retfærdige (gode) gerninger”.

Dette betyder at den jødiske lov er kommet ind igen som forpligtigelse og indirekte frelsesvej.
Ved den kristne menigheds bort-rykning i begyndelsen af trængselstiden, bliver den frie nådetidsperiode afsluttet. Vi er på dette tidspunkt i fremstillingen kommet ind i de frelsesprincipper som skal råde i 1000 års-riget. Se min bøger: Jødernes Konge, b 1-4
Hvad der er gældende for udtrykket ”Jesu vidnesbyrd”, da har det to betydninger på græsk. Det kan betyde:

a. Det vidnesbyrd som de troende giver om Kristus. Dette kommer til udtryk både i det som er skrevet og i personlige vidnesbyrd.

b. Det vidnesbyrd som Jesus giver om sig selv. Dette kommer til udtryk i både det som han sagde og gjorde, og meget af det er nedskrevet både i G.T og i N.T. Den centrale kraft i profet-ordet er Den Hellige Ånd. Den kan både virke ved menneskers vidnesbyrd om Jesus og Jesu eget vidnesbyrd om sig selv og andre forhold.

Vi ved at den kristne menighed er koblet ind i jødernes løfter og opgaver, men den kristne menighed har ikke overtaget jødernes opgaver og benævnelser.
I og med at de troende jøder i gammeltestamentlig tid blev betegnet som Guds
”brud”, vil de også være både ”brud” og ”hustru” i 1000 års-riget.
Den kristne menighed derimod er Jesu legeme. Se kap. ”Israel er Herrens brud og hustru” og ”En sammenligning mellem den jødiske brud og det kristne legeme”

Nr. 637: Åndelige sange & salmer. Luthersk Missionsforening.

1. I den time, vi ej mener kommer Jesus her igen for at frelse alle sine med sig
hjem til himmelen, bort fra jordens strid og nød, bort fra synd og angst og død.

2. I den time vi ej mener skal hans røst med herlighed vække de i Herren døde op af støvets hvilested, ved basunen kalde dem u-forkrænkelige frem.

3. I den time, vi ej mener, skal da vi som lever end, ved basunes lyd i luften hastig føres til ham hen for at møde Jesus der og ej skilles fra ham mer.

4. I den time, vi ej mener, skal så mange skilles brat, en medtages og en anden bliver her tilbageladt. En er blandt de frelste få, men en anden ikke så.

5. I den time, vi ej mener – disse ord os minde må om at være stadig rede, indtil vi hans bud vil få, rede til at drage bort uden savn fra småt og stort.

6. I den time vi ej mener – lad os alle huske det, så enhver på Herrens komme
uden ophør er beredt, vandrende i hellighed, øvende gudfrygtighed

www.denpaulinskegruppe.blogspot.com
re. Egon L. Kristensen, Herning