onsdag den 20. november 2013

Lever vi i de profetiske tider: Oskar Edin Indergaard, Tingvoll

Re: Egon L. Kristensen
Det blir hevdet stadig vekk av Bibel-lærere og av andre kristne at vi
lever i profetiske tider eller til og med i høyprofetiske tider. Det er
IKKE RETT. Vi lever i FØR-PROFETISKE TIDER.
 Når det gjelder det profetiske ordet, så blir det her definert som de
mange utsagn som profetene kom med, og som er nedfelt i Tanach. En
del av disse utsagnene gikk i oppfyllelse på Jesu tid og tiden fram til
Jerusalems ødeleggelse i året 70 etter Messias. Da stoppet det
profetiske ordet (den profetiske klokken for Israel) opp, og vi fikk EN
NY FORKYNNELSE ved Paulus sitt budskap til og om den kristne
menigheten.
 Det er noen som har regnet ut at i forbindelse med Jesu første
komme, gikk det 333 profetiske utsagn i oppfyllelse, og i forbindelse
med Jesu gjenkomst i endens tid skal det gå 123 profetiske utsagn i
oppfyllelse. Jeg kan ikke gå god for disse tallene, men de viser at det
profetiske ordet hadde mange oppfyllelser på Jesu tid.
 Paulus budskap utgjør EN PARANTES PÅ SNART 2000 ÅR i
forhold til profetenes budskap. Det profetiske budskapet STOPPET
OPP med Paulus, men det ble forkynt videre av apostlene inntil år 70.
Da var mulighetene for Jesu gjenkomst for jødene og oppfyllelsen og
opprettelsen av Jesu kongedømme (Riket for Israel) på jorden med
Israel og jødene i sentrum for dette Riket satt til side og satt på vent til
et senere tidspunkt.
 Rikets budskap begynte med døperen Johannes og fortsatte med
Jesus og apostlenes forkynnelse. Det strakte seg til Jerusalems og
templets ødeleggelse i år 70. ”Loven (Mose Torah) og profetene hadde
sin tid inntil Johannes. FRA DEN TID FORKYNNES EVANGELIET
OM GUDS RIKE (Riket for Israel), og enhver trenger seg inn i det
med makt (gjerningsaspektet ved den messianske læren).”
(Luk.16,16.) (Se også Mat.11,12.) Når vi leser N.T., må vi være oppmerksomme på at det er TO
BUDSKAP, som forkynnes der. Det er det messianske budskapet om
opprettelsen av Riket for Israel, og det er det paulinske budskapet om
at vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. Begge disse evangeliene
baserer seg på Jesu forsoning. Paulus sitt budskap er et fritt nådes
evangelium, men det messianske budskapet består både av gjerninger
og av Guds nåde.
 Det paulinske budskapet finner vi i Paulus sine brev med unntak av
Brevet Til Hebreerne, som er skrevet til den messianske forsamlingen.
Det gikk ut på at ennå stod nådens dør åpen for jødene til frelse og
opprettelse av Riket for Israel. (Se min bok Paulus Brev Til
Hebreerne.)
 Det messianske budskapet finner vi i de 4 evangeliene, i første
halvdel av Apostlenes Gjerninger, i apostlene sine brev og i Johannes
Åpenbaring.
 Det var ikke Paulus sin oppgave å forkynne Riket for Israel selv om
han av til utfordret jødene på deler av dette budskapet. ”Etter at de (de
første menn blant jødene (Ap.gj.28,17.), hadde avtalt en dag med ham
(Paulus), kom de i større mengde til ham. Han la da ut for dem, idet
han vitnet om Guds Rike og søkte å overbevise dem om Jesus ut ifra
Mose Torah og profetene, fra årle morgen til aften silde.”
(A.gj.28,23.)
 Det tok også sin tid før Paulus fikk HELE BUDSKAPET om den
kristne menighets lære. Dette skjedde først ved de nye åpenbaringene i
fangenskapsbrevene som ble skrevet i tidsrommet 58-60 og i de
brevene som han skrev etter den tid.
 PAULUS FORHOLD TIL TANACH (G.T.)
 Paulus henviste også til profetene, og det som de skrev i Tanach, og
ofte OMSKREV HAN DET og TILPASSET DET til den nye tiden.
Han brukte Tanach på følende måte:
a) Han anerkjente Tanach som inspirerte Skrifter.b) Innholdet i profetenes Skrifter skulle være til formaning og
advarsel for de som brøt Guds ord.
c) I og med at Paulus henviste til profetene og Tanach, fikk han også
innpass hos jødene, og de kunne kontrollere at det var rett det, som
han sa og skrev ut ifra Skriftene. De kunne ikke kontrollere den
paulinske læren, for den var ikke åpenbart i Tanach.
d) Paulus henviste til Tanach, for å vise, at en del av
frelsesprinsippene i de to lærene var de samme.
e) Tanach var Paulus sin Bibel. Han henviste til det ”som stod
skrevet”, for å overbevise jødene om at det, som han prediket og
skrev, var rett i forhold til det profetiske ordet. (Se min bok:
Jødedom og Kristendom. Jesus og Paulus. Artikkel: Jesu bruk av
Tanach i sin undervisning. hvor jeg skriver mye om dette.)
 Man finner ikke de paulinske hemmelighetene i Tanach. De kan
man først finne i de brev som han skrev til den kristne menigheten
med unntak av Hebreerbrevet, som er et brev til jødene om, at de
ennå hadde mulighet for omvendelse og opprettelse av Riket for
Israel. (Se min bok: Paulus Brev til Hebreerne.)
DET ER FORSKJELL PÅ ”DET PROFETISKE ORDET” OG
DET ”Å TALE PROFETISK”
 Det er forskjell på ”det profetiske ordet”, og det å ”tale
profetisk”. Peter henviste til det profetiske ordet, for han hørte med
til Rikets forkynnelse. ”til å minnes de ord som forut er talt av de
hellige profeter, og Herrens og freserens bud, som deres apostler
har forkynt” (1.Pet 3,2.)
 ”Og dess fastere har vi det profetiske ordet,…”(2.Pet.2,19.)
 Når Paulus brukte uttrykket ”å tale profetisk”, så mente han ”
den prosessen som foregikk i den første tiden med utviklingen av
den kristne læren. Den var ikke basert på profetene i Tanach og
Jesu apostler, men den var basert på det som profetene og
apostlene i den kristne menighet fikk åpenbaring om. ”hvorav dere,
når dere leser det, kan kjenne min innsikt I KRISTI
HEMMELIGHET som I DE FORRIGE SLEKTER IKKE ER BLITT KUNNGJORT for menneskenes barn således, som den nå
er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter i (av) Ånden.”
(Ef.3,4-5.)
 De apostlene og de profetene, som her er omtalt, er ikke de
gammeltestamentlige apostlene og profetene, men det er apostlene
og profetene i den kristne menigheten. Dette budskapet var ET
NYTT BUDSKAP som ikke hadde vært kjent før.
 Alle kristne kunne delta i forkynnelsen av dette budskapet. ”For
dere kan alle tale profetisk, en ad gangen, så alle kan lære og alle
formanes.” (1.Kor.14,31.)

 ”Det å tale profetisk” kan også bety ”å forutse framtidige
hendelser”. Det angår begge forkynnelsene, men det forekommer
ikke så ofte i den paulinske forkynnelsen.

 FULL FORVIRRING I FORKYNNELSEN
 Vi kan ikke blande de gammeltestamentlige profetenes utsagn
inn i den paulinske teologien. Det blir gjort overalt i den kristne
menigheten. Enten så tar man RIKETS TEGN med alle de store
helbredelser og undergjerninger, som skjedde på Jesu tid, til
inntekt for den kristne menigheten og mener at de angår
inneværende tidshusholdning, men det gjør de ikke. De hører med
til Riket for Israel, som ennå ikke er opprettet.
 Enten så blander man profetenes budskap inn i den paulinske
læren. Det er også galt.
 I inneværende tidshusholdning skal vi forkynne det paulinske
budskapet om at vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger (Ef.2,8-
9.) Vi skal naturligvis kjenne til det profetiske budskapet, som
angår Riket for Israel, men vi skal ikke forkynne det som om det
gjelder for vår tid. De generelle frelses utsagn i den messianske
læren, kan vi ta med i vår forkynnelse.
 I inneværende tidshusholdning er det dessverre FULL
FORVIRING i forkynnelsen av Guds ord. Hovedgrunnen til det er den såkalte ”erstatningsteologien” som har påvirket Guds menighet
i snart 2000 år, og som føres videre- både i Den norske kirken og i
de frikirkelige menighetene.
 I vår tid lever vi IKKE I DE PROFETISKE TIDENE, men vi
lever I DE FØR-PROFETISKE TIDENE. De profetiske tidene
begynner først å gå i oppfyllelse etter den kristne menighets
bortrykkelse, men vi er ikke kommet så langt ennå.
 Det er ikke profetenes budskap som går i oppfyllelse i Israel, i
Midt-Østen og i resten av verden i inneværende tidshusholdning,
men det som skjer, PEKER FRAMOVER MOT DET SOM SKAL
SKJE i den store trengselen, ved Jesu gjenkomst for jødene og ved
opprettelsen av Riket for Israel.
Tingvoll den 9-10. 2013. Oskar Edin Indergaard